Epsilon NET

  • Έναρξη
  • 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  • Λήξη
  • 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΠΧΑ 15 & ΔΠΧΑ 16

Απευθύνεται: Σε Οικονομικούς Διευθυντές, Στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών,
 Λογιστές – Φοροτεχνικούς.

ΔΠΧΑ 15 – Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες
Ο σκοπός του ΔΠΧΑ 15 είναι να καθορίσει τις λογιστικές αρχές που μία οντότητα θα εφαρμόζει αναφορικά με την χρηματοοικονομική αναφορά χρήσιμων πληροφοριών προς τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων σε σχέση με την φύση, το ποσό, το χρονοδιάγραμμα και την αβεβαιότητα των εσόδων και ταμειακών ροών που προκύπτουν από μία σύμβαση με πελάτη.
Για την εκπλήρωση του σκοπού του ΔΠΧΑ 15 πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του ΔΠΧΑ 15, σύμφωνα με την οποία μία οντότητα αναγνωρίζει έσοδα που σχετίζονται με την μεταβίβαση αγαθών ή υπηρεσιών προς τους πελάτες, σε τιμή που αντικατοπτρίζει το τίμημα που η οντότητα προσδοκάει ότι δικαιούται για την ανταλλαγή αγαθών ή υπηρεσιών.
Το ΔΠΧΑ 15 εισάγει ένα νέο μοντέλο αναγνώρισης εσόδων βάσει πέντε βασικών βημάτων, τα οποία επιγραμματικά είναι:
Βήμα   1:  Προσδιορισμός της σύμβασης για την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών. (Identify the Contract)
Βήμα 2:  Προσδιορισμός των ξεχωριστών υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση με τον πελάτη. (Identify the separate performance obligations within a contract)
Βήμα 3:  Προσδιορισμός του τιμήματος συναλλαγής. (Determine the transaction price.
Βήμα 4:  Κατανομή του τιμήματος συναλλαγής στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. (Allocate the transaction price to the performance obligations in the contract).
Βήμα 5:  Αναγνώριση εσόδου καθώς η οντότητα ικανοποιεί τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη σύμβαση με τον πελάτη. Recognise revenue when or as a performance obligation is satisfied).


ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

1. Αναγνώριση
• Προσδιορισμός της Σύμβασης
• Συνδυασμός Συμβάσεων
• Τροποποίηση Συμβάσεων
• Προσδιορισμός Υποχρεώσεων Σύμβασης
• Ικανοποίηση Υποχρεώσεων

2. Επιμέτρηση
• Προσδιορισμός Τιμήματος Συναλλαγής
• Κατανομή Τιμήματος Συναλλαγής στις Υποχρεώσεις της Σύμβασης
• Μεταβολές στο Τίμημα Συναλλαγής

3. Κόστη Σύμβασης
• Κόστη για απόκτηση Σύμβασης
• Κόστη για εκπλήρωσης Σύμβασης
• Απόσβεση και Απομείωση

4. Παρουσίαση

5. Γνωστοποιήσεις
• Συμβάσεις με Πελάτες
• Σημαντικές Αποφάσεις κατά την Εφαρμογή του Προτύπου
• Αναγνώριση περιουσιακών στοιχείων που προκύπτουν από κόστη απόκτησης σύμβασης με πελάτες

6. Επεξηγητικά Παραδείγματα


ΔΠΧΑ 16 – Μισθώσεις
Το ΔΠΧΑ 16 καθορίζει τις λογιστικές αρχές που μία οντότητα θα εφαρμόσει αναφορικά με την αναγνώριση, επιμέτρηση, παρουσίαση και γνωστοποίηση των Μισθώσεων.
Ο σκοπός του ΔΠΧΑ 16 είναι να διασφαλίσει ότι τόσο οι μισθωτές όσο και οι εκμισθωτές παρέχουν σχετική πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις ούτως ώστε οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογούν την επίδραση των μισθώσεων στην οικονομική θέση, χρηματοοικονομική απόδοση και ταμειακές ροές μίας οντότητας.
Το ΔΠΧΑ 16 αντικαθιστά το ΔΛΠ 17 και εισάγει ένα νέο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό των μισθώσεων από την πλευρά του μισθωτή. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΠΧΑ 16 απαιτείται από τον μισθωτή να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων  που έχουν διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το μισθωμένο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας.
Το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει τις διατάξεις του ΔΛΠ 17 σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή. Ο εκμισθωτής συνεχίζει να διαχωρίζει τις συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις και να εφαρμόζει διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο μίσθωσης.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

