Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Περιεχόμενα

Άρθρο 1.
 1. Συμπεράσματα, Επισημάνσεις, Βασικές Έννοιες άρθρου 1
 2. Θέματα άρθρου 1 9. Πότε επιβλήθηκε ο ΦΠΑ στην Ελλάδα
 3. 10. Ο ΦΠΑ είναι κοινοτικός φόρος
 4. 11. Υπεροχή του Κοινοτικού δικαίου στον ΦΠΑ και κοινοτική νομολογία ΦΠΑ αμέσου εφαρμογής
 5. 12. Βασικά χαρακτηριστικά του ΦΠΑ
 6. 13. Παράδειγμα λειτουργίας του ΦΠΑ
 7. 14. Φόροι που αντικατέστησε ο ΦΠΑ
 8. 15. Νόμοι οι οποίοι έχουν τροποποιήσει ή προσθέσει διατάξεις στον Κώδικα ΦΠΑ
 9. 16. Παύση ισχύος αποφάσεων Κώδικα ΦΠΑ
 10. 17. Υποχρεωτική Δημοσίευση Διοικητικών Λύσεων – Ενημέρωση επί των διοικητικών εγγράφων
 11. 18. Εφαρμογή ερμηνευτικών εγκυκλίων και οδηγιών του Υπουργείου
 12. 19. Νομιμοποιείται να ζητήσει επιστροφή φόρου κύκλου εργασιών και τελών χαρτοσήμου που επιρρίφθηκε στην κατανάλωση και καταβλήθηκε στο δημόσιο αχρεώστητα ο καταβάλλων και ...
 13. 20. Η αδράνεια του οικονομικού εφόρου να επιβάλλει το φόρο επί μακρό χρονικό διάστημα δεν ασκεί ...
 14. 21. Η αναδρομική άρση απαλλαγής, η οποία δεν ήταν σύμφωνη με το κοινοτικό δίκαιο δεν απαγορεύεται ...
 15. 22. Αντίκειται στα άρθρα 35 παρ. 1 και 42 παρ. 1 του Συντάγματος, διάταξη νόμου που επιχειρεί να προσδώσει αναδρομικά κύρος σε κανονιστική υπουργική απόφαση που είναι ανυπόστατη ...
 16. Νομολογία Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΔΕΕ ΔΕΕ 1.1. Γενικές αρχές κοινοτικού δικαίου)
 17. ΔΕΕ 1.2. Απαγόρευση επιβολής φόρων που έχουν τα χαρακτηριστικά φόρου κύκλου εργασιών )
 18. ΔΕΕ 1.3. Εθνικοί φόροι που έχουν κριθεί ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με την οδηγία ΦΠΑ)
 19. ΔΕΕ 1.4. Απόκλιση μεταξύ γλωσσικών ερμηνειών διάταξης του ευρωπαϊκού δικαίου  )
 20. ΔΕΕ 1.5. Στρογγυλοποίηση προς τα κάτω του ΦΠΑ που προκύπτει ανά είδος)
Άρθρο 2.
 1. Συμπεράσματα, Επισημάνσεις, Βασικές Έννοιες άρθρου 2
 2. Θέματα άρθρου 2 20. Αντικείμενο του ΦΠΑ. Πράξεις που υπάγονται σε ΦΠΑ
 3. 21. Ο ΦΠΑ εφαρμόζεται στις πράξεις που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας
 4. 22. Έδαφος της Ε. Ένωσης και τρίτα ως προς την ΕΕ εδάφη. Κράτη μέλη
 5. 23. Άγιο Όρος – Εξαίρεση από ΦΠΑ
 6. 24. Η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών υπάγονται στον ΦΠΑ. Προϋποθέσεις
 7. 25. Η εισαγωγή από τρίτες, ως προς την ΕΕ, χώρες υπάγεται σε ΦΠΑ χωρίς προϋποθέσεις
 8. 26. Η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών υπάγεται σε ΦΠΑ στην Ελλάδα υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις
 9. 27. Η ενδοκοινοτική απόκτηση καινούριων μεταφορικών μέσων (αυτοκινήτων, σκαφών, αεροσκαφών) από άλλο κ-μ φορολογείται σε κάθε περίπτωση στην Ελλάδα ανεξάρτητα από την ιδιότητα του αποκτώντος και του πωλητή
 10. 28. Η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών που υπόκεινται σε ΕΦΚ από αγοραστή της παρ 2 του άρθρου 11 υπάγεται σε ΦΠΑ στην Ελλάδα
 11. 29. Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που φορολογούνται σε κάθε περίπτωση στην Ελλάδα
 12. 30. Αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ των δαπανών επισκευής στα πλαίσια εγγύησης καλής λειτουργίας (claims).
 13. 31. Μη υπαγωγή σε ΦΠΑ των δικαστικών εξόδων
 14. 32. Μη υπαγωγή σε ΦΠΑ των ποσών που επιδικάζονται για ηθική βλάβη ή διαφυγόν κέρδος
 15. 33. Ποινική ρήτρα
 16. 34. Αποζημιώσεις δικτύων λόγω βλάβης
 17. 35. Μη επιβολή ΦΠΑ στην καταβολή αποζημίωσης για την καταστροφή εμπορευμάτων
 18. 36. Κράτηση και πληρωμή αεροπορικών εισιτηρίων - Δεν επιβάλλεται ΦΠΑ επί ποσών ακυρώσεων για κρατήσεις αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών εισιτηρίων λόγω μη έγκαιρης ακύρωσης
 19. 37. Υπαγωγή σε ΦΠΑ της «αποζημίωσης» αντιπροσώπου για λύση σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας
 20. 38. Χρέωση φόρου ακινήτων από τον εκμισθωτή ακινήτου στο μισθωτή
 21. 39. Υπαγωγή σε ΦΠΑ των χρηματικών βραβείων αρχιτεκτονικών διαγωνισμών
 22. 40. Υποτροφίες
 23. 41. Χρηματοδοτήσεις δημοτικών επιχειρήσεων
 24. 42. Μη υπαγωγή σε ΦΠΑ των εσόδων δημοτικής παράταξης
 25. 43. Δωρεές μέσω μηνυμάτων υπέρ κοινωφελών σκοπών
 26. 44. Εκλογική αποζημίωση δικηγόρων, συμβολαιογράφων και άμισθων υποθηκοφυλάκων όταν διορίζονται αντιπρόσωποι δικαστικής αρχής
 27. 45. Εισφορές υπέρ ναών και παραδόσεις αγαθών από ναούς
 28. 46. Χορήγηση με αντάλλαγμα εκπτωτικής κάρτας
 29. 47. Στις πράξεις εντός του πεδίου του ΦΠΑ δεν επιβάλλεται χαρτόσημο
 30. Νομολογία Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΔΕΕ ΔΕΕ 2.1. Η Πώληση παράνομων ουσιών (π.χ. ναρκωτικά, αμφεταμίνες) που δεν ανήκουν στο εμπορικό κύκλωμα που ελέγχεται αυστηρά από τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για ιατρικούς και επιστημονικούς σκοπούς είναι ... )
 31. ΔΕΕ 2.2. Δεν επιβάλλεται ΦΠΑ κατά την εισαγωγή παραχαραγμένων νομισμάτων παρόλο που ... )
 32. ΔΕΕ 2.3. Η παράδοση παραποιημένων προϊόντων αρωματοποιίας υπόκειται κατά το ΔΕΕ στο ΦΠΑ (C-3/97) Επιπλέον, ... )
 33. ΔΕΕ 2.4. Η κλοπή εμπορευμάτων δεν συνιστά «παράδοση αγαθών εξ επαχθούς αιτίας» ... )
 34. ΔΕΕ 2.5. Μια παροχή υπηρεσιών εξ επαχθούς αιτίας (τυχερό παιχνίδι), από την οποία όμως δεν απορρέουν υποχρεώσεις των οποίων η εκτέλεση μπορεί ... )
 35. ΔΕΕ 2.6. Πώληση αγαθού επένδυσης που χρησιμοποιείται για επαγγελματικούς και ιδιωτικούς σκοπούς – πώληση αγαθού μικτής χρήσης που έχει αγοραστεί από ιδιώτη)
 36. ΔΕΕ 2.7. Η απλή οικονομική συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις δεν αποτελεί οικονομική δραστηριότητα ... )
 37. ΔΕΕ 2.8 Σε περίπτωση καταβολής ποσού για τροποποίηση (λύση σύμβασης) το ποσό αυτό τυγχάνει όμοιας φορολογικής μεταχείρισης ΦΠΑ με τα ποσά που καταβλήθηκαν ... )
 38. ΔΕΕ 2.9. Οι ετήσιες εισφορές των μελών αθλητικής ενώσεως δύνανται να αποτελέσουν την αντιπαροχή για τις υπηρεσίες που παρέχει η ένωση αυτή, ακόμα ... )
 39. ΔΕΕ 2.10. Ύπαρξη φορολογητέας παράδοσης αγαθών όταν η εξόφληση γίνεται με δόλια χρήση τραπεζικής κάρτας)
 40. ΔΕΕ 2.11. Χορήγηση από φυσικό πρόσωπο σε εταιρία του δικαιώματος χρήσης και εκμίσθωσης σε τρίτους ακινήτων σε αντάλλαγμα των υπηρεσιών ανακαίνισης και εξοπλισμού των ακινήτων αυτών τις οποίες παρέσχε η εν λόγω εταιρία – Υπαγωγή σε ΦΠΑ)
Άρθρο 3.
 1. Συμπεράσματα, Επισημάνσεις, Βασικές Έννοιες άρθρου 3
 2. Θέματα άρθρου 3 27. Ορισμός υποκειμένου στον ΦΠΑ και προϋποθέσεις υπαγωγής
 3. 28. Υποκείμενος στο ΦΠΑ λόγω ευκαιριακής παράδοσης καινούριου μεταφορικού μέσου
 4. 29. Ο επαγγελματίας κατασκευαστής νεόδμητων ακινήτων που ανεγείρει ακίνητα προς πώληση με άδειες που εκδίδονται μετά την 1.1.2006 καθίσταται υποκείμενος στον ΦΠΑ από 1.1.2006
 5. 30. Κάθε πρόσωπο που πραγματοποιεί ευκαιριακά κατασκευή και πώληση οικοδομών καθίσταται υποκείμενο στο ΦΠΑ, εφόσον επιθυμεί και το δηλώσει
 6. 31. Υποκείμενη στον ΦΠΑ καθίσταται η κοινοπραξία που κατασκευάζει ακίνητο με το σύστημα της αντιπαροχής, καθώς και η κοινωνία που κατασκευάζει ακίνητο σε οικόπεδο ή αγροτεμάχιο που ανήκει στα μέλη της, για τις παραδόσεις και αυτοπαραδόσεις που διενεργούνται από τα μέλη τους
 7. 32. Δεν είναι υποκείμενοι γενικά στο ΦΠΑ οι παρέχοντες εξαρτημένη εργασία
 8. 32.1. Δεν υπάγεται σε ΦΠΑ η παροχή υπηρεσιών από φυσικά πρόσωπα βάσει συμβάσεων μίσθωσης έργου με το Δημόσιο και παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων και περιοδικών από δημοσιογράφους
 9. 32.2. Περιπτώσεις που έχει γίνει δεκτό ότι θεωρούνται ως εξαρτημένη εργασία - Παραδείγματα
 10. 32.3. Η παροχή δημοσιογραφικών υπηρεσιών προς το δημόσιο, δήμους, ΝΠΔΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
 11. 32.4. Oι αποκλειστικές νοσοκόμες εξαιρούνται του ΦΠΑ
 12. 32.5. Κριτήρια για την ύπαρξη εξαρτημένης εργασίας. Εκτός πεδίου εφαρμογής του ΦΠΑ
 13. 32.6. Ερευνητές που συμβάλλονται με ΑΕΙ
 14. 33. Δεν υπάγεται σε ΦΠΑ η παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούν το δημόσιο, οι δήμοι και άλλα ΝΠΔΔ κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας για την εκπλήρωση της αποστολής τους
 15. 33.1. Περιπτώσεις που το Δημόσιο καθίσταται υποκείμενος στο ΦΠΑ για πράξεις παροχής υπηρεσιών που δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο άσκησης της δημόσιας εξουσίας του
 16. 33.2. Το Δημόσιο, οι Δήμοι και τα άλλα ΝΠΔΔ υπάγονται οπωσδήποτε στον ΦΠΑ, όταν πραγματοποιούν πράξεις που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, εκτός αν οι πράξεις αυτές είναι αμελητέες (τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3)
 17. 33.3. Λοιπά παραδείγματα υπηρεσιών από Δήμους
 18. 33.4. Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ σε έσοδα ιερών ναών και μοναστηριών: Βλέπε άρθρο 2 θέμα 45.
 19. 33.5. Η σχολική επιτροπή καθίσταται υποκείμενη στο ΦΠΑ για τις πωλήσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιεί
 20. 33.6. Μη υπαγωγή σε ΦΠΑ της εκμετάλλευσης κυλικείων από Κ.Ψ.Μ., τμήματα αστυνομίας και πυροσβεστικής και ΚΑΠΗ
 21. 33.7. Τα Δημοτικά Πνευματικά Κέντρα καθίστανται υποκείμενα στο ΦΠΑ για τη λειτουργία των τμημάτων μουσικής, παραδοσιακών χωρών, ζωγραφικής και φωτογραφίας
 22. 33.8. Το Δημόσιο, οι Δήμοι και τα λοιπά ΝΠΔΔ δεν απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ των αγορών τους ή των λήψεων υπηρεσιών που πραγματοποιούν με τον οποίο επιβαρύνονται ως τελικοί καταναλωτές
 23. 33.9. Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς ΦΠΑ, των δραστηριοτήτων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων - ΠΟΛ. 1057/2011
 24. 34. Τέλη ελλιμενισμού
 25. 35. Δεν υπάγονται σε ΦΠΑ τα ποσά που καταβάλλονται για αποσπάσεις υπαλλήλων από το Δημόσιο, Δήμους και ΝΠΔΔ
 26. 36. Αμοιβή σε μηχανικό που έχει συνταξιοδοτηθεί
 27. 37. Συγγραφέας Δημόσιος ή ιδιωτικός Υπάλληλος ή συνταξιούχος, δεν υπάγεται σε ΦΠΑ
 28. 38. Υποχρεώσεις δημοσίου υπαλλήλου για την έκδοση βιβλίου που συνοδεύεται από cd
 29. 39. Μη επιβολή ΦΠΑ για τις παράλληλες δραστηριότητες δημοσίου υπαλλήλου ως εισηγητή σε εκπαιδευτικά προγράμματα, ως μέλους επιτροπής ή για συμμετοχή σε διοικητικά συμβούλια
 30. 40. Υπάγεται σε ΦΠΑ με τον κανονικό συντελεστή η παραχώρηση από εκδοτικό οίκο δικαιωμάτων εκμετάλλευσης βιβλίων σε άλλη ΑΕ με όμοια δραστηριότητα εκδοτικού οίκου
 31. 41. Υποκείμενος στον ΦΠΑ σε περίπτωση πλειστηριασμού είναι ο κύριος των αγαθών
 32. 42. Διαδικασία απόδοσης ΦΠΑ κατά την πώληση κινητών πτωχευτικών αγαθών χωρίς πλειστηριασμό
 33. 43. Οι εκμεταλλευτές ταξί από 1.7.2010 είναι υποκείμενοι στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ
 34. 44. Καταβολή στο Δημόσιο του ΦΠΑ των συνδρομών που εισπράττουν οι Ενώσεις των Ράδιο-Ταξί από τα μέλη τους
 35. 45. Υποκείμενες στο ΦΠΑ οι εταιρείες του α.ν. 89/67
 36. 46. Επιβολή ΦΠΑ στην καταβολή χορηγίας σε Ν.Π.Δ.Δ.
 37. 47. Τα δικαστικά έξοδα είναι εκτός πεδίου εφαρμογής του ΦΠΑ
 38. 48. Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος που πωλούν προϊόντα παραγωγής τους στις λαϊκές αγορές υπάγονται από 1.10.2010 στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ
 39. 49. Έκδοση φορολογικών στοιχείων για λιανικές πωλήσεις αγαθών, με το σύστημα της κατ’ οίκον επίδειξης - dealers
 40. 50. Διαχείριση Πολυκατοικίας από την άτυπη ένωση των ιδιοκτητών –ενοικιαστών
 41. 51. Διαχείριση πολυκατοικίας από επιχείρηση διαχείρισης κτιρίων
 42. 52. Καθορισμός τελών διενέργειας τεχνικών ελέγχων ανά κατηγορία οχήματος από τα Δημόσια ΚΤΕΟ
 43. 53. Δαπάνες επένδυσης. Κρίσιμος χρόνος απόκτησης της ιδιότητας του υποκείμενου
 44. 54. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων μέχρι 10 kWp σε κτιριακές εγκαταστάσεις κατοικιών ή πολύ μικρών επιχειρήσεων
 45. Νομολογία Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΔΕΕ ΔΕΕ 3.1. Έννοια υποκειμένου στον ΦΠΑ)
 46. ΔΕΕ 3.2. Μη καταβολή ΦΠΑ επί αποζημιώσεως λόγω πρόωρης λήξης απαλλασσόμενης του ΦΠΑ μισθώσεως)
 47. ΔΕΕ 3.3. Θεωρείται ως υποκείμενος στο ΦΠΑ ένα πρόσωπο, το οποίο έχει παύσει μια εμπορική δραστηριότητα αλλά συνεχίζει να πληρώνει το μίσθωμα και τους λογαριασμούς για τους επαγγελματικούς χώρους που χρησίμευσαν για τη δραστηριότητα αυτή ... )
 48. ΔΕΕ 3.4. Υπαγωγή ή μη σε ΦΠΑ του Δημοσίου – σημαντικές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού)
 49. ΔΕΕ 3.5. ΦΠΑ στα διόδια αυτοκινητοδρόμων )
 50. ΔΕΕ 3.6. Μίσθωση χώρων για τη στάθμευση αυτοκινήτων)
 51. ΔΕΕ 3.7. Αντιμετώπιση πλανόδιων μουσικών – μη υποκείμενοι σε ΦΠΑ)
Άρθρο 4.
 1. Συμπεράσματα, Επισημάνσεις, Βασικές Έννοιες άρθρου 4
 2. Θέματα άρθρου 4 7. Οικονομική δραστηριότητα. Υπαγωγή στο ΦΠΑ και προϋποθέσεις
 3. 8. Κοινωνία που κατασκευάζει οικοδομή
 4. 9. Αρμοδιότητα ελέγχου πολιτικού κόμματος από τη φορολογική αρχή
 5. 10. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων. Εκδηλώσεις
 6. 11. Εκλογική αποζημίωση δικηγόρων- αντιπροσώπων δικαστικής Αρχής
 7. Νομολογία Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΔΕΕ ΔΕΕ 4.1. Έννοια οικονομικής δραστηριότητας)
 8. ΔΕΕ 4.2. H εκμετάλλευση φωτοβολταϊκού συστήματος εγκατεστημένου επάνω ή πλησίον ιδιωτικής οικίας και λειτουργεί έτσι ώστε, αφενός, ... )
 9. ΔΕΕ 4.3. Πραγματοποίηση μελέτης αποδοτικότητας εκ μέρους εταιρίας που σχεδιάζει την έναρξη οικονομικής δραστηριότητας και έκπτωση του ΦΠΑ σε περίπτωση που δεν προκύψουν τελικά φορολογητέες πράξεις )
 10. ΔΕΕ 4.4. Η απλή οικονομική συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις δεν αποτελεί οικονομική δραστηριότητα - Η είσπραξη μερισμάτων είναι εκτός πεδίου ΦΠΑ)
 11. ΔΕΕ 4.5. Παραχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης από εθνική ρυθμιστική αρχή)
 12. ΔΕΕ 4.6. Δραστηριότητες προσέγγισης πολιτικού κόμματος)
 13. ΔΕΕ 4.7. Οικονομική δραστηριότητα λόγω αγοράς απαιτήσεων με κάλυψη κινδύνου με προμήθεια (factoring) και λόγω αγοράς επισφαλών απαιτήσεων σε τιμή χαμηλότερη της ονομαστικής )
Άρθρο 5.
 1. Συμπεράσματα, Επισημάνσεις, Βασικές Έννοιες άρθρου 5
 2. Θέματα άρθρου 5 39. Έννοια παράδοσης αγαθών
 3. 40. Για να υπάρχει παράδοση αγαθού υπαγόμενη σε ΦΠΑ πρέπει να υπάρχει σύμβαση πώλησης και μεταβίβαση της κυριότητας
 4. 41. Πράξεις που αντιμετωπίζονται ως παράδοση αγαθού
 5. 42. Στην περίπτωση πραγματοποίησης παραγγελιοδοχικών εργασιών αγοράς ή πώλησης αγαθών θεωρείται ότι πραγματοποιούνται δύο παραδόσεις αγαθών
 6. 42.1. Παραγγελιοδοχικές εργασίες πώλησης μεταξύ υποκειμένων στο ΦΠΑ
 7. 42.2. Παραγγελιοδοχικές εργασίες πώλησης από παραγγελέα ιδιώτη
 8. 42.3. Παραγγελιοδοχικές εργασίες αγοράς
 9. 43. Κατά τον πλειστηριασμό αγαθών που ανήκουν σε υποκείμενο στον ΦΠΑ συντελείται φορολογητέα παράδοση αγαθών υπαγόμενη σε ΦΠΑ
 10. 43.1. ΦΠΑ επί πλειστηριασμού αντικειμένων πτωχευτικής περιουσίας
 11. 43.2. Διαδικασία απόδοσης ΦΠΑ κατά την πώληση κινητών πτωχευτικών αγαθών χωρίς πλειστηριασμό (ΠΟΛ. 1075/1990)
 12. 44. ΦΠΑ πωλήσεων για λογαριασμό αγροτών
 13. 45. Πωλήσεις από ηλεκτρονικό κατάστημα μέσω ιστοσελίδας (e-shop) - Πώληση μεταχειρισμένων αγαθών τρίτων
 14. 46. Υποχρεώσεις ΦΠΑ κατά την πώληση λουλουδιών από ανθοπώλες, μέλη του σωματείου Ιντερφλόρα ή άλλων σωματείων κατά τις οποίες η παραγγελία εκτελείται από ανθοπώλη διαφορετικό από αυτόν που τη δέχθηκε η δε αξία της παραγγελίας διακανονίζεται με τη μεσολάβηση τρίτου (σωματείο ή επιτηδευματίας)
 15. 47. Είσπραξη από τα ελαιοτριβεία εκθλιπτικού δικαιώματος σε είδος (λάδι) και περαιτέρω πώλησή του σε τρίτους
 16. 48. Η μεταβίβαση αγαθών επιχείρησης ως συνόλου, κλάδου ή μέρους της, δεν θεωρείται ως παράδοση αγαθού και δεν υπάγεται σε ΦΠΑ – Προϋποθέσεις
 17. 48.1. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εφαρμογή της ρύθμισης και τη μη υπαγωγή σε ΦΠΑ
 18. 48.2. Εξαιρέσεις από την υπαγωγή στη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 4 – Υπαγωγή σε ΦΠΑ
 19. 48.3. Περιπτώσεις που υπάγονται στο άρθ. 5 παρ. 4 και δεν έχουν ΦΠΑ
 20. 48.4. Στις περιπτώσεις μεταβίβασης επιχείρησης ως συνόλου (άρθ. 5 παρ 4) δεν επιβάλλεται ΦΠΑ, αλλά χαρτόσημο
 21. 48.5. Η μεταβίβαση κλάδου ή μέρους επιχείρησης δεν υπάγεται σε ΦΠΑ
 22. 48.6. Δεν θεωρείται μεταβίβαση μέρους επιχείρησης η μεταβίβαση των μετοχών Α.Ε. ή μεριδίων εταίρων
 23. 48.7. Θάνατος φορολογούμενου επιχειρηματία και κληρονομική διαδοχή
 24. 48.8. Η μεταβίβαση αγαθών επιχείρησης (εμπορεύσιμα, πάγια, φήμη και πελατεία) χωρίς την παράλληλη μεταβίβαση και του παθητικού της δεν εντάσσεται στα προβλεπόμενα του άρθρου 5 παρ 4
 25. 48.9. Οι συγχωνεύσεις και απορροφήσεις επιχειρήσεων ανήκουν στην κατηγορία των μεταβιβάσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 5
 26. 48.10. Επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ σε περίπτωση μεταβίβασης συνόλου επιχείρησης (άρθ. 5 παρ. 4)
 27. 48.11. Μεταβίβαση τραπεζικού ή ασφαλιστικού κλάδου ή υποκαταστήματος
 28. 48.12. Μεταβίβαση ενεργητικού επιχείρησης υπό ειδική εκκαθάριση
 29. 48.13. Πλειστηριασμός μη λειτουργούσας επιχείρησης
 30. 49. Φορολογική μεταχείριση της χρηματοδοτικής μίσθωσης από πλευράς ΦΠΑ
 31. Νομολογία Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΔΕΕ ΔΕΕ 5.1. Παράδοση αγαθού. Έννοια)
 32. ΔΕΕ 5.2. Δεν υφίσταται παράδοση καυσίμων)
 33. ΔΕΕ 5.3. Εργολαβία facon και ¨νέο αγαθό¨)
 34. ΔΕΕ 5.4. Προγενέστερη απάτη σε παράδοση αγαθού)
 35. ΔΕΕ 5.5. Μεταβίβαση επιχείρησης ως συνόλου)
 36. ΔΕΕ 5.6. Μη υπαγωγή στο άρθ. 5 παρ 4 της μεταβίβασης του 30 % των εταιρικών μεριδίων εταιρίας για την οποία ο μεταβιβάζων παρέχει υπηρεσίες υποκείμενες σε ΦΠΑ)
Άρθρο 6.
 1. Συμπεράσματα, Επισημάνσεις, Βασικές Έννοιες άρθρου 6
 2. Θέματα άρθρου 6 18. Φορολογία ακινήτων ως προς τον ΦΠΑ πριν και μετά το 2006
 3. 19. Καταβολή ΦΠΑ από τον αγοραστή νεόδμητου ακινήτου
 4. 19.1. Φορολογητέα αξία υπαγόμενου σε ΦΠΑ ακινήτου
 5. 20. Περιπτώσεις παράδοσης ακινήτων που επιβάλλεται ΦΠΑ
 6. 20.1. Ο ΦΠΑ επιβάλλεται στην παράδοση αποπερατωμένων ή ημιτελών κτιρίων ή τμημάτων τους και του οικοπέδου που μεταβιβάζεται με αυτά ως ενιαία ιδιοκτησία ή ιδανικών μεριδίων οικοπέδου επί των οποίων εφαρμόζεται το αμάχητο τεκμήριο του αποπερατωμένου, εφόσον ...
 7. 20.2. Μεταβίβαση ψιλής κυριότητας και λοιπών δικαιωμάτων από κατασκευαστή
 8. 21. Χρόνος έναρξης εφαρμογής του ΦΠΑ επί ακινήτων
 9. 22. Υποχρεώσεις κατασκευαστικών επιχειρήσεων λόγω της υπαγωγής σε ΦΠΑ
 10. 23. Κάθε νέα οικοδομή θεωρείται πρόσκαιρο υποκατάστημα. Δήλωση μεταβολών
 11. 24. Δήλωση ΦΠΑ οικοδομικής επιχείρησης, η οποία ταυτόχρονα έχει και άλλους κλάδους
 12. 25. Λόγοι εξαίρεσης από την υπαγωγή στο ΦΠΑ - Περιπτώσεις πώλησης νεόδμητων ακινήτων από κατασκευαστικές επιχειρήσεις στις οποίες δεν επιβάλλεται ΦΠΑ
 13. 26. Δεν υπάγονται σε ΦΠΑ, αλλά σε Φ.Μ.Α., οι μεταβιβάσεις των ιδιοκτησιών οικοδομής (προσθήκες οριζοντίων ιδιοκτησιών καθ’ ύψος ή κατ’ επέκταση, πέραν της αρχικής άδειας), που ανεγείρεται με οικοδομική άδεια εκδοθείσα πριν την 1.1.2006, έστω και αν μετά την 1.1.2006 χωρήσει, για οποιονδήποτε λόγο, αναθεώρηση αδείας, με την προϋπόθεση, όμως, ότι οι εργασίες κατασκευής της οικοδομής άρχισαν πριν την αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας
 14. 27. Παράδοση ξεχωριστών ιδιοκτησιών
 15. 28. Κατά την παράδοση νεόδμητου ακινήτου από ιδιώτη δεν επιβάλλεται ΦΠΑ
 16. 29. Ευκαιριακοί κατασκευαστές ως προς το ΦΠΑ. Υποχρεώσεις για τήρηση βιβλίων, δήλωση κέρδους
 17. 30. Η παράδοση πρώτης κατοικίας απαλλάσσεται του ΦΠΑ
 18. 31. Η παραχώρηση δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης (π.χ. πάρκινγκ πιλοτής, αποκλειστική χρήση κήπου, ταράτσας, πισίνας) υπάγεται στην ίδια φορολογία με την κύρια ιδιοκτησία υπέρ της οποίας συνίσταται
 19. 32. Η παράδοση οικοπέδων δεν υπάγεται σε ΦΠΑ
 20. 33. Η πώληση νεόδμητου ακινήτου ημιτελούς ή από τα σχέδια υπόκειται σε ΦΠΑ – Εφαρμογή του αμάχητου τεκμηρίου αποπερατωμένου διαμερίσματος
 21. 34. Εφαρμογή του ΦΠΑ στην αντιπαροχή. Πώληση διαμερισμάτων από τον κατασκευαστή με ΦΠΑ και από τον οικοπεδούχο - ιδιώτη με ΦΜΑ
 22. 35. Υποχρέωση έκδοσης στοιχείου παράδοσης κτισμάτων από τον κατασκευαστή που κατασκευάζει οικοδομή επί αντιπαροχή προς τον οικοπεδούχο
 23. 35.1. Υπόχρεος έκδοσης στοιχείου παράδοσης κτισμάτων
 24. 35.2. Τρόπος έκδοσης στοιχείου «Παράδοση Κτισμάτων»
 25. 35.3. Περιεχόμενο στοιχείου παράδοσης κτισμάτων
 26. 35.4. Χρόνος έκδοσης στοιχείου «Παράδοση Κτισμάτων»
 27. 35.5. Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός οικοπεδούχοι ...
 28. 35.6. Στην αξία του στοιχείου παράδοσης κτισμάτων δεν συμπεριλαμβάνεται ...
 29. 35.7. Μη ύπαρξη ευθύνης του οικοπεδούχου για την αξία του στοιχείου παράδοσης κτισμάτων
 30. 35.8. Δυνατότητα έκδοσης αρχικού και συμπληρωματικού στοιχείου παράδοσης κτισμάτων προς τον οικοπεδούχο
 31. 35.9. Έκδοση λανθασμένου στοιχείου παράδοσης κτισμάτων το οποίο περιλαμβάνει ως αξία εργολαβίας και τα αδόμητα χιλιοστά που κρατιούνται για μελλοντική επέκταση καθ’ ύψος
 32. 35.10. Παράδοση κτισμάτων στους κληρονόμους του οικοπεδούχου
 33. 36. Οικοπεδούχος ΑΕ που αναθέτει την ανέγερση οικοδομής επί οικοπέδου της με αντιπαροχή καθίσταται κατασκευαστής
 34. 37. Δεν έχει απαλλαγή ο οικοπεδούχος για πρώτη κατοικία που λαμβάνει ως αντιπαροχή
 35. 38. Μεταβίβαση ιδιοκτησιών που παραμένουν στην κυριότητα του οικοπεδούχου πριν από την αποπεράτωση της οικοδομής
 36. 39. Αναθέσεις εργολαβίας από οικοπεδούχους κατασκευαστές
 37. 40. Τήρηση βιβλίου κοστολογίου οικοδομών
 38. 40.1. Υποχρεώσεις Κατασκευαστή Οικοδομών
 39. 40.2. Υπόχρεος τήρησης Βιβλίου κοστολογίου οικοδομών
 40. 40.3. Έννοια οικοδομής
 41. 40.4. Τήρηση ενός βιβλίου για κάθε οικοδομή ή ενός ενιαίου σε ιδιαίτερες μερίδες
 42. 40.5. Ένα οικόπεδο – Δύο Άδειες
 43. 40.6. Χρόνος ενημέρωσης – εκτύπωσης του βιβλίου κοστολογίου
 44. 40.7. Τόπος τήρησης Βιβλίου κοστολογίου οικοδομών
 45. 40.8. Περιεχόμενο του βιβλίου κοστολογίου
 46. 40.9. Κόστος οικοδομής. Καταχώρηση αγορών, δαπανών
 47. 40.10. Κόστος οικοδομής – Καταχώρηση αξίας οικοπέδου
 48. 40.11. Ανέγερση οικοδομής σε ιδιόκτητο οικόπεδο
 49. 40.12. Ανέγερση οικοδομής με αντιπαροχή – καταβολή μέρους του τιμήματος σε χρήμα από τον οικοπεδούχο
 50. 40.13. Κόστος οικοδομής-Αποσβέσεις
 51. 40.14. Τρόπος καταχώρισης των εγγραφών στο Βιβλίο κοστολογίου
 52. 40.15. Μη αναγραφή κόστους στο βιβλίο κοστολογίου - Μεταβίβαση νεόδμητου ακινήτου με οικιακό εξοπλισμό
 53. 41. Προσύμφωνο αντιπαροχής που αφορά δύο οικοδομικές άδειες για την κατασκευή δύο διαφορετικών κτισμάτων σε δύο διαφορετικά οικόπεδα.
 54. 42. Τρόπος καταχώρησης των μη εκπιπτόμενων ποσών ΦΠΑ στα τηρούμενα βιβλία της κατασκευαστικής επιχείρησης
 55. 43. Έντυπο προϋπολογιστικού κόστους
 56. 44. Υποβολή εντύπου απολογιστικού κόστους οικοδομής
 57. 45. Διαφορά ανάμεσα στην φορολογηθείσα αξία κάθε ιδιοκτησίας κατά τη μεταβίβαση και του απολογιστικού κόστους.
 58. 46. Ειδική δήλωση ΦΠΑ - Φορολογητέα αξία - Δηλούμενο τίμημα, Αντικειμενική αξία, αξία προϋπολογιστικού και απολογιστικού κόστους
 59. 46.1. Παραλαβή ειδικής δήλωσης
 60. 46.2. Έλεγχος ειδικής δήλωσης ΦΠΑ
 61. 46.3. Μη μείωση αντικειμενικής αξίας στην περίπτωση συνιδιοκτησίας
 62. 47. Ανέγερση οικοδομής από κοινοπραξία ή κοινωνία
 63. 47.1. Λύση κοινοπραξίας
 64. 48. Εκχώρηση εργολαβικού προσυμφώνου κατασκευαστικής επιχείρησης που έχει συμβληθεί με οικοπεδούχο σε άλλη κατασκευαστική επιχείρηση προς συνέχιση των εργασιών
 65. 49. Υπαγωγή σε ΦΠΑ της πώλησης διατηρητέου κτιρίου
 66. 50. Σε περίπτωση πλειστηριασμού νεόδμητου ακινήτου, που ανήκει σε υποκείμενο στον ΦΠΑ, ο φόρος καθίσταται απαιτητός σε κάθε περίπτωση πριν τη σύνταξη της περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης
 67. 51. ΦΠΑ σε αγορές νεόδμητων ακινήτων από εταιρείες Leasing
 68. 52. Απώλεια του αντιτύπου ειδικής δήλωσης ΦΠΑ που προορίζεται για τη μεταγραφή συμβολαίου
 69. 53. Φορολογικές υποχρεώσεις αλλοδαπού νομικού προσώπου που ανεγείρει οικοδομή στην Ελλάδα
 70. 54. Επιστροφή ΦΠΑ σε κατασκευαστική επιχείρηση
 71. 55. Δυνατότητα επιστροφής του ΦΠΑ που καταβλήθηκε βάσει ειδικών δηλώσεων μεταβίβασης ακινήτου πριν τη σύνταξη συμβολαίου ή λόγω ματαίωσης σύνταξης συμβολαίου
 72. 55.1. Ακύρωση πράξης προσδιορισμού του φόρου για να καταστεί δυνατή η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης (πριν την σύνταξη του συμβολαίου)
 73. 55.2. Ματαίωση συμβολαίου
 74. 55.3. Δεν μπορεί να χορηγηθεί αντίγραφο ανακληθείσας ειδικής δήλωσης ΦΠΑ για μεταβίβαση ακινήτου, σε αγοραστή ο οποίος δεν αγόρασε τελικά το ακίνητο καθώς επήλθε διαφωνία μεταξύ αυτού και του πωλητή-κατασκευαστή και το συμβόλαιο ματαιώθηκε
 75. 56. Αυτοπαράδοση ακινήτων
 76. 56.1. Γενικά περί αυτοπαράδοσης για την απόδοση του ΦΠΑ
 77. 56.2. Τι συνιστά αυτοπαράδοση ακινήτων. Έκδοση στοιχείου αυτοπαράδοσης
 78. 56.3. Τρόπος υποβολής ειδικής δήλωσης ΦΠΑ για την αυτοπαράδοση νεόδμητου ακινήτου
 79. 56.4. Αυτοπαράδοση για διάθεση νεόδμητου ακινήτου σε μη υπαγόμενη σε ΦΠΑ δραστηριότητα (μίσθωση χωρίς ΦΠΑ, ιδιοχρησιμοποίηση για μη υπαγόμενη σε ΦΠΑ δραστηριότητα ή για κατοικία)
 80. 56.5. Δωρεά, γονική παροχή από τον κατασκευαστή ή λόγω θανάτου του κληρονομιά των νεόδμητων ακινήτων
 81. 56.6. Μεταβίβαση νεόδμητων ακινήτων κατασκευαστικής εταιρείας στους εταίρους, λόγω λύσης
 82. 56.7. Αυτοπαράδοση πριν την ολοκλήρωση του κόστους της οικοδομής
 83. 56.8. ΦΠΑ μεταβίβασης ακινήτων κατά τη μετατροπή ΕΠΕ σε ΑΕ
 84. 56.9. Η απόκτηση των χιλιοστών του εργολαβικού ανταλλάγματος από τον κατασκευαστή ...
