Epsilon NET

 • Έναρξη
 • 03 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
 • Λήξη
 • 04 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Οι νέοι κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

1. Εμπέδωση του νέου νομικού πλαισίου σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Ν.4412/16), που ενσωμάτωσε τις ευρωπαϊκές οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ στο εθνικό δίκαιο, (με έμφαση στις βασικές διαφορές με το προηγούμενο νομικό πλαίσιο), βάσει του οποίου:
     α. Καθορίζονται οι διαδικασίες ανάθεσης όλων των μορφών δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, έργων και υπηρεσιών, τόσο στον κλασικό τομέα όσο και στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών.
     β. Δημιουργείται ένα συνεκτικό και ομοιόμορφο καθεστώς και ρυθμίζονται με ενιαίο τρόπο οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων όλων των αναθετουσών αρχών / φορέων (Δημόσιες Υπηρεσίες, Περιφέρειες, Δ.Ε.Κ.Ο., Ο.Τ.Α., Νοσοκομεία, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. που χρηματοδοτούνται από τον κρατικό Π/Υ  κ.λ.π.), χωρίς διακρίσεις.
     γ. Καταργούνται τα ειδικά καθεστώτα που χρησιμοποιούνταν από φορείς και οργανισμούς.
     δ. Προβλέπονται οι ρυθμίσεις για τις διαδικασίες ανάθεσης πάνω και κάτω από τα χρηματικά όρια εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου και απλοποιούνται οι διαδικασίες για συμβάσεις κάτω  των ορίων αυτών.
     ε. Εισάγονται νέα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και καινοτόμα κριτήρια αξιολόγησης προσφορών.

2. Εξοικείωση με σύγχρονα διαγωνιστικά εργαλεία υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων (ανταγωνιστικός διάλογος, ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, δυναμικά συστήματα αγορών, σύμπραξη καινοτομίας κ.ά.).

3. Αναγνώριση της σημασίας ενσωμάτωσης/εισαγωγής καινοτόμων προβλέψεων, κατά τον σχεδιασμό των προμηθειών (υπολογισμός εκτιμώμενου κόστους, κόστος κύκλου ζωής, αναλογία κόστους / οφέλους κ.ά.).

4. Προετοιμασία υποδοχής χρήσης της γενικευμένης ηλεκτρονικής επικοινωνίας και της αποδοτικής εκμετάλλευσης πανευρωπαϊκών ηλεκτρονικών εργαλείων αναζήτησης δικαιολογητικών και ηλεκτρονικών αποθετηρίων.

5. Γνώση του νέου συστήματος έννομης προστασίας και αποφυγή συνήθων σφαλμάτων ή παραλείψεων.


ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Στελέχη Επιχειρήσεων
 •     Πωλητές
 • Οικονομικούς Διευθυντές
 • Διευθυντές HR
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
 • Στελέχη Προμηθειών Ιδιωτικού/Δημοσίου Τομέα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 2 ημέρες.
Συνολική διάρκεια: 8 ώρες.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
 • ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΤΗ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
 • ΟΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ  ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε. (Σ.Λ.Ε.Ε.) ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
 • ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
 • ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
 • ΑΞΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΟΡΙΑ

Β. ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ  ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ –ΝΕΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
 • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
 • ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
 • ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΝΕΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
 • ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΝΟΙΟΚΡΑΤΙΑΣ
 •     ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Γ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 • ΑΞΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (άρθρο 6)
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ
 • ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ
 • ΕΠΑΡΚΕΙΑ Π/Υ, ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ
 • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Δ.  ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
 • ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ/ΕΡΓΑΛΕΙΑ
 •     ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
 • ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
 • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Ε. ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
 • ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 • ΤΟ ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Ε.Ε.Ε.Σ.)
 • ΤΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΧΡΗΜ. ΟΡΙΩΝ
 • ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
 • ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΤ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
 • ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
 • ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
 • ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 • ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
 • ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ζ. ΣΥΝΑΨΗ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 • ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
 • ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η. ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 • ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
 • ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Θ. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί και με τη μορφή WEBINAR.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Συμμετοχή

Το σεμινάριο αυτό έχει ολοκληρωθεί!

Πρόγραμμα σεμιναρίου

Θέμα Ομιλητής Ημερομηνία Ώρα  
Ημερομηνία Διεξαγωγής Γεώργιος Βλάχος 17:30 - 21:30
2η Ημερομηνία Διεξαγωγής - 09:30 - 13:30

Τοποθεσία

Πάροδος 17ης Νοέμβρη 87, Ζώνη ΕΜΟ, 555 35 Πυλαία, Θεσσαλονίκη

Διοργανωτής

H EPSILON NET ΑΕ ξεκίνησε το 1999 σαν φυσική εξέλιξη της προσωπικής εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ που δραστηριοποιούνταν στο χώρο της εξειδικευμένης πάνω σε οικονομικά θέματα επαγγελματικής κατάρτισης, από το 1992. Ένα από τα πρώτα βήματά της ήταν να συνδυάσει την εκπαιδευτική δραστηριότητα με την ενημέρωση στοχεύοντας στην ικανοποίηση των αναγκών των στελεχών του ευρύτερου οικονομικού χώρου. Με βασικό εργαλείο ενημέρωσης το εβδομαδιαίο οικονομικό- φορολογικό περιοδικό EPSILON 7 και αμέσως μετά την πραγματικά πρωτοποριακή και μοναδική μέχρι και σήμερα on line τράπεζα φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας δημιούργησε νέα δεδομένα στην αγορά βοηθώντας τις επιχειρήσεις να αντιληφθούν και να εφαρμόσουν νόμους καθώς και πρακτικές λειτουργικές λύσεις σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Το 2002 η EPSILON NET βλέποντας τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις από την εμφάνιση της παραθυρικής τεχνολογίας και αξιοποιώντας την τεράστια εμπειρία και γνώση της πάνω στην εφαρμογή της νομοθεσίας εισέρχεται δυναμικά στη βιομηχανία παραγωγής λογισμικού για τον ιδιωτικό τομέα εστιάζοντας στις ανάγκες των επιχειρήσεων. Το βασικό χαρακτηριστικό του ταξιδιού μας όλα αυτά τα χρόνια ήταν η δέσμευσή μας να ακούμε τις ανάγκες των επιχειρήσεων, διαμορφώνοντας προϊόντα και υπηρεσίες, που βασίζονται ακριβώς πάνω σε αυτές τις συγκεκριμένες ανάγκες. Ουσιαστικά δηλαδή επιδίωξη και φιλοδοξία μας ήταν η ενσωμάτωση της αθροιστικής εμπειρίας των πελατών μας σε μοναδικά εργαλεία δουλειάς που ανταποκρίνονται ...