Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας

  • Διεύθυνση
  • Μητροπόλεως 12-14 105 63 Αθήνα
  • Επικοινωνία
  • Τηλ: 2105202250
    Fax: 2105229167
  • Ιστοσελίδα
  • http://www.oe-e.gr/oe/
Διεύθυνση Μητροπόλεως 12-14 105 63 Αθήνα Επικοινωνία 2105202250 Ιστοσελίδα http://www.oe-e.gr/oe/

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Με βάση τον Ιδρυτικό του Νόμο1100/80 (όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 1479/1984 ,το άρθρο 8 Π.Δ.475/1991, το άρθρο 1 παρ. 4 Ν.2515/97 , το  άρθρο 22 Ν. 2873/2000, το Ο.Ε.Ε. αποτελεί το θεσμοθετημένο οικονομικό σύμβουλο της χώρας μας, ενώ παράλληλα είναι και ο φορέας έκφρασης των 90.000 περίπου Ελλήνων οικονομολόγων, πτυχιούχων Ανώτατων Οικονομικών Σχολών και πτυχιούχων των τμημάτων της Λογιστικής, Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης      Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην οικονομική επιστήμη των ελληνικών Α.Ε.Ι. ή ισότιμου μεταπτυχιακού διπλώματος της αλλοδαπής και χρησιμοποιούν το πτυχίο τους ή το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης για την κατάληψη θέσης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ή για την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος (άρθρα 10 και 11 του Ν.3912/2011)

Σήμερα το ΟΕΕ είναι σε θέση να συμβάλει ουσιαστικά άμεσα και πρακτικά στους τομείς της Εθνικής Οικονομίας, όπως στη διαμόρφωση αποτελεσματικού και δίκαιου φορολογικού συστήματος, στην αναπτυξιακή διαδικασία, στη λειτουργία θεσμών οικονομικού αντικειμένου και στην εξεύρεση – αξιοποίηση πόρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της Εθνικής Οικονομίας.

Σκοποί του φορέα μας είναι:

Η γνωμοδότηση για γενικά και ειδικά οικονομικά θέματα.
Η επεξεργασία και η εισήγηση στις αρμόδιες κρατικές αρχές γενικών οικονομικών και ειδικών δημοσιονομικών λογιστικών ελεγκτικών κοστολογικών εμπορικών και λοιπών αρχών.
Η γνωμοδότηση σε θέματα εκπαίδευσης του οικονομικού τομέα.
Η χορήγηση στα μέλη του όταν χρησιμοποιούν το πτυχίο τους για επαγγελματικούς λόγους, ειδικής άδειας να ασκήσουν το οικονομολογικό επάγγελμα.
Η συνεργασία με τα επιστημονικά και επαγγελματικά σωματεία του κλάδου των Οικονομικών Επιστημόνων και η παροχή βοηθείας σε αυτά για την επίτευξη των σκοπών τους.
Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας σε άριστη και θεσμοθετημένη σχέση με τα Οικονομικά Πανεπιστήμια και τους επαγγελματικούς φορείς του κλάδου των Οικονομολόγων αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προκύπτουν από την διαδικασία και την εφαρμογή της οικονομικής επιστήμης.

Η διασφάλιση του δημοσίου και του κοινωνικού συμφέροντος από τις πληγές της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας επιτυγχάνεται με την υπεύθυνη νομοθετικά και θεσμικά ελεγχόμενη άσκηση των ειδικοτήτων του οικονομολογικού επαγγέλματος.

Το Ο.Ε.Ε. διοικείται από την Κεντρική Διοίκηση η οποία απαρτίζεται από 15 μέλη δηλαδή, τον Πρόεδρο, Α΄ Αντιπρόεδρο, Β΄ Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Οικονομικό Επόπτη και 10 συμβούλους. Η Κ.Δ. εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από  το Ανώτατο Όργανο του ΟΕΕ ,τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων.Η ανάδειξη των 200 Αντιπροσώπων του ΟΕΕ γίνεται μετά από εκλογική διαδικασία κάθε τρία χρόνια από τα εγγεγραμμένα μέλη του ανά την Ελλάδα.

Για την καλύτερη λειτουργία του ΟΕΕ ιδρύθηκαν 16  Περιφερειακά Τμήματα με Περιφερειακές Αρμοδιότητες τα οποία αποτελούν την έκφραση του ΟΕΕ στην περιοχή τους για κάθε θέμα που έχει σχέση με την Περιφέρειά τους και προωθούν τοπικά την πολιτική του ΟΕΕ. Τα Π.Τ. διοικούνται από επταμελείς Τοπικές Διοικήσεις οι οποίες προέρχονται από τις εκλογές των εγγεγραμμένων μελών  της  Περιφέρειάς τους κάθε τρία χρόνια.

Σεμινάρια

Ο διοργανωτής δεν έχει ενεργά σεμινάρια αυτή τη στιγμή