 85. 56.10. Υπηρεσίες ιδιοχρησιμοποίησης που παρέχονται από πολιτικό μηχανικό
 86. 56.11. Συνταξιοδότηση κατασκευαστή ατομικής επιχείρησης
 87. 57. Κατάργηση της υποχρέωσης αυτοπαράδοσης για νεόδμητα αδιάθετα ακίνητα, λόγω παρέλευσης τετραετίας από την αποπεράτωση της οικοδομής
 88. 58. Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών από κατασκευαστική επιχείρηση
 89. Νομολογία Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΔΕΕ ΔΕΕ 6.1. Νομιμοποιητική βάση στην οδηγία ΦΠΑ για την υπαγωγή σε ΦΠΑ ακινήτων)
 90. ΔΕΕ 6.2. Mη δυνατότητα περιορισμού του δικαιώματος επιλογής φορολόγησης μόνον επί των κτηρίων εξαιρουμένου του εδάφους)
 91. ΔΕΕ 6.3. Παραχώρηση χρήσης ακινήτου )
 92. ΔΕΕ 6.4. Περιπτώσεις που η σύσταση δικαιώματος μπορεί να θεωρηθεί απαλλασσόμενη μίσθωση χωρίς δικαίωμα έκπτωσης έναντι παράδοσης ακινήτου παρέχουσας δικαίωμα έκπτωσης προς αποφυγή καταστρατηγήσεων)
 93. ΔΕΕ 6.5. Αρχές της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της ασφαλείας δικαίου – Αναδρομικότητα )
 94. ΔΕΕ 6.6. Διατήρηση απαλλαγών — Παράδοση γηπέδου προς οικοδόμηση)
 95. ΔΕΕ 6.7. Υπαγωγή σε ΦΠΑ των πολλαπλών μεταβιβάσεων οικοπέδων από ευκαιριακό πωλητή)
 96. ΔΕΕ 6.8. Απαλλαγή ΦΠΑ της παράδοσης κτιρίου στο οποίο βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για τη μετατροπή του σε νέο κτίριο οι οποίες θα περατωθούν από τον αγοραστή μετά την παράδοση)
 97. ΔΕΕ 6.9. Σύσταση δικαιώματος επιφάνειας από φυσικά πρόσωπα υπέρ εταιρίας έναντι των κατασκευαστικών υπηρεσιών που παρέχει η εταιρία αυτή στα εν λόγω φυσικά πρόσωπα και απαιτητό του ΦΠΑ στην περίπτωση προκαταβολής της αντιπαροχής )
Άρθρο 7.
 1. Συμπεράσματα, Επισημάνσεις, Βασικές Έννοιες άρθρου 7
 2. Θέματα άρθρου 7 18. Αυτοπαράδοση – Έννοια – Γενική αναφορά
 3. 19. Κατάλογος περιπτώσεων για τις οποίες εκδίδεται απόδειξη αυτοπαράδοσης αγαθών και πράξεις για τις οποίες δεν εκδίδεται
 4. 20. Στοιχείο αυτοπαράδοσης
 5. 21. Στοιχείο αυτοπαράδοσης εκδίδεται μόνο αν προκύπτει υποχρέωση αυτοπαράδοσης – απόδοσης του ΦΠΑ που εκπέστηκε
 6. 22. Έκδοση τιμολογίου ή άλλου στοιχείου, αντί στοιχείου αυτοπαράδοσης
 7. 23. Επιστροφή δωριζόμενου αγαθού
 8. 24. Tο στοιχείο αυτοπαράδοσης είναι αθεώρητο
 9. 25. Xρόνος έκδοσης του ειδικού στοιχείου αυτοπαράδοσης ή ιδιοχρησιμοποίησης υπηρεσιών
 10. 26. Παράδοση με ή χωρίς διακίνηση αγαθών που δωρίζονται
 11. 27. Φορολογητέα Αξία αγαθών για την έκδοση του στοιχείου αυτοπαράδοσης
 12. 28. H ανάληψη από υποκείμενο στο φόρο αγαθών της επιχείρησής του για την ικανοποίηση αναγκών του βαρύνεται με ΦΠΑ (αυτοπαράδοση)
 13. 28.1. Δωρεάν διάθεση καπνού στο προσωπικό
 14. 29. H διάθεση αγαθών από υπαγόμενη στο φόρο δραστηριότητα σε άλλη μη υπαγόμενη του αυτού υποκειμένου βαρύνεται με ΦΠΑ
 15. 30. Η ανάληψη από υποκείμενο στο φόρο αγαθών της επιχείρησής του για την ικανοποίηση αναγκών του ή του προσωπικού της επιχείρησης και γενικά η δωρεάν διάθεση αγαθών για σκοπούς ξένους προς την άσκηση της επιχείρησης βαρύνεται με ΦΠΑ ως αυτοπαράδοση
 16. 31. Η δωρεάν διάθεση δώρων μικρής αξίας και δειγμάτων δεν θεωρείται αυτοπαράδοση – Δωρεάν διάθεση τροφίμων, φαρμάκων κ.λπ. σε πρόσωπα με φιλανθρωπικό ή κοινωφελή σκοπό
 17. 31.1. Τρόπος και διαδικασία απόδειξης της δωρεάν διάθεσης αγαθών από επιχειρήσεις προς ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, μέσω φορέων φιλανθρωπικού ή κοινωφελούς σκοπού προκειμένου οι πράξεις αυτές να μην θεωρούνται ως παραδόσεις αγαθών κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του κώδικα ΦΠΑ.
 18. 31.2. Βοήθεια σε πληγέντες από πυρκαγιές
 19. 31.3. Αγορά δώρων προς διάθεση, χωρίς να εκπεστεί ο ΦΠA
 20. 31.4. Διάθεση δειγμάτων φαρμάκων
 21. 31.5. Διάθεση δώρων - επάθλων σε πελάτες ύστερα από κλήρωση
 22. 31.6. Δώρα σε συμμετέχοντες σε τηλεοπτικές εκπομπές ή παιχνίδια. Τρόπος έκδοσης στοιχείων
 23. 31.7. Δωρεάν διάθεση βιβλίων σε συγγραφείς και βιβλιοθήκες από εκδοτικούς οίκους
 24. 31.8. Δωρεάν διάθεση βιβλίων ¨τιμής ένεκεν¨ από συγγραφείς υποκείμενους στο ΦΠΑ
 25. 31.9. Bιβλία προς πολτοποίηση
 26. 31.10. Έκπτωση ΦΠΑ εισροών για δώρα και δείγματα
 27. 32. Χρησιμοποίηση ακινήτου από τον κατασκευαστή αυτού
 28. 33. Η ανάληψη μερίδας σε αγαθά από εταίρο, μέτοχο ή κληρονόμο, σε περίπτωση διακοπής των εργασιών, λύσης της εταιρείας, αποχώρησης ή θανάτου εταίρου θεωρείται αυτοπαράδοση
 29. 33.1. Ανάληψη αγαθών από ατομική επιχείρηση. Στοιχείο αυτοπαράδοσης
 30. 33.2. Ανάληψη αγαθών από επιχείρηση λόγω κληρονομιάς. Αυτοπαράδοση
 31. 34. Αυτοπαράδοση παγίων
 32. 34.1. Iδιοπαραγωγή παγίων.
 33. 34.2. Χρησιμοποίηση παγίων που είχαν αυτοπαραδοθεί σε νέα έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης
 34. 35. Αποχαρακτηρισμός επαγγελματικού τουριστικού σκάφους. Αυτοπαράδοση
 35. 36. Χρησιμοποίηση αγαθών παραγωγής ή εμπορίας για ανάγκες της ίδιας επιχείρησης
 36. 37. Δωρεάν προσφορά ποτών ή φαγητών σε επιχειρήσεις εστίασης- Αυτοπαράδοση. Έκδοση απόδειξης από την φ.τ.μ. με ειδικό αθροιστή
 37. 37.1. Γεύματα που προσφέρει εστιατόριο στο προσωπικό τους
 38. 37.2. Προσφορά ψωμιού χωρίς ιδιαίτερη χρέωση ή «κέρασμα» από τα εστιατόρια
 39. 38. Η έκπτωση κατά 100% συνεπάγεται δωρεάν παράδοση και απαιτεί την έκδοση απόδειξης αυτοπαράδοσης για την απόδοση του ΦΠΑ
 40. 39. Πώληση κάτω του κόστους στο προσωπικό
 41. 40. Δωρεάν διανομή περιοδικών ή εφημερίδων ή οδηγών με σκοπό την λήψη διαφημίσεων
 42. 41. Πώληση ελαστικών από βουλκανιζατέρ με τοποθέτησή τους στα αυτοκίνητα
 43. 42. Xρησιδανεισμός μηχανημάτων, ψυγείων κ.λπ. από επιχειρήσεις για την προώθηση των προϊόντων τους
 44. 43. Μη υποχρέωση καταβολής στο Δημόσιο ΦΠΑ αυτοπαράδοσης, από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην κινητή τηλεφωνία, για τις δωρεάν διαθέσεις συσκευών κινητής τηλεφωνίας που πραγματοποιούν στους νέους συνδρομητές
 45. 44. Δωρεάν διάθεση δωματίων ξενοδοχείου σε πελάτες KAZINO
 46. 45. Έκδοση αδειών, μελέτη, επίβλεψη οικοδομών από πολιτικούς μηχανικούς δημοσίους υπαλλήλους ή μηχανικούς μέλη σε OE
 47. 46. Μελέτη για ανέγερση, έκδοση άδειας και επίβλεψης ιδιόκτητης οικοδομής από μηχανικό Δημόσιο Υπάλληλο
 48. 47. Παραχώρηση αυτοκινήτου για προσωρινή χρήση από συνεργείο επισκευής
 49. 48. Δωρεάν τηλεοπτικά μηνύματα κοινωνικού περιεχομένου. Αυτοπαράδοση
 50. 49. Πρακτορεία ταξιδίων που φορολογούνται στο ειδικό καθεστώς ΦΠA, όταν χρησιμοποιούν υπηρεσίες από δικά τους υποκαταστήματα
 51. 50. Υπάρχει υποχρέωση αυτοπαράδοσης και σε αγαθά του ειδικού καθεστώτος μεταπωλητών
 52. 51. Δωρεάν προσφορά υπηρεσιών μη υπαγομένων σε ΦΠA
 53. 52. Η δωρεάν παραχώρηση των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. από τη Γ.Γ.Α. στους επαγγελματικούς συλλόγους δεν θεωρείται αυτοπαράδοση ...
 54. 53. Θεωρείται ως παράδοση αγαθών η μεταφορά από έναν υποκείμενο στο φόρο αγαθών της επιχείρησής του προς άλλο κ– μ της ΕΕ, παρότι δεν υπάρχει μεταβίβαση της κυριότητας
 55. 53.1. Εξαίρεση – Δεν θεωρούνται ως παράδοση αγαθών οι μετακινήσεις αγαθών για τους σκοπούς των περ. α έως στ της παρ. 3 του άρθρου 7
 56. 53.2. Παραδείγματα παράδοσης αγαθών κατά το χρόνο που παύουν να υφίστανται οι προϋποθέσεις των περ. α έως στ της παρ. 3 του άρθρου 7 ΦΠΑ
 57. 53.3. Τήρηση ειδικού βιβλίου για μετακινήσεις αγαθών σε άλλο κ-μ και αντίστροφα
 58. 53.4. Ενδοκοινοτικό φασόν
 59. Νομολογία Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΔΕΕ ΔΕΕ 7.1. Σκοπός των διατάξεων για την καταβολή ΦΠΑ σε δωρεάν παράδοση (αυτοπαράδοση) )
 60. ΔΕΕ 7.2. Βάση υπολογισμού του ΦΠΑ κατά την παροχή γεύματος στο κυλικείο εταιρίας σε τιμή υπολειπόμενη του κόστους είναι η πράγματι καταβαλλόμενη αντιπαροχή (δεν γίνεται αυτοπαράδοση – δεν καταβάλλεται επιπλέον ΦΠΑ). )
 61. ΔΕΕ 7.3. Οι όροι «εκπτώσεις» και «επιστροφές τμήματος» δεν μπορούν να καλύψουν ... )
 62. ΔΕΕ 7.4. Αγαθό επένδυσης για επαγγελματικούς και προσωπικούς σκοπούς –Αγαθό μικτής χρήσης που έχει αγοραστεί από ιδιώτη)
 63. ΔΕΕ 7.5. ΦΠΑ κατά την ανάληψη για σκοπούς ξένους προς την επιχείρηση οχήματος για το οποίο δεν έχει εκπεστεί ο ΦΠΑ αγοράς και στο οποίο έχουν γίνει εργασίες για τις οποίες υπήρξε έκπτωση )
 64. ΔΕΕ 7.6. Έννοια των δειγμάτων και των δώρων μικρής αξίας. Δυνατότητες και απαγορεύσεις Εθνικής νομοθεσίας)
 65. ΔΕΕ 7.7. Αυτοπαράδοση στην αξία των εξόδων για τη χρήση κτιρίου έχοντος διατεθεί στην επιχείρηση για τις ιδιωτικές ανάγκες του υποκειμένου στον φόρο )
 66. ΔΕΕ 7.8. Προϋπόθεση επαναποστολής αγαθού στο κ-μ από το οποίο είχε αρχικώς αποσταλεί ή μεταφερθεί προκειμένου η πράξη να μην αντιμετωπιστεί ως ενδοκοινοτική παράδοση στο άλλο κ-μ)
Άρθρο 8.
 1. Συμπεράσματα, Επισημάνσεις, Βασικές Έννοιες άρθρου 8
 2. Θέματα άρθρου 8 31.1. Περιπτώσεις ύπαρξης ή μη δικαιώματος επιλογής Φορολόγησης των επαγγελματικών μισθώσεων
 3. 31.2. Υποχρέωση υποβολής αίτησης επιλογής φορολόγησης για τις επαγγελματικές μισθώσεις
 4. 31.3. Άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης στην περίπτωση επιλογής φορολόγησης επαγγελματικής μίσθωσης ακινήτου (ΠΟΛ 1180/2013)
 5. 31.4. Η επιλογή φορολόγησης μπορεί να αφορά το σύνολο ή μέρος του ακινήτου ή του οικοδομικού συγκροτήματος
 6. 31.5. Η επιλογή φορολόγησης μπορεί να ανακληθεί με σχετική αίτηση
 7. 31.6. Η επιλογή φορολόγησης αφορά και επιχειρήσεις εκμίσθωσης ακινήτων που έχουν επιβάλλει ΦΠΑ στις μισθώσεις χώρων που έγιναν μέχρι 31.12.2012 εφόσον ...
 8. 31.7. Δεν οφείλεται χαρτόσημο στις μισθώσεις ακινήτων, οι οποίες υπάγονται στο ΦΠΑ
 9. 31.8. Θέματα διακανονισμού κατά την επιλογή φορολόγησης επαγγελματικών μισθώσεων (ΠΟΛ 1180/2013)
 10. 31.9. Εκμισθώσεις ακινήτων σε φορείς του δημοσίου
 11. 32. Υπηρεσίες Φασόν
 12. 32.1. Συντελεστής ΦΠΑ σε υπηρεσίες φασόν
 13. 32.2. Συντελεστής ΦΠΑ σε εργασίες φασόν σε βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά
 14. 32.3. Συντελεστής ΦΠΑ σε υπηρεσίες επεξεργασίας ηλιελαίου
 15. 33. Περιπτώσεις που θεωρούνται ως παράδοση αγαθών και όχι ως παροχή υπηρεσίας
 16. 34. Παροχή υπηρεσιών με ταυτόχρονη χρησιμοποίηση και έμμεση πώληση ανταλλακτικών και υλικών. Ενδιάμεσα είδη
 17. 35. Διάκριση της παροχής υπηρεσίας και της πώλησης αγαθού
 18. 36. Τεχνικά έργα με ή χωρίς υλικά του εργολάβου. Έννοιες
 19. 37. Φορολογική αντιμετώπιση των κουπονιών (vouchers). Πρόταση οδηγίας από Ε.Ε.
 20. 38. Η αντιπαροχή που καταβάλλεται για την παραχώρηση της χρήσεως πράγματος (leasing) υπάγεται γενικά σε ΦΠΑ
 21. 39. Πώληση βιβλίων σε ψηφιακή μορφή
 22. 40. Χορηγίες σε αθλητές ή σωματεία με αντάλλαγμα τη διαφημιστική προβολή
 23. 41. Υπηρεσίες μέσω ίnternet
 24. 42. Συνδρομές απευθείας ή μέσω τρίτων για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης ηλεκτρονικού περιοδικού ή εφημερίδας ή βιβλιοθήκης ή τράπεζας πληροφοριών
 25. 43. Αμοιβές προπονητών αθλημάτων. Πριμ κατάκτησης στόχων αθλητών και προπονητών
 26. 44. Θεωρείται παροχή υπηρεσίας υπαγόμενη σε ΦΠΑ η μεταγραφή αθλητή από αθλητικό σωματείο σε άλλο
 27. 45. Διάθεση αεροσκάφους με πλήρωμα
 28. 46. Μετακύληση στο μισθωτή κόστους επισκευής αυτοκινήτου από εταιρεία μακροχρόνιας μίσθωσης
 29. 47. Η μεταβίβαση έναντι ανταλλάγματος πελατολογίου
 30. 48. ΦΠΑ σε επισκευή αγαθών στα πλαίσια εγγύησης καλής λειτουργίας –claims
 31. 49. Πωλήσεις από ηλεκτρονικό κατάστημα μέσω ιστοσελίδας (e-shop) - Πώληση μεταχειρισμένων αγαθών τρίτων
 32. 26. Έννοια της παροχής υπηρεσιών
 33. 27. Ορισμένες πράξεις αντιμετωπίζονται ρητά ως παροχές υπηρεσιών και υπάγονται σε ΦΠΑ προς αποφυγή αμφισβητήσεων
 34. 28. Σε ΦΠΑ υπάγεται η εκμετάλλευση ξενοδοχείων, επιπλωμένων δωματίων και οικιών, κατασκηνώσεων και παρόμοιων εγκαταστάσεων
 35. 28.1. Απαλλαγή από ΦΠΑ της μίσθωσης ξενοδοχειακής μονάδας σε λειτουργία - Εκμίσθωση ξενοδοχείου από ΑΕ έναντι ποσοστού επί των ακαθαρίστων εσόδων
 36. 28.2. Σε ΦΠΑ υπάγεται η εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης κάθε είδους μεταφορικών μέσων και τροχόσπιτων
 37. 28.3. Η μίσθωση υπαίθριου οργανωμένου χώρου για δεξιώσεις υπάγεται σε ΦΠΑ
 38. 28.4. Εκμίσθωση χώρων εντός μεταφορικών μέσων
 39. 28.5. ΦΠΑ αποζημίωσης που καταβάλλεται από τον εκμισθωτή ακινήτου στο μισθωτή σε περίπτωση λύσης της μισθωτικής σχέσης
 40. 28.6. Διάθεση χώρου σε αθλητικές εγκαταστάσεις για προβολή προϊόντων
 41. 29. Μεσολάβηση υποκειμένων στο ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών
 42. 30. Μη υπαγωγή σε ΦΠΑ των υπηρεσιών που μεταβιβάζονται κατά τη μεταβίβαση επιχείρησης ως συνόλου
 43. 31. Χορήγηση δυνατότητας επιλογής φορολόγησης των επαγγελματικών μισθώσεων
 44. Νομολογία Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΔΕΕ ΔΕΕ 8.1. Η υπαγωγή σε ΦΠΑ της παροχής υπηρεσιών προϋποθέτει την ύπαρξη ανταλλάγματος. Υπαίθρια συναυλία χωρίς εισιτήριο δεν μπορεί να έχει ΦΠΑ. Είσοδος εταίρου σε εταιρεία)
 45. ΔΕΕ 8.2. Αυτοτελείς παροχές. Κύρια και παρεπόμενη παροχή. Μία απαλλασσόμενη παροχή και μία φορολογητέα )
 46. ΔΕΕ 8.3. Πρόσθετες επιβαρύνσεις που χρεώνονται όταν ο πελάτης χρησιμοποιεί ορισμένους τρόπους πληρωμής για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας)
 47. ΔΕΕ 8.4. Αποζημίωση για εγκατάλειψη παραγωγής σε πλαίσια εθνικών καθεστώτων)
 48. ΔΕΕ 8.5. Πώληση φαγητών από καντίνες, κυλικεία – Διάκριση μεταξύ παροχής υπηρεσίας και παράδοσης αγαθού)
 49. ΔΕΕ 8.6. Οι αγοραπωλησίες συναλλάγματος συνιστούν παροχές υπηρεσιών )
 50. ΔΕΕ 8.7. Η αναπαραγωγή εγγράφων θεωρείται ως παράδοση αγαθών)
 51. ΔΕΕ 8.8. Παράδοση κουπονιών έκπτωσης)
 52. ΔΕΕ 8.9. Υπηρεσίες μεταξύ έδρας και μόνιμης εγκατάστασης σε άλλο κράτος μέλος)
 53. ΔΕΕ 8.10. Απώλεια αρραβώνα σε μη εκτέλεση υπηρεσίας ενοικίασης δωματίου ξενοδοχείου – Εκτός πεδίου ΦΠΑ)
 54. ΔΕΕ 8.11. Κατάργηση δικαιώματος επιλογής φορολόγησης)
 55. ΔΕΕ 8.12. Παράδοση εργασίας ως φασόν. Επιδιορθώσεις δεν θεωρούνται ως φασόν)
 56. ΔΕΕ 8.13. Διάκριση μεταξύ υπαγόμενης σε ΦΠΑ βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων και απαλλασσόμενης από ΦΠΑ μίσθωσης ακινήτων)
Άρθρο 9.
 1. Συμπεράσματα, Επισημάνσεις, Βασικές Έννοιες άρθρου 9
 2. Θέματα άρθρου 9 12. Γενικά για την ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών
 3. 12.1. Υπάγεται σε ΦΠΑ η χρησιμοποίηση από υποκείμενο στο ΦΠΑ αγαθών της επιχείρησής του για ανάγκες ξένες προς τους σκοπούς της επιχείρησης
 4. 12.2. Υπάγεται σε ΦΠΑ η παροχή υπηρεσιών από υποκείμενο για τις ανάγκες του ή για τις ανάγκες του προσωπικού του ή για σκοπούς ξένους προς την επιχείρησή του
 5. 12.3. Υπάγεται σε ΦΠΑ η από υποκείμενο χρησιμοποίηση ίδιων υπηρεσιών για δραστηριότητά του απαλλασσόμενη ή για τις ανάγκες της επιχείρησης όταν πρόκειται για υπηρεσίες που δεν παρέχουν γενικά δικαίωμα έκπτωσης
 6. 13. Έκδοση φορολογικού στοιχείου για δωρεάν παροχή υπηρεσιών - Περιεχόμενο Στοιχείου αυτοπαράδοσης
 7. 14. Φορολογητέα αξία στην περίπτωση ιδιοχρησιμοποίησης υπηρεσιών
 8. 14.1. Περιπτώσεις επιβολής ΦΠΑ στο κόστος
 9. 14.2. Περιπτώσεις επιβολής ΦΠΑ στην κανονική αξία
 10. 15. Δωρεάν εισιτήρια για ελεύθερη είσοδο συγκεκριμένων προσώπων σε δημόσια θεάματα
 11. 16. Δωρεάν παροχή συγκεκριμένου αριθμού τηλεφωνικών μονάδων και δωρεάν παροχή χρόνου ομιλίας για λόγους κοινωνικούς
 12. 17. Ενίσχυση κοινωφελών ιδρυμάτων μέσω της κινητής τηλεφωνίας
 13. 18. Αυτοπαράδοση για τα δωρεάν τηλεοπτικά μηνύματα κοινωνικού περιεχομένου
 14. 19. Δωρεάν διάθεση οινοπνευματωδών ποτών ή άλλων ειδών σε πελάτες από το μπαρ των καζίνο
 15. 20. Δωρεάν προσφορά ποτών ή φαγητών σε επιχειρήσεις εστίασης -Δωρεάν γεύματα που προσφέρει εστιατόριο στο προσωπικό του - Προσφορά ψωμιού χωρίς ιδιαίτερη χρέωση ή «κέρασμα» από τα εστιατόρια
 16. 21. Παραχώρηση αυτοκινήτου για προσωρινή χρήση από συνεργείο επισκευής
 17. 22. Πώληση ελαστικών από βουλκανιζατέρ με τοποθέτησή τους στα αυτοκίνητα
 18. 23. Πρακτορεία ταξιδίων που φορολογούνται στο ειδικό καθεστώς ΦΠA, όταν χρησιμοποιούν υπηρεσίες από δικά τους υποκαταστήματα
 19. 24. Η δωρεάν παροχή ιατρικών ή άλλων απαλλασσόμενων του ΦΠΑ υπηρεσιών δεν απαιτεί στοιχείο αυτοπαράδοσης
 20. 25. Ειδικό καθεστώς των μεταχειρισμένων
 21. 26. Υπηρεσίες ιδιοχρησιμοποίησης που παρέχονται από πολιτικό μηχανικό
 22. 27. Μελέτη για ανέγερση, έκδοση άδειας και επίβλεψης ιδιόκτητης οικοδομής από μηχανικό Δημόσιο Υπάλληλο
 23. 28. Η δωρεάν διάθεση αεροπορικών εισιτηρίων διεθνών πτήσεων
 24. 29. Η δωρεάν παροχή πλυσίματος Ι.Χ. αυτοκινήτων
 25. 30. ΦΠΑ σε υπηρεσίες στάθμευσης αυτοκινήτων που παρέχονται δωρεάν
 26. 31. Xρησιδανεισμός μηχανημάτων, ψυγείων κ.λπ. από επιχειρήσεις για την προώθηση των προϊόντων τους
 27. Νομολογία Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΔΕΕ ΔΕΕ 9.1. Υπαγωγή σε ΦΠΑ της ιδιόχρησης μόνο όταν ο ΦΠΑ αγοράς έχει εκπεστεί )
 28. ΔΕΕ 9.2. Βάση επιβολής του ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσίας)
 29. ΔΕΕ 9.3. Χαρακτηρισμός πράξης εξ επαχθούς αιτίας. Αξία κάτω του κόστους)
 30. ΔΕΕ 9.4. Εργοδότης ο οποίος αναλαμβάνει τη μεταφορά εργαζομένων του)
 31. ΔΕΕ 9.5. Αγαθά που χρησιμοποιούνται συγχρόνως για επαγγελματικούς σκοπούς και για ίδιες ανάγκες)
 32. ΔΕΕ 9.6. Δωρεάν παροχή εδεσμάτων από κυλικεία επιχειρήσεων τους πελάτες και στα μέλη του προσωπικού )
Άρθρο 10.
 1. Συμπεράσματα, Επισημάνσεις, Βασικές Έννοιες άρθρου 10
 2. Θέματα άρθρου 10 9. Έννοια της εισαγωγής αγαθών και αντικειμενική φορολόγηση
 3. 10. Τι θεωρείται ως εισαγωγή αγαθών
 4. 11. Η εισαγωγή αγαθών θεωρείται ότι πραγματοποιείται στην Ελλάδα όταν τα αγαθά κατά τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία ή σε ανάλωση βρίσκονται στο εσωτερικό της χώρας εκτός του Αγίου Όρους
 5. 12. Στην περίπτωση θέσης των αγαθών σε ειδικά τελωνειακά καθεστώτα ισχύει παρέκκλιση από τον γενικό κανόνα
 6. 13. Εισαγωγή αγαθών από υποκείμενους στο ΦΠΑ μη εγκατεστημένους στην Ελλάδα
 7. 14. Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας αναστολής καταβολής του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή αγαθών και εφαρμογή του συστήματος αντιστροφής της υποχρέωσης για τις παραδόσεις αγαθών στο εσωτερικό της χώρας
 8. 15. Εισαγωγή ανταλλακτικών σκαφών αναψυχής με σημαία τρίτης χώρας που βρίσκονται σε λιμάνι στην Ελλάδα
 9. Νομολογία Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΔΕΕ ΔΕΕ 10.1. ΦΠΑ εισαγωγής παράνομων ουσιών (ναρκωτικά, παραχαραγμένα νομίσματα, παραποιημένα αρώματα, λαθραία ποτά) )
 10. ΔΕΕ 10.2. Απομάκρυνση εμπορεύματος από την τελωνειακή επιτήρηση)
 11. ΔΕΕ 10.3. Είσπραξη φόρου που δεν έχει βάση τον κύκλο εργασιών και δεν εισάγει διατυπώσεις κατά τη διέλευση των συνόρων)
 12. ΔΕΕ 10.4. Δωρεάν δείγματα)
 13. ΔΕΕ 10.5. Εισαγωγή από Ολλανδικές Αντίλλες)
Άρθρο 11.
 1. Συμπεράσματα, Επισημάνσεις, Βασικές Έννοιες άρθρου 11
 2. Θέματα άρθρου 11 24. Έννοια «ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών»
 3. 24.1. Εισαγωγή - Έννοια
 4. 24.2. Υποχρέωση τήρησης ειδικής διαδικασίας για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών
 5. 24.3. Υποχρέωση λήψης ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ελλάδα για τους εγκατεστημένους σε άλλα κ-μ που κάνουν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις στη χώρα μας με σκοπό τη μεταγενέστερη πώληση εντός αυτής
 6. 25. Κράτη μέλη της ΕΕ και πότε εντάχθηκαν
 7. 26. Τα πρόσωπα που ενεργούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές έχουν ορισμένες πρόσθετες υποχρεώσεις
 8. 26.1. Εγγραφή κοινοτικών επιχειρήσεων στο σύστημα VIES και υποβολή μηνιαίων ανακεφαλαιωτικών πινάκων
 9. 26.2. Διαδικασία ελέγχου εγκυρότητας AΦΜ/ΦΠΑ
 10. 26.3. Κ-Μ και δομή του ΑΦΜ τους για την πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών
 11. 26.4. Περιπτώσεις υποβολής δήλωσης intrastat
 12. 26.5. Στατιστικά κατώφλια από 1.1.2015 – 31.12.2015 για την υποβολή δηλώσεων intrastat ενδοκοινοτικών συναλλαγών
 13. 26.6. Για τη λογιστική παρακολούθηση των ενδοκοινοτικών συναλλαγών το ΕΣΥΛ έχει εκδώσει, μεταξύ άλλων, τις 159/Γνωμ 2035/1993, 166/Γνωμ 2059/1993 και 243/2162/1995.
 14. 26.7. Τρόπος εμφάνισης των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων
 15. 26.8. Χρόνος ενημέρωσης των βιβλίων στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών
 16. 27. Μια συναλλαγή αντιμετωπίζεται ως ενδοκοινοτική απόκτηση όταν συντρέχουν σωρευτικά συγκεκριμένες προϋποθέσεις
 17. 28. Ποιες περιπτώσεις κατ’ εξαίρεση δεν θεωρούνται ως «ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών»
 18. 28.1. Εξαίρεση από το γενικό κανόνα της παρ. 1 άρθρου 11
 19. 28.2. Απόκτηση καινούριων μεταφορικών μέσων και προϊόντων με ΕΦΚ
 20. 28.3. Δυνατότητα επιλογής μη υπαγωγής στην εξαίρεση της παρ. 2 και φορολόγησης της απόκτησης στην Ελλάδα
 21. 28.4. Διαδικασία πραγματοποίησης ενδοκοινοτικών αποκτήσεων από πρόσωπα που δεν έχουν δικαίωμα έκπτωσης
 22. 28.5. Υποχρέωση για εκταμίευση ποσού – Μη δυνατότητα χρεοπίστωσης. Παραδείγματα.
 23. 28.6. Απόδοση του ΦΠΑ και δηλωτικές υποχρεώσεις
 24. 28.7. Αρμοδιότητα κράτους για επιβολή ΦΠΑ σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου των 10.000 ευρώ. – κατευθυντήριες οδηγίες επιτροπής ΦΠΑ
 25. 29. Στην περίπτωση απόκτησης αγαθών από άλλο κ-μ ο τόπος φορολογίας (επιβολή ελληνικού ΦΠΑ ή όχι) προσδιορίζεται σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα
 26. 30. Ορισμένες ενδοκοινοτικές αποκτήσεις από άλλα κ-μ δεν αντιμετωπίζονται ως ενδοκοινοτικές συναλλαγές
 27. 31. Ενδοκοινοτική απόκτηση ελαττωματικών αγαθών ή ακύρωση ενδοκοινοτικής απόκτησης
 28. 32. Τρόπος αντιμετώπισης της ενδοκοινοτικής απόκτησης δώρων ή δειγμάτων
 29. 33. Ενδοκοινοτική απόκτηση με υποχρέωση εγκατάστασης ή συναρμολόγησης από τον προμηθευτή των αγαθών
 30. 34. Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών από κατασκευαστική επιχείρηση
 31. 35. Έννοιες προϊόντων υπαγόμενων σε ΕΦΚ, μεταφορικών μέσων και καινούριων μεταφορικών μέσων για τις ανάγκες του ΦΠΑ
 32. 35.1. Η απόκτηση προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης αποτελεί σε κάθε περίπτωση ενδοκοινοτική απόκτηση φορολογητέα στην Ελλάδα
 33. 35.2. Τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης είναι τα ...
 34. 35.3. Θεωρούνται ως «μεταφορικά μέσα» για σκοπούς ΦΠΑ (παρ. 4 άρθρου 11 ΦΠΑ) ...
 35. 35.4. Δεν θεωρούνται ως «καινούργια», τα ανωτέρω μεταφορικά μέσα όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:
 36. 35.5. Φορολογική μεταχείριση καινούριου μεταφορικού μέσου
 37. 35.6. Σε ορισμένες περιπτώσεις αγοράς καινούριου μεταφορικού μέσου από άλλα κ-μ ο ΦΠΑ καταβάλλεται ...
 38. 35.7. Απόκτηση καινούριων μεταφορικών μέσων στην Ελλάδα από άλλα κ-μ
 39. 35.8. Η απόκτηση μεταφορικών μέσων από άλλο κ-μ συνιστά σε κάθε περίπτωση ...
 40. 35.9. Για την ενδοκοινοτική απόκτηση καινούριου αγροτικού οχήματος, που δεν χαρακτηρίζεται ως μεταφορικό μέσο από το Τελωνειακό δασμολόγιο, ...
 41. 35.10. Κατά την αγορά καινούριου μεταφορικού μέσου από Έλληνα μεταπωλητή (π.χ. επιχείρηση εμπορίας αυτοκινήτου), ...
 42. 35.11. Για τις παραδόσεις μεταχειρισμένων μεταφορικών μέσων μπορεί να τύχουν εφαρμογής και οι ειδικοί κανόνες ...
 43. 35.12. Παράδειγμα διάκρισης καινούριου και μεταχειρισμένου οχήματος για σκοπούς ΦΠΑ
 44. 35.13. Προθεσμία άφιξης για τον χαρακτηρισμό οχήματος ως καινούριου
 45. 35.14. Ενδοκοινοτική παράδοση καινούριου μεταφορικού μέσου (αυτοκινήτου, σκάφους κ.λπ.) από ελληνική επιχείρηση προς ιδιώτη εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος
 46. 36. Τόπος επιβολής ΦΠΑ κατά την αγορά από Έλληνες οχημάτων από πωλητές εγκατεστημένους σε άλλα κράτη μέλη
 47. 37. Αγορά από Έλληνα ιδιώτη μεταχειρισμένου αυτοκινήτου από κράτος μέλος της ΕΕ
 48. 38. Αυτοκίνητα αντίκες. Δεν οφείλουν ΦΠΑ στο τελωνείο
 49. 39. Θέση σε ανάλωση κοινοτικού μεταχειρισμένου οχήματος
 50. 40. Αποκτήσεις μεταχειρισμένων και υπαγόμενων σε τέλος ταξινόμησης μεταφορικών μέσων, που προέρχονται από άλλα κ-μ της ΕΕ και αγοράζονται από εμπόρους – μεταπωλητές εγκατεστημένους στην Ελλάδα
 51. 41. ΦΠΑ σκαφών αναψυχής που έρχονται στην Ελλάδα
 52. 41.1. Μεταχείριση ΦΠΑ καινούριων και μεταχειρισμένων σκαφών που ελλιμενίζονται ή/και χρησιμοποιούνται μόνιμα στην Ελλάδα
 53. 41.2. Έλεγχος των δικαιολογητικών στα μεταχειρισμένα θαλαμηγά σκάφη αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας που έρχονται στην Ελλάδα και αποδεδειγμένα έχουν καταβάλλει ΦΠA, σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, κατά την αγορά τους
 54. 42. Ενδοκοινοτική απόκτηση κοινοτικών εμπορευμάτων με τιμολόγιο εκδοθέν σε χώρα εκτός ΕΕ, με ΑΦΜ από χώρα μέλος. Μη καταβολή του ΦΠΑ στο τελωνείο
 55. 43. Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών σε υπαγόμενη στο ΦΠΑ δραστηριότητα και σε μη υπαγόμενη χωρίς δικαίωμα έκπτωσης. Δήλωση ΦΠΑ
 56. 44. Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που φορολογούνται σε κάθε περίπτωση στην Ελλάδα.
 57. Νομολογία Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΔΕΕ ΔΕΕ 11.1. Στόχος μεταβατικού καθεστώτος στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές )
 58. ΔΕΕ 11.2. Προϋποθέσεις ενδοκοινοτικών συναλλαγών αγαθών )
 59. ΔΕΕ 11.3. Καινούρια μεταφορικά μέσα)
Άρθρο 12.
