28/03/2019

ΜΑΙΟΣ
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενων φόρων σε πληρωμές μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων (άρθρο 64 του Ν. 4172/2013)

Φορολογική περίοδος: Ιανουαρίου
Με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1012/3.1.2014, ορίστηκε ότι "όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167), υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση για την απόδοση αυτού, το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής."

Για παράδειγμα, εάν η πληρωμή και η παρακράτηση του φόρου πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιανουαρίου 20ΧΧ, η δήλωση απόδοσης αυτού πραγματοποιείται, όπως ορίζεται παραπάνω, τρεις ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της πληρωμής, δηλαδή τρεις ημέρες πριν το τέλος του Μαρτίου, δηλαδή μέχρι 28.3.20ΧΧ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο φόρος που παρακρατείται αποδίδεται, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 64 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013), το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής, δηλαδή στο παράδειγμα μας, μέχρι 31.3.20ΧΧ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με το άρθρο 242 του Α.Κ. ορίζεται ότι: "η προθεσμία λήγει όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και, αν είναι κατά το νόμο εορτάσιμη, όταν περάσει ολόκληρη η επόμενη εργάσιμη." Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις όπου οι τρεις μέρες από το τέλος του μήνα τυχαίνει να είναι Σάββατο, Κυριακή ή αργία, η καταληκτική προθεσμία μεταφέρεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Ειδικότερα:

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος στις αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες

Με την Α.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1048/11.2.2014, ορίζεται ότι "οι υπόχρεοι παρακράτησης φόρου με συντελεστή είκοσι (20%) τοις εκατό, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167) υποχρεούνται να υποβάλλουν προσωρινή δήλωση το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής, η οποία περιλαμβάνει τα ακαθάριστα ποσά που έχουν καταβληθεί και τον παρακρατηθέντα φόρο."

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος στις αμοιβές που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων

Με την Α.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1027/20.1.2014, ορίζεται ότι "όσοι παρακρατούν φόρο με συντελεστή τρία (3) τοις εκατό, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167) υποχρεούνται να υποβάλουν προσωρινή δήλωση το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής η οποία περιλαμβάνει την αξία του εκτελεσθέντος έργου, το αντίτιμο ενοικίασης, σύντομη περιγραφή του εκτελεσθέντος έργου, την αξία του εκτελεσθέντος έργου, το αντίτιμο της ενοικίασης και το φόρο που αναλογεί."

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από τους φορείς της γενικής κυβέρνησης

Με την Α.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1028/20.1.2014, ορίζεται ότι "Όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167) (φορείς γενικής κυβέρνησης κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών) υποχρεούνται να υποβάλουν προσωρινή δήλωση το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής, η οποία περιλαμβάνει το είδος των αγαθών και υπηρεσιών, το καθαρό ποσό της αξίας ανά συντελεστή φόρου, τα ακαθάριστα ποσά που έχουν καταβληθεί στον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα και τον παρακρατηθέντα φόρο."

Σημείωση: Ουσιαστικά, η Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1012/3-1-2014 ισχύει για τις περ. α', β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ, δηλαδή για α) μερίσματα, β) τόκους, γ) δικαιώματα (royalties). Επισημαίνεται ότι η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 41 του ΚΦΕ (φόρος υπεραξίας στη μεταβίβαση ακινήτων) έχει ανασταλεί από την 1η Ιανουαρίου 2015 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018. Βλ. σχετ. εδώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