30/10/2020

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Υποβολή στατιστικής δήλωσης (INTRASTAT) για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές (αποκτήσεις και παραδόσεις) του προηγούμενου μήνα

Φορολογική περίοδος: Σεπτεμβρίου
Η δήλωση Intrastat σύμφωνα με τη με αριθμ. 1099733/8159/ΠΟΛ.1253/26.7.1993 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι την καταληκτική προθεσμία που ισχύει για την εμπρόθεσμη υποβολή της προσωρινής δήλωσης ΦΠΑ της οικείας φορολογικής περιόδου της επιχείρησης.

Ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης Intrastat

Η δήλωση Intrastat υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης Intrastat η οποία βρίσκεται στην ηλεκτρονική δ/νση http://eurostat.statistics.gr/.

Λοιποί τρόποι υποβολής της δήλωσης Intrastat

Σύμφωνα με τις υποπεριπτώσεις αα) και αβ) της παραγράφου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1253/1993, η δήλωση INTRASTAT μπορεί:

- Να υποβληθεί με μαγνητικά μέσα κατευθείαν στην ΕΣΥΕ, κατόπιν συνεννόησης με αυτήν. Στην περίπτωση αυτή θα χορηγείται από την ΕΣΥE βεβαίωση ότι παραλήφθηκε δήλωση INTRASTAT όπως το υπόδειγμα Α που επισυνάπτεται στο παράρτημα της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1253/1993. Η βεβαίωση αυτή θα συνυποβάλλεται μαζί με την προσωρινή δήλωση Φ.Π.Α. στην Δ.Ο.Υ.

- Να υποβληθεί στην αρμόδια ΔΟΥ και πριν την υποβολή της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ. Στην περίπτωση αυτή θα χορηγείται από τη ΔΟΥ, βεβαίωση ότι παραλήφθηκε δήλωση INTRASTAT, όπως το υπόδειγμα Β που επισυνάπτεται στο παράρτημα της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1253/1993 ή θα προσκομίζεται αντίγραφο που θα υπογράφεται από τον υπάλληλο που την παραλαμβάνει. Η βεβαίωση ή το αντίγραφο θα επιδεικνύεται από τον δηλούντα κατά την υποβολή της περιοδικής δήλωσης στη ΔΟΥ.

Χρόνος υποβολής: Η δήλωση INTRASTAT υποβάλλεται ταυτόχρονα με την περιοδική δήλωση ΦΠΑ. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000), η δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