1. Εισαγωγή
• Γενική Επισκόπηση
• Λόγοι που οδήγησαν στην έκδοση του ΔΠΧΑ 16
• Κύρια Χαρακτηριστικά

2. Σκοπός

3. Πεδίο Εφαρμογής

4. Εξαιρέσεις από αναγνώριση

5. Αναγνώριση Μίσθωσης
• Διαχωρισμός Συστατικών της Σύμβασης
• Βιβλία Μισθωτή
• Βιβλία Εκμισθωτή

6. Περίοδος Μίσθωσης

7. Μισθωτής
• Αναγνώριση
• Επιμέτρηση – Αρχική και Μεταγενέστερη
• Παρουσίαση
• Γνωστοποίηση

8. Εκμισθωτής
• Ταξινόμηση Μισθώσεων
• Χρηματοδοτικές Μισθώσεις – Αναγνώριση και Επιμέτρηση
• Λειτουργικές Μισθώσεις – Αναγνώριση, Επιμέτρηση, Παρουσίαση
• Γνωστοποίηση

9. Πωλήσεις με Επαναμίσθωση
• Αξιολόγηση αν η μεταφορά περιουσιακού στοιχείου είναι πώληση
• Απαιτήσεις Προτύπου αν είναι πώληση
• Απαιτήσεις Προτύπου αν δεν είναι πώληση

10. Επεξηγητικά ΠαραδείγματαΠερισσότερες πληροφορίες εδώ

Συμμετοχή

Το σεμινάριο αυτό έχει ολοκληρωθεί!

Πρόγραμμα σεμιναρίου

Θέμα Ομιλητής Ημερομηνία Ώρα  
Ημερομηνίες Διεξαγωγής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦΑΚΗΣ 17:00 - 22:00
Ημερομηνίες Διεξαγωγής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦΑΚΗΣ 17:00 - 22:00

Τοποθεσία

Λεωφόρος Συγγρού 120, Αθηνα

Διοργανωτής

H EPSILON NET ΑΕ ξεκίνησε το 1999 σαν φυσική εξέλιξη της προσωπικής εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ που δραστηριοποιούνταν στο χώρο της εξειδικευμένης πάνω σε οικονομικά θέματα επαγγελματικής κατάρτισης, από το 1992. Ένα από τα πρώτα βήματά της ήταν να συνδυάσει την εκπαιδευτική δραστηριότητα με την ενημέρωση στοχεύοντας στην ικανοποίηση των αναγκών των στελεχών του ευρύτερου οικονομικού χώρου. Με βασικό εργαλείο ενημέρωσης το εβδομαδιαίο οικονομικό- φορολογικό περιοδικό EPSILON 7 και αμέσως μετά την πραγματικά πρωτοποριακή και μοναδική μέχρι και σήμερα on line τράπεζα φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας δημιούργησε νέα δεδομένα στην αγορά βοηθώντας τις επιχειρήσεις να αντιληφθούν και να εφαρμόσουν νόμους καθώς και πρακτικές λειτουργικές λύσεις σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Το 2002 η EPSILON NET βλέποντας τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις από την εμφάνιση της παραθυρικής τεχνολογίας και αξιοποιώντας την τεράστια εμπειρία και γνώση της πάνω στην εφαρμογή της νομοθεσίας εισέρχεται δυναμικά στη βιομηχανία παραγωγής λογισμικού για τον ιδιωτικό τομέα εστιάζοντας στις ανάγκες των επιχειρήσεων. Το βασικό χαρακτηριστικό του ταξιδιού μας όλα αυτά τα χρόνια ήταν η δέσμευσή μας να ακούμε τις ανάγκες των επιχειρήσεων, διαμορφώνοντας προϊόντα και υπηρεσίες, που βασίζονται ακριβώς πάνω σε αυτές τις συγκεκριμένες ανάγκες. Ουσιαστικά δηλαδή επιδίωξη και φιλοδοξία μας ήταν η ενσωμάτωση της αθροιστικής εμπειρίας των πελατών μας σε μοναδικά εργαλεία δουλειάς που ανταποκρίνονται ...