 1. Συμπεράσματα, Επισημάνσεις, Βασικές Έννοιες άρθρου 12
 2. Θέματα άρθρου 12 13. Πράξεις που αντιμετωπίζονται ως ενδοκοινοτικές αποκτήσεις
 3. 14. Περιπτώσεις που η μετακίνηση αγαθών δεν θεωρούνται ενδοκοινοτική απόκτηση
 4. 15. Τήρηση ειδικού βιβλίου για μετακινήσεις αγαθών σε άλλο κράτος μέλος και αντίστροφα α) για να γίνουν σ’ αυτά εργασίες (πραγματογνωμοσύνης, διασκευής, συναρμολόγησης, επισκευής, φασόν κ.λπ.), β) για χρησιμοποίηση για τις ανάγκες παροχής υπηρεσιών για περίοδο μέχρι 24 μήνες
Άρθρο 13.
 1. Συμπεράσματα, Επισημάνσεις, Βασικές Έννοιες άρθρου 13
 2. Θέματα άρθρου 13 21. Κριτήρια για τον καθορισμό της χώρας που θα υπαχθεί σε ΦΠΑ η παράδοση των αγαθών
 3. 22. Γενικός κανόνας για τον καθορισμό του τόπου που επιβάλλεται ΦΠΑ στην παράδοση αγαθών
 4. 22.1. Αγορά από κοινοτική επιχείρηση αγαθού από Έλληνα προμηθευτή, το οποίο στη συνέχεια παραδίδεται με εντολή της κοινοτικής επιχείρησης σε άλλο Έλληνα πελάτη της
 5. 22.2. Επιστροφή από Έλληνα ενδοκοινοτικώς αποκτηθέντων αγαθών και κατ΄ εντολή του κοινοτικού παράδοση στην Ελλάδα
 6. 22.3. Αγορά από τρίτη χώρα και απευθείας πώληση σε πελάτη σε τρίτη χώρα ή σε άλλο κ-μ ή στην Ελλάδα
 7. 22.4. Για την εισαγωγή αγαθών που πραγματοποιεί ελληνική επιχείρηση μέσω του ξένου ΑΦΜ της σε άλλο κ-μ προκειμένου στη συνέχεια να τα πωλήσει σε αυτό χωρίς τα αγαθά να έρχονται ποτέ στην Ελλάδα δεν οφείλεται ελληνικός ΦΠΑ
 8. 23. Στις περιπτώσεις παράδοσης αγαθών επάνω σε πλοίο, αεροπλάνο ή τραίνο προς επιβάτες κατά τη διάρκεια ταξιδιού, με τόπο αναχώρησης την Ελλάδα και τόπο άφιξης άλλο κράτος–μέλος επιβάλλεται ελληνικός ΦΠΑ
 9. 23.1. Ενδοκοινοτικό ταξίδι με ενδιάμεσο σταθμό Τρίτη χώρα
 10. 23.2. Κατευθυντήριες οδηγίες Επιτροπής ΦΠΑ για πωλήσεις σε αεροπλάνα που κάνουν στάσεις
 11. 24. Εξαίρεση από το γενικό κανόνα. Όταν η παράδοση των αγαθών γίνεται μετά από εγκατάσταση ή συναρμολόγηση, ο ΦΠΑ επιβάλλεται στον τόπο που γίνεται η εγκατάσταση ή η συναρμολόγηση
 12. 24.1. Ο μη εγκατεστημένος στην Ελλάδα προμηθευτής που πωλεί αγαθά στην Ελλάδα με υποχρέωση εγκατάστασης και συναρμολόγησης σε αυτή οφείλει ελληνικό ΦΠΑ
 13. 24.2. Οίκοθεν Απόδοση Α.Φ.Μ. σε αλλοδαπούς, κατοίκους Κ - Μ της ΕE μη εγκατεστημένους στην Ελλάδα, με σκοπό τη βεβαίωση απαιτήσεων ΦΠΑ οφειλόμενου στη χώρα μας καθώς και την είσπραξη των οφειλών αυτών μέσω της Αμοιβαίας Συνδρομής
 14. 25. Τόπος υπαγωγής σε ΦΠΑ κατά την παράδοση αερίου μέσω συστήματος διανομής φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας - Εξαίρεση από το γενικό κανόνα
 15. 26. ΦΠΑ κατά την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από τη Δ.Ε.Η.
 16. 27. Εκχώρηση εισαγωγικού δικαιώματος
 17. 28. Καθεστώς πωλήσεων από απόσταση μεταξύ Ελλάδας και άλλων κ-μ και τόπος υπαγωγής σε ΦΠΑ
 18. 29. Πότε θεωρείται τόπος φορολογίας η Ελλάδα σε πωλήσεις από απόσταση, όταν τα αγαθά έρχονται από άλλα κράτη μέλη
 19. 30. Πότε θεωρείται τόπος φορολογίας η Ελλάδα σε πωλήσεις από απόσταση όταν τα αγαθά φεύγουν από την Ελλάδα προς άλλα κράτη μέλη
 20. 30.1. Υποχρεώσεις στις πωλήσεις από απόσταση με τόπο αποστολής την Ελλάδα και τόπο άφιξης άλλο κ-μ
 21. 30.2. Συντελεστές ΦΠΑ και προκαθορισμένα όρια ετήσιων πωλήσεων λιανικής για κάθε κ-μ της EE πέρα από τα οποία απαιτείται η εγγραφή στα μητρώα ΦΠΑ (ΑΦΜ) του συγκεκριμένου κ-μ.
 22. 30.3. Απόδοση ΦΠΑ
 23. 30.4. Πωλήσεις αγαθών σε τρίτες χώρες (εκτός κ-μ της EE )
 24. 30.5. Επιστροφή ΦΠΑ
 25. 30.6. Παροχή υπηρεσιών από απόσταση – πωλήσεις λογισμικού - κατέβασμα αρχείων μουσικής, ταινιών – διάθεση βάσεων δεδομένων – δημιουργία και φιλοξενία ιστοσελίδων – εξ αποστάσεως διδασκαλία
 26. 30.7. Πωλήσεις από ηλεκτρονικό κατάστημα μέσω ιστοσελίδας (e-shop) - Πώληση μεταχειρισμένων αγαθών τρίτων
 27. 31. Ισχύοντα κατώφλια κ-μ για την πραγματοποίηση ενδοκοινοτικής απόκτησης (άρθρο 11 παρ. 2 ΦΠΑ), Κατώφλια στα κ- μ για τις πωλήσεις από απόσταση και για την ένταξη στις μικρές επιχειρήσεις
 28. 32. Εξαίρεση – Για τις παραδόσεις μεταχειρισμένων αγαθών και αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας καθώς και τις πωλήσεις σε δημοπρασία δεν εφαρμόζονται οι κανόνες του άρθρου 13
 29. 33. Τοποθέτηση ανταλλακτικών από συνεργείο στην Ελλάδα σε κοινοτικό διερχόμενο φορτηγό
 30. Νομολογία Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΔΕΕ ΔΕΕ 13.1. Παραδόσεις αγαθών επί κρουαζιερόπλοιων)
 31. ΔΕΕ 13.2. Αντιμετώπιση σύνθετων παροχών ως παραδόσεων αγαθών ή παροχών υπηρεσιών – κύρια και παρεπόμενη παροχή )
 32. ΔΕΕ 13.3. Παράδοση και τοποθέτηση καλωδίου οπτικών ινών το οποίο συνδέει δύο κ-μ και βρίσκεται εν μέρει εκτός του εδάφους της Κοινότητας)
 33. ΔΕΕ 13.4. Παράβαση κ-μ λόγω θέσπισης υποχρέωσης του μη εγκατεστημένου πωλητή ή παρέχοντος υπηρεσίες να ορίζει φορολογικό αντιπρόσωπο)
 34. ΔΕΕ 13.5. Μεταποίηση του αγαθού στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο παραλήπτης)
Άρθρο 14.
 1. Συμπεράσματα, Επισημάνσεις, Βασικές Έννοιες άρθρου 14
 2. Θέματα άρθρου 14 63.8. Οδηγός της Ε. Επιτροπής για τη μικρή μονοαπευθυντική θυρίδα (MOSS)
 3. 28. Έννοια του τόπου παροχής υπηρεσιών για τους σκοπούς του ΦΠΑ
 4. 28.1. Ισχύς κανόνων του άρθρου 14 για τον τόπο που υπάγονται σε ΦΠΑ οι υπηρεσίες - Νομοθετικό πλαίσιο
 5. 28.2. Μεθοδολογία για τον καθορισμό του τόπου φορολογίας των υπηρεσιών
 6. 29. Έννοια του υποκειμένου στο ΦΠΑ για τις ανάγκες του τόπου παροχής υπηρεσιών
 7. 29.1. Ο Κανονισμός 282/11 (άρθρα 17-25), που έχει άμεση εφαρμογή στα κράτη μέλη χωρίς να απαιτεί ενσωμάτωση, παρέχει ...
 8. 29.2. Υποχρέωση αναγραφής ΦΠΑ στο τιμολόγιο όταν οι υπηρεσίες προορίζονται για ιδιωτική χρήση (τόπος του παρέχοντος άρθ. 14 παρ. 2 β)
 9. 30. Υποχρεώσεις Ελλήνων υποκειμένων στο φόρο
 10. 30.1. Υποβολή μηνιαίου ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών υπηρεσιών για παροχή και λήψη υπηρεσιών μεταξύ κ-μ, που φορολογούνται στον τόπο του λήπτη
 11. 30.2. Μη υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα για λοιπές υπηρεσίες
 12. 31. Γενικός κανόνας για την υπαγωγή σε ΦΠΑ της παροχής υπηρεσιών
 13. 31.1. Γενικά
 14. 31.2. Γενικός Κανόνας για συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (B2B)
 15. 31.3. Παραδείγματα εφαρμογής γενικού κανόνα για φορολόγηση στον τόπο του λήπτη (Β2Β)
 16. 31.4. Γενικός Κανόνας για συναλλαγές μεταξύ επιχείρησης και πελάτη μη υποκείμενου στο ΦΠΑ (B2C)
 17. 31.5. Παραδείγματα εφαρμογής γενικού κανόνα για υπαγωγή σε ΦΠΑ στον τόπο του παρέχοντος (B2C):
 18. 31.6. Παραδείγματα εφαρμογής του γενικού κανόνα (B2B ή B2C) βάσει του ευρωπαϊκού Κανονισμού 282/11
 19. 31.7. Η μεταφορά αγαθών προς υποκείμενους φορολογείται στον τόπο του λήπτη, ανεξάρτητα από τον τόπο που εκτελείται και το μέσο
 20. 31.8. Μεταφορά αγαθών εξαγωγικής επιχείρησης από την Ελλάδα σε τρίτη χώρα
 21. 31.9. Οι Υπηρεσίες μεταφοράς από Έλληνες αυτοκινητιστές προς αλλοδαπές μεταφορικές επιχειρήσεις φορολογούνται στον τόπο του λήπτη
 22. 31.10. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληροφορικής προς κοινοτικό υποκείμενο
 23. 31.11. ΦΠΑ για την εύρεση πελατείας και την ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων στο εξωτερικό, την παροχή τεχνογνωσίας και τις υπηρεσίες χορήγησης πίστωσης που λαμβάνει ελληνική εταιρεία από εταιρείες εκτός της Κοινότητας
 24. 32. Εξαιρέσεις από το Γενικό Κανόνα - κατηγοριοποίηση ανάλογα με την ιδιότητα του λήπτη (υποκείμενος ή μη)
 25. 32.1. Εξαιρέσεις από την εφαρμογή του γενικού κανόνα που ισχύουν ανεξάρτητα από το που παρέχονται (σε υποκείμενο στο ΦΠΑ ή μη)
 26. 32.2. Εξαιρέσεις από την εφαρμογή του γενικού κανόνα που ισχύουν μόνο για υπηρεσίες που παρέχονται προς μη υποκείμενους στο φόρο (τελικούς καταναλωτές)
 27. 32.3. Πίνακας: Εξαιρέσεις από την εφαρμογή του γενικού κανόνα
 28. 33. Υπηρεσίες από μεσάζοντες (υπηρεσίες μεσολάβησης) προς μη υποκείμενους. Εξαίρεση από το γενικό κανόνα
 29. 34. Υπηρεσίες που σχετίζονται με ακίνητα. Εξαίρεση από το γενικό κανόνα
 30. 34.1. Έννοια υπηρεσιών συναφών με ακίνητα σύμφωνα με τον Κανονισμό 1042/2013 (τροποποίηση του 282/11)
 31. 34.2. Η εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης αεροπλάνων θεωρείται ως υπηρεσία συναφής με ακίνητα (Σχετ. εγκ. 10/87)
 32. 34.3. Υπηρεσίες συναρμολόγησης και εγκατάστασης γερανογέφυρας
 33. 34.4. Λήψη και παροχή υπηρεσιών για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου εκτός και εντός Ελλάδας
 34. 34.5. Εκπόνηση στατικής μελέτης για αυτοκινητόδρομους στην Αλβανία
 35. 34.6. Οι Υπηρεσίες συναρμολόγησης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε φωτοβολταϊκό πάρκο θεωρούνται ως υπηρεσίες συναφείς με ακίνητα και φορολογούνται στον τόπο του ακινήτου – φωτοβολταϊκού πάρκου
 36. 34.7. Οι σύνθετες υπηρεσίες διαχείρισης αποθηκευμένων αγαθών προς υποκείμενους στο φόρο αντιμετωπίζονται με το γενικό κανόνα ως πράξεις λήπτη και όχι ως υπηρεσίες συναφείς με ακίνητα
 37. 34.8. Παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης στην κράτηση δωματίων ξενοδοχείων που βρίσκονται στην Ελλάδα μέσω ιστοσελίδας
 38. 34.9. Οι υπηρεσίες διέλευσης με πληρωμή διοδίων (διόδια σε αυτοκινητόδρομους, γέφυρες, διώρυγα Κορίνθου κ.λπ.) θεωρούνται υπηρεσίες συναφείς με ακίνητα
 39. 34.10. Οφείλεται ΦΠΑ στην Ελλάδα για τα έσοδα του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων & Απαλλοτριώσεων Τ.Α.Π.Α. ...
 40. 34.11. Οι υπηρεσίες αρχιτεκτονικής μελέτης ακινήτου έχουν ως τόπο φορολογίας τον τόπο που ...
 41. 34.12. Οι υπηρεσίες επίβλεψης και ελέγχου της προόδου αποπερατώσεως αεροδρομίων είναι ...
 42. 34.13. Η εκπόνηση μελέτης σχετικά με τη συντήρηση τοιχογραφιών σε εκκλησία τρίτης χώρας συνιστά ...
 43. 34.14. Οι υπηρεσίες χαρτογράφησης θεωρούνται ως ...
 44. 34.15. Η υποχρέωση υποβολής ανακεφαλαιωτικού πίνακα παροχής υπηρεσιών προβλέπεται μόνο ...
 45. 35. Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών. Εξαίρεση από το γενικό κανόνα
 46. 35.1. Διεθνείς οδικές μεταφορές προσώπων – ξένα τουριστικά λεωφορεία - Τρόπος απόδοσης ΦΠΑ
 47. 36. Μεταφορά αγαθών προς μη υποκείμενους στο ΦΠΑ. Εξαίρεση από το γενικό κανόνα
 48. 37. Ενδοκοινοτική Μεταφορά Αγαθών προς μη υποκείμενους στο ΦΠΑ. Εξαίρεση από το γενικό κανόνα
 49. 38. Πίνακας για τον τόπο φορολογίας της παροχής υπηρεσιών μεταφοράς προσώπων και αγαθών
 50. 39. Διάκριση μεταξύ υπηρεσιών μεταφοράς και υπηρεσιών ενοικίασης μεταφορικών μέσων
 51. 40. Δραστηριότητες παρεπόμενες της μεταφοράς προς μη υποκείμενους στο ΦΠΑ. Εξαίρεση από το γενικό κανόνα
 52. 41. Δικαίωμα πρόσβασης σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές και παρόμοιες εκδηλώσεις προς υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα
 53. 42. Πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές και παρόμοιες υπηρεσίες προς μη υποκείμενα πρόσωπα. Εξαίρεση από το γενικό κανόνα
 54. 42.1. Ερμηνεία της διάταξης με βάση τον Κανονισμό 282/11
 55. 42.2. Παραδείγματα Υπηρεσιών μεταξύ υποκειμένων (Β2Β)
 56. 42.3. Παραδείγματα υπηρεσιών μεταξύ υποκειμένων και μη υποκειμένων πελατών (Β2C)
 57. 43. Πραγματογνωμοσύνες και εργασίες που αφορούν κινητά ενσώματα αγαθά προς μη υποκείμενα πρόσωπα. Εξαίρεση από το γενικό κανόνα.
 58. 44. Υπηρεσίες εστιατορίων και εστίασης. Εξαίρεση από το γενικό κανόνα
 59. 44.1. Επιβολή ΦΠΑ επί υπηρεσιών εστίασης σε επιβάτες διακεκριμένης θέσης αεροπορικών εταιρειών κατά την αναμονή τους στο εσωτερικό της χώρας
 60. 45. Υπηρεσίες εστιατορίων και εστίασης για κατανάλωση σε πλοίο, αεροσκάφος και τρένο. Εξαίρεση από το γενικό κανόνα
 61. 45.1. Ερμηνεία της διάταξης σύμφωνα με τον Κανονισμό 282/11
 62. 45.2. Ερμηνεία της διάταξης σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες οδηγίες της επιτροπής ΦΠΑ
 63. 45.3. Τρόπος απόδοσης ΦΠΑ για υπηρεσίες εστιατορίων και εστίασης που παρέχονται επί πλοίων, αεροπλάνων ή τρένων κατά τη διάρκεια ενδοκοινοτικών ταξιδιών μεταξύ Ελλάδας και κ-μ.
 64. 45.4. Προηγούμενο καθεστώς - Απαλλαγή ΦΠΑ των καταναλώσεων σε πλοία που εκτελούσαν ενδοκοινοτικά ταξίδια πριν την 1.1.2010
 65. 46. Βραχυχρόνια μίσθωση μεταφορικών μέσων. Εξαίρεση από το γενικό κανόνα
 66. 46.1. Παραδείγματα
 67. 46.2. Ερμηνεία της διάταξης σύμφωνα με τον Κανονισμό 282/11
 68. 46.3. Ερμηνεία της διάταξης σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες οδηγίες της επιτροπής ΦΠΑ
 69. 47. Μακροχρόνια μίσθωση μεταφορικών μέσων σε μη υποκείμενους. Εξαίρεση από το γενικό κανόνα
 70. 47.1. Παραδείγματα (Εγκ.ΠΟΛ.1148/2013)
 71. 47.2. Υπόχρεος για καταβολή του ΦΠΑ στην περίπτωση που η μακροχρόνια μίσθωση φορολογείται στην Ελλάδα και πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο ο οποίος δεν είναι εγκατεστημένος στη χώρα μας, είναι ...
 72. 48. Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο ΦΠΑ. Εξαίρεση από το γενικό κανόνα
 73. 48.1. Έννοια των ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών
 74. 48.2. Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς υποκείμενους στο ΦΠΑ
 75. 48.3. Ποιες υπηρεσίες περιλαμβάνει το Παράρτημα VII του ελληνικού Κώδικα ΦΠΑ
 76. 48.4. Ερμηνεία της διάταξης με βάση τον Κανονισμό 282/11
 77. 48.5. Κανονισμός 1042/13
 78. 49. Τόπος παροχής ρητά κατονομαζόμενων υπηρεσιών προς μη υποκείμενα πρόσωπα τρίτων χωρών. Εξαίρεση από το γενικό κανόνα
 79. 50. Έννοια υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών
 80. 51. Εφαρμογή από 1.1.2015 του κανόνα φορολόγησης στον τόπο της πραγματικής χρήσης και εκμετάλλευσης για συγκεκριμένες υπηρεσίες
 81. 51.1. Παραδείγματα εφαρμογής του κανόνα της χρήσης και εκμετάλλευσης
 82. 51.2. Αρχές εφαρμογής του κανόνα της χρήσης και εκμετάλλευσης με βάση κατευθυντήριες μη δεσμευτικές οδηγίες της επιτροπής ΦΠΑ
 83. 52. Προσδιορισμός εννοιών «έδρα οικονομικής δραστηριότητας», «μόνιμη εγκατάσταση», «μόνιμη κατοικία», «συνήθης διαμονή» για την εφαρμογή των γενικών κανόνων ως προς τον τόπο παροχής υπηρεσιών
 84. 53. Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από απόσταση – πωλήσεις λογισμικού (downloading) – δημιουργία και φιλοξενία ιστοσελίδων – διάθεση βάσεων δεδομένων – παροχή μουσικής, ταινιών – online παιχνίδια
 85. 53.1. Μη εφαρμογή τελωνειακών διατυπώσεων και επιβαρύνσεων για πωλήσεις λογισμικού και downloading μέσω διαδικτύου
 86. 53.2. Διάθεση λογισμικού σε ψηφιακή μορφή μέσω ηλεκτρονικού δικτύου – πώληση εφαρμογής ηλεκτρονικού παιχνιδιού
 87. 53.3. Υπηρεσίες είσπραξης. Πρόσβαση σε online διεξαγωγή ηλεκτρονικού παιχνιδιού
 88. 53.4. Επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας – πληρωμή μέσω sms
 89. 53.5. Δημιουργία και πώληση εφαρμογών σε τελικούς αγοραστές
 90. 53.6. Διάθεση λογισμικού για «Smartphones» από Έλληνα προγραμματιστή σε εταιρείες κατασκευής κινητών με σκοπό να το διαθέσουν στους πελάτες τους
 91. 54. Τόπος φορολογίας της εκπαίδευσης μέσω διαδικτύου – e learning
 92. 55. Παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης στην κράτηση δωματίων ξενοδοχείων που βρίσκονται στην Ελλάδα μέσω ιστοσελίδας
 93. 56. Παροχή ηλεκτρονικών διαφημιστικών υπηρεσιών
 94. 56.1. Έννοια διαφημιστικών υπηρεσιών
 95. 56.2. Παροχή από ελληνική επιχείρηση υπηρεσιών παροχής διαφημιστικού χώρου σε ελληνική ιστοσελίδα σε πελάτες εντός και εκτός ΕΕ
 96. 56.3. Υπηρεσίες διαφήμισης προς την Google
 97. 56.4. Οι υπηρεσίες διαφήμισης που υλοποιούνται σε άλλο κ-μ και παρέχονται από υποκείμενους εγκατεστημένους στην Ελλάδα προς μη υποκείμενους φορολογούνται ...
 98. 56.5. Οι υπηρεσίες που λαμβάνει ελληνική εταιρεία από επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες και αφορούν την προώθηση ελληνικών προϊόντων στις χώρες αυτές, μέσω της διοργάνωσης ενημερωτικών εκδηλώσεων σε ξενοδοχεία της ενημέρωσης σε σχολεία και επαγγελματικές ομάδες μαγείρων της καταχώρησης ενημερωτικών άρθρων σε περιοδικά και εφημερίδες της τοποθέτησης σταντ σε σούπερ μάρκετ εμπορικά κέντρα κ.λπ., συνιστούν ...
 99. 57. Υπηρεσίες σχετικές με εκθέσεις (υπηρεσίες διοργάνωσης προς τους εκθέτες, ΦΠΑ συμμετοχής, πρόσβαση, επιμέλεια σε έκθεση, υπηρεσίες μεσαζόντων για συμμετοχή σε εκθέσεις στο εξωτερικό
 100. 57.1. Υπηρεσίες διοργάνωσης έκθεσης προς τους συμμετέχοντες στην έκθεση υποκείμενους σε ΦΠΑ ή μη εγκατεστημένους στην ΕΕ ή σε τρίτες χώρες
 101. 57.2. ΦΠΑ σε υπηρεσίες για τη συμμετοχή ελληνικών εταιρειών σε διεθνείς εκθέσεις
 102. 57.3. Πακέτο υπηρεσιών σχετικών με εκθέσεις – κατευθυντήριες επιτροπής ΦΠΑ
 103. 57.4. Υπηρεσίες επιμέλειας σε έκθεση της οποίας η είσοδος είναι δωρεάν – Υποχρέωση καταβολής του ΦΠΑ (μη διενέργεια χρεοπίστωσης)
 104. 58. ΦΠΑ στη διοργάνωση συνεδρίου
 105. 58.1. Διοργάνωση συνεδρίου στην Ελλάδα
 106. 58.2. Διοργάνωση συνεδρίου σε Τρίτη χώρα
 107. 59. Τόπος φορολογίας ΦΠΑ στην παροχή νομικών υπηρεσιών
 108. 59.1. Νομικές υπηρεσίες από ελληνικό γραφείο προς υποκείμενους και μη, εγκατεστημένους στην ΕE
 109. 59.2. Νομικές υπηρεσίες προς εγκατεστημένους εκτός Κοινότητας
 110. 59.3. Νομικές υπηρεσίες συναφείς με ακίνητο
 111. 59.4. Μη επιβολή ΦΠΑ επί παροχής υπηρεσιών προς λήπτες υποκείμενους στο ΦΠΑ εγκατεστημένους εκτός Ελλάδας για την κατοχύρωση εμπορικών / βιομηχανικών σημάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
 112. 59.5. Υπαγωγή σε ΦΠΑ της παροχής υπηρεσιών διαιτησίας από δικηγόρο, εταίρο δικηγορικής εταιρίας
 113. 60. Υπηρεσίες Facon από ελληνική επιχείρηση προς επιχείρηση εγκατεστημένη εκτός Ελλάδας
 114. 60.1. Κατασκευή αγαθών για λογαριασμό κοινοτικής επιχείρησης και περαιτέρω διάθεση των αγαθών από την Κοινοτική στην Ελλάδα
 115. 60.2. Yπηρεσίες facon από ελληνική επιχείρηση προς επιχείρηση τρίτης χώρας
 116. 61. Παροχή υπηρεσίας (εκχώρηση δικαιωμάτων έκδοσης βιβλίου) από Άγγλο που δεν διαθέτει ΑΦΜ /ΦΠΑ ως μικρή επιχείρηση
 117. 62. ΦΠΑ σε επισκευή αγαθών στα πλαίσια εγγύησης καλής λειτουργίας –claims
 118. 63. Καθεστώς μονοαπευθυντικής θυρίδας από 1.1.2015 (οne stop shop) - Φορολογία στον τόπο κατανάλωσης για τις τηλεπικοινωνιακές, ραδιοτηλεοπτικές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς μη υποκείμενους στο φόρο
 119. 63.1. Ισχύον καθεστώς μέχρι 31.12.2014
 120. 63.2. Αλλαγή στον τόπο φορολογίας από 1.1.2015
 121. 63.3. Τρόπος απόδοσης του ΦΠΑ στην παροχή ραδιοτηλεοπτικών, τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς μη υποκείμενους σε κ-μ της ΕΕ.
 122. 63.4. Υπηρεσίες για τις οποίες εφαρμόζεται το ειδικό καθεστώς της μονοαπευθυντικής θυρίδας
 123. 63.5. Νομοθετικό πλαίσιο – εφαρμογή από τα κ-μ
 124. 63.6. Κανονισμοί 967/12 και 1042/13
 125. 63.7. Επεξηγηματικές σημειώσεις της Ε. Επιτροπής για το 2015
 126. Νομολογία Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΔΕΕ ΔΕΕ 14.2. Χαρακτηρισμός μιας εγκατάστασης ως μόνιμης για τον προσδιορισμό του τόπου φορολογίας της παροχής υπηρεσιών σε υποκείμενο που διαθέτει πλείονες εγκαταστάσεις)
 127. ΔΕΕ 14.3. Ο υποκείμενος θεωρείται εγκατεστημένος στην αλλοδαπή όταν η έδρα του είναι στην αλλοδαπή παρόλο που η κατοικία του μπορεί να είναι στην Ελλάδα. )
 128. ΔΕΕ 14.4. Σχεδίαση, μίσθωση και κατασκευή εκθεσιακών περιπτέρων για εκθέτες στο πλαίσιο εκθέσεων και άλλων παρόμοιων εκδηλώσεων (C‑530/09). )
 129. ΔΕΕ 14.5. Έννοια διαφημιστικών υπηρεσιών)
 130. ΔΕΕ 14.6. Tόπος εκπλήρωσης της παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών –φορολογία στον τόπο χρήσης και εκμετάλλευσης)
 131. ΔΕΕ 14.7. Ως υπηρεσίες μηχανικών νοούνται και οι υπηρεσίες οι οποίες ... )
 132. ΔΕΕ 14.8. Tόπος παροχής υπηρεσιών μεταφοράς προσώπων)
 133. ΔΕΕ 14.9. Έννοια υπηρεσιών από συμβούλους, μηχανικούς, δικηγόρους κ.λπ.)
 134. ΔΕΕ 14.10. Έννοια της διάθεσης προσωπικού για τον προσδιορισμό του τόπου παροχής υπηρεσιών)
 135. ΔΕΕ 14.11. Προπληρωμένες τηλεκάρτες περιέχουσες πληροφορίες που διευκολύνουν την πρόσβαση σε διεθνείς τηλεφωνικές κλήσεις και διατίθενται στο εμπόριο μέσω δικτύου διανομέων συνιστούν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες)
 136. ΔΕΕ 14.12. Υπηρεσίες συναφείς με ακίνητα )
 137. ΔΕΕ 14.13. Τόπος φορολογίας στην από ένωση παροχή υπηρεσιών οργάνωσης ανταλλαγής μεταξύ των μελών της, των δικαιωμάτων τους χρονομεριστικής χρήσης επί καταλυμάτων διακοπών, όταν ... )
 138. ΔΕΕ 14.14. Η μεταβίβαση δικαιώματος αλιείας υπό τη μορφή μεταβιβάσεως εξ επαχθούς αιτίας αδειών αλιείας αποτελεί παροχή υπηρεσιών συναφών προς ακίνητο (C-166/05))
 139. ΔΕΕ 14.15. Έννοια της “μόνιμης εγκαταστάσεως” του λήπτη για τον καθορισμό του τόπου παροχής υπηρεσιών)
 140. ΔΕΕ 14.1. Χρήση τεχνητών σχημάτων για την επίτευξη φορολογικού πλεονεκτήματος (αλλαγή του τόπου φορολογίας και μη επιβολή ΦΠΑ) – καταχρηστική πρακτική)
Άρθρο 15.
 1. Συμπεράσματα, Επισημάνσεις, Βασικές Έννοιες άρθρου 15
 2. Θέματα άρθρου 15 8. Η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών θεωρείται ότι πραγματοποιείται στην Ελλάδα, εφόσον τα αγαθά κατά το χρόνο της άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς προς τον αποκτώντα βρίσκονται στην Ελλάδα
 3. 9. Παρέκκλιση από το γενικό κανόνα – Περιπτώσεις που ο τόπος ενδοκοινοτικής απόκτησης είναι η Ελλάδα
 4. 10. Απλοποίηση τριγωνικών ενδοκοινοτικών συναλλαγών. Μη υποχρέωση λήψης ΑΦΜ/ΦΠΑ σε άλλο κ-μ στην περίπτωση που Έλληνας εντολέας αγοράζει αγαθά από άλλο κ-μ με εντολή να παραδοθούν απευθείας σε τρίτο κ-μ
 5. 10.1. Παράδειγμα απλοποίησης σε τριγωνική ενδοκοινοτική συναλλαγή (μεταξύ κ-μ) και δηλωτικές υποχρεώσεις
 6. 11. Απλοποίηση τριγωνικών ενδοκοινοτικών συναλλαγών – Η κοινοτική επιχείρηση που αγοράζει αγαθά από άλλο κράτος μέλος με εντολή να παραδοθούν σε Έλληνα πελάτη της δεν χρειάζεται να λάβει ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ελλάδα
 7. 11.1. Παράδειγμα απλοποίησης τριγωνικών ενδοκοινοτικών συναλλαγών
 8. 11.2. Υποχρεώσεις Έλληνα αγοραστή των αγαθών που πραγματοποιεί την ενδοκοινοτική απόκτηση
 9. 11.3. Οι γενικές προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση ενδοκοινοτικής απόκτησης (φυσική μεταφορά αγαθών από άλλο κ-μ, κοινοτικοί υποκείμενοι με ΑΦΜ/ΦΠΑ κ.λπ.) ...
 10. 12. Το απλοποιημένο καθεστώς φορολόγησης των τριγωνικών συναλλαγών μπορεί να εφαρμοστεί και σε περίπτωση συναλλαγής μεταξύ δύο κ-μ και επιχείρησης τρίτης χώρας, η οποία όμως διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ σε κ-μ της ΕΕ
 11. 13. Τόπος ενδοκοινοτικής απόκτησης από αγρότες ειδικού καθεστώτος, μικρές επιχειρήσεις, απαλλασσόμενους από το ΦΠΑ (π.χ. γιατρούς) ή νομικά πρόσωπα μη υποκείμενα στο ΦΠΑ (π.χ. πανεπιστήμιο)
 12. 14. Τριγωνικές συναλλαγές που δεν χαρακτηρίζονται ως ενδοκοινοτικές - Παραδείγματα
 13. Νομολογία Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΔΕΕ ΔΕΕ 15.1. Ενδοκοινοτική απόκτηση – Τόπος φορολογίας αλυσιδωτών πράξεων)
Άρθρο 16.
 1. Συμπεράσματα, Επισημάνσεις, Βασικές Έννοιες άρθρου 16
 2. Θέματα άρθρου 16 18. Ο χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης και το απαιτητό του ΦΠΑ κατά κανόνα συμπίπτουν
 3. 19. Κατά το γενικό κανόνα ο χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης και το απαιτητό του ΦΠΑ είναι ο χρόνος που πραγματοποιείται η παράδοση των αγαθών και η παροχή των υπηρεσιών
 4. 20. Χρόνος πραγματοποίησης της παράδοσης αγαθών στην αποστολή, εγκατάσταση ή συναρμολόγηση των αγαθών – Διαφοροποίηση από το γενικό κανόνα
 5. 21. Χρόνος πραγματοποίησης της παράδοσης στις περιπτώσεις αυτοπαραδόσεων
 6. 22. Χρόνος πραγματοποίησης της παροχής υπηρεσιών – Ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών
 7. 23. Κατ΄ εξαίρεση από το γενικό κανόνα, ο χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης διαφοροποιείται από το απαιτητό του ΦΠΑ
 8. 24. Χρόνος απαιτητού του ΦΠΑ στις ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών
 9. 25. Δεν συνιστά πλέον φορολογητέα πράξη η είσπραξη προκαταβολής πριν την πραγματοποίηση ενδοκοινοτικής παράδοσης
 10. 25.1. Ειδικό στοιχείο για σκοπούς ΦΠΑ επί ενδοκοινοτικών πράξεων.
 11. 26. Ειδικός χρόνος για τη γένεση της φορολογικής υποχρέωσης και το απαιτητό του ΦΠΑ για τις πράξεις που αφορούν σε ακίνητα, υπαγόμενα σε ΦΠΑ.
 12. 27. Υποχρέωση απόδοσης ΦΠΑ σε περίπτωση μη εξόφλησης του τιμολογίου
 13. 28. Αγορά αγαθών και πώλησή τους στην αλλοδαπή χωρίς αυτά να έρθουν ποτέ στην Ελλάδα
 14. 29. Παροχή δικαιώματος για λήψη υπηρεσιών
 15. 30. Κράτηση και πληρωμή αεροπορικών εισιτηρίων
 16. 31. Χρόνος έκδοσης τιμολογίων και ειδικές περιπτώσεις χρόνου έκδοσης
 17. Νομολογία Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΔΕΕ ΔΕΕ 16.1. Απαιτητό του ΦΠΑ σε περίπτωση προκαταβολών)
 18. ΔΕΕ 16.2. Oι διατάξεις της οδηγίας ΦΠΑ δεν επιτρέπουν σε διατάξεις εθνικού δικαίου να επιβάλλουν ... )
 19. ΔΕΕ 16.3. Η οδηγία επιτρέπει στα κ-μ να προβλέψουν ότι η είσπραξη του τιμήματος είναι το γεγονός που καθιστά, για όλες τις παροχές υπηρεσιών, ... )
Άρθρο 17.
 1. Συμπεράσματα, Επισημάνσεις, Βασικές Έννοιες άρθρου 17
 2. Θέματα άρθρου 17 9. Γενικά ως προς το άρθρο 17 και το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην εισαγωγή αγαθών
 3. 10. Ο χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης και το απαιτητό του ΦΠΑ μπορεί να διαφέρουν κατά την εισαγωγή αγαθών από τρίτη χώρα, σε αντίθεση με την παράδοση αγαθών στο εσωτερικό της χώρας.
 4. 11. Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης για αγαθά που τίθενται σε τελωνειακά καθεστώτα
 5. 12. Εισαγωγή αγαθών με αναστολή πληρωμής δασμολογικών και φορολογικών επιβαρύνσεων
 6. 13. Εισαγωγή ανταλλακτικών σκαφών αναψυχής με σημαία τρίτης χώρας που βρίσκονται σε ελληνικό λιμάνι
 7. Νομολογία Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΔΕΕ ΔΕΕ 17.1. Περίοδος μεταξύ προσωρινής και οριστικής εισαγωγής – Μη δυνατότητα είσπραξης τόκων υπερημερίας)
 8. ΔΕΕ 17.2. Γενεσιουργός αιτία και απαιτητό του ΦΠΑ κατά την κλοπή εμπορευμάτων, τα οποία έχουν τεθεί υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμιεύσεως )
Άρθρο 18.
 1. Συμπεράσματα, Επισημάνσεις, Βασικές Έννοιες άρθρου 18
 2. Θέματα άρθρου 18 5. Ο χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών διαφοροποιείται από το χρόνο στον οποίο ο ΦΠΑ γίνεται απαιτητός
 3. 6. Παραθέτουμε για καλύτερη κατανόηση τα ακόλουθα παραδείγματα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και του χρόνου φορολογίας
 4. 7. Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης και απαιτητό του ΦΠΑ στην περίπτωση που ελληνική επιχείρηση αγοράζει εμπορεύματα από γερμανική τα οποία μεταφέρονται στην Ελλάδα με ευθύνη του Έλληνα αγοραστή
 5. 8. Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης (ΦΠΑ) και απαιτητό του φόρου (ΦΠΑ) στην περίπτωση που ελληνική επιχείρηση αγοράζει μηχανήματα (επενδυτικά αγαθά) από την Ιταλία και την αποστολή τους στην Ελλάδα αναλαμβάνει ο Ιταλός προμηθευτής
 6. 9. Ειδικό στοιχείο για σκοπούς ΦΠΑ επί ενδοκοινοτικών πράξεων - Απόφαση ΠΟΛ. 1176/16.7.2013
Άρθρο 19.
 1. Συμπεράσματα, Επισημάνσεις, Βασικές Έννοιες άρθρου 19
 2. Θέματα άρθρου 19 31. Έννοια της φορολογητέας αξίας στο ΦΠΑ
 3. 32. Γενικός κανόνας για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας πάνω στην οποία επιβάλλεται ΦΠΑ
 4. 33. Εξαιρέσεις - Ειδικές περιπτώσεις προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας
 5. 34. Μετατροπή ξένου νομίσματος για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας
 6. 35. Στοιχεία που περιλαμβάνονται στη φορολογητέα αξία – βάση για τον ΦΠΑ
 7. 36. Φορολογητέα αξία για τον ΦΠΑ στα έξοδα συσκευασίας (επιστρεφόμενα και μη)
 8. 37. Στη φορολογητέα αξία περιλαμβάνονται και οι επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, οικονομικές ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με την τιμή
 9. 38. Στοιχεία που δεν περιλαμβάνονται στη φορολογητέα αξία – βάση για τον ΦΠΑ
 10. 39. Γνωστοποίηση στη ΔOY του τρόπου χορήγησης των εκπτώσεων λόγω τζίρου
 11. 39.1. Πως υποβάλλεται, πότε και τι πρέπει να περιέχει η γνωστοποίηση χορήγησης εκπτώσεων λόγω τζίρου.
 12. 39.2. Μη γνωστοποίηση χορηγουμένων εκπτώσεων λόγω τζίρου. Συνέπειες
 13. 39.3. Για ποιες εκπτώσεις δεν απαιτείται γνωστοποίηση στη ΔOY
 14. 40. Τρόπος έκδοσης τιμολογίου, όταν χορηγούνται εκπτώσεις σε είδος
 15. 41. Έκδοση πιστωτικού τιμολογίου επί επιστροφής αγαθών
 16. 42. Η φορολογητέα αξία μειώνεται στην ειδική περίπτωση ολικής ή μερικής μη πληρωμής του τιμήματος, όταν η απαίτηση κατέστη οριστικά ανεπίδεκτη εισπράξεως λόγω θέσεως της επιχείρησης σε ειδική εκκαθάριση
 17. 43. Άλλες ειδικές περιπτώσεις μείωσης της φορολογητέας αξίας
 18. 43.1. Πώληση καρτών κινητής τηλεφωνίας
 19. 43.2. Διάθεση ηλεκτρονικών και μαγνητικών καρτών για την πώληση νερού και ηλεκτρικού ρεύματος από φορείς που εκμεταλλεύονται λιμάνια και μαρίνες της χώρας
 20. 43.3. Φορολογητέα αξία στις πωλήσεις καρτών INTERNET
 21. 43.4. Δημοτικές κάρτες στάθμευσης που πωλούνται από περίπτερα
 22. 44. Αεροπορικά εισιτήρια. Πρόσθετη χρέωση
 23. 45. Επιβολή ΦΠΑ επί του τέλους ταξινόμησης αυτοκινήτων
 24. 46. Φορολογητέα αξία διαφημιστικών υπηρεσιών – Αγγελιόσημο
 25. 47. Μη επιβολή ΦΠΑ στο ειδικό τέλος των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων με οικιστική ή εμπορική χρήση (ΕΕΤΗΔΕ)
 26. 48. Ποσό επιστροφής (rebate), από τις φαρμακευτικές εταιρείες και τα φαρμακεία καθώς και τέλος εισόδου από τις φαρμακευτικές εταιρείες
 27. 49. ΦΠΑ επί ποσών επιστροφής κατ’ εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw back) και του κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ (rebate), από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας
 28. 50. Επίρριψη εξόδων διοδίων
 29. 51. Χορήγηση έκπτωσης επί της τιμής πώλησης αυτοκινήτου ποσού ίσης αξίας με τον ΦΠΑ
 30. 52. Πωλήσεις κάτω του κόστους
 31. 53. Υπαγωγή των εξόδων αναγκαστικής εκτέλεσης σε ΦΠΑ
 32. 54. Άσκηση του δικαιώματος επιστροφής αμοιβής λόγω μη επίτευξης των αναμενόμενων αποτελεσμάτων
 33. 55. ΦΠΑ επί προσαυξήσεων
 34. 56. Φορολογητέα αξία στις διεθνείς μεταφορές προσώπων που γίνονται οδικώς
 35. 57. Απόδοση ΦΠΑ από τους εκμεταλλευτές ηλεκτρονικών, ηλεκτρικών και μηχανικών παιγνίων με κερματοδέκτη.
 36. 58. Φορολογητέα αξία. Δικαστικός επιμελητής
 37. 59. Η φορολογητέα αξία στην παράδοση νεόδμητων ακινήτων υπαγόμενων σε ΦΠΑ είναι το τίμημα
 38. Νομολογία Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΔΕΕ ΔΕΕ 19.1. Γενικά ως προς την έννοια της αντιπαροχής στο ΦΠΑ)
 39. ΔΕΕ 19.2. Προσδιορισμός του οφειλόμενου ΦΠΑ σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπήρξε πρόβλεψη κατά τη σύναψη της συμβάσεως)
 40. ΔΕΕ 19.3. Κουπόνια εκπτώσεως)
 41. ΔΕΕ 19.4. Μη απαλλαγή ΦΠΑ της πώλησης εκπτωτικής κάρτας σε καταναλωτές – Σύστημα προώθησης πωλήσεων )
 42. ΔΕΕ 19.5. Οι όροι «εκπτώσεις» και «επιστροφές τμήματος» δεν μπορούν να καλύψουν μείωση τιμής ίση με ολόκληρο το κόστος της παραδόσεως αγαθών.)
 43. ΔΕΕ 19.6. Μη δυνατότητα αντιμετώπισης ως αυτοπαράδοσης της παράδοσης αγαθών μεταξύ συμβαλλόμενων που συνδέονται και έχουν αποφασίσει τιμή χαμηλότερη της τιμής αγοράς χωρίς την έγκριση παρέκκλισης )
 44. ΔΕΕ 19.7. Εφαρμογή παρέκκλισης για επιβολή ΦΠΑ στο σύνολο των εξόδων και όχι στην πραγματική αντιπαροχή)
 45. ΔΕΕ 19.8. Παροχή γεύματος στο κυλικείο εταιρίας σε τιμή υπολειπόμενη του κόστους – Δεν μπορεί να απαιτεί αυτοπαράδοση)
 46. ΔΕΕ 19.9. Πωλήσεις με πιστωτικές κάρτες)
 47. ΔΕΕ 19.10. Βάση επιβολής ΦΠΑ στις πωλήσεις μέσω καταλόγου όπου παραδίδονται ως κίνητρα για προσέλκυση πελατείας κάποια είδη δωρεάν είτε γίνονται εκπτώσεις στις τιμές καταλόγου)
 48. ΔΕΕ 19.11. Πρόγραμμα προσελκύσεως πελατών στο πλαίσιο του οποίου οι πελάτες συλλέγουν μονάδες από συνεργαζόμενους εμπόρους και τις ανταλλάσσουν με δώρα )
 49. ΔΕΕ 19.12. Επιδοτήσεις που συνδέονται με την τιμή και μεταχείριση ΦΠΑ)
 50. ΔΕΕ 19.13. Καταβολή κατ’ αποκοπή ποσού από το εθνικό ταμείο ασφαλίσεως υγείας στους ξενώνες μη αυτοεξυπηρετούμενων ηλικιωμένων ατόμων)
 51. ΔΕΕ 19.14. Φορολογικές ταινίες για εφάπαξ είσπραξη του ΦΠΑ στην πηγή για τα βιομηχανοποιημένα καπνά)
 52. ΔΕΕ 19.15. Τέλος ταξινομήσεως καινούριων οχημάτων με κινητήρα)
 53. ΔΕΕ 19.16. Οι αγοραπωλησίες συναλλάγματος στις οποίες δεν υπολογίζονται έξοδα ή προμήθεια όσον αφορά ορισμένες ειδικές πράξεις, συνιστούν ... )
 54. ΔΕΕ 19.17. Επιβολή ΦΠΑ στους τόκους των επί πιστώσει πωλήσεων που περιλαμβάνονται στη βάση επιβολής του ΦΠΑ)
 55. ΔΕΕ 19.18. Δεν περιλαμβάνεται στη βάση επιβολής ΦΠΑ το επιτόκιο για καθυστέρηση πληρωμής. )
 56. ΔΕΕ 19.19. Τα τέλη εξυπηρετήσεως που προσαυξάνουν την τιμή περιλαμβάνονται στη βάση επιβολής του ΦΠΑ)
 57. ΔΕΕ 19.20. Η βάση επιβολής φόρου επί αυτομάτων μηχανών παιχνιδιών που λειτουργούν με κέρματα και παρέχουν δυνατότητα κέρδους και οι οποίες δυνάμει ... )
 58. ΔΕΕ 19.21. Επιστροφή ΦΠΑ σε περίπτωση ολικής ή μερικής μη πληρωμής της αντιπαροχής)
 59. ΔΕΕ 19.22. Θέσπιση προϋπόθεσης για μείωση της βάσης ΦΠΑ – βεβαίωση παραλαβής του διορθωτικού τιμολογίου από το λήπτη )
 60. ΔΕΕ 19.23. Φορολογητέα αξία στην πώληση ακινήτων μεταξύ συνδεδεμένων εταιριών)
 61. ΔΕΕ 19.24. Aυτοπαράδοση στην αξία των εξόδων για τη χρήση κτιρίου έχοντος διατεθεί στην επιχείρηση για τις ιδιωτικές ανάγκες του υποκειμένου στον φόρο (c-72/05) )
 62. ΔΕΕ 19.25. Τέλος μεταδόσεως εμπορικών διαφημίσεων - Βάση επιβολής του οφειλόμενου για τις υπηρεσίες μεταδόσεως εμπορικών διαφημίσεων ΦΠΑ )
 63. ΔΕΕ 19.26. Έκταση υποχρέωσης κράτους μέλους για μείωση της βάσης επιβολής του ΦΠΑ και άμεσο αποτέλεσμα οδηγίας ΦΠΑ)
Άρθρο 20.
 1. Συμπεράσματα, Επισημάνσεις, Βασικές Έννοιες άρθρου 20
 2. Θέματα άρθρου 20 13. Τρόπος διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή αγαθών
 3. 14. Καταβολή ΦΠΑ κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων – Έκπτωση του ΦΠΑ που καταβάλλεται στο τελωνείο
 4. 15. Γενικές Δασμολογικές πληροφορίες - Προσδιορισμός της δασμολογητέας αξίας στο τελωνείο
 5. 15.1. Δασμολογικές πληροφορίες – Δασμολόγιο
 6. 15.2. Έννοια της δασμολογητέας αξίας
 7. 15.3. Οι τελωνειακές Αρχές έχουν το δικαίωμα να αμφισβητήσουν τη δασμολογητέα (συναλλακτική) αξία
 8. 15.4. Έγγραφα και πληροφορίες που μπορούν να απαιτηθούν από τις Τελωνειακές Αρχές για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας
 9. 16. Τα δικαιώματα - royalties προστίθενται στη φορολογητέα αξία των εισαγομένων εμπορευμάτων και ο ΦΠΑ καταβάλλεται στο τελωνείο
 10. 17. Επιβολή ΦΠΑ και στα παρεπόμενα της εισαγωγής έξοδα εκτός αν έχουν ήδη περιληφθεί στη δασμολογητέα αξία οπότε απαλλάσσονται
 11. 17.1. Άμεση απαλλαγή από ΦΠΑ των παρεπόμενων της εισαγωγής υπηρεσιών καθώς περιλαμβάνονται στη φορολογητέα αξία κατά την εισαγωγή προκειμένου να αποφεύγεται διπλή καταβολή του ΦΠΑ
 12. 17.2. Η αξία του ναύλου που χρεώνεται από το μεταφορέα της τρίτης χώρας στο όνομα Έλληνα διαμεταφορέα, μπορεί να απαλλάσσεται του ΦΠΑ αν περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία κατά την εισαγωγή.
 13. 18. Προσωρινή εξαγωγή κοινοτικών εμπορευμάτων σύμφωνα με το καθεστώς της παθητικής τελειοποίησης
 14. 19. Τιμές συναλλαγματικής ισοτιμίας κατά την εισαγωγή του αγαθού
 15. 20. Φορολογητέα αξία πετρελαιοειδών
 16. 21. Διαμόρφωση φορολογητέας αξίας για την επιβολή του ΦΠΑ κατά την παράδοση πετρελαιοειδών προϊόντων που προορίζονται για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών
 17. 22. Μη επιβολή ΦΠΑ επί του τέλους ταξινόμησης αυτοκινήτων.
 18. 23. Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων που προέρχονται από εκχώρηση εισαγωγικού δικαιώματος – διαμόρφωση δασμολογητέας και φορολογητέας αξίας - δυνατότητα υποβολής ελλιπούς διασάφησης
 19. Νομολογία Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΔΕΕ ΔΕΕ 20.1. Άνιση μεταχείριση εισαγόμενων και εγχώριων αυτοκινήτων)
 20. ΔΕΕ 20.2. Δασμολογητέα αξία ελαττωματικών αγαθών)
 21. ΔΕΕ 20.3. Οι δαπάνες ποσοστώσεων που καταβάλλει ο αγοραστής στον πωλητή ... )
Άρθρο 21.
 1. Συμπεράσματα, Επισημάνσεις, Βασικές Έννοιες άρθρου 21
 2. Θέματα άρθρου 21 49.11. Οι υπηρεσίες κτηνιάτρων, που περιλαμβάνουν περίθαλψη και ολιγοήμερη διαμονή και σίτιση του ζώου, κατά τη διάρκεια της θεραπείας στο χώρο του ιατρείου, υπάγονται ...
 3. 50. Συντελεστής ΦΠΑ σε αντικείμενα καλλιτεχνικής αξίας
 4. 51. Συντελεστής ΦΠΑ σε παράδοση νερού και σε παγάκια
 5. 51.1. Το νερό υπάγεται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ ενώ τα παγάκια υπάγονται ...
 6. 51.2. Μόνο η παράδοση νερού υπάγεται ...
 7. 51.3. Οι υπηρεσίες αποχέτευσης υπάγονται ...
 8. 52. Συντελεστής ΦΠΑ σε παράδοση πριονιδιών. Συντελεστής σε καυσόξυλα
 9. 53. Εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για τη συγγραφή διδακτικού υλικού για λογαριασμό Πανεπιστημίου και για τη μεταβίβαση των σχετικών δικαιωμάτων για το σύνολο του παραπάνω έργου.
 10. 54. Το αποστειρωμένου διάλυμα φυσιολογικού ορού και θαλασσινού νερού υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ
 11. 55. Οι κάλτσες με διαβάθμιση πίεσης στις οποίες περιλαμβάνονται οι κάλτσες φλεβίτιδας κατατάσσονται ...
 12. 12. Στην Ελλάδα εφαρμόζονται 3 διαφορετικοί συντελεστές ΦΠΑ - ο κανονικός 23%, ο μειωμένος 13% και ο υπερμειωμένος 6,5% .
 13. 12.1. Κοινοτικό πλαίσιο
 14. 12.2. Περιοριστική ερμηνεία του πεδίου εφαρμογής των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ
 15. 12.3. Μεθοδολογία εφαρμογής του ορθού συντελεστή ΦΠΑ
 16. 13. Πίνακας εφαρμοστέων στην Ελλάδα συντελεστών ΦΠΑ
 17. 14. Πίνακας συντελεστών ΦΠΑ στα κ-μ της Ε.Ε.
 18. 15. Γενικές κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών που υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ
 19. 16. Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να εκδίδουν γνωμοδοτήσεις σχετικά με τον εφαρμοστέο συντελεστή ΦΠΑ
 20. 17. Στην περίπτωση πώλησης περιοδικού μαζί με CD ή DVD εφαρμόζεται διακεκριμένα ο συντελεστής που ισχύει για τα περιοδικά και ο συντελεστής ΦΠΑ που ισχύει για τα cd ή dvd
 21. 18. Η πώληση έντυπων βιβλίων και περιοδικών υπάγεται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ ενώ η πώληση ηλεκτρονικών – ψηφιακών βιβλίων και περιοδικών στον κανονικό
 22. 19. Οι εργασίες φασόν επί ενσώματων κινητών αγαθών υπάγονται στο συντελεστή του κατασκευαζόμενου αγαθού
 23. 19.1. Συντελεστής ΦΠΑ σε υπηρεσίες επεξεργασίας ηλιελαίου
 24. 20. Οι υπηρεσίες επιμέλειας εκδόσεων υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 23%
 25. 21. Σε ποιες περιπτώσεις (γεωγραφικές περιοχές) ισχύουν οι μειωμένοι, κατά 30%, συντελεστές ΦΠΑ
 26. 22. Προϋποθέσεις εφαρμογής μειωμένων κατά 30% συντελεστών ΦΠΑ στις παραδόσεις αγαθών στα νησιά του Αιγαίου (πλην Εύβοιας, αργοσαρωνικού και Κρήτης)
 27. 23. Προϋποθέσεις εφαρμογής μειωμένων κατά 30% συντελεστών ΦΠΑ στις παροχές υπηρεσιών στα νησιά του Αιγαίου (πλην Εύβοιας, Αργοσαρωνικού και Κρήτης). Ειδικές περιπτώσεις
 28. 23.1. Στην περίπτωση πώλησης υφασμάτων από επιχείρηση εγκατεστημένη στην Αθήνα ...
 29. 23.2. Τα πρακτορεία ταξιδίων που είναι εγκατεστημένα στα νησιά του Αιγαίου ...
 30. 23.3. Δεν εφαρμόζεται η μείωση του 30% για τη θαλάσσια μεταφορά ...
 31. 23.4. Εφαρμόζεται μειωμένος κατά 30% συντελεστής ΦΠΑ κατά τη μεταφορά ...
 32. 23.5. Κατά την πώληση αγαθών σε νησιά του Αιγαίου, μέσω υποκαταστήματος που βρίσκεται στα νησιά αυτά ...
 33. 23.6. Η υπηρεσία μεταφοράς νερού που ξεκινά και ολοκληρώνεται μεταξύ νησιών του Αιγαίου από επιχειρήσεις ...
 34. 23.7. Το βάρος της απόδειξης για τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου φέρει ο ...
 35. 23.8. Όροι και προϋποθέσεις διακίνησης αλκοολούχων προϊόντων μεταξύ Ελλάδας και Δωδεκανήσου
 36. 24. Εισαγωγή αγαθών με την εφαρμογή μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου
 37. 25. Μείωση των συντελεστών ΦΠΑ στις παραγγελιοδοχικές εργασίες στα νησιά του Αιγαίου πλην της Κρήτης, Εύβοιας και νησιών Αργοσαρωνικού
 38. 26. Συντελεστής ΦΠΑ σε καταβολή μισθώματος για μίσθωση λεωφορείων με ή χωρίς οδηγό στα Δωδεκάνησα
 39. 27. Συντελεστές ΦΠΑ σε υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και Internet στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου
 40. 28. Η διάθεση τυποποιημένου λογισμικού σε υλική μορφή αποτελεί για τον ΦΠΑ παράδοση αγαθού, ενώ η διάθεση λογισμικού μέσω διαδικτύου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ηλεκτρονική μορφή αποτελεί παροχή υπηρεσίας. Διάθεση από τα νησιά του Αιγαίου
 41. 29. Πιστωτικό τιμολόγιο για ΦΠA
 42. 30. Έκδοση τιμολογίων για χρέωση του ΦΠA
 43. 31. Παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ στον αγοραστή όταν έχει υπολογισθεί ΦΠΑ με συντελεστή μεγαλύτερο του προβλεπόμενου
 44. 32. Εφαρμογή συντελεστή ΦΠΑ κατά την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου μετά την αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ
 45. 33. Συντελεστές ΦΠΑ. επί πιστωτικών τιμολογίων από ιδιωτικές κλινικές προς τον ΕΟΠΥΥ
 46. 34. Συντελεστής ΦΠΑ σε πιστωτικά τιμολόγια λόγω κύκλου εργασιών σε περιόδους μεταβολής των συντελεστών
 47. 35. Στους λογαριασμούς ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.) εφαρμόζεται ο συντελεστής ΦΠΑ που ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης του λογαριασμού και όχι κατά την περίοδο κατανάλωσης
 48. 36. Υπηρεσίες εστίασης. Μειωμένος συντελεστής στις υπηρεσίες εστίασης, στο φαγητό σε πακέτο, στους καφέδες, ροφήματα και αφεψήματα
 49. 36.1. Καθεστώς από 1.9.2011 και μέχρι 1.8.2013.
 50. 36.2. Παράδοση ψωμιού
 51. 36.3 Oι υπηρεσίες εστίασης από κέντρα διασκεδάσεως υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ
 52. 37. Εφαρμογή διαφορετικών συντελεστών ΦΠΑ ανάλογα με το είδος του πωλούμενου αγαθού ή τη φύση της υπηρεσίας και όχι ανάλογα με τη δηλωθείσα δραστηριότητα της επιχείρησης
 53. 38. Εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σε ορισμένες υπηρεσίες εντάσεως εργασίας
 54. 39. Εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στην ανακαίνιση και επισκευή παλαιών ιδιωτικών κατοικιών
 55. 39.1. Τρόπος έκδοσης των στοιχείων στις περιπτώσεις ανακαίνισης και επισκευής παλαιών κατοικιών – Περιπτώσεις διάκρισης παροχής υπηρεσίας και παράδοσης αγαθού
 56. 39.2. Εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σε ανακαίνιση παλαιάς ιδιωτικής κατοικίας (κατασκευή κουφωμάτων, υαλοπινάκων και ρολών και τοποθέτηση αυτών)
 57. 39.3. Μη εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σε εργασίες που αφορούν αγαθά που δεν ενσωματώνονται σε παλαιά ιδιωτική κατοικία και δεν αφορούν το κτίριο και τα συστατικά του
 58. 39.4. Εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στις υπηρεσίες συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης ανελκυστήρων σε παλαιά ακίνητα
 59. 39.5. Συντελεστής σε εργασίες υγρομόνωσης και θερμομόνωσης παλαιάς ιδιωτικής κατοικίας
 60. 39.6. Οι εργασίες που πραγματοποιούνται για την απόφραξη αποχετευτικών εγκαταστάσεων παλαιών ιδιωτικών κατοικιών υπάγονται ...
 61. 40. Συντελεστής ΦΠΑ σε υπηρεσίες μεταφοράς προσώπων κατά τη διάρκεια ημερήσιων θαλάσσιων περιηγήσεων
 62. 40.1. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων που υπολογίζονται επί της αξίας του ακτοπλοϊκού εισιτηρίου δηλαδή επί του αντιτίμου για την παροχή υπηρεσιών ...
 63. 41. Συντελεστής ΦΠΑ. στη μίσθωση λεωφορείων ιδιοκτησίας των μετόχων των ΚΤΕΛ στις εταιρείες των ΚΤΕΛ
 64. 42. Υπηρεσίες μεταφοράς και απόρριψης σταθερών, αστικών μη επικίνδυνων αποβλήτων. Μειωμένος συντελεστής
 65. 43. Μεταφορά ληγμένων προϊόντων. Κανονικός συντελεστής
 66. 44. Μίσθωση κάδων και υπηρεσίες διαλογής απορριμμάτων
 67. 45. Επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ επί ποσών που χρεώνονται για έκδοση εγχώριων αεροπορικών εισιτηρίων, με τη χρήση πιστωτικής κάρτας
 68. 46. Υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών από εκμεταλλευτές ταξί βάσει συμβάσεων με ταξιδιωτικά γραφεία
 69. 47. Συντελεστής ΦΠΑ επί χρεώσεων της ΔΕΗ και του ΔΕΣΜΗΕ
 70. 48. Υπάγεται σε ΦΠΑ με τον κανονικό συντελεστή η παραχώρηση από εκδοτικό οίκο δικαιωμάτων εκμετάλλευσης βιβλίων σε άλλη ΑΕ με όμοια δραστηριότητα εκδοτικού οίκου
 71. 49. Συντελεστής ΦΠΑ σε ειδικές περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών
 72. 49.1. Η παροχή συμβουλευτικών οδοντιατρικών και ιατρικών υπηρεσιών που παρέχουν ιατροί ...
 73. 49.2. Οι υπηρεσίες υλοτομίας θεωρούνται ότι αποτελούν απαραίτητες εργασίες για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων ...
 74. 49.3. Τα εισιτήρια που εκδίδονται για την είσοδο και χρήση παγοδρομίου διαθέτοντας στο κοινό τα παγοπέδιλα ...
 75. 49.4. Για τα εισιτήρια εισόδου σε πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής εφαρμόζεται ο ...
 76. 49.5. Τα εισιτήρια (δικαίωμα εισόδου) σε παιδότοπο υπάγονται στο ...
 77. 49.6. Η μεταφορά νεκρών είτε από γραφεία κηδειών είτε από ανεξάρτητες επιχειρήσεις μεταφοράς υπάγεται ...
 78. 49.7. Η έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων εσωτερικού υπάγεται ...
 79. 49.8. Οι μουσικές παραστάσεις και τα σύνθετα μουσικοχορευτικά θεάματα με θεατρικά στοιχεία ...
 80. 49.9. Τα εισιτήρια για ένα σύνθετο μουσικοχορευτικό θέαμα στον πάγο υπάγονται ...
 81. 49.10. Οι χρεώσεις ηλεκτρικού ρεύματος ως κοινόχρηστες δαπάνες από τον εκμισθωτή ενός ακινήτου στους μισθωτές του υπάγονται ...
 82. Νομολογία Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΔΕΕ ΔΕΕ 21.1. Γενικά περί συντελεστών ΦΠΑ)
 83. ΔΕΕ 21.2. Αυτοτελείς παροχές – κύρια και παρεπόμενη παροχή )
 84. ΔΕΕ 21.3. Συντελεστής ΦΠΑ στις παραδόσεις αλόγων γενικά )
 85. ΔΕΕ 21.4. Μη εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σε υπηρεσίες δικηγόρων, οι οποίοι λαμβάνουν την αμοιβή τους ολικώς ή μερικώς από το δημόσιο στο πλαίσιο του ευεργετήματος της πενίας.)
 86. ΔΕΕ 21.5. Η εξομοίωση της διαθέσεως προς χρήση αυτοκινητοδρόμου με παροχή υπηρεσιών αφορώσα τη μεταφορά προσώπων και συνοδευομένων αποσκευών αντίκειται ... )
 87. ΔΕΕ 21.6. Η έννοια του δικαιώματος εισόδου σε κινηματογράφο (παρ. H, έβδομη κατηγορία, πρώτο εδάφιο έκτης οδηγίας) δεν καλύπτει ... )
 88. ΔΕΕ 21.7. Τα κράτη μέλη δύνανται να εφαρμόζουν μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ σε συγκεκριμένες και ειδικές περιπτώσεις που εμπίπτουν στην έννοια του όρου «ύδρευση» ... )
Άρθρο 22.
 1. Συμπεράσματα, Επισημάνσεις, Βασικές Έννοιες άρθρου 22
 2. Θέματα άρθρου 22 12. Κατάταξη και διάκριση των απαλλαγών από το ΦΠΑ γενικά.
 3. 13. Απαλλαγές από ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας
 4. 14. Πίνακας απαλλαγών από το ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας
 5. 15. Απαλλαγή από ΦΠΑ των υπηρεσιών των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ.) και των παρεπόμενων παραδόσεων αγαθών
 6. 15.1. Κατευθυντήριες οδηγίες Επιτροπής ΦΠΑ
 7. 15.2. Διάθεση ειδών με προπληρωμένο ταχυδρομικό τέλος
 8. 16. Απαλλαγή από ΦΠΑ των δραστηριοτήτων δημόσιας ραδιοφωνίας – τηλεόρασης
 9. 17. Κατάργηση της απαλλαγής από ΦΠΑ στην παροχή μη εμφιαλωμένου νερού και στην αποχέτευση
 10. 18. Απαλλαγή από ΦΠΑ της Νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης – διάγνωσης και των στενά συνδεόμενων παραδόσεων αγαθών και υπηρεσιών από Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου
 11. 18.1. Απαλλαγή από ΦΠΑ του Δημοσίου και των μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα προσώπων
 12. 18.2. Υπαγωγή σε ΦΠΑ των ιδιωτικών κλινικών
 13. 18.3. Αμοιβές κλινικών από τους προμηθευτές (π.χ. φίλτρων καθαρισμού αίματος κ.λπ.) για την προτίμηση σε συγκεκριμένα προϊόντα – έσοδα από τηλεφωνική εξυπηρέτηση, κυλικεία κ.λπ.
 14. 19. Απαλλαγή από ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρέχονται στις εγκαταστάσεις θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών.
 15. 20. Απαλλαγή από ΦΠΑ των παροχών ιατρικής περίθαλψης, οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης ιατρικών επαγγελμάτων, καθώς και των παροχών υπηρεσιών από ψυχολόγους, μαίες, νοσοκόμους, φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές
 16. 20.1. Απαλλαγή ΦΠΑ των υπηρεσιών των ιατρών - οδοντιάτρων στα πλαίσια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
 17. 20.2. Απαλλαγή των αμοιβών ιατρών σε ιδιωτικές κλινικές
 18. 20.3. Υπαγωγή σε ΦΠΑ των υπηρεσιών αισθητικής από ιατρούς
 19. 20.4. Η εμφύτευση μαλλιών υπόκειται σε ΦΠΑ, όπως συμβαίνει με τις λοιπές υπηρεσίες αισθητικής ιατρικής (Σχετ. εγκ. ΠΟΛ. 1334/1996).
 20. 20.5. Μεσολάβηση σε κλινικές και διαγνωστικά κέντρα συμβεβλημένων ιατρών
 21. 20.6. Οι διατροφολόγοι υπόκεινται σε ΦΠΑ, ...
 22. 20.7. Απαλλαγή ΦΠΑ σε υπηρεσίες που παρέχονται στα πλαίσια συγκεκριμένων παραϊατρικών επαγγελμάτων
 23. 20.8. Απαλλαγή ΦΠΑ υπηρεσιών λογοθεραπευτών πριν και μετά την 1.7.2010
 24. 20.9. Απαλλάσσονται του ΦΠΑ οι Ψυχολόγοι – Ψυχαναλυτές
 25. 20.10. Εφαρμογή των διατάξεων ΦΠΑ στην αμοιβή ψυχοθεραπευτή
 26. 20.11. Απαλλαγή ΦΠΑ των βιολόγων, βιοχημικών και κλινικών χημικών για υπηρεσίες διάγνωσης
 27. 21. Εξαιρέσεις από την απαλλαγή ΦΠΑ για ειδικές περιπτώσεις υπηρεσιών ιατρών
 28. 21.1. Η συμμετοχή ιατρού σε κλινική μελέτη υπάγεται σε ΦΠΑ
 29. 21.2. Οι υπηρεσίες επανεκτύπωσης των αρχικών εξετάσεων απεικονιστικής ιατρικής προς τους ασθενείς πελάτες για ίδιο όφελος υπάγονται σε ΦΠΑ
 30. 21.3. Οι υπηρεσίες ταυτοποίησης γενετικού υλικού υπάγονται σε ΦΠΑ
 31. 21.4. Οι υπηρεσίες συλλογής, επεξεργασίας και φύλαξης βλαστικών κυττάρων
 32. 21.5. Υπαγωγή σε ΦΠΑ της προμήθειας για σύσταση πελατείας
 33. 21.6. Υπαγωγή σε ΦΠΑ των συμβουλευτικών υπηρεσιών
 34. 22. Οι υπηρεσίες εξωσωματικής γονιμοποίησης που παρέχονται από ιατρό γυναικολόγο στο ειδικά διαμορφωμένο ιατρείο του προς μη νοσηλευόμενα πρόσωπα απαλλάσσονται από το ΦΠΑ
 35. 23. Δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Διάκριση μεταξύ των απαλλαγών των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22.
 36. 24. Οι σύνθετες υπηρεσίες που παρέχονται στα νοσοκομεία αντιμετωπίζονται ως ενιαία υπηρεσία και είτε υπάγονται, είτε απαλλάσσονται του ΦΠΑ
 37. 25. Καταβολή δαπανών νοσηλείας σε ιδιωτικά θεραπευτήρια από ασφαλιστικούς οργανισμούς
 38. 26. Κοινωνικοί λειτουργοί
 39. 27. Προϋποθέσεις απαλλαγής ΦΠΑ των διερμηνέων της νοηματικής γλώσσας
 40. 28. Απαλλαγή ΦΠΑ ορισμένων υπηρεσιών στον τομέα της ψυχικής υγείας από τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας
 41. 29. Απαλλαγή από ΦΠΑ των παροχών υπηρεσιών από οδοντοτεχνίτες, καθώς και της παράδοση ειδών οδοντικής προσθετικής που ενεργείται από τους οδοντογιατρούς και τους οδοντοτεχνίτες
 42. 30. Υπηρεσίες από κτηνίατρους.
 43. 31. Απαλλαγή από ΦΠΑ της παράδοσης ανθρωπίνων οργάνων, γάλατος και αίματος
 44. 32. Υπαγωγή σε ΦΠΑ των υπηρεσιών δικηγόρων, συμβολαιογράφων, άμισθων υποθηκοφυλάκων και δικαστικών επιμελητών. Κατάργηση της απαλλαγής από 1.7.2010
 45. 32.1. Δικηγόροι. ΦΠΑ 23% στο σύνολο της αμοιβής τους από 1.7.2010
 46. 32.2. ΦΠΑ 23% για το δικαίωμα των άμισθων υποθηκοφυλάκων.
 47. 32.3. Η πάγια αντιμισθία δικηγόρου για την παροχή νομικών υπηρεσιών δεν υπάγεται σε ΦΠΑ
 48. 32.4. ΦΠΑ 23% στις υπηρεσίες δικαστικών επιμελητών
 49. 32.5. Φορολογητέα αξία για την επιβολή ΦΠΑ στην αμοιβή συμβολαιογράφων μετά την υπαγωγή τους στο ΦΠΑ (από 1.7.2010)
 50. 32.6. Οι ασκούμενοι δικηγόροι θεωρούνται για τις αμοιβές που λαμβάνουν από τους δικηγόρους κατά τη διάρκεια της άσκησής τους ...
 51. 32.7. Επί της παροχής υπηρεσιών δικηγόρων στο πλαίσιο του συστήματος νομικής βοήθειας, το Ελληνικό Δημόσιο, ...
 52. 33. Απαλλαγή από ΦΠΑ της παροχής υπηρεσιών από σωματεία ή ενώσεις προσώπων προς τα μέλη τους, εφόσον ασκούν δραστηριότητα απαλλασσόμενη ή μη υποκείμενη στο ΦΠΑ, και οι υπηρεσίες αυτές είναι άμεσα αναγκαίες για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής και παρέχονται έναντι συνεισφοράς στα κοινά έξοδα
 53. 33.1. Ενώσεις ΡΑΔΙΟ- ΤΑΞΙ
 54. 34. Απαλλαγή από ΦΠΑ της παροχής υπηρεσιών και της παράδοσης αγαθών που συνδέονται στενά με την κοινωνική πρόνοια και ασφάλιση, καθώς και την προστασία των παιδιών και των νέων, που πραγματοποιούνται από ΝΠΔΔ, ή άλλους οργανισμούς ή ιδρύματα, αναγνωρισμένα από το κράτος
 55. 34.1. Προϋποθέσεις απαλλαγής
 56. 34.2. Απαλλαγή των δημόσιων ιδρυμάτων, ορφανοτροφείων, γηροκομείων κ.λπ.
 57. 34.3. Οίκοι ευγηρίας
 58. 34.4. Οι υπηρεσίες των κοινωνικών λειτουργών υπάγονται ...
 59. 34.5. Απαλλαγή της εποπτευόμενης από το δημόσιο κατ’ οίκον κοινωνικής προστασίας
 60. 34.6. Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι - Απαλλαγή της παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων που έχουν ανάγκη κοινωνικής φροντίδας
 61. 34.7. Απαλλαγή υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας μέσω θεσμού ανάδοχης οικογένειας
 62. 34.8. Απαλλαγή ΦΠΑ για την προστασία των παιδιών και των νέων (Κέντρα νεότητας, ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ κ.λπ.)
 63. 34.9. Απαλλαγή ΦΠΑ της παροχής υπηρεσιών από ιδρύματα σε τέκνα ασφαλισμένων με βαριά νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές, κ.λπ.
 64. 34.10. Απαλλαγή της παροχής υπηρεσιών από Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)
 65. 34.11. Απαλλαγή της παροχής υπηρεσιών από Κέντρα Δημιουργικής απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)
 66. 34.12. Απαλλαγή ΦΠΑ ορισμένων υπηρεσιών στον τομέα της ψυχικής υγείας από τις Μ.Ψ.Υ.
 67. 35. Απαλλαγή από ΦΠΑ της μεταφοράς ασθενών με διαμορφωμένα οχήματα και έγκριση από την αρμόδια δημόσια αρχή
 68. 36. Μη επιβολή ΦΠΑ κατά τη διάθεση από εκδοτικούς οίκους και βιβλιοπωλεία ειδών που εμπορεύεται η Ελληνική Εθνική Επιτροπή UNICEF σε τιμές που καθορίζονται από αυτήν και χωρίς κέρδος για την επιχείρηση που τα διαθέτει
 69. 37. ΦΠΑ 13% για την παροχή υπηρεσιών από συγγραφείς, καλλιτέχνες και ερμηνευτές έργων τέχνης. Καταργήθηκε η απαλλαγή από 1.7.2010
 70. 37.1. Οι σεναριογράφοι που λαμβάνουν αμοιβές για τα πνευματικά τους δικαιώματα από παραγωγούς, τηλεοπτικά κανάλια κ.λπ. πρέπει ...
