Ν. 2789/2000

Ν. 2789/2000 (ΦΕΚ A 21/11-02-2000) Προσαρμογή του ελληνικού δικαίου προς την οδηγία αριθ. 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19.5.1998 σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις

Το παρόν έγγραφο παρατίθεται όπως δημοσιεύτηκε. Οι αναφερόμενες διατάξεις ενδέχεται να έχουν μεταβληθεί μεταγενέστερα.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2789

ΦΕΚ Α 21/11-2-2000

Προσαρμογή του ελληνικού δικαίου προς την οδηγία αριθ. 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19.5.1998 σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Ορισμοί και πεδίο εφαρμογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B'

Συμψηφισμός και Εντολές Μεταβίβασης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διατάξεις σχετικές με τη Διαδικασία Αφερεγγυότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Διαχωρισμός των δικαιωμάτων των υπέρ ων η Ασφάλεια από τα αποτελέσματα της Διαδικασίας Αφερεγγυότητας του παραχωρούντος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ορισμός Συστημάτων, Ιδρυμάτων και Συμμετεχόντων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2000

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ. ΧΩΡ/ΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Μ. ΠΑΠΑΐΩΑΝΝΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Σ. ΣΟΥΜΑΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ I. ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2000

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΌΣ

Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