Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

20/05/2022

ΙΟΥΛΙΟΣ
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Νο - Δήλωση απόδοσης τελών χαρτοσήμου προηγούμενου ημερολογιακού τριμήνου

Σύμφωνα με το άρθρο 39 § 10 του Κ.Β.Σ., "οι διατάξεις του άρθρου 30 του π.δ. 99/1977, σε ότι αφορά τις ρυθμίσεις που αναφέρονται στο χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων τελών χαρτοσήμου και εισφορών και όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν, διατηρούνται σε ισχύ και μετά την έναρξη του Π.Δ. 186/1992.

Ως εκ τούτου, οι υπόχρεοι υποβάλλουν στον Οικονομικό Εφορο τριπλότυπη δήλωση αποδόσης των αναλογούντων τελών χαρτοσήμου επί της αξίας των κατά το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο εκδοθέντων στοιχείων ή γενομένων παροχών και της εισφοράς δακοκτονίας επί του παραγομένου ελαιολάδου.

Στη δήλωση αυτή αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του υποχρέου (ονοματεπώνυμον ή επωνυμία, επάγγελμα, διεύθυνση και αριθμός φορολογικού μητρώου), το τρίμηνο το οποίο αφορά αύτη και για έκαστο είδος στοιχείων ο συνολικός αριθμός αυτών, η αξία των, το ποσόν των τελών χαρτοσήμου και το επ' αυτού ποσοστόν εξ 20% υπέρ Ο.Γ.Α. κλπ., ως και το ποσόν της εισφοράς δακοκτονίας.

Η δήλωση χαρτoσήμoυ υπoβάλλεται για τo πρoηγoύμενo ημερoλoγιακό τρίμηνo μέχρι την εικoστή (20ή) ημέρα του μεθεπόμενου μήνα και συγκεκριμένα:

- μέχρι την 20ή ημέρα του Φεβρουαρίου για το ημερολογιακό τρίμηνο Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου
- μέχρι την 20ή ημέρα του Μαΐου για το ημερολογιακό τρίμηνο Ιανουαρίου - Μαρτίου
- μέχρι την 20ή ημέρα του Αυγούστου για το ημερολογιακό τρίμηνο Απριλίου - Ιουνίου
- μέχρι την 20ή ημέρα του Νοεμβρίου για το ημερολογιακό τρίμηνο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου

(άρθρo 30 Π.Δ. 99/77 διατηρείται σε ισχύ με την § 10 άρθρoυ 39 νέoυ KBΣ).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την Εγκ. ΠΟΛ. 1029/22-1-2014, ορίστηκε ότι, μετά την κατάργηση του ΚΒΣ και μέχρι ότου καλυφθεί νομοθετικά το θέμα, οι δηλώσεις απόδοσης των αναλογούντων τελών χαρτοσήμου, συνεχίζουν να υποβάλονται μέχρι την 20η των μηνών Φεβρουαρίου, Μαΐου, Αυγούστου και Νοεμβρίου κάθε έτους και αφορά στο σύνολο της αξίας των εκδοθέντων τιμολογίων, αποδείξεων, κ.λ.π., κατά το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