 71. 37.2. Η συγγραφή έργων από συγγραφείς δημόσιους υπαλλήλους και καθηγητές Πανεπιστημίου δεν υπάγεται σε ΦΠΑ. Εκπαιδευτικά σεμινάρια
 72. 38. Απαλλαγή από ΦΠΑ των υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά
 73. 38.1. Γενική αρχή στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης είναι ...
 74. 38.2. Απαλλαγή της Δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης
 75. 38.3. Απαλλαγή όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
 76. 38.4. Απαλλαγή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
 77. 38.5. Απαλλαγή επιμόρφωσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων
 78. 38.6. Απαλλαγή εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών
 79. 38.7. Ιδιωτικές σχολές επαγγελματικής εκπαίδευσης
 80. 38.8. Απαλλαγή επιχειρήσεων διδασκαλίας ξένων γλωσσών
 81. 38.9. Μη απαλλαγή των σχολών που παρέχουν γνώσεις ερασιτεχνικού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα
 82. 38.10. Απαλλαγή των σχολών χορού
 83. 38.11. Απαλλαγή δραματικών σχολών και σχολών κινηματογράφου
 84. 38.12. Απαλλαγή Ωδείων
 85. 38.13. Απαλλαγή ΦΠΑ των υπηρεσιών από ωδεία και μουσικές σχολές – Μη απαλλαγή ΦΠΑ του μουσουργού
 86. 38.14. Απαλλαγή υπηρεσιών μεταφοράς, σίτισης και στέγασης μαθητών από εκπαιδευτήρια
 87. 38.15. Μη υπαγωγή σε ΦΠΑ των υπηρεσιών των εκπαιδευτικών προς τα εκπαιδευτήρια ως εξαρτημένη εργασία
 88. 38.16. Απαλλαγή της εκπαίδευσης σε παιδιά με ειδικές ανάγκες
 89. 38.17. Απαλλαγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων
 90. 38.18. Απαλλαγή ΦΠΑ των υπηρεσιών παροχής εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning)
 91. 38.19. Υπηρεσίες Διαδικτυακής εκπαίδευσης
 92. 38.20. ΦΠΑ στην εκμάθηση ηλεκτρονικού υπολογιστή
 93. 38.21. Επιβολή ή μη ΦΠΑ στα μαθήματα γραμμικού και ελεύθερου σχεδίου από εικαστικό εργαστήριο
 94. 38.22. Απαλλαγή ή μη από ΦΠΑ των υπηρεσιών εκπαίδευσης αυτοδυτών και των υπηρεσιών που παρέχει η σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης
 95. 38.23. Οι δραστηριότητες των αεραθλητικών σωματείων, ...
 96. 38.24. Τα εξέταστρα για την απόκτηση τίτλου σπουδών καθώς και τα ποσά που καταβάλλονται για τις υπηρεσίες που παρέχουν οι πιστοποιούντες φορείς απαλλάσσονται του ΦΠΑ
 97. 38.25. Αμοιβές που λαμβάνουν κέντρα ξένων γλωσσών από τους εξεταστικούς φορείς για την προώθηση των μαθητών
 98. 38.26. Παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης επωνυμίας ή σήματος σε φροντιστήριο ή σχολείο
 99. 38.27. Σχολές Οδηγών και Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης προς υποψήφιους οδηγούς
 100. 38.28. Υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού μαθητών
 101. 38.29. Προαιρετικές δραστηριότητες εκπαιδευτηρίων προς τους μαθητές τους
 102. 38.30. Βρεφονηπιακοί σταθμοί, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, νηπιαγωγεία κ.λπ.
 103. 38.31. Προστασία παιδιών και νέων από μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς
 104. 38.32. Φύλαξη παιδιών. baby-sitters
 105. 39. Απαλλαγή ΦΠΑ της παράδοσης ιδιαίτερων μαθημάτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
 106. 39.1. Ιδιαιτέρα μαθήματα κινηματογράφου σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (καλλιτεχνικά σχολεία) και σε φοιτητές (Τμήμα Κινηματογράφου και Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών).
 107. 40. Τα Δημοτικά Πνευματικά Κέντρα καθίστανται υποκείμενα στο ΦΠΑ για τη λειτουργία των τμημάτων μουσικής, παραδοσιακών χωρών, ζωγραφικής και φωτογραφίας ωστόσο μπορεί να απαλλάσσονται του ΦΠΑ βάσει των παρ ιβ’ και ιστ’
 108. 41. Ο αθλητισμός και η σωματική αγωγή απαλλάσσονται υπό προϋποθέσεις από τον ΦΠΑ
 109. 41.1. Εισιτήρια αθλητικών αγώνων. Πώληση αθλητικού υλικού
 110. 41.2. Οι υπηρεσίες γυμναστικής γενικά (όπως ενόργανη γυμναστική ή ανόργανη, ενεργητική ή παθητική με ή χωρίς τη χρήση μηχανημάτων κ.λπ.) ...
 111. 41.3. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση την «Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή/Δραστηριότητα» ή «Ειδική Φυσική Αγωγή» ...
 112. 41.4. Υπηρεσίες συνδεόμενες με τον αθλητισμό που υπάγονται σε ΦΠΑ
 113. 42. Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα και οργανισμοί (σωματεία, σύλλογοι, ενώσεις, ιδρύματα κ.λπ.)
 114. 42.1. Χορήγηση ηλεκτρονικού σήματος από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ταξί και Αγοραίων (Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α) στους ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
 115. 42.2. Χορήγηση του ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος των Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων Δ.Χ.
 116. 42.3. Απαλλαγή από το ΦΠΑ Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, που έχει σκοπό την προαγωγή του φιλοσοφικού συστήματος της γιόγκα
 117. 43. Η απαλλαγή κρίνεται από το πραγματικό γεγονός της ύπαρξης φιλανθρωπικού χαρακτήρα καθώς και του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του προσώπου και όχι από το καταστατικό και μόνο
 118. 44. Απαλλάσσεται του ΦΠΑ η παροχή υπηρεσιών πολιτιστικής ή μορφωτικής φύσης και η στενά συνδεόμενη παράδοση αγαθών από μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα
 119. 44.1. Προϋποθέσεις για την υπαγωγή στην απαλλαγή σωρευτικά είναι
 120. 44.2. Παραδείγματα
 121. 44.3. Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ τα εισιτήρια εισόδου στο Μουσείο της Ακρόπολης (ΝΠΔΔ, με σκοπούς πολιτιστικούς κ.λπ.)
 122. 44.4. Απαλλαγή από το ΦΠΑ των εισιτηρίων ξενάγησης κοινού στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών
 123. 44.5. Μη απαλλαγή ΦΠΑ των υπηρεσιών ακουστικής ξενάγησης σε επισκέπτες μουσείου
 124. 44.6. Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς ΦΠΑ, των πωλήσεων ειδών λαϊκής τέχνης και αντιγράφων αρχαίων αντικειμένων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ)
 125. 44.7. Απαλλαγή του δικαιώματος εισόδου σε επιστημονικά συνέδρια
 126. 45. Απαλλάσσεται του ΦΠΑ η διάθεση προσωπικού από νομικά πρόσωπα θρησκευτικού ή φιλοσοφικού χαρακτήρα, με σκοπό την πνευματική αρωγή και ανάπτυξη
 127. 46. Απαλλάσσεται του ΦΠΑ η παροχή υπηρεσιών και η παράδοση αγαθών από μη κερδοσκοπικά πρόσωπα, με την ευκαιρία εκδηλώσεων που οργανώνονται από αυτά για την οικονομική τους ενίσχυση. Δύο εκδηλώσεις το χρόνο.
 128. 46.1. Κλήρωση δώρων από Εμπορικό Σύλλογο για τους πελάτες των επιχειρήσεων μελών του
 129. 47. Χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες που απαλλάσσονται του ΦΠΑ
 130. 48. Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές υπηρεσίες απαλλάσσονται του ΦΠΑ
 131. 48.1. Απαλλαγή ΦΠΑ ασφαλιστικών πρακτόρων, παραγωγών ασφαλίσεων και συντονιστών παραγωγών ασφαλίσεων ζωής
 132. 48.2. Πράξεις μη υπαγόμενες σε ΦΠΑ
 133. 48.3. Πράξεις υπαγόμενες σε ΦΠΑ
 134. 48.4. Διακανονισμός ζημιών ασφαλιστικών εταιρειών
 135. 48.5. Απαλλαγή ΦΠΑ ασφαλιστικών συμβούλων
 136. 48.6. Υπηρεσίες συνδεδεμένου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή
 137. 48.7. Χρέωση ποσοστού αναλογίας ασφαλίστρων που γίνεται από μητρική εταιρεία σε θυγατρικές της
 138. 48.8. Υπηρεσίες γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης
 139. 48.9. Μεταβίβαση χαρτοφυλακίου ασφαλιστικής εταιρείας
 140. 48.10. Επιβολή ΦΠΑ στη σύσταση πελατείας
 141. 48.11. Καταβολή bonus
 142. 49. Απαλλαγή ΦΠΑ της οδικής βοήθειας έναντι συνδρομής
 143. 50. Απαλλαγή ΦΠΑ των εργασιών στις οποίες περιλαμβάνεται και η διαπραγμάτευση, που αφορούν συνάλλαγμα, χαρτονομίσματα και νομίσματα, τα οποία αποτελούν νόμιμα μέσα πληρωμής, με εξαίρεση τα νομίσματα και χαρτονομίσματα για συλλογές.
 144. 50.1. Ανταλλακτήρια συναλλάγματος
 145. 50.2. Μη απαλλαγή ΦΠΑ της εισαγωγής χρυσών λιρών Αγγλίας
 146. 50.3. Η προμήθεια τρίτων για υπηρεσίες μεσολάβησης μεταξύ ανταλλακτηρίου συναλλάγματος και πελατών κατά την αγορά και πώληση συναλλάγματος ...
 147. 51. Απαλλαγή ΦΠΑ των εργασιών περιλαμβανομένης της διαπραγμάτευσης εκτός από τη φύλαξη και διαχείριση, που αφορούν μετοχές ανώνυμων εταιρειών, μερίδια, ομολογίες και λοιπούς τίτλους, με εξαίρεση τους τίτλους παραστατικούς εμπορευμάτων
 148. 51.1. Απαλλαγή ΦΠΑ των υπηρεσιών μεσολάβησης που παρέχονται από τράπεζες μεταξύ χρηματιστών και επενδυτών
 149. 51.2. Απαλλάσσεται του ΦΠΑ η παροχή υπηρεσιών συμβούλων επενδύσεων για αγορά μετοχών, ομολόγων κ.λπ., διότι ...
 150. 51.3. Απαλλάσσεται του ΦΠΑ η αμοιβή που καταβάλλεται από χρηματιστηριακή εταιρεία σε τρίτο πρόσωπο για τους πελάτες που συστήνει στην εταιρεία εφόσον ...
 151. 51.4. Υπαγωγή σε ΦΠΑ των υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου για τη σύνταξη έκθεσης
 152. 52. Απαλλαγή από ΦΠΑ της διαχείρισης των ΟΣΕΚΑ και των λοιπών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (αμοιβαία κεφάλαια).
 153. 52.1. Απαλλαγή αντιπροσώπων για διάθεση αμοιβαίων κεφαλαίων
 154. 52.2. Απαλλαγή ΦΠΑ της προμήθειας για τη διάθεση αμοιβαίων κεφαλαίων
 155. 53. Απαλλάσσεται του ΦΠΑ η χορήγηση και η διαπραγμάτευση πιστώσεων καθώς και η διαχείρισή τους από το πρόσωπο που τις χορηγεί
 156. 53.1. Προσδιορισμός έννοιας διαπραγμάτευσης πιστώσεων από το ΝΣΚ
 157. 53.2. Απαλλαγή από το ΦΠA της προμήθειας από την προώθηση πιστωτικής κάρτας
 158. 53.3. Η αμοιβή που εισπράττεται από κατόχους πιστωτικής κάρτας για τα έξοδα έκδοσης και προώθησής της ...
 159. 53.4. Η συμφωνηθείσα προμήθεια οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου που μεσολαβεί και συντελεί με τις υπηρεσίες του στην ολοκλήρωση πιστωτικής σύμβασης ...
 160. 53.5. Η προμήθεια για την μεσολάβηση σύναψης καταναλωτικών ή στεγαστικών δανείων ...
 161. 53.6. Οι υπηρεσίες διεκπεραίωσης τηλεφωνημάτων και εγγράφων, μεταφοράς εγγράφου ή άλλες υπηρεσίες διαδικαστικού χαρακτήρα ...
 162. 53.7. Τα έξοδα που χρεώνουν οι τράπεζες για εργασίες που έχουν σχέση με κίνηση των λογαριασμών (πληρωμές, καταθέσεις, εισπράξεις κ.λπ.) ...
 163. 53.8. Απαλλάσσεται του ΦΠΑ η προμήθεια που εισπράττουν τα γραφεία που λειτουργούν με άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος ως ανταλλακτήρια συναλλάγματος (ΠΟΛ. 1102/1991)
 164. 53.9. Υπάγονται σε ΦΠΑ οι εργασίες που αφορούν χαρτονομίσματα και νομίσματα που προορίζονται ...
 165. 54. Απαλλαγή από ΦΠΑ της ανάληψης υποχρεώσεων, προσωπικών ή χρηματικών εγγυήσεων και λοιπών ασφαλειών, της διαπραγμάτευσης για την ανάληψη των εργασιών αυτών και της διαχείρισης εγγυήσεων πιστώσεων, που ενεργείται από το πρόσωπο που τις χορηγεί
 166. 55. Απαλλαγή από ΦΠΑ των εργασιών στις οποίες περιλαμβάνεται και η διαπραγμάτευση, που αφορούν καταθέσεις, τρεχούμενους λογαριασμούς, πληρωμές, μεταφορές καταθέσεων και εμβάσματα, απαιτήσεις, πιστωτικούς τίτλους, επιταγές και λοιπά αξιόγραφα, με εξαίρεση την είσπραξη απαιτήσεων τρίτων, καθώς και τις εργασίες που αφορούν την πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων που ενεργείται από τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με τις εργασίες αυτές
 167. 55.1. Προμήθειες ΕΛ.ΤΑ και άλλων φορέων για εξόφληση λογαριασμών
 168. 55.2. Υπάγεται σε ΦΠΑ η αμοιβή για τις υπηρεσίες είσπραξης δημοσίων και λοιπών εσόδων από τράπεζες και άλλους μεσάζοντες
 169. 55.3. Υπάγεται σε ΦΠΑ η προμήθεια μεσαζόντων για την επεξεργασία αρχείων, εκκαθάριση συναλλαγών και διαβίβαση μηνυμάτων, στην περίπτωση είσπραξης δημοσίων εσόδων.
 170. 55.4. Υπηρεσίες παρακολούθησης απαιτήσεων
 171. 55.5. Υπηρεσίες ηλεκτρονικής μεταφοράς χρημάτων
 172. 55.6. Προμήθεια από ίδρυμα πληρωμών
 173. 55.7. Κουπόνια σίτισης υπαλλήλων
 174. 55.8. Απαλλαγή ΦΠΑ σε υπηρεσίες πληρωμών από ίδρυμα πληρωμών του ν. 3862/2010
 175. 55.9. Απαλλάσσεται του ΦΠΑ η μεταβίβαση επισφαλών απαιτήσεων έναντι ανταλλάγματος
 176. 55.10. Πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων (Factoring)
 177. 56. Απαλλαγή από ΦΠΑ των μισθώσεων ακινήτων
 178. 56.1. Απαλλαγή ΦΠΑ των μισθώσεων ακινήτων- γηπέδων – οικοπέδων
 179. 56.2. Απαλλαγή ή μη από το ΦΠΑ στην εκμίσθωση επαγγελματικού χώρου με ταυτόχρονη παροχή υπηρεσιών έναντι συνολικού ανταλλάγματος
 180. 56.3. Εκμίσθωσης μονάδας αποθήκευσης αγαθών (logistics)
 181. 56.4. Δραστηριότητα διάθεσης γηπέδων
 182. 56.5. Η μίσθωση βιομηχανοστασίου υπάγεται σε ΦΠΑ
 183. 56.6. Ενοικίαση οικοπέδου για ανέγερση κτισμάτων
 184. 56.7. Εκμετάλλευση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων
 185. 56.8. Στάθμευση σε δημοτικούς δημόσιους χώρους
 186. 56.9. Μίσθωση χώρου σε πολυκατάστημα
 187. 56.10. Εκμετάλλευση υπαίθριου οργανωμένου χώρου για τέλεση δεξιώσεων
 188. 56.11. Χρέωση φόρου ακινήτων από τον εκμισθωτή ακινήτου στο μισθωτή
 189. 56.12. ΦΠΑ αποζημίωσης που καταβάλλεται από τον εκμισθωτή ακινήτου στο μισθωτή σε περίπτωση λύσης της μισθωτικής σχέσης
 190. 57. Απαλλαγή από ΦΠΑ των λαχείων, τυχερών παιγνίων και στοιχημάτων.
 191. 57.1. Απαλλαγή σε δραστηριότητες που αναπτύσσει ο ΟΔΙΕ ΑΕ
 192. 58. Απαλλαγή από ΦΠΑ της παράδοσης στην ονομαστική τους αξία γραμματοσήμων, ενσήμων και λοιπών παρόμοιων αξιών. Εξαίρεση των συλλογών
 193. 59. Πώληση αγαθού ή αγαθών επιχείρησης ως συνόλου ή κλάδου, πώληση αγαθών από απαλλασσόμενες επιχειρήσεις, από αγρότες του ειδικού καθεστώτος και αγαθών η απόκτηση των οποίων έχει εξαιρεθεί από το δικαίωμα έκπτωσης (παρ. 4 άρθρου 30)
 194. 59.1. Απαλλαγή της μεταβίβασης άυλων αγαθών
 195. 59.2. Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυμάτων άρθ. 16 ν. 2515/97- Απαλλαγή κατά τη μεταβίβαση μεμονωμένων στοιχείων πιστωτικών ιδρυμάτων
 196. 60. Απαλλαγή ΦΠΑ των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στη φορολογητέα βάση εισαγόμενων αγαθών.
 197. 61. Απαλλαγή από ΦΠΑ της παράδοσης μη νεόδμητων ακινήτων και οικοπέδων καθώς και της παράδοσης νεόδμητων ακινήτων σε δικαιούχους απαλλαγής πρώτης κατοικίας
 198. 61.1. Η αγορά νεόδμητων ακινήτων του άρθρου 6 από εταιρείες leasing υπάγεται σε ΦΠΑ ενώ ...
 199. 61.2. Η απαλλαγή ΦΠΑ για την αγορά Α κατοικίας παρέχεται μόνο κατά ...
 200. 62. Η παράδοση και διανομή εφημερίδων και περιοδικών από πρακτορεία διανομής από 1.7.2010 υπάγεται σε ΦΠΑ
 201. 62.1. Επιλογή της δυνατότητας μη υποβολής δηλώσεων από τους εφημεριδοπώλες
 202. 63. Απαλλαγή ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών των οποίων η εισαγωγή απαλλάσσεται του ΦΠΑ
 203. 64. Απαλλαγή ΦΠΑ των εσόδων που πραγματοποιούν τα ΚΑΖΙΝΟ
 204. 65. Κατάργηση απαλλαγών από το ΦΠΑ
 205. Νομολογία Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΔΕΕ ΔΕΕ 22.1. Γενικές αρχές απαλλαγών ΦΠΑ)
 206. ΔΕΕ 22.2. Απαλλαγή ΦΠΑ των δημόσιων ταχυδρομικών υπηρεσιών)
 207. ΔΕΕ 22.3. Απαλλαγή της νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης καθώς και των στενά συνδεόμενων με αυτές πράξεων)
 208. ΔΕΕ 22.4. Απαλλαγή ιατρικών υπηρεσιών )
 209. ΔΕΕ 22.5. Δυνατότητα απαλλαγής της χορήγησης φαρμάκων εντός απαλλασσόμενης ιατρικής περιθάλψεως στα πλαίσια άσκησης ιατρικών και παραϊατρικών επαγγελμάτων, παρόλο που δεν το προβλέπει το γράμμα της διάταξης της οδηγίας (ούτε ο ελληνικός κώδικας ΦΠΑ). )
 210. ΔΕΕ 22.6. Απαλλαγή στις παραδόσεις ανθρώπινων οργάνων, ανθρώπινου αίματος και ανθρώπινου γάλακτος)
 211. ΔΕΕ 22.7. Απαλλαγή οδοντοτεχνιτών και ειδών οδοντικής προσθετικής από οδοντιάτρους και οδοντοτεχνίτες.)
 212. ΔΕΕ 22.8. Απαλλαγή υπηρεσιών από μη υποκείμενες στο ΦΠΑ ενώσεις προσώπων προς τα μέλη τους έναντι εισφοράς στα κοινά έξοδα.)
 213. ΔΕΕ 22.9. Απαλλαγή υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης από οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή αναγνωρισμένους οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα)
 214. ΔΕΕ 22.10. Απαλλαγή ΦΠΑ των υπηρεσιών που συνδέονται με την προστασία των παιδιών και των νέων )
 215. ΔΕΕ 22.11. Απαλλαγή ΦΠΑ της εκπαίδευσης )
 216. ΔΕΕ 22.12. Απαλλαγή ιδιαίτερων μαθημάτων σχολικής ή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης )
 217. ΔΕΕ 22.13. Απαλλαγή της διάθεσης προσωπικού από θρησκευτικά ή φιλοσοφικά ιδρύματα και για συγκεκριμένους σκοπούς)
 218. ΔΕΕ 22.14. Απαλλαγή υπηρεσιών και σχετικών παραδόσεων αγαθών προς μέλη έναντι εισφοράς, από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς με συγκεκριμένους σκοπούς.)
 219. ΔΕΕ 22.15. Απαλλαγή υπηρεσιών σχετιζόμενων με τον αθλητισμό ή τη σωματική αγωγή όταν παρέχονται από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς)
 220. ΔΕΕ 22.16. Απαλλαγή υπηρεσιών πολιτιστικού χαρακτήρα από δημόσιους ή άλλους αναγνωρισμένους οργανισμούς )
 221. ΔΕΕ 22.17. Απαλλαγή εκδηλώσεων για την οικονομική ενίσχυση οργανισμών που απαλλάσσονται )
 222. ΔΕΕ 22.18. Απαλλαγή μεταφοράς ασθενών ή τραυματιών)
 223. ΔΕΕ 22.19. Απαλλαγή μη εμπορικών δραστηριοτήτων δημοσίων οργανισμών ραδιοφώνου και τηλεόρασης)
 224. ΔΕΕ 22.20. Προϋποθέσεις χορήγησης απαλλαγής ΦΠΑ σε δραστηριότητες οργανισμών που δεν είναι δημοσίου δικαίου)
 225. ΔΕΕ 22.21. Απαλλαγή ασφαλιστικών υπηρεσιών)
 226. ΔΕΕ 22.22. Απαλλαγή χορήγησης, διαπραγμάτευσης και διαχείρισης πιστώσεων)
 227. ΔΕΕ 22.23. Απαλλαγή της ανάληψης υποχρεώσεων, εγγυήσεων και λοιπών ασφαλειών)
 228. ΔΕΕ 22.24. Απαλλαγή πράξεων σχετικών με καταθέσεις, πληρωμές, μεταφορές χρημάτων με εξαίρεση την είσπραξη απαιτήσεων)
 229. ΔΕΕ 22.25. Απαλλαγή πράξεων που αφορούν μετοχές, μερίδια εταιρειών, ομολογίες και άλλους τίτλους)
 230. ΔΕΕ 22.26. Απαλλαγή πράξεων σχετικών με συνάλλαγμα και νομίσματα εκτός συλλογών ή μη νόμιμων μέσων πληρωμής)
 231. ΔΕΕ 22.27. Απαλλαγή στη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων)
 232. ΔΕΕ 22.28. Απαλλαγή των παραδόσεων γραμματοσήμων)
 233. ΔΕΕ 22.29. Απαλλαγή στοιχημάτων, τυχερών παιχνίων και λαχείων)
 234. ΔΕΕ 22.30. Απαλλαγή των παραδόσεων κτιρίων και των παραδόσεων μη οικοδομημένων γηπέδων )
 235. ΔΕΕ 22.31. Απαλλαγή ΦΠΑ των μισθώσεων ακινήτων)
 236. ΔΕΕ 22.32. Παροχή δικαιώματος επιλογής υπαγωγής σε ΦΠΑ για τις οριζόμενες πράξεις)
 237. ΔΕΕ 22.33. Απαλλαγή ΦΠΑ των παραδόσεων αγαθών που δεν δημιούργησαν δικαίωμα έκπτωσης και διατίθενται αποκλειστικά σε δραστηριότητα απαλλασσόμενη του ΦΠΑ –Απαλλαγή ΦΠΑ των παραδόσεων αγαθών των οποίων η απόκτηση – διάθεση εξαιρείται του δικαιώματος έκπτωσης (αρ. 13 παρ Β στοιχείο γ οδηγίας 77/388). )
Άρθρο 23.
 1. Συμπεράσματα, Επισημάνσεις, Βασικές Έννοιες άρθρου 23
 2. Θέματα άρθρου 23 12.1. Τα επανεισαγόμενα αγαθά εφόσον σωρευτικά συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
 3. 12.2. Η οριστική εισαγωγή αγαθών των οποίων η αντίστοιχη παράδοση από υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο στο εσωτερικό της χώρας απαλλάσσεται του φόρου.
 4. 12.3. Η εισαγωγή προϊόντων αλιείας από ...
 5. 12.4. Η εισαγωγή αγαθών, τα οποία στη συνέχεια θα αποσταλούν ή θα μεταφερθούν από τον εισαγωγέα σε άλλο κ–μ της Κοινότητας και με την προϋπόθεση ότι ...
 6. 12.5. Η εισαγωγή αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας και ψύξης μέσω δικτύων
 7. 13. Εισαγωγή αγαθών από πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο κ-μ της Ε.Ε
 8. 14. Διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ εισαγόμενων αγαθών που προορίζονται για ενδοκοινοτική παράδοση ή εξαγωγή
 9. 15. Απαλλαγή ΦΠΑ κατά τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με άμεση αποστολή σε άλλο Κ-Μ
 10. 15.1. Γενικές προϋποθέσεις για τη διαδικασία θέσης εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο κ-μ
 11. 15.2. Προϋποθέσεις απαλλαγής ΦΠΑ για τους εισαγωγείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και οριστικοποίησης αυτής
 12. 15.3. Προϋποθέσεις απαλλαγής ΦΠΑ για τους εισαγωγείς που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κ-μ και οριστικοποίησης αυτής
 13. 15.4. Παραβάσεις Κυρώσεις
 14. 16. Κατά την εισαγωγή εφημερίδων και περιοδικών αναστέλλεται η είσπραξη του οφειλόμενου ΦΠΑ
 15. 17. Για την εισαγωγή επενδυτικών αγαθών από συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων αναστέλλεται η καταβολή του ΦΠΑ υπό προϋποθέσεις
 16. 18. Για την εισαγωγή επενδυτικών αγαθών στα πλαίσια κοινοτικών προγραμμάτων μπορεί να ανασταλεί η καταβολή του ΦΠΑ υπό προϋποθέσεις.
 17. 19. Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας αναστολής καταβολής του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή αγαθών και εφαρμογή του συστήματος αντιστροφής της υποχρέωσης για τις παραδόσεις αγαθών στο εσωτερικό της χώρας.
 18. 20. Απαλλαγή της οριστικής εισαγωγής αγαθών τα οποία δικαιούνται τελωνειακής ατέλειας, εκτός από αυτές που προβλέπει το κοινό δασμολόγιο
 19. 21. Δασμοφορολογική επιβάρυνση των προερχόμενων από Τρίτη χώρα ειδών
 20. 22. Απαλλαγή ΦΠΑ ταξιδιωτών – εισαγωγές εμπορευμάτων στις προσωπικές αποσκευές
 21. 23. Απαλλαγή ΦΠΑ κατά την προσωρινή εισαγωγή – χρησιμοποίηση
 22. 24. Απαλλαγή ΦΠΑ κατά την προσωρινή εισαγωγή ΙΧ αυτοκινήτων και άλλων μεταφορικών μέσων
 23. 25. Ατελής χρησιμοποίηση ιδιωτικού πλοίου αναψυχής με σημαία τρίτης χώρας
 24. 25.1. Όταν το ιδιωτικό πλοίο αναψυχής έχει μήκος πάνω από 7 μέτρα, ...
 25. 25.2. Όταν το πρόσωπο που φέρνει το ιδιωτικό πλοίο αναψυχής με σημαία τρίτης χώρας, ...
 26. 25.3. Τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής με ολικό μήκος κάτω από 7 μέτρα, ...
 27. 26. Ατελής εισαγωγή ειδών για δωρεάν διανομή σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
 28. 27. Απαλλαγή της εισαγωγής οργάνων και συσκευών που προορίζονται για την ιατρική διάγνωση και θεραπεία
 29. 28. Απαλλαγή ΦΠΑ στην εισαγωγή αρχαιολογικών αντικειμένων
 30. 12. Η εισαγωγή αγαθών από τρίτες χώρες απαλλάσσεται του ΦΠΑ στις περιπτώσεις που ρητά προβλέπεται.
 31. Νομολογία Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΔΕΕ ΔΕΕ 23.1. Απαλλαγή ΦΠΑ της εισαγωγής δωρεάν χορηγούμενων δειγμάτων)
 32. ΔΕΕ 23.2. Μη απαλλαγή ΦΠΑ των εισαγωγών στρατιωτικού υλικού και εξοπλισμού)
 33. ΔΕΕ 23.3. Απαγόρευση ή περιορισμοί στην εισαγωγή εμπορευμάτων (οινοπνευματώδη) από ταξιδιώτες)
 34. ΔΕΕ 23.4. Απαγόρευση της άνισης μεταχείρισης εγχώριων και εισαγόμενων αγαθών)
 35. ΔΕΕ 23.5. Παράβαση λόγω θέσπισης υποχρέωσης καταβολής του ΦΠΑ λόγω μη εναπόθεσης στην αποθήκη παρά το γεγονός ότι ο φόρος αυτός έχει ήδη καταβληθεί μέσω μηχανισμού αντιστροφής της επιβαρύνσεως)
Άρθρο 24.
 1. Συμπεράσματα, Επισημάνσεις, Βασικές Έννοιες άρθρου 24
 2. Θέματα άρθρου 24 17. Δεν επιβάλλεται γενικά ΦΠΑ στις εξαγωγές, στις πράξεις που εξομοιώνονται με εξαγωγές και στις διεθνείς μεταφορές
 3. 17.1. Υποβολή Διασάφησης εξαγωγής
 4. 17.2. Δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ σε εξαγωγείς
 5. 17.3. Δυνατότητα απαλλαγής από την καταβολή ΦΠΑ αγορών που προορίζονται για εξαγωγή και σχετικών υπηρεσιών
 6. 18. Απαλλαγή ΦΠΑ αγαθών που αποστέλλονται εκτός Κοινότητας
 7. 18.1. Απαλλαγή αγαθών που εξάγονται από τον ίδιο τον πωλητή
 8. 18.2. Απαλλαγή αγαθών που εξάγονται από τον μη εγκαταστημένο στην Ελλάδα αγοραστή
 9. 18.3. Απαλλαγή λιανικών πωλήσεων αγαθών σε ταξιδιώτες που τα μεταφέρουν στις προσωπικές αποσκευές τους
 10. 18.4. Απαλλαγή υπηρεσιών που έχουν ενσωματωθεί σε εξαγόμενα αγαθά
 11. 18.5. Απαλλαγή εξαγόμενων αγαθών από φιλανθρωπικά και λοιπά ιδρύματα
 12. 18.6. Απαλλαγή υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την εξαγωγή
 13. 18.7. Απαλλαγή μεσιτικών εργασιών
 14. 18.8. Απαλλαγή της εισαγωγής και ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, καθώς και της παράδοσης αγαθών, προς υποκείμενο στο φόρο, με σκοπό να εξαχθούν
 15. 19. Προϋποθέσεις απαλλαγής ΦΠΑ της εξαγωγής αγαθών
 16. 20. Απόδειξη της οριστικής εξαγωγής των αγαθών για την απαλλαγή του ΦΠΑ - Εναλλακτικά μέσα απόδειξης
 17. 21. Απαλλαγή ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών από Έλληνα πωλητή σε αγοραστή τρίτης χώρας με παράδοση κατ΄ εντολή του σε διαφορετικό τόπο σε τρίτη χώρα από αυτόν του αγοραστή
 18. 22. Απαλλαγή ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών από Έλληνα πωλητή σε αγοραστή άλλου κ-μ και απευθείας εξαγωγή σε τρίτη χώρα
 19. 23. Διαδικασία επιστροφής ή απαλλαγής από το ΦΠΑ αγορών, αγαθών από την Κοινότητα, που πραγματοποιούν ταξιδιώτες μόνιμοι κάτοικοι τρίτων χωρών που τα μεταφέρουν στις προσωπικές αποσκευές τους κατά την αναχώρησή τους για τρίτες χώρες
 20. 23.1. Προϋποθέσεις για τη χορήγηση της απαλλαγής
 21. 23.2. Διαδικασία απαλλαγής
 22. 23.3. Στην περίπτωση αγοράς αγαθών στη χώρα μας και αναχώρησης του αγοραστή - ταξιδιώτη για τρίτη χώρα μέσω άλλης Κοινοτικής χώρας, η θεώρηση της Απόδειξης Λιανικής Πώλησης, ...
 23. 23.4. Στην περίπτωση αγοράς αγαθών από άλλη Κοινοτική χώρα και αναχώρηση του αγοραστή - ταξιδιώτη για τρίτη χώρα από την Ελλάδα, η θεώρηση της Απόδειξης Λιανικής Πώλησης, ...
 24. 23.5. Επισημάνσεις και διαδικαστικά θέματα για την απαλλαγή
 25. 23.6. Μη επιστροφή ΦΠΑ για αγορές που πραγματοποίησε στη χώρα μας διπλωματικός υπάλληλος που υπηρετεί σε τρίτη χώρα
 26. 24. Επιστροφή του ΦΠΑ που επιβαρύνει την παράδοση αγαθών εμπορικού χαρακτήρα, αυτοκινήτων κ.λπ., σε αγοραστή υποκείμενο ή μη στο φόρο εγκαταστημένο εκτός Κοινότητας, λόγω εξαγωγής.
 27. 24.1. Άμεση απαλλαγή
 28. 24.2. Στέρηση δικαιώματος επιστροφής ή απαλλαγής
 29. 25. Εργασίες φασόν που πραγματοποιούνται σε αγαθά που εξάγονται ή παραδίδονται σε άλλο κράτος μέλος από επιχειρήσεις εργασιών φασόν.
 30. 26. Μεταφορά οικοσκευών ιδιωτών που μετακινούνται από την Ελλάδα σε άλλο κ-μ ή τρίτη χώρα και αντίστροφα
 31. 27. Απαλλαγή εγχώριων και εισαγόμενων αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση
 32. 28. Αποφάσεις και εγκύκλιοι για την απαλλαγή από το ΦΠΑ της αγοράς εγχωρίων ή εισαγόμενων προϊόντων που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση, αυτούσια ή μεταποιημένα
 33. 29. Προαιρετική η εφαρμογή της απόφασης απαλλαγής ΠΟΛ.1262/1993 από τον προμηθευτή των αγαθών ή τον παρέχοντα την υπηρεσία
 34. 30. Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ των αγορών, εισαγωγών και λήψεων υπηρεσιών με σκοπό την εξαγωγή ή την ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών
 35. 30.1. Γενικά
 36. 30.2. Υπολογισμός ορίου
 37. 30.3. Διαδικασία απαλλαγής
 38. 30.4. Λοιπές υποχρεώσεις –Κυρώσεις
 39. 30.5. Υποχρεώσεις του προμηθευτή - ενέργειες Τελωνιακών Αρχών
 40. 30.6. Στέρηση δικαιώματος άμεσης απαλλαγής
 41. 31. Λανθασμένα μη αναγραφή επί των τιμολογίων της ένδειξης «Απαλλαγή από ΦΠΑ λόγω εξαγωγής».
 42. 32. Νέες επιχειρήσεις - Εφαρμογή της δυνατότητας απαλλαγής του ΦΠΑ των αγορών, εισαγωγών και λήψεων υπηρεσιών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση
 43. 33. Κατάργηση της προθεσμίας για την πραγματοποίηση της εξαγωγής ή της ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών που είχαν αγοραστεί με απαλλαγή (κατά την ΠΟΛ. 1262/1993)
 44. 34. Ακύρωση ή μη πραγματοποίηση εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών που έτυχαν απαλλαγής από το ΦΠΑ
 45. 35. Απαλλαγή ΦΠΑ επιχειρήσεων σε εκκαθάριση
 46. 36. Επιτρέπεται η χρήση δύο σειρών του Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής από το ΦΠΑ
 47. 37. Χορήγηση συμπληρωματικού ορίου απαλλαγής από το ΦΠΑ στις επιχειρήσεις, οι οποίες εξαντλούν το όριο, που τους έχει χορηγηθεί.
 48. 38. Εφαρμογή της δυνατότητας απαλλαγής (ΠΟΛ. 1262/1993) όταν η μετέπειτα ενδοκοινοτική παράδοση ή εξαγωγή αγαθών πραγματοποιείται από παραγγελιοδόχο (αντιπρόσωπο).
