Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

28/02/2023

ΙΟΥΝΙΟΣ
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα για το φορολογικό έτος 2022

Με την απόφαση Α. 1006/2023 καθορίζεται ο τρόπος υποβολής των στοιχείων των βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα για το φορολογικό έτος 2022.

Επισημαίνεται ότι κατά γενικό κανόνα δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής των στοιχείων από όσους είναι υπόχρεοι σε υποβολή προσωρινής μηνιαίας δήλωσης βεβαιώσεων αποδοχών και απόδοσης του φόρου.

Παρατίθενται ακολούθως προς άμεση πληροφόρησή σας οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 5 της απόφασης αναφορικά με τους υπόχρεους υποβολής ετήσιου αρχείου:

α) Για τους κωδικούς εισοδημάτων που αφορούν το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, υπάρχει υποχρέωση για υποβολή ετήσιου αρχείου από τους:

i. Υπόχρεους που υποβάλλουν την προσωρινή δήλωση κάνοντας χρήση των κωδικών 95 και 96 της απόφασης Α.1099/2019,

ii. καταβάλλοντες εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή προσωρινής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, ακόμα και όταν δεν προκύπτουν ποσά προς απόδοση,

iii. φορείς που εποπτεύονταν για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του 2022 από την ΕΑΠ υποβάλλουν ετήσιο αρχείο για το διάστημα αυτό, ενώ για το υπόλοιπο διάστημα του έτους 2022 (που δεν ήταν ενταγμένοι στην ΕΑΠ) δεν υποβάλλουν ετήσιο αρχείο καθόσον για το διάστημα αυτό έχουν υποβληθεί δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με αναλυτικές εγγραφές.

iv. ειδικά για τις αμοιβές εργαζομένων επιχειρήσεων - εργοδοτών ιδιωτικού τομέα που εντάχθηκαν στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του ν. 4690/2020, οι φορείς του Δημοσίου υποβάλλουν ετήσιο αρχείο μόνο για τις αμοιβές που κατέβαλλαν σε εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα.

Αντίθετα, οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που εντάσσονται στο μηχανισμό αυτό αποστέλλουν μόνο τις αμοιβές που οι ίδιοι κατέβαλαν στους εργαζομένους τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση Α.1099/2019.

Οι υπόχρεοι υποβολής προσωρινής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013 με αναλυτικές εγγραφές σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις Α.1099/2019 και Α. 1204/2020, όπως ισχύουν, δεν υποβάλλουν ετήσιο αρχείο.

β) Για τους κωδικούς αμοιβών που αφορούν το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, υπάρχει υποχρέωση για υποβολή ετήσιου αρχείου, από τους:

i. καταβάλλοντες αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα που δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή προσωρινής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με αναλυτικές εγγραφές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση Α.1101/2019, καθώς και από φορείς του Δημοσίου, οι οποίοι έχουν την υποχρέωση υποβολής ετήσιου αρχείου, ακόμα και στις περιπτώσεις που έχουν υποβάλει προσωρινές δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με αναλυτικές εγγραφές για αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα,

ii. φορείς δημοσίου και λοιπούς φορείς που εποπτεύονταν για οποιοδήποτε διάστημα εντός του 2022 από την ΕΑΠ για το διάστημα αυτό. Για το διάστημα του 2022 που δεν ήταν ενταγμένοι στην ΕΑΠ, υποβάλλουν μόνο δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με αναλυτικές εγγραφές σύμφωνα με τα οριζόμενα με την απόφαση Α.1101/2019,

iii. καταβάλλοντες αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα που υποβάλλουν προσωρινή δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με συγκεντρωτικές εγγραφές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1101/2019 απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ και

iv. καταβάλλοντες αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα για τις οποίες εκ του νόμου δεν προκύπτει φόρος ή τέλος χαρτοσήμου προς απόδοση και οι οποίες δεν υποβλήθηκαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1101/2019 απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ.

Οι λοιποί υπόχρεοι σε υποβολή προσωρινής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με αναλυτικές εγγραφές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση Α.1101/2019, δεν υποβάλλουν ετήσιο αρχείο. 

Αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα που, για το μήνα απόκτησής τους, υποχρεωτικά έπρεπε να υποβληθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση Α.1101/2019 και δεν υποβλήθηκαν, υποβάλλονται μόνο με δήλωση (αρχική ή τροποποιητική) για το μήνα αυτό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην τελευταία αυτή απόφαση.

Οι αμοιβές αυτές δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση αυτή.

γ) Για τους κωδικούς εισοδημάτων που αφορούν το εισόδημα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, υπάρχει υποχρέωση για υποβολή ετήσιου αρχείου από τους:

i. καταβάλλοντες πληρωμές μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων που δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή προσωρινής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με αναλυτικές εγγραφές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση Α.1100/2019, καθώς και φορείς Δημοσίου οι οποίοι έχουν την υποχρέωση υποβολής ετήσιου αρχείου, ακόμα και στις περιπτώσεις που έχουν υποβάλει προσωρινές δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με αναλυτικές εγγραφές για μερίσματα, τόκους και δικαιώματα,

ii. φορείς Δημοσίου και λοιπούς φορείς που εποπτεύονταν για οποιοδήποτε διάστημα εντός του 2022 από την ΕΑΠ για το διάστημα αυτό. Για το διάστημα εκείνο του 2022 που δεν ήταν ενταγμένοι στην ΕΑΠ, υποβάλλουν μόνο δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με αναλυτικές εγγραφές σύμφωνα με τα οριζόμενα με την απόφαση Α.1100/2019,

iii. καταβάλλοντες πληρωμές μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων για τις οποίες εκ του νόμου δεν προκύπτει φόρος προς απόδοση και οι οποίες δεν υποβλήθηκαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση Α.1100/2019, όπως ισχύει και ιδιαίτερα από τους καταβάλλοντες πληρωμές των κωδικών 2, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15, και 16 του Παραρτήματος 3 της απόφασης αυτής,

iv. τον ΟΤΕ Α.Ε. για το σύνολο των κωδικών εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα του Παραρτήματος 3 της απόφασης.Για τα στοιχεία που αποστέλλονται μέσω ημεδαπού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος σε εφαρμογή της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1033/2014 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε., δεν υποβάλλεται ετήσιο αρχείο.

Για τις ανωτέρω κατηγορίες για τις οποίες υφίσταται υποχρέωση υποβολής ετήσιου αρχείου ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 28/2/2022. 

Ειδικά για τις περιπτώσεις καταβολής μερισμάτων σε φυσικά πρόσωπα από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η προηγούμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ν.π. και νομικών οντοτήτων.

Επισημαίνεται ότι στο άρθρο 6 της απόφασης παρατίθενται αναλυτικές οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία και τον τρόπο υποβολής των στοιχείων.

Διαβάστε αναλυτικά την απόφαση Α. 1006/2023.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