 49. 39. Απαλλαγή στις εξαγωγές ή ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγροτικών προϊόντων μέσω συνεταιριστικών οργανώσεων
 50. 40. Η έκδοση του ΕΔΔΑ προηγείται ή φέρει τουλάχιστο την ίδια ημερομηνία έκδοσης του φορολογικού στοιχείου από τον προμηθευτή
 51. 41. Εφαρμογή της ΠΟΛ. 1262/2.8.1993 στις επιχειρήσεις κατασκευής κάβων και ανοδίων αποκλειστικά για χρήση πλοίων
 52. 42. Απαλλαγή ΦΠΑ μέσω ΕΔΔΑ σε ιχθυοκαλλιέργειες
 53. 42.1. Χρήση ΕΔΔΑ από ιχθυοκαλλιεργητή που παρέχει υπηρεσίες εκτροφής ψαριών με πρώτες ύλες που του παραχωρούνται από τον πελάτη του (φασόν)
 54. 42.2. Οι υπηρεσίες μεταφοράς των ιχθυοτροφών που πραγματοποιείται από τον ίδιο τον προμηθευτή εμπίπτει στην άμεση απαλλαγή της ΠΟΛ. 1262/1993.
 55. 43. Δυνατότητα απαλλαγής από τον ΦΠΑ της εισαγωγής πρώτων υλών
 56. 44. Στο όριο απαλλαγής συμπεριλαμβάνονται οι μετακινήσεις εμπορευσίμων αγαθών μίας επιχείρησης από την Ελλάδα σε άλλο κ - μ για αποθήκευση και μεταγενέστερη πώληση
 57. 45. Εκπτώσεις επί αγορασθέντων αγαθών με Ειδικό Δελτίο Απαλλαγής από το ΦΠΑ
 58. 46. Απαλλαγή παράδοσης αγαθών στα καταστήματα αφορολογήτων ειδών (ΚΑΕ)
 59. 47. Εξαγωγή αγαθών σε ιδιώτες κατοίκους Τρίτων Χωρών, διαδικασίες και εκδιδόμενα στοιχεία
 60. 48. Εξαγωγή αγαθών σε υποκείμενους στο ΦΠΑ
 61. 49. Αποστολή - Εξαγωγή μέσω ΕΛ.ΤΑ και εταιρειών ταχυμεταφορών
 62. Νομολογία Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΔΕΕ ΔΕΕ 24.1. Προϋποθέσεις απαλλαγής της παράδοσης αγαθών προς εξαγωγή: )
 63. ΔΕΕ 24.2. Διατυπώσεις για την επιστροφή σε ταξιδιώτες: )
Άρθρο 25.
 1. Συμπεράσματα, Επισημάνσεις, Βασικές Έννοιες άρθρου 25
 2. Θέματα άρθρου 25 12. Εφαρμόζονται γενικά απαλλαγές από ΦΠΑ κατά τη διεθνή διακίνηση των αγαθών
 3. 13. Απαλλάσσεται του ΦΠΑ η εισαγωγή αγαθών που τίθενται σε καθεστώς εναποθήκευσης εμπορευμάτων.
 4. 14. Απαλλάσσεται του ΦΠΑ η παράδοση και η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, τα οποία τίθενται σε τελωνειακά καθεστώτα καθώς και οι συνδεόμενες παροχές υπηρεσιών
 5. 15. Τελωνειακοί προορισμοί και καθεστώτα για τα οποία εφαρμόζονται απαλλαγές από ΦΠΑ
 6. 16. Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών
 7. 16.1. Πρόβλεψη δυνατότητας εισόδου σε φορολογικές αποθήκες κρασιών
 8. 17. Μεταχείριση από πλευράς ΕΦΚ και ΦΠΑ στην περίπτωση παράδοσης αγαθών εντός καθεστώτος φορολογικών αποθηκών υποκείμενων σε ΕΦΚ προϊόντων του Τελωνειακού Κώδικα (ν.2960/01)
 9. 18. Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη θέση σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης εμπορευμάτων που προορίζονται να παραδοθούν ως εφόδια πλοίων και αεροσκαφών με απαλλαγή από το ΦΠΑ
 10. 19. Θέση βιοντίζελ και πρώτων και βοηθητικών υλών για την παραγωγή βιοντίζελ σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης του Ν. 2960/2001
 11. 20. Απαλλαγή από ΦΠΑ των αλκοολούχων που τίθενται σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκης
 12. 21. Εφοδιασμός πλοίων και αεροσκαφών με εμπορεύματα υποκείμενα σε ΕΦΚ
 13. 22. Διαδικασία απαλλαγής από τον ΦΠΑ των εγχώριων αγαθών που παραδίνονται για να τεθούν στα τελωνειακά καθεστώτα
 14. 23. Η παροχή υπηρεσιών για αγαθά που έχουν τεθεί σε τελωνειακά καθεστώτα απαλλάσσεται του ΦΠΑ
 15. 24. Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ της αγοράς στο εσωτερικό της χώρας, της εισαγωγής και της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών που πραγματοποιούν τα «Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών» Α.Ε.
 16. 25. Διαδικασία αναστολής καταβολής του ΦΠΑ της εισαγωγής πρώτων υλών που τίθενται στο καθεστώς της Μεταποίησης υπό Τελωνειακό έλεγχο
 17. 26. Διαμόρφωση φορολογητέας αξίας για την επιβολή του ΦΠΑ κατά την παράδοση πετρελαιοειδών προϊόντων που προορίζονται για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών
 18. 27. Διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ μη κοινοτικών εμπορευμάτων και μη κοινοτικών και εγχώριων πρώτων και βοηθητικών υλών που τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (ενεργητικής τελειοποίησης) καθώς και εγχώριων πρώτων και βοηθητικών υλών που τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησης (μεταποίησης) με σκοπό να αποτελέσουν αντικείμενο εξαγωγής ή παράδοσης σε άλλο κ-μ
 19. Νομολογία Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΔΕΕ ΔΕΕ 25.1. Χρόνος εξόδου από το καθεστώς της εξωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης μετά την τέλεση σειράς παράνομων πράξεων)
 20. ΔΕΕ 25.2. ΦΠΑ επί πωλήσεως εμπορευμάτων ευρισκόμενων σε αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης )
Άρθρο 26.
 1. Συμπεράσματα, Επισημάνσεις, Βασικές Έννοιες άρθρου 26
 2. Θέματα άρθρου 26 12. Γενικά για τη θέσπιση ειδικού καθεστώτος φορολογικών αποθηκών
 3. 13. Με την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος φορολογικής αποθήκευσης του άρθρου 26 αναστέλλεται η καταβολή ΦΠΑ για τα αγαθά που τίθενται σε αυτό.
 4. 14. Έννοιες: «φορολογική αποθήκη», «εκμεταλλευτής φορολογικής αποθήκης» και «εναποθέτης»
 5. 15. Αίτηση για χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης από την Κεντρική Υπηρεσία ΦΠΑ, δια μέσου της Δ.Ο.Υ.
 6. 16. Αγαθά που μπορούν να υπαχθούν στο καθεστώς των φορολογικών αποθηκών του άρθρου 26 είναι αυτά που αναφέρονται στο Παράρτημα VI του ΦΠΑ καθώς και άλλα αγαθά υπό προϋποθέσεις
 7. 17. Υποβολή πρόσθετων στοιχείων για την υπαγωγή των αγαθών στο καθεστώς του άρθρου 26
 8. 18. Υποχρεώσεις του αποθηκευτή και του εναποθέτη
 9. 19. Πρόσθετα στοιχεία στα φορολογικά παραστατικά με το καθεστώς φορολογικής αποθήκης
 10. 20. Λήξη καθεστώτος φορολογικής αποθήκης και καταβολή του ΦΠΑ από τον υπόχρεο
 11. 21. Λήψη αποζημίωσης για καταστροφή, απώλεια ή κλοπή αγαθών που βρίσκονται σε φορολογική αποθήκη
 12. 22. Ανάκληση άδειας λειτουργίας φορολογικής αποθήκης
 13. 23. Δεν υπάγονται στο καθεστώς της φορολογικής αποθήκης του άρθρου 26 τα προϊόντα που υπάγονται σε ΕΦΚ και τα λοιπά προϊόντα που προορίζονται να τεθούν σε τελωνειακές φορολογικές αποθήκες
Άρθρο 27.
 1. Συμπεράσματα, Επισημάνσεις, Βασικές Έννοιες άρθρου 27
 2. Θέματα άρθρου 27 23. Γενικά για τις ειδικές απαλλαγές από το ΦΠΑ
 3. 24. Απαλλαγή της παράδοσης και εισαγωγής πλοίων, ναυαγοσωστικών και πλωτών μέσων επιθαλάσσιας αρωγής καθώς και ενσωματούμενων υλικών και αντικειμένων
 4. 24.1. Δικαίωμα έκπτωσης
 5. 24.2. Διαδικασία απαλλαγής
 6. 24.3. Σκάφη ιδιωτικής χρήσης για αναψυχή και αθλητισμό
 7. 24.4. Σκάφη αναψυχής – καινούρια μεταφορικά μέσα
 8. 24.5. Απαλλαγή Αλιευτικών σκαφών
 9. 24.6. Δεν απαλλάσσονται τα σκάφη των αλιέων του ειδικού καθεστώτος των αγροτών του άρθρου 41
 10. 24.7. Παράδοση απαλλασσόμενου πλοίου με πλειστηριασμό σε τράπεζα
 11. 24.8. Μη απαλλαγή από ΦΠΑ αγοράς φουσκωτού σκάφους
 12. 24.9. Απαλλαγή ΦΠΑ για τα θαλάσσια ΤΑΞΙ
 13. 24.10. Μη απαλλαγή ταχυπλόων, καϊκιών κ.λπ. που πραγματοποιούν θαλάσσια μπάνια και εκδρομές κοντινών αποστάσεων, καταδύσεις, σκι κ.λπ. – Μη απαλλαγή ημερόπλοιων
 14. 24.11. Απαλλαγή στην παράδοση υποβρυχίων στο πολεμικό ναυτικό
 15. 24.12. Απαλλαγή ΦΠΑ της αγοράς από το Πυροσβεστικό Σώμα φουσκωτών σκαφών προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για διασώσεις
 16. 24.13. Αγορά σκάφους ανήκοντος σε μη υποκείμενο άλλου κ–μ από υποκείμενο στην Ελλάδα και στη συνέχεια περαιτέρω πώληση στο εσωτερικό της χώρας
 17. 24.14. Αγορά σκάφους από ιδιώτη χωρίς ΦΠΑ για επαγγελματικές ανάγκες. Πώληση αυτού
 18. 24.15. Μη απαλλαγή από ΦΠΑ στην κατασκευή φορτηγίδας λάντζας
 19. 24.16. Όταν δεν προκύπτει ο επαγγελματικός προορισμός του πλοίου που κατασκευάζεται με απαλλαγή από το φόρο ...
 20. 24.17. Η πληρωμή συνδρομής για κάλυψη κινδύνου και παροχή βοήθειας στη θάλασσα σε περίπτωση ακινητοποίησης, προσάραξης κ.λπ. πλοίου δεν απαλλάσσεται καθώς ...
 21. 24.18. Στην περίπτωση που σκάφος είχε αγοραστεί πριν από την εφαρμογή του ΦΠΑ στη χώρα μας (πριν την 1/1/87)
 22. 24.19. Οι υπηρεσίες επιθεώρησης πληρωμάτων (δειγματοληπτικές εξετάσεις για χρήση ουσιών ή αλκοόλ) που παρέχονται σε ναυτιλιακές ...
 23. 25. Διαδικασία για την απαλλαγή ΦΠΑ των υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε πλοία, ναυαγοσωστικά και πλωτά μέσα
 24. 25.1. Πλοία που ενεργούν πλόες εξωτερικού ή μεικτούς καθώς και υπερπόντια αλιεία
 25. 25.2. Πλοία που ενεργούν πλόες στο εσωτερικό της χώρας και λοιπά απαλλασσόμενα πλοία, ναυαγοσωστικά και πλωτά μέσα
 26. 25.3. Διευκρινίσεις της εγκ. ΠΟΛ. 1094/2007 σχετικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία της απαλλαγής
 27. 25.4. Το είδος και η ποσότητα των αντικειμένων και υλικών που μπορούν να τύχουν απαλλαγής από το ΦΠΑ είναι θέμα πραγματικό ...
 28. 25.5. Αντικείμενα και υλικά που εξαιρούνται από την απαλλαγή
 29. 25.6. Εισαγωγή υλικών και αντικειμένων
 30. 25.7. Απαλλαγή στην παράδοση εφοδίων, υλικών, ανταλλακτικών κ.λπ. σε πλοία ελλιμενισμένα σε άλλα κ–μ
 31. 25.8. Παράδοση εφοδίων, υλικών, ανταλλακτικών κ.λπ. σε πλοία που ανήκουν σε ελληνική πλοιοκτήτρια και είναι ελλιμενισμένα σε άλλο κ–μ από κοινοτικούς εφοδιαστές
 32. 25.9. Δεν προβλέπεται άμεση απαλλαγή από ΦΠΑ κατά την παράδοση αγαθών από τον προμηθευτή του εφοδιαστή
 33. 26. Απαλλαγή ΦΠΑ της παράδοσης και εισαγωγής εφοδίων πλοίων
 34. 26.1. Απαλλαγή ΦΠΑ της παράδοσης καυσίμων σε πλοία
 35. 26.2. Εφοδιασμός πλοίων και αεροσκαφών με εμπορεύματα υποκείμενα σε ΕΦΚ (Σχετ. εγκ. Δ17Ε 5004905 ΕΞ 2013)
 36. 27. Απαλλαγή ΦΠΑ με τη χρήση Δελτίου Προμήθειας Υλικών και Αντικειμένων για πλοία. Βιβλίο προμήθειας εγχώριων υλικών και αντικειμένων χωρίς ΦΠΑ
 37. 28. Απαλλαγή ΦΠΑ στη ναύλωση πλοίου και μίσθωση αεροσκαφών καθώς και σχετικών εργασιών κατασκευής, επισκευής και συντήρησης
 38. 28.1. Ν.4256/2014 – Άδεια επαγγελματικού τουριστικού πλοίου αναψυχής – Μητρώο σκαφών
 39. 28.2. Διαδικασία απαλλαγής
 40. 29. Απαλλαγή ΦΠΑ της ναύλωσης πλοίων
 41. 29.1. Ολική ή μερική ναύλωση επαγγελματικού τουριστικού σκάφους
 42. 29.2. Θαλάσσια περιηγητικά ταξίδια (κρουαζιέρες)
 43. 29.3. Έννοιες μεταφοράς προσώπων και μεταφοράς πραγμάτων και εφαρμοστέος συντελεστής
 44. 29.4. Παροχή τροφής και ποτών στους επιβάτες ή στο πλήρωμα του σκάφους
 45. 29.5. Εκμετάλλευση καταστημάτων πάνω σε πλοία
 46. 30. ΦΠΑ σκαφών που ελλιμενίζονται ή χρησιμοποιούνται μόνιμα στην Ελλάδα
 47. 31. Διακοπή επαγγελματικού προορισμού πλοίων αναψυχής
 48. 32. ΦΠΑ επαγγελματικού σκάφους ατελώς εισαχθέντος που καταστράφηκε λόγω πυρκαγιάς
 49. 33. Παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής πλοίων και πλωτών μέσων
 50. 33.1. Επισκευή ή συντήρηση σκάφους καθώς και αντικειμένων αυτού που γίνεται επί του σκάφους
 51. 33.2. Επισκευή ή συντήρηση σε χώρους εκτός του σκάφους αντικειμένων που είναι ενσωματωμένα σε αυτό ή χρησιμοποιούνται για την εκμετάλλευσή του
 52. 33.3. Παροχή υπηρεσιών επισκευής, συντήρησης κ.λπ. πλοίου σε Τελωνειακό συγκρότημα
 53. 33.4. Επισκευή από υπεργολάβους
 54. 33.5. Τόπος φορολογίας υπηρεσιών επισκευής οργάνων κοινοτικών πλοίων σε λιμάνι εκτός Ελλάδας από τεχνικό που αποστέλλεται από ελληνική επιχείρηση
 55. 34. Απαλλαγή ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρέχονται για τις άμεσες ανάγκες πλοίων και πλωτών μέσων
 56. 34.1. Γενικά
 57. 34.2. Τόπος φορολογίας
 58. 34.3. Διαδικασία απαλλαγής – προϋποθέσεις
 59. 34.4. Απαλλάσσονται του ΦΠΑ οι υπηρεσίες που παρέχονται για τις άμεσες ανάγκες των απαλλασσόμενων πλοίων, μόνο όταν ...
 60. 34.5. Υπηρεσίες σε σκάφη αναψυχής
 61. 34.6. Υπηρεσίες σε σκάφη Δημοσίου ή ενόπλων δυνάμεων
 62. 34.7. Δικαιώματα που εισπράττουν οι Οργανισμοί Λιμένων και τα Λιμενικά Ταμεία από υπηρεσίες που παρέχουν σε μεταφορικά μέσα (πλοία, αυτοκίνητα, σιδηρόδρομο) και εμπορεύματα
 63. 34.8. Απαλλαγή από ΦΠΑ. των εργασιών περισυλλογής καταλοίπων και απορριμμάτων πλοίων ανεξάρτητα από την εκχώρηση ή μη του δικαιώματος εκτέλεσης των εργασιών αυτών σε τρίτους από τους αρμόδιους φορείς
 64. 34.9. Τέλη ελλιμενισμού από Δήμους
 65. 34.10. Παραχώρηση χρήσης θαλάσσιου λιμενικού χώρου σε πλοίο για επισκευές
 66. 34.11. Πράξεις που πραγματοποιούνται από ναυτικό πράκτορα διαμεταφορέα
 67. 34.12. Υπηρεσίες πλοήγησης
 68. 35. Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ σε επιχείρηση που λειτουργεί με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967
 69. 36. Επαγγελματικά σκάφη για αλιεία και σπογγαλιεία
 70. 36.1. Ειδικές απαλλαγές ΦΠΑ και Ειδικό καθεστώς αλιέων για σκάφη 6 έως 12 μέτρα
 71. 36.2. Ειδικές απαλλαγές ΦΠΑ και Ειδικό καθεστώς αλιέων για σκάφη έως 6 μέτρα
 72. 36.3. Αγορά αλιευτικού και μηχανής από διαφορετικούς προμηθευτές
 73. 37. Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η πώληση και εισαγωγή αεροσκαφών καθώς και τα υλικά και αντικείμενα αυτών
 74. 37.1. Απαλλαγή υλικών και αντικειμένων που ενσωματώνονται ή χρησιμοποιούνται στα απαλλασσόμενα του ΦΠΑ αεροσκάφη
 75. 37.2. Παράδοση και εισαγωγή ιδιωτικών αεροσκαφών, ελικοπτέρων κ.λπ. καθώς και υλικών, εφοδίων για αυτά
 76. 37.3. Έννοια διεθνών μεταφορών
 77. 37.4. Απαλλαγή ΦΠΑ εισαγωγής μισθωμένων αεροσκαφών
 78. 37.5. Υποβολή βεβαιώσεων των ΔΟΥ στις Τελωνειακές αρχές για απαλλαγή από ΦΠΑ αεροπορικών εταιρειών
 79. 37.6. Απαλλαγή ΦΠΑ σε νέες αεροπορικές εταιρείες
 80. 37.7. Απαλλαγή σε ξένες αεροπορικές εταιρείες
 81. 37.8. Οι Επιδοτήσεις άγονων γραμμών θεωρούνται έσοδα από υπηρεσίες μεταφοράς εσωτερικού
 82. 37.9. Η μίσθωση αεροσκάφους με πλήρωμα σε άλλη αεροπορική συνιστά υπηρεσία μεταφοράς
 83. 37.10. Πώληση από ελληνική επιχείρηση αεροσκαφών νηολογημένων και σταθμευμένων στην Ελλάδα σε επιχείρηση τρίτης χώρας και απευθείας διαγραφή από το νηολόγιο και αναχώρηση για την Τρίτη χώρα
 84. 37.11. ΦΠΑ στην παράδοση αεροσκάφους μισθωμένου σε ελληνική αεροπορική εταιρία, όταν πωλητής και αγοραστής δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
 85. 38. Φορολογικές υποχρεώσεις ξένων αεροπορικών εταιρειών στην Ελλάδα
 86. 39. Απαλλαγή των εφοδιασμών, των μισθώσεων, των υπηρεσιών κατασκευής, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης των αεροσκαφών καθώς και των υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των άμεσων αναγκών των αεροσκαφών
 87. 39.1. Απαλλάσσεται του ΦΠΑ η παράδοση και η εισαγωγή καυσίμων, λιπαντικών, τροφοεφοδίων και λοιπών αγαθών που προορίζονται για τον εφοδιασμό αεροσκαφών ...
 88. 39.1.1. Απαλλαγή από ΦΠΑ κατά την παράδοση καυσίμων σε αεροσκάφη αεροπορικής εταιρείας
 89. 39.1.2. Παράδοση υλικών, εφοδίων κ.λπ. σε μη απαλλασσόμενα αεροσκάφη
 90. 39.1.3. Παραδόσεις αγαθών για τον εφοδιασμό αεροσκαφών που εκτελούν κυρίως διεθνείς μεταφορές
 91. 39.1.4. Τιμές συναλλάγματος για τη διαμόρφωση της στατιστικής αξίας κατά την αποδοχή διασαφήσεων εξαγωγής που χρησιμοποιούνται για τις παραδόσεις αγαθών ως εφοδίων πλοίων και αεροσκαφών.
 92. 39.1.5. Διαμόρφωση φορολογητέας αξίας για την επιβολή του ΦΠΑ κατά την παράδοση πετρελαιοειδών προϊόντων που προορίζονται για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών.
 93. 39.1.6. Απαλλαγή υλικών, εφοδίων κ.λπ. σε πολεμικά και του Δημοσίου γενικά, αεροσκάφη
 94. 39.2. Μίσθωση σκαφών
 95. 39.3. Εργασίες κατασκευής, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης των αεροσκαφών
 96. 39.4. Άμεσες ανάγκες αεροσκαφών
 97. 39.4.1. Απαρίθμηση απαλλασσόμενων υπηρεσιών για τις άμεσες ανάγκες αεροσκαφών
 98. 39.4.2. Υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών
 99. 39.4.3. Μη απαλλαγή των υπηρεσιών για άμεσες ανάγκες αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό
 100. 39.4.4. Απαλλαγή υπηρεσιών από τον Εurocontrol
 101. 40. Απαλλαγή για τις αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές προσώπων από την Ελλάδα στο εξωτερικό και αντίστροφα
 102. 40.1. ΦΠΑ στις διεθνείς αερομεταφορές προσώπων με ενδιάμεσο σταθμό μετεπιβίβασης στην Ελλάδα
 103. 40.2. Ειδική αμοιβή ταξιδιωτικών γραφείων και αεροπορικών εταιρειών στην έκδοση των διεθνών εισιτηρίων (service fees)
 104. 41. Δικαιολογητικά νηολόγησης ή διαγραφής κοινοτικών αεροσκαφών – Yποβολή καταστάσεων στις ΔOY
 105. 42. Απαλλαγές πρεσβειών, διεθνών οργανισμών, ΝΑΤΟ, Ε. Ένωση και ενόπλων δυνάμεων κρατών που μετέχουν στο ΝΑΤΟ
 106. 42.1. Γενικά απαλλάσσονται από το ΦΠΑ ...
 107. 42.2. Διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται ...
 108. 42.3. Πιστοποιητικό Απαλλαγής από το ΦΠΑ και/ή τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης
 109. 42.4. Δυνατότητα έκδοσης πιστωτικού τιμολογίου σε περίπτωση έκδοσης του αρχικού τιμολογίου πριν την έγκριση της απαλλαγής
 110. 42.5. Επιβολή ΦΠΑ επί του ΕΦΚ στο φυσικό αέριο
 111. 42.6. Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 112. 42.7. Απαλλαγές ΝΑΤΟ
 113. 42.8. Απαλλαγή ή μη ΦΠΑ στην προμήθεια αγαθών στην Αμερικανική Βάση Ναυτικής Ευκολίας στη Σούδα
 114. 42.9. Απαλλαγές ΦΠΑ για την Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου και το αλλοδαπό προσωπικό της
 115. 43. Απαλλαγή ΦΠΑ αγαθών και υπηρεσιών προς άλλο κ–μ στα πλαίσια του ΝΑΤΟ
 116. 44. Μεταφορά αγαθών από και προς τα νησιά των Αζόρων και της Μαδέρας
 117. 45. Απαλλαγή στην παράδοση και εισαγωγή χρυσού από την Τράπεζα της Ελλάδος
 118. Νομολογία Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΔΕΕ ΔΕΕ 27.1. Μη απαλλαγή ΦΠΑ της διάθεσης σκάφους αναψυχής με πλήρωμα, έναντι αμοιβής, σε φυσικά πρόσωπα για πλόες αναψυχής στην ανοιχτή θάλασσα.)
 119. ΔΕΕ 27.2. Απαλλαγή ΦΠΑ στα εφόδια πλοίων)
 120. ΔΕΕ 27.3. Απαλλαγή ΦΠΑ στη ναύλωση πλοίων)
 121. ΔΕΕ 27.4. Απαλλαγή ΦΠΑ των λοιπών υπηρεσιών για τις άμεσες ανάγκες πλοίων)
 122. ΔΕΕ 27.5. Ενδοκοινοτική απόκτηση καινούριου ιστιοπλοϊκού σκάφους που χρησιμοποιείται εντός του κράτος μέλους αποκτήσεως ή εντός άλλου κράτους μέλους πριν από τη μεταφορά του στον τελικό του προορισμό )
 123. ΔΕΕ 27.6. Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας. ΦΠΑ στη μεταφορά προσώπων, των κυκλικών θαλασσίων περιηγήσεων και των οργανωμένων ταξιδιών.)
 124. ΔΕΕ 27.7. Διεθνείς αεροπορικές και χερσαίες μεταφορές προσώπων )
 125. ΔΕΕ 27.8. Ως προς την απαλλαγή ΦΠΑ στις υπηρεσίες και παραδόσεις αγαθών για αεροσκάφη που εκτελούν κυρίως διεθνείς μεταφορές το ΔΕΕ απεφάνθη στην υπόθεση C–382/02, ... )
 126. ΔΕΕ 27.9. Απαλλαγή των παραδόσεων αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται από αεροπορικές εταιρίες, οι οποίες εκτελούν κυρίως διεθνείς μεταφορές επί κομίστρω)
 127. ΔΕΕ 27.10. Διάλυση παλαιών πλοίων του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, η οποία πραγματοποιείται στο έδαφος κράτους μέλους)
Άρθρο 28.
 1. Συμπεράσματα, Επισημάνσεις, Βασικές Έννοιες άρθρου 28
 2. Θέματα άρθρου 28 21. Απαλλάσσονται του ΦΠΑ από την 1.1.1993 οι παραδόσεις αγαθών από κ-μ της ΕΕ σε άλλα εδάφη που θεωρούνται κοινοτικά
 3. 22. Οι απαλλασσόμενες του ΦΠΑ ενδοκοινοτικές παραδόσεις μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε 4 κατηγορίες
 4. 23. Προϋποθέσεις απαλλαγής ΦΠΑ στην παράδοση αγαθών προς άλλο κ-μ
 5. 23.1. Προϋποθέσεις και υποχρεώσεις κατά την ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών προς άλλα κ-μ από ελληνική επιχείρηση
 6. 23.2. Αποδεικτικά μεταφοράς αγαθών σε άλλο κ-μ προκειμένου να κριθεί η απαλλαγή από το ΦΠΑ της ενδοκοινοτικής παράδοσης
 7. 23.3. Έλεγχος παρακολούθηση των ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES)
 8. 24. Λοιπές πράξεις που αντιμετωπίζονται ως απαλλασσόμενες του ΦΠΑ ενδοκοινοτικές παραδόσεις
 9. 25. Λοιπές πράξεις, που διενεργούν ελληνικές επιχειρήσεις και δεν απαλλάσσονται του ΦΠΑ ως ενδοκοινοτικές παραδόσεις
 10. 26. Απαλλασσόμενες του ΦΠΑ τριγωνικές ενδοκοινοτικές παραδόσεις
 11. 27. Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ σε ενδοκοινοτικές συναλλαγές επιχείρησης με έδρα τρίτη χώρα που διαθέτει γραφείο στην Ελλάδα, το οποίο λειτουργεί με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967
 12. 28. Αντιμετώπιση της επιστροφής ελαττωματικών αγαθών που αποτέλεσαν αντικείμενο ενδοκοινοτικής παράδοσης από την Ελλάδα σε άλλο κ-μ
 13. 29. Απαλλάσσεται του ΦΠΑ η περιστασιακή παράδοση καινούριου μεταφορικού μέσου σε αγοραστή άλλου κ-μ
 14. 30. Απαλλαγή ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών σε άλλο κ-μ, τα οποία υπάγονται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης
 15. 31. Απαλλαγή ΦΠΑ της μεταφοράς αγαθών επιχείρησης σε άλλο κράτος μέλος
 16. 31.1. Η πώληση μηχανημάτων σε κοινοτική χώρα, όπου έχουν αποσταλεί για να εκτεθούν σε έκθεση αντιμετωπίζεται ως ενδοκοινοτική παράδοση
 17. 31.2. Απαλλάσσεται από ΦΠΑ στην Ελλάδα ως ενδοκοινοτική παράδοση η μεταφορά αγαθών σε άλλο κ-μ προς αποθήκευση και μεταγενέστερη πώληση
 18. 32. Απαλλάσσεται άμεσα του ΦΠΑ, υπό προϋποθέσεις και μέχρι ορίου, η αγορά από το εσωτερικό της χώρας και η εισαγωγή αγαθών που προορίζονται να αποτελέσουν αντικείμενο ενδοκοινοτικής παράδοσης καθώς και οι υπηρεσίες που συνδέονται στενά με αυτές
 19. 33. Δεν αποτελεί ενδοκοινοτική παράδοση, η παράδοση μεταχειρισμένων αγαθών και αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας σε άλλο κ-μ
 20. 34. Πωλήσεις από ηλεκτρονικό κατάστημα μέσω ιστοσελίδας (e-shop) – Πώληση μεταχειρισμένων αγαθών τρίτων
 21. 35. Ειδικό στοιχείο για σκοπούς ΦΠΑ επί ενδοκοινοτικών πράξεων
 22. 36. Υπαγωγή σε ΦΠΑ των πωλήσεων σε ενδοκοινοτικά ταξίδια
 23. 37. Προθεσμία λήψης αποδεικτικών μεταφοράς αγαθών κατά την ενδοκοινοτική παράδοση
 24. 38. Περιεχόμενο τιμολογίου κατά την πώληση οχήματος από Έλληνα υποκείμενο στο ΦΠΑ προς αγοραστή εγκατεστημένο σε άλλο κράτος – μέλος. 
 25. Νομολογία Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΔΕΕ ΔΕΕ 28.1. Γενικές προϋποθέσεις απαλλαγής από ΦΠΑ της ενδοκοινοτικής παράδοσης )
 26. ΔΕΕ 28.2. Δυνατότητα άρνησης χορήγησης της απαλλαγής της ενδοκοινοτικής παραδόσεως αγαθών – Ενεργός συμμετοχή του προμηθευτή στη φοροδιαφυγή)
 27. ΔΕΕ 28.3. Η μη εμπρόθεσμη απόδειξη, δεν είναι λόγος απώλειας της απαλλαγής)
 28. ΔΕΕ 28.4. Καλόπιστη ενέργεια προμηθευτή)
 29. ΔΕΕ 28.5. Συναλλαγή που αποτελεί μέρος αλυσίδας παραδόσεων στην οποία παρεμβάλλεται αφανής επιχειρηματίας ή επιχειρηματίας που χρησιμοποιεί υποκλαπέντα αριθμό μητρώου ΦΠΑ.)
 30. ΔΕΕ 28.6. Φορολόγηση αλυσιδωτών πράξεων – Άρνηση χορηγήσεως απαλλαγής λόγω μη προσκομίσεως του ΑΦΜ ΦΠΑ του αποκτώντος.)
 31. ΔΕΕ 28.7. Υποχρέωση του πωλητή να αποδείξει ότι το αγαθό εξήλθε από το έδαφος του κ-μ παραδόσεως – μη στέρηση απαλλαγής προμηθευτή λόγω αναδρομικής διαγραφής του ΑΦΜ/ΦΠΑ του αποκτώντος)
 32. ΔΕΕ 28.8. Ο χαρακτηρισμός μιας πράξεως ως ενδοκοινοτικής παραδόσεως ή αποκτήσεως δεν πρέπει να εξαρτάται από την τήρηση οποιασδήποτε προθεσμίας, εντός της οποίας ... )
 33. ΔΕΕ 28.9. Eφαρμογή Κανονισμού για διοικητική συνεργασία ΦΠΑ )
 34. ΔΕΕ 28.10. Παραδόσεις αγαθών στο εσωτερικό της χώρας τα οποία όμως έρχονται απευθείας από τον προμηθευτή του πωλητή από άλλο κ-μ και όπου την ευθύνη της μεταφοράς έχει ο πωλητής – Ισχύς προϋποθέσεων απαλλαγής της ενδοκοινοτικής παράδοσης)
 35. ΔΕΕ 28.11. Προϋπόθεση επαναποστολής αγαθού στο κ-μ από το οποίο είχε αρχικώς αποσταλεί ή μεταφερθεί προκειμένου η πράξη να μην αντιμετωπιστεί ως ενδοκοινοτική παράδοση στο άλλο κ-μ)
Άρθρο 29.
 1. Συμπεράσματα, Επισημάνσεις, Βασικές Έννοιες άρθρου 29
 2. Θέματα άρθρου 29 4. Απαλλάσσεται του ΦΠΑ η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών των οποίων η εισαγωγή ή παράδοση στο εσωτερικό της χώρας απαλλάσσονται
 3. 5. Απαλλάσσεται η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών για τα οποία ο αγοραστής δικαιούται ολικής επιστροφής του ΦΠΑ σύμφωνα με την οδηγία για τους εγκατεστημένους σε άλλο κ-μ
 4. 6. Στην ενδοκοινοτική απόκτηση εφημερίδων και περιοδικών αναστέλλεται η είσπραξη του οφειλόμενου ΦΠΑ.
Άρθρο 30.
 1. Συμπεράσματα, Επισημάνσεις, Βασικές Έννοιες άρθρου 30
 2. Θέματα άρθρου 30 21. Γενικά - Εφαρμογή του μηχανισμού της έκπτωσης του ΦΠΑ για υλοποίηση των βασικών αρχών της ουδετερότητας, των ίσων όρων ανταγωνισμού και αποφυγής διπλής φορολογίας
 3. 22. Περιεχόμενο και έκταση του δικαιώματος έκπτωσης - προϋποθέσεις
 4. 22.1. Μη παροχή δικαιώματος έκπτωσης σε υποκείμενους που καταβάλλουν ΦΠΑ εκροών στην Ελλάδα μέσω της ένταξής τους στα ειδικά καθεστώτα των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών άλλων κρατών μελών.
 5. 23. Δικαίωμα έκπτωσης επί αγαθών επένδυσης
 6. 23.1. Οριστικοποίηση έκπτωσης ΦΠΑ επενδυτικών αγαθών
 7. 23.2. Δικαίωμα έκπτωσης φόρου επί επενδυτικών δαπανών. Πότε αποκτάται
 8. 23.3. Δικαίωμα έκπτωσης από επιχείρηση εκμετάλλευσης ξενοδοχείου και ακίνητης περιουσίας που δεν πραγματοποίησε φορολογητέες πράξεις ...
 9. 24. Γενικός Κανόνας για το χρόνο γένεσης του δικαιώματος έκπτωσης ΦΠΑ
 10. 24.1. Δικαίωμα έκπτωσης φόρου εισροών που προκύπτει από στοιχείο που έχει εκδοθεί μεταγενέστερα από τις προβλεπόμενες διατάξεις
 11. 24.2. Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων ΦΠΑ για την άσκηση δικαιώματος έκπτωσης πριν την έκδοση εντολής ελέγχου
 12. 25. Εξαίρεση από το γενικό κανόνα – Απαλλασσόμενες του ΦΠΑ πράξεις για τις οποίες παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης
 13. 25.1. Έκπτωση ΦΠΑ για πράξεις που γίνονται στο εξωτερικό
 14. 25.2. Δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ εισροών για απαλλασσόμενες πράξεις παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, αγαθών και σχετικών υπηρεσιών που έχουν εισαχθεί (περ. λ’ και λγ’ της παρ. 1 του άρθ. 22)
 15. 25.3. Έκπτωση του ΦΠΑ για την πραγματοποίηση πράξεων του άρθρου 24 (εξαγωγές και εξομοιούμενες με αυτές πράξεις)
 16. 25.4. Έκπτωση του ΦΠΑ για την πραγματοποίηση απαλλασσόμενων του ΦΠΑ πράξεων διεθνούς διακίνησης αγαθών του άρθρου 25 ΦΠΑ
 17. 25.5. Έκπτωση του ΦΠΑ για την πραγματοποίηση απαλλασσόμενων του ΦΠΑ πράξεων του άρθρου 26 (φορολογικές αποθήκες)
 18. 25.6. Έκπτωση του ΦΠΑ για την πραγματοποίηση απαλλασσόμενων του ΦΠΑ πράξεων του άρθρου 27 (πωλήσεις πλοίων, αεροσκαφών, Πρεσβείες κ.λπ.)
 19. 25.7. Έκπτωση ΦΠΑ για ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών
 20. 25.8. Έκπτωση ΦΠΑ για συγκεκριμένες ασφαλιστικές και τραπεζικές πράξεις
 21. 25.9. Έκπτωση ΦΠΑ εισροών για δώρα και δείγματα
 22. 25.10. Έκπτωση ΦΠΑ για τη διάθεση καρτών τηλεπικοινωνίας, εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων κ.λπ.
 23. 26. Έκπτωση - επιστροφή ΦΠΑ που καταλογίζει το τελωνείο
 24. 27. Έκπτωση ΦΠΑ για επιχειρήσεις πώλησης αγαθών που υπάγονται σε Ε.Φ.Κ.
 25. 27.1. Διαδικασία έκπτωσης ΦΠΑ εισροών εγκεκριμένων αποθηκευτών, εγγεγραμμένων επιτηδευματιών και εισαγωγέων βιομηχανοποιημένων καπνών
 26. 27.2. Διαδικασία έκπτωσης ΦΠΑ εισροών εγκεκριμένων αποθηκευτών αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών
 27. 27.3. Διαδικασία έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών των υποκείμενων στο φόρο προσώπων που δραστηριοποιούνται ως εγκεκριμένοι αποθηκευτές αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και διαθέτουν περισσότερες από μια φορολογικές αποθήκες
 28. 28. Έκπτωση ΦΠΑ ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών – πράξεων λήπτη υπηρεσιών
 29. 29. Κατ΄ εξαίρεση στην ευκαιριακή παράδοση καινούριων μεταφορικών μέσων το δικαίωμα έκπτωσης γεννάται κατά το χρόνο της παράδοσης
 30. 30. Εξαιρέσεις από το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ
 31. 30.1. Βιομηχανοποιημένα καπνά
 32. 30.2. Οινοπνευματώδη ποτά
 33. 30.3. ΦΠΑ δαπανών δεξιώσεων, ψυχαγωγίας και φιλοξενίας γενικά
 34. 30.4. ΦΠΑ δαπανών στέγασης, τροφής, ποτών, μετακίνησης και ψυχαγωγίας για το προσωπικό της επιχείρησης ή τους εκπροσώπους της
 35. 30.5. ΦΠΑ αγοράς εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης μεταφορικών μέσων και δαπανών για καύσιμα, συντήρηση, επισκευές κ.λπ.
 36. 30.6. Έκπτωση ΦΠΑ διοδίων διέλευσης φορτηγών αυτοκινήτων και λεωφορείων που χρησιμοποιούνται σε φορολογητέες ως προς τον ΦΠΑ δραστηριότητες
 37. 30.7. Δικαίωμα έκπτωσης φόρου εισροών για μεσολάβηση σε παροχή υπηρεσιών ενεργώντας στο όνομα του μεσολαβητή, αλλά για λογαριασμό άλλων προσώπων
 38. 30.8. Έκπτωση ΦΠΑ εξόδων κλαδικών εκθέσεων που επανατιμολογούνται από τον οργανωτή στις συμμετέχουσες εταιρείες πελάτες
 39. 30.9. Δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ δαπανών φιλοξενίας και ψυχαγωγίας για τη διοργάνωση συνεδρίου
 40. 30.10. Μη επιβολή ΦΠΑ στον πλειστηριασμό Ι.Χ. αυτοκινήτου του οποίου ο ΦΠΑ της αγοράς έχει εσφαλμένα εκπεστεί
 41. 30.11. Έκπτωση δαπανών κινητής τηλεφωνίας
 42. 30.12. Διάθεση φαγητού στο προσωπικό από συλλογική σύμβαση
 43. 30.13. Ναυτιλιακή εταιρεία. Δαπάνη τροφοδοσίας πληρωμάτων
 44. 30.14. Χρήση στολών εργασίας από τους πωλητές καταστημάτων
 45. 31. Κοινόχρηστες δαπάνες. Δικαίωμα έκπτωσης
 46. 32. Δικαίωμα έκπτωσης ή επιστροφής του μεταφερόμενου πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ από την υπό ίδρυση επιχείρηση στην ιδρυόμενη μετά την ολοκλήρωση του ιδρυτικού σταδίου
 47. 33. Χρησιδάνειο επαγγελματικών ψυγείων – επενδυτικά αγαθά του κυρίου των αγαθών
 48. 34. Ο λήπτης εικονικών ή πλαστών ή νοθευμένων στοιχείων για ανύπαρκτη συναλλαγή εν μέρει ή στο σύνολο οφείλει να αποδώσει το ΦΠΑ που δεν απέδωσε ο εκδότης
 49. 35. Χορήγηση δυνατότητας επιλογής φορολόγησης των επαγγελματικών μισθώσεων
 50. 35.1. Άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης στην περίπτωση επιλογής φορολόγησης επαγγελματικής μίσθωσης ακινήτου
 51. 35.2. Η επιλογή φορολόγησης μπορεί να αφορά το σύνολο ή μέρος του ακινήτου ή του οικοδομικού συγκροτήματος
 52. 35.3. Η επιλογή φορολόγησης μπορεί να ανακληθεί με σχετική αίτηση. Εγκ. ΠΟΛ. 1180/2013
 53. 35.4. Η επιλογή φορολόγησης αφορά και επιχειρήσεις εκμίσθωσης ακινήτων που έχουν επιβάλλει ΦΠΑ στις μισθώσεις χώρων που έγιναν μέχρι 31.12.2012 (ΠΟΛ. 1180/2013, τελ. εδάφιο περ. δ’ ii παρ. 2 άρθ. 8)
 54. 35.5. Δεν οφείλεται χαρτόσημο στις μισθώσεις ακινήτων, οι οποίες υπάγονται στο ΦΠΑ (περ. β’ πρώτο εδάφιο παρ. 1 άρθ. 63 ΦΠΑ, όπως έχει ερμηνευτεί από τη διοίκηση)
 55. 35.6. Θέματα διακανονισμού κατά την επιλογή φορολόγησης επαγγελματικών μισθώσεων (ΠΟΛ 1180/2013)
 56. 36. Παραβάσεις, προσαυξήσεις, απώλειες στοιχείων και θέματα έκπτωσης ή μη του ΦΠΑ εισροών
 57. Νομολογία Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΔΕΕ ΔΕΕ 30.1. Γενικές αρχές για το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ και κριτήρια άσκησής του κατά το Δικαστήριο ΕΕ)
 58. ΔΕΕ 30.2. Ένα πρόσωπο, το οποίο έχει παύσει μια εμπορική δραστηριότητα αλλά συνεχίζει να πληρώνει το μίσθωμα και τους λογαριασμούς για τους επαγγελματικούς χώρους που χρησίμευσαν για τη δραστηριότητα αυτή, ... )
 59. ΔΕΕ 30.3. Έκπτωση ΦΠΑ κατά τη μεταβίβαση επιχείρησης ως συνόλου χωρίς ΦΠΑ)
 60. ΔΕΕ 30.4. Έκπτωση ΦΠΑ και κοινοτική αρχή της αναλογικότητας)
 61. ΔΕΕ 30.5. Προθεσμία για άσκηση δικαιώματος έκπτωσης ΦΠΑ και αρχή της αποτελεσματικότητας)
 62. ΔΕΕ 30.6. Δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ για δαπάνες που προηγούνται της κανονικής πραγματοποιήσεως οικονομικών πράξεων – Το δικαίωμα έκπτωσης υπάρχει ανεξάρτητα αν η δραστηριότητα πραγματοποιηθεί και προκύψουν υπαγόμενες σε ΦΠΑ πράξεις)
 63. ΔΕΕ 30.7. Περιορισμοί στο δικαίωμα έκπτωσης για δαπάνες που προηγούνται της πραγματοποίησης των υπαγόμενων σε ΦΠΑ πράξεων)
 64. ΔΕΕ 30.8. Ύπαρξη δικαιώματος έκπτωσης ΦΠΑ παροχής υπηρεσιών όταν ο πάροχος δεν είναι καταχωρημένος ως υποκείμενος στο ΦΠΑ)
 65. ΔΕΕ 30.9. Ύπαρξη δικαιώματος έκπτωσης ΦΠΑ ακόμα και όταν ο αγοραστής απέκτησε ΑΦΜ/ΦΠΑ μετά την χρησιμοποίηση των αγαθών στη φορολογητέα δραστηριότητά του)
 66. ΔΕΕ 30.10. Μη Έκπτωση όταν παρεμβάλλεται συναλλαγή που ενέχει απάτη περί τον ΦΠΑ και ο λήπτης γνωρίζει το γεγονός)
 67. ΔΕΕ 30.11. Καταχρηστική πρακτική και στέρηση δικαιώματος έκπτωσης )
 68. ΔΕΕ 30.12. Μη χορήγηση έκπτωσης σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της παράδοσης παρόλο που ο ΦΠΑ έχει αναγραφεί στο τιμολόγιο του προμηθευτή και δεν έχει διακανονιστεί)
 69. ΔΕΕ 30.13. Έκπτωση ΦΠΑ επί αγορασθέντος αγαθού επένδυσης που χρησιμοποιείται και για επαγγελματικούς και για ιδιωτικούς σκοπούς )
 70. ΔΕΕ 30.14. Έκπτωση ΦΠΑ επί τιμολογίου συζύγων – συγκύριων για επενδυτικό αγαθό που χρησιμοποιεί ο ένας εξ αυτών για επαγγελματικούς σκοπούς )
 71. ΔΕΕ 30.15. Απαλλαγή και έκπτωση του ΦΠΑ λόγω σεισμού )
 72. ΔΕΕ 30.16. Δωρεάν μεταφορά εργαζομένων από εργοδότη μεταξύ κατοικίας και εργασίας)
 73. ΔΕΕ 30.17. Δωρεάν παροχή εδεσμάτων από κυλικεία επιχειρήσεων τους πελάτες και στα μέλη του προσωπικού )
 74. ΔΕΕ 30.18. Η άσκηση του δικαιώματος προς έκπτωση που προβλέπει η έκτη οδηγία δεν εκτείνεται ... )
 75. ΔΕΕ 30.19. Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών προς αποδέκτη εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος και δικαίωμα έκπτωσης – επιστροφής του παρόχου)
 76. ΔΕΕ 30.20. Παράβαση κράτους μέλους λόγω εθνικής ρύθμισης προβλέπουσας τη μη χορήγηση δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή αν δεν έχει προηγηθεί πραγματική καταβολή του φόρου)
 77. ΔΕΕ 30.21. Επί του δικαιώματος των κ-μ να περιορίζουν το δικαίωμα έκπτωσης)
 78. ΔΕΕ 30.22. Παράβαση Ελλάδας για την εφαρμογή ειδικού καθεστώτος πετρελαιοειδών - Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου)
 79. ΔΕΕ 30.23. Δικαίωμα εκπτώσεως και Διακανονισμός των εκπτώσεων για την απόκτηση οικοπέδου και υφιστάμενων κτισμάτων, με σκοπό την κατεδάφιση για την ανέγερση συγκροτήματος κατοικιών εντός του οικοπέδου αυτού)
 80. ΔΕΕ 30.24. Παράβαση κ-μ λόγω μη επιστροφής του καταβληθέντος φόρου στον προμηθευτή και παράλληλης άρνησης αναγνώρισης του δικαιώματος του αποδέκτη μιας απαλλασσόμενης από τον φόρο παράδοσης να εκπέσει τον φόρο)
 81. ΔΕΕ 30.25. Μη ορθή εφαρμογή του καθεστώτος της αντιστροφής της επιβάρυνσης με καταβολή του ΦΠΑ στον πάροχο και μεταγενέστερη στέρηση του δικαιώματος έκπτωσης )
Άρθρο 31.
 1. Συμπεράσματα, Επισημάνσεις, Βασικές Έννοιες άρθρου 31
 2. Θέματα άρθρου 31 18. Αναλογία έκπτωσης κοινών εισροών. Σχηματισμός prorata
 3. 19. Επιμερισμός του φόρου των κοινών εισροών (Pro-rata), ποιες εκροές συμπεριλαμβάνονται στον αριθμητή και ποιες στον παρονομαστή του κλάσματος
 4. 20. Χρήση ποσοστού prorata προσωρινά στις περιοδικές δηλώσεις και οριστικοποίηση έκπτωσης με το κλείσιμο του έτους
 5. 21. Αντικειμενικοί τρόποι προσδιορισμού του ποσοστού έκπτωσης
 6. 22. Εφαρμογή ειδικής proratα κατά την κατασκευή οικοδομών προς πώληση
 7. 23. Παρέχεται έκπτωση ποσού μέχρι 30 ευρώ
 8. 24. Έκπτωση ΦΠΑ κατά την ενδοκοινοτική παράδοση καινούριου μεταφορικού μέσου
 9. 25. Δημιουργία κλάσματος Prorata, όταν υπάρχουν επιδοτήσεις
 10. 26. Δικαίωμα έκπτωσης από επιχείρηση εκμετάλλευσης ξενοδοχείου και ακίνητης περιουσίας που δεν πραγματοποίησε φορολογητέες πράξεις και τέθηκε σε εκκαθάριση, έχοντας έσοδα μόνο από την πώληση παγίου (οικοπέδου) που είχε αγοράσει για την ανέγερση ξενοδοχείου καθώς και από καταθέσεις
 11. Νομολογία Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΔΕΕ ΔΕΕ 31.1. Γενικά για την prorata – δικαιοδοσία κ-μ)
 12. ΔΕΕ 31.2. Mη υπολογισμός στην prorata του κύκλου εργασιών που πραγματοποίησαν τα υποκαταστήματα εταιρείας που είναι εγκατεστημένα εντός άλλων κ-μ ή εντός τρίτων χωρών)
 13. ΔΕΕ 31.3. Μη υπολογισμός prorata όταν υπάρχουν μόνο φορολογητέες πράξεις)
 14. ΔΕΕ 31.4. Ύπαρξη οικονομικής δραστηριότητας κατά την ανάμειξη εταιρείας χαρτοφυλακίου στη διαχείριση εταιρειών στις οποίες συμμετέχει – Υπολογισμός prorata)
 15. ΔΕΕ 31.5. Tί δεν περιλαμβάνεται στην prorata και πώς προκύπτει το κλάσμα)
Άρθρο 32.
 1. Συμπεράσματα, Επισημάνσεις, Βασικές Έννοιες άρθρου 32
 2. Θέματα άρθρου 32 10. Για την άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης απαιτείται ο υποκείμενος να κατέχει δικαιολογητικά στοιχεία
 3. 11. Ειδικές περιπτώσεις άσκησης δικαιώματος έκπτωσης από μη εγκατεστημένους με ελληνικό ΑΦΜ, φορολογικούς αντιπροσώπους κ.λπ. για πράξεις που ενεργούνται στην Ελλάδα
 4. 12. Πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ
 5. 13. Μη αναγνώριση δικαιώματος έκπτωσης σε περίπτωση έκδοσης συμπληρωματικού στοιχείου για τη χρέωση ΦΠΑ σε επόμενη διαχειριστική περίοδο
 6. 14. Αθεώρητο τιμολόγιο και έκπτωση ΦΠΑ, όταν προβλεπόταν θεώρηση των τιμολογίων
 7. 15. Άσκηση δικαιώματος έκπτωσης σε περίπτωση καταστροφής στοιχείων
 8. 16. Έκπτωση ΦΠΑ με αντίγραφα τιμολογίων
 9. 17. Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων ΦΠΑ για την άσκηση δικαιώματος έκπτωσης πριν την έκδοση εντολής ελέγχου
 10. Νομολογία Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΔΕΕ ΔΕΕ 32.1. Δικαίωμα έκπτωσης και κατοχή τιμολογίου)
 11. ΔΕΕ 32.2. Δεν υφίσταται υποχρέωση κατοχής τιμολογίου για την άσκηση δικαιώματος έκπτωσης, όταν ο αποδέκτης υπόκειται στην υποχρέωση απόδοσης του ΦΠΑ στα πλαίσια της αντιστροφής της επιβάρυνσης)
 12. ΔΕΕ 32.3. Έκπτωση ΦΠΑ επί τιμολογίου συζύγων – συγκύριων για επενδυτικό αγαθό που χρησιμοποιεί ο ένας εξ αυτών για επαγγελματικούς σκοπούς)
 13. ΔΕΕ 32.4. Δεν απαγορεύεται εθνικός κανόνας που επιβάλλει την υποχρέωση εκδόσεως συνοδευτικών δελτίων ... )
 14. ΔΕΕ 32.5. Δικαίωμα έκπτωσης και υποχρέωση λογιστικής εγγραφής των πωλήσεων)
 15. ΔΕΕ 32.6. Δεν μπορεί να αποκλειστεί η έκπτωση επί τιμολογίου το οποίο εξέδωσε πάροχος ή πωλητής που δεν έχει εγγραφεί ως υποκείμενος στον ΦΠΑ)
 16. ΔΕΕ 32.7. Μη αναγνώριση έκπτωσης ΦΠΑ επί τιμολογίου όταν η υπηρεσία δεν έχει πράγματι εκτελεστεί – Δεν απαγορεύεται θέσπιση υποχρέωσης τηρήσεως του συνόλου των εθνικών λογιστικών κανόνων που συνάδουν με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα )
 17. ΔΕΕ 32.8. Μη καταχώρηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών στα βιβλία και στέρηση δικαιώματος έκπτωσης)
Άρθρο 33.
 1. Συμπεράσματα, Επισημάνσεις, Βασικές Έννοιες άρθρου 33
 2. Θέματα άρθρου 33 14. Περιπτώσεις και προϋποθέσεις ενέργειας του διακανονισμού.
 3. 15. Δεν ενεργείται διακανονισμός σε περιπτώσεις καταστροφής, απώλειας ή κλοπής που αποδεικνύονται ή δικαιολογούνται
 4. 16. Δεν ενεργείται διακανονισμός σε περιπτώσεις χορήγησης δώρων μέχρις αξίας 10 ευρώ και δειγμάτων τα οποία διατίθενται για το σκοπό της επιχείρησης
 5. 17. Διακανονισμός έκπτωσης ΦΠΑ αγαθών επένδυσης (παγίων)
 6. 18. Ο διακανονισμός έκπτωσης ακινήτων μισθωμένων με ΦΠΑ είναι δεκαετής
 7. 19. Σε περίπτωση πώλησης ή παύσης χρησιμοποίησης επενδυτικού αγαθού εντός της πενταετίας ή δεκαετίας διενεργείται εφάπαξ διακανονισμός
 8. 19.1. Κρίσιμα στοιχεία, για τη διενέργεια του διακανονισμού κατά την πώληση αγαθού επένδυσης ή την παύση χρησιμοποίησης του σε φορολογητέες πράξεις μέσα στην περίοδο διακανονισμού είναι
 9. 19.2. Παραδείγματα εφάπαξ διακανονισμού σε πώληση ή παύση χρησιμοποίησης επενδυτικού αγαθού
 10. 19.3. Στην περίπτωση που πάγια της επιχείρησης π.χ. ηλεκτρονικοί υπολογιστές πωλούνται σε συμβολική τιμή (π.χ. 5 ευρώ) πριν την συμπλήρωση της πενταετίας του διακανονισμού ...
 11. 19.4. Στην περίπτωση που ο ΦΠΑ που θα προκύψει από την διαδικασία του πλειστηριασμού είναι μικρότερος του φόρου που αναλογεί στα εναπομείναντα έτη του διακανονισμού, ...
 12. 19.5. Διακανονισμός έκπτωσης ΦΠΑ κατά την παράδοση αυτοκινήτου εντός της περιόδου του πενταετούς διακανονισμού, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί μέσω LEASING
 13. 19.6. Διακανονισμός έκπτωσης ΦΠΑ κατά την παράδοση αυτοκινήτου εντός της περιόδου του πενταετούς διακανονισμού που έχει αγορασθεί και χρησιμοποιηθεί για μακροχρόνια μίσθωση
 14. 19.7. Πώληση αυτοκινήτων από εταιρείες μακροχρόνιας μίσθωσης σε τρίτο πρόσωπο
 15. 20. Θέματα διακανονισμού κατά την επιλογή φορολόγησης επαγγελματικών μισθώσεων από 1.1.2013
 16. 21. Διακανονισμός ΦΠΑ στην περίπτωση ανάκλησης της επιλογής φορολόγησης της μίσθωσης επαγγελματικού ακινήτου
 17. 21.1. Παραδείγματα
 18. 22. Μη χρησιμοποίηση επενδυτικών αγαθών εντός περιόδου διακανονισμού (πενταετία ή δεκαετία) από την πραγματοποίηση της δαπάνης κατασκευής. Υποχρέωση για εφάπαξ διακανονισμό
 19. 23. Δεν υποχρεούνται σε διενέργεια διακανονισμού στην πενταετία οι οργανισμοί, επιχειρήσεις και εταιρείες κοινής ωφέλειας για την πραγματοποίηση της δαπάνης, για την απόκτηση ή την κατασκευή επενδυτικών αγαθών
 20. 24. Υποχρέωση για διακανονισμό σε μη αποπερατωμένο κτίσμα – πάγιο που χρησιμοποιείται σε μη φορολογητέα ως προς το ΦΠΑ δραστηριότητα
 21. 25. Προσδιορισμός έννοιας αγαθών επένδυσης για σκοπούς ΦΠΑ
 22. 25.1. Μισθωμένο ακίνητο σε ΕΠΕ, με αόριστη διάρκεια στο καταστατικό της
 23. 25.2. Δικαιολογητικό για την απόδειξη της μίσθωσης
 24. 25.3. Πώληση με δικαίωμα επαναγοράς του – sale and lease back
 25. 25.4. Δικαίωμα έκπτωσης ή επιστροφής του ΦΠΑ που βαρύνει τα ακίνητα ή άλλου είδους κατασκευές που κατασκευάζονται ...
 26. 25.5. Δικαίωμα έκπτωσης ή επιστροφής ΦΠΑ που επιβάρυνε δαπάνη ανέγερσης κτισμάτων σε μισθωμένο ακίνητο, σε περίπτωση εκπρόθεσμης προσκόμισης ...
 27. 25.6. Μη υποχρέωση σύνταξης συμβολαιογραφικού εγγράφου για τη μίσθωση ακινήτου άνω των 9 ετών και μεταγραφής αυτού
 28. 25.7. Παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης για κατασκευή επενδυτικών αγαθών σε επικαρπωτή ακινήτου
 29. 26. Έκπτωση ΦΠΑ δαπανών κατασκευής στην παραχώρηση της χρήσης, διοίκησης και διαχείρισης οικοπέδου επί του οποίου εταιρεία κατασκευάζει αθλητικές και λοιπές εγκαταστάσεις
 30. 27. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης επενδυτικών αγαθών - Χρησιδάνειο
 31. 27.1. Δωρεάν παραχώρηση ψυγείων σε λιανοπωλητές για την τοποθέτηση αγαθών που εμπορεύεται η παραχωρήτρια στα σημεία πώλησης
 32. 27.2. Απόφαση ΣτΕ 3529/2010
 33. 27.3. Δωρεάν παραχώρηση εξοπλισμού σταθερής τηλεφωνίας σε συνδρομητές με υποχρέωση επιστροφής στη λήξη της σύμβασης
 34. 28. Θεωρούνται αγαθά επένδυσης για σκοπούς ΦΠΑ και τα αγαθά που εκμεταλλεύονται οι εταιρείες leasing στα πλαίσια του σκοπού τους.
 35. 29. Έκπτωση ΦΠΑ ακινήτου που διατίθεται σε εταιρεία leasing με τη μέθοδο του sales and lease back
 36. 30. Θεωρούνται αγαθά επένδυσης για σκοπούς ΦΠΑ και οι δαπάνες κατασκευής μη ιδιόκτητου δικτύου σύνδεσης του σταθμού αυτοπαραγωγής μέχρι το δίκτυο της ΔΕΗ ή του ΔΕΣΜΗΕ
 37. 31. Ως αγαθά επένδυσης, για σκοπούς ΦΠΑ, νοούνται και τα δικαιώματα χρησιμοποίησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σχεδίου, υποδείγματος, εμπορικού ή βιομηχανικού σήματος και άλλων παρόμοιων, εφόσον εξυπηρετούν περισσότερες από μία χρήσεις
 38. 31.1. Η παροχή δικαιώματος χρήσης λογισμικού για περισσότερες της μίας χρήσης ...
 39. 31.2. Δαπάνες επιχειρήσεων για την εφαρμογή προτύπων ποιότητας και πιστοποίησής τους κατά τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO)
 40. 32. Δικαίωμα έκπτωσης - επιστροφής του Φ.Π.Α, για εξοπλισμούς δικτύων (Clusters).
 41. 33. Μη διενέργεια διακανονισμού ΦΠΑ αγαθών επένδυσης μέχρι ποσού 30 ευρώ
 42. Νομολογία Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΔΕΕ ΔΕΕ 33.1. Σκοπός διακανονισμού ΦΠΑ)
 43. ΔΕΕ 33.2. Δικαίωμα διακανονισμού σε αγαθό επενδύσεως που χρησιμοποιήθηκε καταρχάς για απαλλασσόμενη χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ δραστηριότητα και στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της περιόδου διακανονισμού, χρησιμοποιήθηκε για δραστηριότητα υποκείμενη στον ΦΠΑ)
 44. ΔΕΕ 33.3. Ο οργανισμός δημοσίου δικαίου ο οποίος αγοράζει ένα επενδυτικό αγαθό ως φορέας δημόσιας εξουσίας και ο οποίος, στη συνέχεια, πωλεί τα αγαθό αυτό ως υποκείμενος στον φόρο δεν τυγχάνει, στο πλαίσιο της πωλήσεως αυτής, διακανονισμού, υπό την έννοια του άρθρου 20 της έκτης οδηγίας, προκειμένου να εκπέσει τον καταβληθέντα κατά την αγορά του αγαθού ΦΠΑ (C-378/02) )
 45. ΔΕΕ 33.4. Υποχρέωση για πρόβλεψη διενέργειας διακανονισμού διαφορετικά ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης )
 46. ΔΕΕ 33.5. Τροποποίηση της εθνικής νομοθεσίας καταργούσα τη δυνατότητα να επιλεγεί η φορολόγηση της μισθώσεως ακινήτων – Διακανονισμός των εκπτώσεων – Εφαρμογή στις υπό εκτέλεση συμβάσεις)
 47. ΔΕΕ 33.6. Τροποποίηση της εθνικής νομοθεσίας για καταπολέμηση οικονομικών τεχνασμάτων και εισάγουσας εκ νέου απαλλαγή πράξεως επί ακινήτου που πριν υπαγόταν σε ΦΠΑ με αποτέλεσμα να ακυρώνεται ο διακανονισμός – Αναδρομική ισχύς – Αρχές της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της ασφαλείας δικαίου)
 48. ΔΕΕ 33.7. Μεταβίβαση ακινήτου με δύο πράξεις που συνδέονται μεταξύ τους και από τις οποίες η μία απαλλάσσεται από τον φόρο και η άλλη φορολογείται –Διακανονισμός)
 49. ΔΕΕ 33.8. Καταστροφή ακινήτων – Νέα κτίσματα – Διακανονισμός)
 50. ΔΕΕ 33.9. Oφειλή υποκειμένου στον φόρο άλλου από εκείνον που αρχικώς προέβη στην έκπτωση και μη έχων σχέση με τη φοροληγηθείσα πράξη η οποία έδωσε λαβή στην εν λόγω έκπτωση.)
 51. ΔΕΕ 33.10. Χρήση ακίνητου αγαθού επένδυσης από απαλλασσόμενη σε φορολογητέα δραστηριότητα και δυνατότητα θέσπισης διακανονισμού εντός δεκαετίας και όχι εφάπαξ προκειμένου να επιστραφεί στον υποκείμενο ο ΦΠΑ που καταβλήθηκε)
 52. ΔΕΕ 33.11. Δικαίωμα εκπτώσεως και Διακανονισμός των εκπτώσεων για την απόκτηση οικοπέδου και υφιστάμενων κτισμάτων, με σκοπό την κατεδάφιση για την ανέγερση συγκροτήματος κατοικιών εντός του οικοπέδου αυτού.)
 53. ΔΕΕ 33.12. Μη απόδοση αγαθών που είναι αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης στην εταιρία leasing μετά τη λύση της συμβάσεως από υπαιτιότητα του μισθωτή — Ελλείποντα αγαθά)
Άρθρο 34.
 1. Συμπεράσματα, Επισημάνσεις, Βασικές Έννοιες άρθρου 34
 2. Θέματα άρθρου 34 16. Γενική ρύθμιση για την επιστροφή του ΦΠΑ σε εγκατεστημένους στην Ελλάδα
 3. 17. Χρόνος παραγραφής του δικαιώματος των υποκειμένων για επιστροφή ΦΠΑ – παραγραφή στην πενταετία με τον ΚΦΔ αντί για την τριετία που εφάρμοζε ο Κώδικας ΦΠΑ
 4. 18. Έντοκη επιστροφή από το Δημόσιο σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των οφειλόμενων
 5. 19. Εφαρμογή από το 2013 νέας Διαδικασίας επιστροφής ΦΠΑ
 6. 19.1. Απόφαση ΠΟΛ.1090/2012 για τη διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ
 7. 19.2. Απόφαση ΠΟΛ. 1067/2013. Διαδικασία επιστροφής και τρόπος ελέγχου με ανάλυση κινδύνου των αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ
 8. 19.3. Επίσπευση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου για τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν κυρίως πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ και έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους
 9. 19.4. Επίσπευση των εκκρεμών αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ και οριζόμενοι χρόνοι – Έντοκη επιστροφή
 10. 19.5. Νέο έντυπο δήλωσης ΦΠΑ από 1.1.2015
 11. 20. Διατάξεις επί της διαδικασίας επιστροφής της ΠΟΛ 1073/2004 που παραμένουν σε ισχύ
 12. 21. Αμφισβήτηση μέρους του αιτούμενου προς επιστροφή ποσού
 13. 22. Επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ σε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης
 14. 23. Δικαίωμα έκπτωσης ή επιστροφής του μεταφερόμενου πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ από την υπό ίδρυση επιχείρηση στην ιδρυόμενη μετά την ολοκλήρωση του ιδρυτικού σταδίου
 15. 24. Δυνατότητα ανάκλησης αίτησης επιστροφής ΦΠΑ προκειμένου να διενεργηθεί συμψηφισμός
 16. 25. Δικαίωμα επιστροφής ΦΠΑ εισροών επενδυτικών αγαθών πριν την έναρξη χρησιμοποίησής τους.
 17. 26. Επιστροφή ΦΠΑ σε αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις.
 18. 27. Εκχώρηση απαιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ σε άλλες επιχειρήσεις (π.χ. Τράπεζες)
 19. 28. Συμψηφισμοί
 20. 28.1. Συμψηφισμός χρεών στο εν στενή έννοια δημόσιο με απαιτήσεις κατά του εν στενή έννοια Δημοσίου
 21. 28.2. Συμψηφισμοί επιστροφών ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος με οφειλές στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης – προϋποθέσεις και διαδικασία
 22. 29. Ειδικό καθεστώς απόδοσης ΦΠΑ με την είσπραξη
 23. 30. Σύσταση ενεχύρου επί αγαθού επένδυσης
 24. 31. Πρόσωπο στο οποίο έχει εκδοθεί η άδεια οικοδομής
 25. 32. Λανθασμένο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς κοινοτικό
 26. 33. Εκπρόθεσμη έκδοση τιμολογίου
 27. 34. Επιτρέπεται να τεθούν προϋποθέσεις επιστροφής ΦΠΑ στο εθνικό δίκαιο
 28. 35. Αχρεώστητη καταβολή ΦΠΑ
 29. 36. Έκταση προσωρινού έλεγχου για επιστροφή ΦΠΑ
 30. 37. Μετάφραση στοιχείων για την ικανοποίηση αιτήματος επιστροφής
 31. 37α. Δικαίωμα έκπτωσης – επιστροφής ΦΠΑ για εξοπλισμούς δικτύων (clusters)
 32. 38. Παροχή δυνατότητας αναστολής καταβολής ΦΠΑ (μη εκταμίευση του ΦΠΑ) για αγαθά επένδυσης συγκεκριμένων κατηγοριών επιχειρήσεων – ΚΥΑ Π. 2869/87
 33. 38.1. Γενικά για την αναστολή καταβολής ΦΠΑ επενδυτικών αγαθών
 34. 38.2. Κοινή υπουργική απόφαση για την αναστολή καταβολής ΦΠΑ επενδυτικών αγαθών
 35. 38.3. Πεδίο εφαρμογής της απαλλαγής με την Π.2869/87
 36. 38.4. Έννοια μεμονωμένης συναλλαγής – Τιμολόγηση υπηρεσίας και αγαθών μαζί
 37. 38.5. Υποχρέωση αναγραφής στο τιμολόγιο ή σε βεβαίωση ότι τα μηχανήματα είναι καινούρια
 38. 38.6. Βεβαίωση αρχής για τυχόν υποβολή αίτησης ή τυχόν υπαγωγή σε αναπτυξιακό νόμο ή άλλο καθεστώς εθνικής ή κοινοτικής ενίσχυσης της επένδυσης
 39. 38.7. Επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου
 40. 38.8. Μη καταβολή ΦΠΑ από τον πελάτη - απεικόνιση στη δήλωση του προμηθευτή και του αγοραστή
 41. 38.9. Επιστροφή επενδυτικού αγαθού στον προμηθευτή
 42. 38.10. Αναστολή καταβολής ΦΠΑ στην παραχώρηση της χρήσης δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας
 43. 38.11. Επιχειρήσεις βιομηχανικής έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης
 44. 38.12. Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
 45. 38.13. Συνεργεία αυτοκινήτων, μηχανημάτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, φανοποιεία, βουλκανιζατέρ
 46. 38.14. Εφαρμογή αναστολής καταβολής ΦΠΑ στα θερμοκήπια
 47. 38.15. Ιχυοκαλλιέργειες
 48. 38.16. Υπαγωγή αγροτικών επιχειρήσεων κανονικού καθεστώτος – αγροτικοί συνεταιρισμοί
 49. 38.17. Μη υπαγωγή αλιευτικών επιχειρήσεων
 50. 38.18. Υπαγωγή στην αναστολή καταβολής του ΦΠΑ των παρελκόμενων των γεωργικών ελκυστήρων και λοιπών αγαθών επένδυσης των αγροτικών επιχειρήσεων του κανονικού καθεστώτος
 51. 38.19. Αντιχαλαζικά δίχτυα
 52. 38.20. Αγορά μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού από επιχείρηση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων
 53. 38.21. Προμήθεια πλαστικών σωλήνων άρδευσης αγροτικών εκτάσεων αγρότη του κανονικού καθεστώτος χωρίς την προμήθεια του αντλητικού μηχανήματος
 54. 38.22. Αγορά εξοπλισμού δικτύου – internet
 55. 38.23. Επιχειρήσεις που παράγουν ντοκιμαντέρ, κινηματογραφικές ταινίες κ.λπ.
 56. 38.24. Διαφορές αξίας επενδυτικών αγαθών μεταξύ της βεβαίωσης Δ.Ο.Υ. και της αξίας που διαμορφώνεται κατά τον τελωνισμό για την επιβολή ΦΠΑ στην εισαγωγή μηχανολογικού εξοπλισμού
 57. 38.25. Εισαγωγή επενδυτικών αγαθών κατόπιν εκχώρησης εισαγωγικού δικαιώματος
 58. 38.26. Η επικαθήμενη τριαξονική νταλίκα η οποία αγοράζεται μόνη της χωρίς τον ελκυστήρα, ...
 59. 38.27. Για την υπαγωγή ή μη στις διατάξεις της ΚΥΑ Π.2869/87 της αγοράς καινούριου τρακτέρ απαιτείται ...
 60. 38.28. Η αναστολή καταβολής ΦΠΑ (ΚΥΑ Π.2869/87) μπορεί να εφαρμοστεί και για την αγορά επενδυτικών αγαθών ...
 61. 38.29. Στην έννοια των επιχειρήσεων που μπορούν να υπαχθούν στην Π.2869/1987 απόφαση είναι και οι επιχειρήσεις ανακύκλωσης ...
 62. 38.30. Στην ΚΥΑ 2869/87 δεν υπάγονται οι επιχειρήσεις ...
 63. 38.31. Επίσης δεν μπορούν να τύχουν αναστολής καταβολής ΦΠΑ ...
 64. 38.32. Επιχείρηση που παρέχει Υπηρεσίες Συσκευασίας και Αποθήκευσης Αγροτικών Προϊόντων ...
 65. 39. Διαδικασία καταβολής ΦΠΑ κατά την αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιων λεωφορείων και της παράδοσης αυτών
 66. 40. Αναστολή καταβολής ΦΠΑ έργων κατασκευής χώρων στάθμευσης αυτοχρηματοδοτούμενων από ιδιωτικούς φορείς
 67. 41. Εταιρείες κατασκευής αεροδρομίων
 68. 42. Aναστολή καταβολής ΦΠΑ κατά την αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση εξοπλισμού από ΑΕΙ ή από ιδρύματα, για την εκτέλεση σύμβασης ανάθεσης ερευνητικών προγραμμάτων που τους έχουν ανατεθεί από την Ε. Επιτροπή ή εκτελούνται για λογαριασμό της
 69. 43. Επιστροφή ΦΠΑ σε αλλοδαπές επιχειρήσεις εγκατεστημένες εκτός Ελλάδος
 70. 44. Κοινοτικό Νομοθετικό πλαίσιο για επιστροφές ΦΠΑ σε εγκατεστημένους σε άλλα κ-μ της ΕΕ
 71. 45. Διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ από την Ελληνική φορολογική Διοίκηση σε υποκείμενο στο φόρο που είναι εγκατεστημένος σε Τρίτη χώρα
 72. 45.1. Εφαρμογή της 13 ης Οδηγίας 86/560/ΕΟΚ μεταξύ Ελλάδος και Ελβετίας για αμοιβαία επιστροφή ΦΠΑ
 73. 45.2. Εφαρμογή της 13 ης Οδηγίας 86/560/ΕΟΚ μεταξύ Ελλάδος και Νορβηγίας για αμοιβαία επιστροφή ΦΠΑ
 74. 46. Επιστροφή ΦΠΑ που καταβλήθηκε κατά την εισαγωγή από μη υποκείμενο νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο κ-μ
 75. 47. Επιστροφή ΦΠΑ αγοράς αγαθών από την Ε. Επιτροπή
 76. 48. Επιστροφή ΦΠΑ παράδοσης αγαθών εμπορικού χαρακτήρα (αυτοκινήτων κ.λπ.) σε αγοραστή υποκείμενο ή μη στο φόρο εγκαταστημένο εκτός Κοινότητας, λόγω εξαγωγής
 77. 49. Δικαίωμα επιστροφής του ΦΠΑ που βαρύνει τις αγορές που πραγματοποιούν οι εταιρίες του ν. 89/67
 78. Νομολογία Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΔΕΕ ΔΕΕ 34.1. Επιστροφή Φόρων αχρεωστήτως εισπραχθέντων από το δημόσιο )
 79. ΔΕΕ 34.2. Προθεσμίες επιστροφής φόρων εισπραχθέντων κατά παράβαση του κοινοτικού δικαίου)
 80. ΔΕΕ 34.3. Για την παροχή δικαιώματος έκπτωσης και επιστροφής δεν απαιτείται να έχουν ήδη πραγματοποιηθεί φορολογητέες πράξεις)
 81. ΔΕΕ 34.4. Προθεσμία επιστροφής ΦΠΑ – Καθυστέρηση της επιστροφής από τις αρχές κ-μ)
 82. ΔΕΕ 34.5. Δικαίωμα επιστροφής για υπηρεσίες που παρέχονται προς λήπτη άλλου κράτους μέλους)
 83. ΔΕΕ 34.6. Επιστροφή σε υποκείμενο που συμμετέχει σε αλυσίδα παραδόσεων όπου παρεμβάλλεται και συναλλαγή που ενέχει απάτη ΦΠΑ και την οποία ο υποκείμενος δεν μπορεί να γνωρίζει)
 84. ΔΕΕ 34.7. Εξαίρεση των πράξεων ανταλλαγής από την επιστροφή φόρου σε περίπτωση μη καταβολής της αντιπαροχής: )
 85. ΔΕΕ 34.8. Επιστροφή ΦΠΑ σε εγκατεστημένους σε άλλα κ-μ της ΕΕ - 8η Οδηγία (79/1072/ΕΟΚ) )
 86. ΔΕΕ 34.8.1. Αποκλειστική Προθεσμία Επιστροφής σε μη εγκατεστημένους)
 87. ΔΕΕ 34.8.2. Απαλλασσόμενος του ΦΠΑ στο κ-μ εγκατάστασής του δικηγόρος δεν δικαιούται επιστροφής του ΦΠΑ σε κ-μ στο οποίο δεν είναι εγκατεστημένος ακόμα και αν οι σχετικές υπηρεσίες στο κ-μ αυτό δεν απαλλάσσονται (C-302/93))
 88. ΔΕΕ 34.8.3. Προσκομιζόμενα Δικαιολογητικά από υποκείμενο μη εγκατεστημένο – αρχή απαγόρευσης των διακρίσεων)
 89. ΔΕΕ 34.8.4. Μίσθωση αυτοκινήτων σε άλλα κ-μ και έννοια της μόνιμης εγκατάστασης - Χρόνος έναρξης υπολογισμού τόκων)
 90. ΔΕΕ 34.8.5. Επιστροφή σε υποκείμενους με μερικό δικαίωμα έκπτωσης στο κ-μ εγκατάστασής τους και τρόπος υπολογισμού του επιστρεπτέου ποσού: Τα άρθρα 2 και 5 της όγδοης οδηγίας 79/1072/ΕΟΚ έχουν την έννοια ότι: )
 91. ΔΕΕ 34.8.6. Μη επιστροφή σε μη εγκατεστημένο του ΦΠΑ που καταβλήθηκε στον προμηθευτή αχρεωστήτως)
 92. ΔΕΕ 34.8.7. Ισχύς Πιστοποιητικού υποκείμενου και εγκατάστασης)
 93. ΔΕΕ 34.8.8. Υπογραφή αιτήσεως επιστροφής)
 94. ΔΕΕ 34.8.9. Έννοια μόνιμης εγκατάστασης - Επιστροφή σε υποκείμενο εγκατεστημένο εντός κ-μ και ασκούντος, εντός άλλου κ-μ, μόνο δραστηριότητες τεχνικών δοκιμών ή ερευνών)
 95. ΔΕΕ 34.8.10. Παραδόσεις ηλεκτρικής ενέργειας σε μεταπωλητές υποκείμενους στον φόρο - Έννοια του “υποκείμενου στον φόρο μη εγκατεστημένου στο εσωτερικό της χώρας”)
 96. ΔΕΕ 34.8.11. Μη συμβατότητα της υποχρέωσης λήψης επιστροφής με τις οδηγίες για μη εγκατεστημένους όταν οι πράξεις πραγματοποιούνται από εγκατάσταση εκτός του εσωτερικού της χώρας αλλά ο υποκείμενος είναι εγκατεστημένος στη χώρα επιστροφής οπότε έχει δικαίωμα έκπτωσης)
 97. ΔΕΕ 34.8.12. Παράβαση κ-μ, άρνηση επιστροφής)
 98. ΔΕΕ 34.9. Επιστροφή ΦΠΑ σε εγκατεστημένους σε τρίτες ως προς την ΕΕ χώρες – 13η οδηγία 86/560/ΕΟΚ)
 99. ΔΕΕ 34.9.1. Έννοια τρίτων κρατών)
 100. ΔΕΕ 34.9.2. Έννοια έδρας οικονομικής δραστηριότητας)
Άρθρο 35.
 1. Συμπεράσματα, Επισημάνσεις, Βασικές Έννοιες άρθρου 35
 2. Θέματα άρθρου 35 16. Έννοια υπόχρεου στο ΦΠΑ
 3. 17. Στην περίπτωση πραγματοποίησης από αλλοδαπό υποκείμενο στο ΦΠΑ πράξεων, που έχουν ως τόπο φορολογίας για τον ΦΠΑ την Ελλάδα, υπάρχει υποχρέωση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων αυτών στη χώρα μας
 4. 18. Οι υποχρεώσεις ως προς το ΦΠΑ στην Ελλάδα κοινοτικού υπόχρεου, πρέπει να εκπληρώνονται μέσω φορολογικού αντιπροσώπου ή μέσω λήψης ελληνικού ΑΦΜ/ΦΠΑ απευθείας από την εγκατάσταση στο άλλο κ-μ
 5. 19. Γενικά υπόχρεος στο ΦΠΑ είναι ο υποκείμενος που είναι εγκατεστημένος στο εσωτερικό της Ελλάδας
 6. 19.1. Εκχώρηση λόγω ενεχύρου απαιτήσεων που απορρέουν από σύμβαση έργου πλέον του ΦΠΑ
 7. 20. Υπόχρεος στις παραγγελιοδοχικές πωλήσεις αγροτικών προϊόντων
 8. 21. Περιπτώσεις που υπόχρεος στο ΦΠΑ είναι ο υποκείμενος άλλου κ-μ
 9. 21.1. Υποχρεώσεις φορολογικού αντιπροσώπου από υποκείμενους εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 10. 21.2. Διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την καταβολή του φόρου από υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κ-μ της ΕΈ
 11. 22. Πότε καθίσταται υπόχρεος για την καταβολή του ΦΠΑ ο φορολογικός αντιπρόσωπος
 12. 22.1. Υποχρεώσεις και δικαιώματα φορολογικού αντιπροσώπου
 13. 22.2. Παραδείγματα πράξεων για τις οποίες απαιτείται ορισμός φορολογικού αντιπροσώπου (ή η λήψη ελληνικού ΑΦΜ/ΦΠΑ για κοινοτικούς) και πράξεων για τις οποίες δεν απαιτείται
 14. 22.3. Έκδοση και επίδοση φύλλων ελέγχου σε φορολογικό αντιπρόσωπο
 15. 23. Περιπτώσεις που καθίσταται υπόχρεος ο λήπτης
 16. 24. Υπόχρεος στο ΦΠΑ είναι και το πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών. Πότε καταβάλλεται ο φόρος και πότε γίνεται χρεοπίστωση
 17. 25. Υπόχρεος στην καταβολή του ΦΠΑ είναι όποιος αναγράφει ΦΠΑ στα στοιχεία που εκδίδει. Αναγραφή μεγαλύτερου ποσού
 18. 26. Υπόχρεος όταν η τήρηση των βιβλίων έχει εκχωρηθεί σε τρίτο
 19. 27. Στην περίπτωση πράξεων που πραγματοποιούνται από αλλοδαπό υποκείμενο στο φόρο, ο υποκείμενος αυτός δεν θεωρείται εγκατεστημένος στην Ελλάδα, ακόμη και στην περίπτωση που διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας, εάν η εγκατάσταση αυτή δεν παρεμβαίνει καθόλου στη φορολογητέα πράξη.
 20. 28. Υπόχρεος στο φόρο για την εισαγωγή αγαθών
 21. 29. Υπόχρεος για την απόδοση του ΦΠΑ στην περίπτωση πλειστηριασμού αγαθών υποκειμένου στον ΦΠΑ είναι ο συμβολαιογράφος
 22. 30. Διαδικασία απόδοσης ΦΠΑ κατά την πώληση κινητών πτωχευτικών αγαθών χωρίς πλειστηριασμό
 23. Νομολογία Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΔΕΕ ΔΕΕ 35.1. Εθνικά μέτρα για την καταπολέμηση της απάτης - Αλληλέγγυος και εις ολόκληρο ευθύνη για την καταβολή του ΦΠΑ - Σύσταση ασφάλειας για τον ΦΠΑ που οφείλει άλλος επιχειρηματίας)
 24. ΔΕΕ 35.2. Υποχρέωση των κ-μ να προβλέπουν τη δυνατότητα διακανονισμού του κακώς αναγραφέντος σε τιμολόγιο φόρου)
 25. ΔΕΕ 35.3. Φόρος εκ πλάνης καταβληθείς από μη υποκείμενο στον φόρο και αναγραφείς στο εκδοθέν υπ’ αυτού τιμολόγιο)
 26. ΔΕΕ 35.4. Φόρος οφειλόμενος αποκλειστικώς λόγω της μνείας του επί τιμολογίου – Διόρθωση του αχρεωστήτως τιμολογηθέντος φόρου – Αδικαιολόγητος πλουτισμός)
 27. ΔΕΕ 35.5. Παράβαση κ-μ λόγω θέσπισης υποχρέωσης ορισμού αντικλήτου)
 28. ΔΕΕ 35.6. Παράβαση κ-μ λόγω θέσπισης υποχρέωσης του μη εγκατεστημένου πωλητή ή παρέχοντος υπηρεσίες να ορίζει φορολογικό αντιπρόσωπο)
 29. ΔΕΕ 35.7. Αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη του αποθηκευτή των αγαθών και του υποκειμένου στον φόρο κύριου των αγαθών αυτών – Καλή πίστη ή έλλειψη λάθους ή αμέλειας του αποθηκευτή)
 30. ΔΕΕ 35.8. Υπόχρεος στο ΦΠΑ κατά τη διαδικασία κηρύξεως σε πτώχευση με αίτηση του οφειλέτη – Έννοια του όρου “διαδικασία αναγκαστικής εκποιήσεως”)
 31. ΔΕΕ 35.9. Μη χορήγηση έκπτωσης σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της παράδοσης παρόλο που ο ΦΠΑ έχει αναγραφεί στο τιμολόγιο του προμηθευτή και δεν έχει διακανονιστεί)
Άρθρο 36.
 1. Συμπεράσματα, Επισημάνσεις, Βασικές Έννοιες άρθρου 36
 2. Θέματα άρθρου 36 16. Χορήγηση ΑΦΜ
 3. 16.1. Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Α.Φ.Μ., Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης ή Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας
 4. 16.2. Δικαιολογητικά για τη χορήγηση ΑΦΜ σε διάφορες κατηγορίες επαγγελμάτων
 5. 16.3. Πρόστιμο για μη έναρξη εργασιών ή εγγραφής στο μητρώο περισσότερες φορές (ύπαρξης διπλού ΑΦΜ)
 6. 16.4. Διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για εγκατεστημένους σε άλλα κ-μ και υποχρεώσεις αυτών
 7. 16.5. Απενεργοποίηση Α.Φ.Μ. – απενεργοποίηση Α.Φ.Μ. από το Ηλεκτρονικό Σύστημα VIES (Ενδοκοινοτικές συναλλαγές) – Ενέργειες για αφανείς επιτηδευματίες
 8. 16.6. ΑΦΜ φυσικών ή νομικών προσώπων που πραγματοποιούν οικονομικές συναλλαγές με τη Γενική Κυβέρνηση, πιστωτικά ιδρύματα και ιδρύματα πληρωμών της ημεδαπής
 9. 17. Άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας – Έναρξη
 10. 17.1. Συνυποβαλλόμενες Δηλώσεις
 11. 17.2. Δικαιολογητικά
 12. 17.3. Δικαιολογητικά για έναρξη επαγγέλματος ατομικής επιχείρησης
 13. 17.4. Δικαιολογητικά για έναρξη σε προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε.- Ε.Ε.) –Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) – Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)
 14. 18. Δήλωση Μεταβολής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας
 15. 19. Δήλωση Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας
 16. 19.1. Εκπρόθεσμη έναρξη / διακοπή δραστηριότητας. Συνέπειες
 17. 19.2. Ισχύς ΑΦΜ μετά τη διακοπή εργασιών μιας επιχείρησης
 18. 19.3. Δικαιολογητικά για τη διακοπή εργασιών λόγω θανάτου φυσικού προσώπου
 19. 20. Οι δηλώσεις έναρξης και μεταβολής αποτελούν υπεύθυνες δηλώσεις και υπόκεινται σε μεταγενέστερο έλεγχο ως προς την ορθότητα των δηλούμενων στοιχείων
 20. 21. Υποχρεώσεις υποκειμένων στο ΦΠΑ
 21. 22. Φορολογικός αντιπρόσωπος για σκοπούς ΦΠΑ για κοινοτικούς και τριτοχωρίτες
 22. 22.1. Ειδικό βιβλίο και υποχρεώσεις
 23. 22.2. Ενάρξεις
 24. 22.3. Υποχρεώσεις φορολογικού αντιπροσώπου από υποκείμενους εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 25. 22.4. Διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ για την καταβολή του φόρου από υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κ-μ της ΕΈ
 26. 22.5. Πότε καθίσταται υπόχρεος για την καταβολή του ΦΠΑ ο φορολογικός αντιπρόσωπος
 27. 22.6. Υποχρεώσεις και δικαιώματα φορολογικού αντιπροσώπου
 28. 22.7. Παραδείγματα πράξεων για τις οποίες απαιτείται ορισμός φορολογικού αντιπροσώπου (ή η λήψη ελληνικού ΑΦΜ/ΦΠΑ για κοινοτικούς) και πράξεων για τις οποίες δεν απαιτείται
 29. 23. Υποχρεώσεις προσώπων που διενεργούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές
 30. 23.1. Υποχρεώσεις στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές αγαθών
 31. 23.2. Υποχρεώσεις στις ενδοκοινοτικές παροχές υπηρεσιών προς λήπτες άλλων κρατών μελών
 32. 23.3. Υποχρεώσεις Ελλήνων υποκειμένων για τις ενδοκοινοτικές τους λήψεις υπηρεσιών
 33. 23.4. Χρόνος καταχώρησης των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και παροχών - λήψεων υπηρεσιών στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες
 34. 23.5. Υποχρεώσεις εγκεκριμένων αποθηκευτών αγαθών με ΕΦΚ, εγκεκριμένοι επιτηδευματίες – εισαγωγείς βιομηχανοποιημένων καπνών
 35. 24. Υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων/παροχών υπηρεσιών και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων/λήψεων υπηρεσιών
 36. 24.1. Υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων για παροχή υπηρεσιών σε υποκείμενο άλλου κράτους μέλους
 37. 24.2. Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών σε λήπτες ΕΕ
 38. 25. Υποβολή Δηλώσεων Intrastat
 39. 26. Ειδικές υποχρεώσεις απαλλασσόμενων του ΦΠΑ, αγροτών ειδικού καθεστώτος και νομικών προσώπων μη υποκείμενων στο ΦΠΑ που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές
 40. 27. Άλλα πρόσωπα που έχουν τις υποχρεώσεις του άρθρου 36
 41. 28. Υποχρεώσεις υπό ίδρυση επιχείρησης
 42. 29. Υποκείμενος στον φόρο κατά τον πλειστηριασμό αγαθών που ανήκουν σε υποκείμενο στον ΦΠΑ είναι ο καθ΄ου η εκτέλεση ενώ ο φόρος βαρύνει τον υπερθεματιστή και αποδίδεται στη Δ.Ο.Υ. από τον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο – συμβολαιογράφο
 43. 30. Διαδικασία απόδοσης ΦΠΑ κατά την πώληση κινητών πτωχευτικών αγαθών χωρίς πλειστηριασμό
 44. 31. Υποχρεώσεις κατασκευαστικών επιχειρήσεων
 45. 32. Απαλλαγή από τις υποχρεώσεις του άρθρου 36
 46. 33. Εκκαθάριση επιχείρησης
 47. 34. Τιμολόγιο. Αναγραφή ΦΠΑ. Αναγραφή διατάξεων.
 48. 35. Υποχρεώσεις τήρησης βιβλίων και στοιχείων
 49. Νομολογία Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΔΕΕ ΔΕΕ 36.1. Άρνηση χορηγήσεως αριθμού φορολογικού μητρώου ΦΠΑ, επειδή ο φορολογούμενος δεν διαθέτει υλικά, τεχνικά και οικονομικά μέσα προς άσκηση της δηλωθείσας οικονομικής δραστηριότητας)
Άρθρο 37.
 1. Συμπεράσματα, Επισημάνσεις, Βασικές Έννοιες άρθρου 37
 2. Θέματα άρθρου 37 6. Yποχρεώσεις του κύριου, του νομέα ή του κατόχου ακινήτου
 3. 7. Υποχρεώσεις μηχανικών και υπηρεσιών πολεοδομίας
 4. 8. Υποχρεώσεις ΙΚΑ
 5. 9. Υποχρεώσεις Συμβολαιογράφων
 6. 10. Υποχρεώσεις υποθηκοφυλάκων
Άρθρο 38.
 1. Συμπεράσματα, Επισημάνσεις, Βασικές Έννοιες άρθρου 38
 2. Θέματα άρθρου 38 18. Γενικά για τις δηλώσεις ΦΠΑ
 3. 18.1. Η σημασία των δηλώσεων για τη λειτουργία του συστήματος ΦΠΑ
 4. 18.2. Δήλωση ΦΠΑ
 5. 18.3. Ποιοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση ΦΠΑ
 6. 18.4. Ποιοι δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση ΦΠΑ
 7. 18.5. Πότε οι υποκείμενοι και τα πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ υποβάλλουν εκτάκτως δήλωση ΦΠΑ
 8. 19. Φορολογικές περίοδοι ΦΠΑ
 9. 20. Υποβολή από 1.1.2014 μιας μόνο δήλωσης ΦΠΑ ετησίως για αγρότες του κανονικού καθεστώτος που δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα με βιβλία και στοιχεία
 10. 21. Μη υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ επιχειρήσεων που βρίσκονται σε αδράνεια ή αναστολή εργασιών
 11. 22. Χρόνος υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ
 12. 23. Χρόνος καταβολής του ΦΠΑ
 13. 24. Διακοπή εργασιών λόγω μεταφοράς της επιχείρησης εκτός Ελλάδας
 14. 25. Τρόπος υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ και καταβολής του φόρου
 15. 26. Καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ για διαχειριστικές περιόδους που λήγουν από 1.1.2014
 16. 27. Υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ κατά ειδικό τρόπο για συγκεκριμένες κατηγορίες επιτηδευματιών
 17. 28. Δυνατότητα μη υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ από τους εφημεριδοπώλες
 18. 29. Αποσυσχέτιση της υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ και καταβολής του φόρου – Καταβολή ΦΠΑ σε δόσεις
 19. 30. Διασάφηση εισαγωγής
 20. 31. Δήλωση ΦΠΑ υποκειμένων που ενεργούν αποκλειστικά πράξεις χωρίς δικαίωμα έκπτωσης για ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών
 21. 32. Ενδοκοινοτική απόκτηση καινούριου μεταφορικού μέσου
 22. 33. Ανάκληση ειδικής δήλωσης ακινήτων
 23. 34. Αφετηρία για την επιβολή του προστίμου και τον υπολογισμό του πρόσθετου φόρου
 24. 35. Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων ΦΠΑ
 25. 35.1. Υποβολή τροποποιητικής δήλωσης λόγω αύξησης του οφειλόμενου φόρου
 26. 35.2. Υποβολή τροποποιητικής δήλωσης λόγω μείωσης του οφειλόμενου φόρου
 27. 35.3. Υποβολή τροποποιητικής δήλωσης λόγω διόρθωσης του αρχικού χρεωστικού υπολοίπου σε πιστωτικό
 28. 35.4. Υποβολή τροποποιητικής δήλωσης λόγω αύξησης του πιστωτικού υπολοίπου
 29. 35.5. Υποβολή τροποποιητικής δήλωσης λόγω μείωσης του πιστωτικού υπολοίπου
 30. 35.6. Δεν απαιτείται η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης όταν ...
 31. 36. Βασικές διατάξεις Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας σχετικά με την υποβολή δήλωσης και την καταβολή του φόρου
 32. 36.1. Φορολογικός εκπρόσωπος
 33. 36.2. Ημερομηνία υποβολής δήλωσης
 34. 36.3. Τροποποιητική δήλωση
 35. 36.4. Δήλωση με επιφύλαξη
 36. 36.5. Πληρωμή φόρου
 37. 36.6. Επιστροφή φόρου
 38. 36.7. Αλληλέγγυα ευθύνη
 39. 36.8. Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής
 40. 36.9. Διαδικαστικές παραβάσεις - Πρόστιμα
 41. 36.10. Παραβάσεις φοροδιαφυγής
 42. 36.11. Πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής
 43. 36.12. Πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης
 44. 37. Έντυπο δήλωσης ΦΠΑ 2015
 45. 38. Πωλήσεις αγαθών στην Ελλάδα και παροχές υπηρεσιών εντός του εσωτερικού της χώρας – ηλεκτρονική αίτηση επιστροφής ΦΠΑ
 46. 39. Πωλήσεις αγαθών στο εσωτερικό της χώρας και στα νησιά του Αιγαίου, ενδοκοινοτικές παραδόσεις και ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών
 47. 40. Παροχή από ελληνική εταιρεία μελετών υπηρεσιών στο εσωτερικό της χώρας, σε πελάτη άλλου κ-μ και σε πελάτη τρίτης χώρας – Ενδοκοινοτική λήψη υπηρεσιών
 48. 41. Αγορά αγαθών από άλλο κ-μ και παράδοση σε πελάτη στην Ελλάδα – Αγορά αγαθών από Τρίτη χώρα και πώληση σε Τρίτη χώρα - Πωλήσεις από απόσταση προς τη Γερμανία
 49. 42. Τριγωνικές ενδοκοινοτικές αποκτήσεις (αγαθά) -– Εισαγωγή ηλεκτρικών συσκευών από ΗΠΑ – Καταβολή ΦΠΑ στο τελωνείο- Εξαγωγή αγαθών στην Αλβανία
 50. 43. Τριγωνική ενδοκοινοτική παράδοση – Αγορά με αναστολή καταβολής ΦΠΑ από την Ελλάδα - Εισαγωγή με αναστολή καταβολής του ΦΠΑ (ΚΥΑ 2869/87) – Επιστροφή λόγω ελαττώματος.
 51. 44. Παραγγελιοδοχικές εργασίες πώλησης
 52. 45. Παράδοση νεόδμητων ακινήτων υπαγόμενων σε ΦΠΑ από κατασκευαστικές επιχειρήσεις
 53. 46. Αυτοπαράδοση αγαθού – ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσίας
 54. 47. Ενδοκοινοτική απόκτηση καινούριου αυτοκινήτου
 55. 48. Αγορά από Έλληνα μεταπωλητή μεταχειρισμένου ΕΙΧ από έμπορο του κανονικού καθεστώτος στη Γερμανία – αγορά από απαλλασσόμενο γιατρό μεταχειρισμένου ΕΙΧ από Γερμανία – Αγορά μεταχειρισμένου ΕΙΧ από Έλληνα μεταπωλητή από πωλητή του περιθωρίου στη Γερμανία – αγορά από Έλληνα πωλητή του περιθωρίου μεταχειρισμένου ΕΙΧ αυτοκινήτου από Έλληνα αγοραστή
 56. 49. Απόδοση ΦΠΑ και άσκηση δικαιώματος έκπτωσης από ενταγμένο στο ειδικό καθεστώς καταβολής του ΦΠΑ κατά την είσπραξη (άρθρο 39β) – Δηλώσεις προμηθευτή και μη ενταγμένου πελάτη
Άρθρο 39.
 1. Συμπεράσματα, Επισημάνσεις, Βασικές Έννοιες άρθρου 39
 2. Θέματα άρθρου 39 13. Νομοθετικό πλαίσιο
 3. 14. To ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων είναι προαιρετικό
 4. 15. Βασικά χαρακτηριστικά ειδικού καθεστώτος
 5. 16. Δυνατότητα ένταξης όλων των επαγγελμάτων με μόνο κριτήριο το ύψος του τζίρου
 6. 17. Προϋποθέσεις ένταξης στο ειδικό καθεστώς και όριο ακαθαρίστων εσόδων 10.000 ευρώ για την ένταξη στο καθεστώς
 7. 18. Εξαιρέσεις από το ειδικό καθεστώς
 8. 19. Υποχρεωτική μετάταξη από το ειδικό καθεστώς στο κανονικό
 9. 20. Χρόνος μετάταξης – δήλωση μεταβολών
 10. 21. Απογραφή, υποβολή δήλωσης αποθεμάτων και απόδοση ή έκπτωση του ΦΠΑ
 11. 22. Διαδικασία ένταξης στο απαλλασσόμενο καθεστώς από 1.1.2015 και εφεξής
 12. 23. Βιβλία και στοιχεία απαλλασσόμενων μικρών επιχειρήσεων
 13. 24. Όρια απαλλαγής μικρών επιχειρήσεων στα κράτη μέλη
 14. Νομολογία Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΔΕΕ ΔΕΕ 39.1. Ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων - Έννοια του όρου “ετήσιος κύκλος εργασιών“ )
Άρθρο 39α.
 1. Συμπεράσματα, Επισημάνσεις, Βασικές Έννοιες άρθρου 39α
 2. Θέματα άρθρου 39α 18. Αντιστροφή της υποχρέωσης καταβολής του ΦΠΑ – Καταβολή του ΦΠΑ από το λήπτη και μη αναγραφή ΦΠΑ στο στοιχείο που εκδίδει ο πάροχος
 3. 19. Εφαρμογή ειδικού καθεστώτος αντιστροφής της υποχρέωσης καταβολής του ΦΠΑ για τις παραδόσεις ανακυκλώσιμων απορριμμάτων
 4. 20. Έννοια ανακυκλώσιμων απορριμμάτων
 5. 21. Καταγραφή πράξεων που υπάγονται στο καθεστώς ανακυκλώσιμων απορριμμάτων
 6. 22. Καταγραφή πράξεων που δεν υπάγονται στο καθεστώς ανακυκλώσιμων απορριμμάτων
 7. 23. Μη εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος ανακυκλωσίμων στις παραδόσεις προσώπων απαλλασσόμενων ή εξαιρούμενων του ΦΠΑ
 8. 24. Συντελεστής ΦΠΑ στις παραδόσεις ανακυκλώσιμων απορριμμάτων
 9. 25. Υποχρεώσεις του πωλητή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων
 10. 26. Υποχρεώσεις του αγοραστή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων
 11. 27. Επιστροφή ΦΠΑ σε πρόσωπα που πωλούν ανακυκλώσιμα απορρίμματα
 12. 28. ΦΠΑ υπολειμμάτων που προκύπτουν από την βιομηχανοποίηση καπνού καθώς και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων γενικότερα
 13. 29. Επιβολή ΦΠΑ στην αγορά και πώληση χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών – Μη εφαρμογή του καθεστώτος του 39α.
 14. 30. Δικαιώματα εμπορίας ρύπων. Αντιστροφή υποχρέωσης.
 15. 31. Αντιστροφή υποχρέωσης για κατασκευαστικές εργασίες που λαμβάνουν οι ΟΤΑ, το Δημόσιο, οι Οργανισμοί δημοσίου δικαίου κ.λπ. Τιμολόγια χωρίς χρέωση ΦΠΑ
 16. 31.1. Πράξεις για τις οποίες ισχύει η αντιστροφή της υποχρέωσης
 17. 31.2. Αναθέτουσες αρχές
 18. 31.3. Αναθέτουσες αρχές - κύριοι των έργων που κατασκευάζονται
 19. 31.4. Χρησιμοποίηση των έργων σε φορολογητέα δραστηριότητα με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών
 20. 31.5. Υποχρεώσεις εργολάβου. Τιμολόγιο
 21. 31.6. Υποχρεώσεις αναθέτουσας αρχής
 22. 31.7. Έναρξη ισχύος
 23. 31.8. Χρόνος έκδοσης τιμολογίων
Άρθρο 39β.
 1. Συμπεράσματα, Επισημάνσεις, Βασικές Έννοιες άρθρου 39β
 2. Θέματα άρθρου 39β 12. Γενικά για το ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ κατά την είσπραξη
 3. 13. Επιλογή ένταξης στο ειδικό καθεστώς - Προϋπόθεση ορίου κύκλου εργασιών 500.000 ευρώ
 4. 14. Απαιτητό του ΦΠΑ και έκπτωση του ΦΠΑ εισροών για συναλλαγές που διενεργούνται στα πλαίσια του ειδικού καθεστώτος
 5. 15. Πράξεις που δεν υπάγονται στο ειδικό καθεστώς
 6. 16. Τρόπος ένταξης στο ειδικό καθεστώς
 7. 17. Χρόνος παραμονής στο ειδικό καθεστώς
 8. 18. Έγκριση φορολογικής διοίκησης για τη δήλωση ένταξης
 9. 19. Υποχρεώσεις ενταγμένων στο ειδικό καθεστώς και των πελατών τους
 10. 19.1. Υποχρεώσεις ενταγμένων στο ειδικό καθεστώς
 11. 19.2. Υποχρεώσεις πελατών μη ενταγμένων στο ειδικό καθεστώς λόγω συναλλαγών με προμηθευτές ή παρόχους ενταγμένους στο ειδικό καθεστώς
 12. 19.3. Οι μη ενταγμένοι στο καθεστώς προμηθευτές των ενταγμένων υποκείμενων, δεν έχουν τις υποχρεώσεις ...
 13. 19.4. Ηλεκτρονικός έλεγχος μέσω TAXIS της ένταξης στο ειδικό καθεστώς
 14. 20. Έξοδος από το ειδικό καθεστώς
 15. 20.1. Περιπτώσεις εξόδου από το ειδικό καθεστώς
 16. 20.2. Υποχρεώσεις λόγω της εξόδου από το ειδικό καθεστώς
 17. 20.3. Ενέργειες Φορολογικής Διοίκησης – έξοδος από το καθεστώς
 18. 21. Ειδικό στοιχείο προκαταβολής στα πλαίσια του ειδικού καθεστώτος
 19. 22. Συμπλήρωση Δήλωσης ΦΠΑ - παραδείγματα απόδοσης ΦΠΑ και άσκησης δικαιώματος έκπτωσης από ενταγμένο στο καθεστώς προμηθευτή και από μη ενταγμένο πελάτη
 20. 23. Λογιστικά αρχεία. Παραστατικά στοιχεία που απαιτούνται στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 39β
Άρθρο 40.
 1. Συμπεράσματα, Επισημάνσεις, Βασικές Έννοιες άρθρου 40
 2. Θέματα άρθρου 40 10. Νομικό πλαίσιο για δυνατότητα θέσπισης ειδικών καθεστώτων κατ’ αποκοπή καταβολής ΦΠΑ
 3. 11. Προϋποθέσεις υιοθέτησης ειδικού καθεστώτος
 4. 12. Γενικά χαρακτηριστικά ειδικού καθεστώτος
 5. 13. Διαδικασία υιοθέτησης ειδικού καθεστώτος
 6. 14. Εφαρμοζόμενα ειδικά καθεστώτα
 7. 15. Ειδικό καθεστώς επιχειρήσεων παράκτιας αλιείας και επιχειρήσεων σπογγαλιείας
 8. 16. Περιορισμοί υπαγωγής στο κατ` αποκοπή καθεστώς -Υποχρεώσεις των εκμεταλλευτών σκαφών θαλάσσιας αλιείας, οι οποίοι δεν εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς
 9. 17. Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του ειδικού κατ` αποκοπή καθεστώτος αλιέων
 10. 17.1. Σκάφη παράκτιας αλιείας
 11. 17.2. Μήκος σκαφών μεταξύ καθέτων
 12. 17.3. Προσδιορισμός ετήσιου κατ` αποκοπή ΦΠΑ
 13. 17.4. Μικτή εκμετάλλευση (σπογγαλιείας και παράκτιας αλιείας)
 14. 17.5. Ο φόρος καταβάλλεται από τους αλιείς του ειδικού καθεστώτος ...
 15. 17.6. Σε περίπτωση εκμετάλλευσης περισσότερων του ενός σκαφών, ο φόρος καταβάλλεται ...
 16. 18. Αλλαγή εκμεταλλευτή του σκάφους
 17. 19. Τήρηση βιβλίων. Έκδοση στοιχείων. Αλιείς κατ’ αποκοπή καθεστώτος. Αλιείς κανονικού καθεστώτος
 18. 20. Προαιρετική ένταξη αλιέων στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ
 19. 21. Υπαγωγή στο κανονικό καθεστώς για τις πωλήσεις αλιέων σε λαϊκές αγορές μετά την 1.10.2010
 20. 22. Απαλλαγή της παράδοσης και εισαγωγής πλοίων και πλωτών μέσων που προορίζονται για την αλιεία και τη σπογγαλιεία
 21. 23. Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης ΦΠΑ από τους εκμεταλλευτές σκαφών στη λίμνη Ιωαννίνων
 22. 24. Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης ΦΠΑ από τους εκμεταλλευτές ιππήλατων οχημάτων
 23. 25. Υποχρεώσεις ΦΠΑ των εκμεταλλευτών ΤΑΧΙ
Άρθρο 41.
 1. Συμπεράσματα, Επισημάνσεις, Βασικές Έννοιες άρθρου 41
 2. Θέματα άρθρου 41 19. Γενικά για το ειδικό καθεστώς αγροτών
 3. 20. Οι αγρότες, όταν το επιτρέπει το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων, έχουν τρεις επιλογές για το ΦΠΑ.
 4. 21. Νομοθετικό πλαίσιο 2014 και εφεξής, για τους αγρότες ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ
 5. 22. Κριτήρια υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ από 1.1.2014
 6. 22.1. Κριτήρια υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ από 1.1.2014
 7. 22.2. Αποφάσεις με κριτήρια υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς από 1.1.2014
 8. 22.3. Νέοι αγρότες. Επιλογή ένταξης
 9. 23. Έννοια Ακαθαρίστων Εσόδων για την εφαρμογή των κριτηρίων υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς αγροτών
 10. 23.1. Πωλήσεις αγροτικών προϊόντων από συνεταιρισμούς
 11. 23.2. Έννοια Υποκαταστήματος για αγροτικές εκμεταλλεύσεις
 12. 23.3. Περιπτώσεις Συνεκμετάλλευσης σε αγροτικές δραστηριότητες
 13. 23.4. Δικαιώματα Ενιαίας Ενίσχυσης για την εφαρμογή των κριτηρίων υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς αγροτών της παρ. 1 άρθρου 41 ΦΠΑ
 14. 24. Άσκηση παράλληλης δραστηριότητας αγροτών και τήρηση βιβλίων – ένταξη σε κατηγορία τήρησης βιβλίων
 15. 25. Δυνατότητα μη τήρησης βιβλίων και παραμονής στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ παρά την μη πλήρωση των 2 βασικών κριτηρίων εξαίρεσης
 16. 26. Παροχή δυνατότητας μη ενημέρωσης απλογραφικών βιβλίων σε φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς
 17. 27. Υποβολή από 1.1.2014 μιας μόνο δήλωσης ΦΠΑ ετησίως για αγρότες φυσικά πρόσωπα του κανονικού καθεστώτος που δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα με βιβλία και στοιχεία
 18. 28. Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με εφαρμογή κατ’ αποκοπή συντελεστή 6%
 19. 28.1. Γενικά. Επιστροφή φόρου. Δήλωση – Αίτηση. Ειδικές περιπτώσεις
 20. 28.2. Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ αγροτών ειδικού καθεστώτος
 21. 28.3. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας επιστροφής πραγματοποιείται ...
 22. 28.4. Μη υποβολή των δικαιολογητικών επιστροφής, εντός της προθεσμίας ...
 23. 28.5. Αντιμετώπιση αιτήσεων αγροτών που δεν περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό αρχείο του ΥΠΑΝ
 24. 28.6. Έλεγχος μετά την επιστροφή
 25. 28.7. Έντυπο αίτησης επιστροφής για υποβολές αιτήσεων από το 2014
 26. 28.8. Ο αγρότης που παρέδωσε τα αγροτικά προϊόντα του στον αγροτικό συνεταιρισμό πριν την ημερομηνία μετάταξής του από το ειδικό καθεστώς στο κανονικό ...
 27. 28.9. Ακαθάριστα έσοδα αγροτών του ειδικού καθεστώτος στα οποία υπολογίζεται η επιστροφή ΦΠΑ
 28. 28.10. Μη επιστροφή ΦΠΑ για αποζημιώσεις
 29. 28.11. Επιστροφή ΦΠΑ αγροτών βάσει τιμολογίων εκδοθέντων από Συνεταιρισμό αντί για εκκαθαρίσεις ή τιμολόγια αγοράς, καθώς και στην περίπτωση που η σήμανση είναι μεταγενέστερη της έκδοσης
 30. 28.12. Επιστροφή ΦΠΑ σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος με αντίγραφα των νόμιμων φορολογικών στοιχείων σε περίπτωση απώλειας των πρωτοτύπων
 31. 28.13. Δυνατότητα μη διαβίβασης της αίτησης επιστροφής στη Δ.Ο.Υ. ελέγχου
 32. 29. Πωλήσεις προϊόντων παραγωγής αγροτών ειδικού καθεστώτος από δικά τους καταστήματα, σε λαϊκές ή ως εξαγωγές και ενδοκοινοτικές παραδόσεις – Ένταξη στο κανονικό καθεστώς και έκδοση ειδικού στοιχείου για κατ’ αποκοπή επιστροφή ΦΠΑ από 1.1.2010
 33. 29.1. Διαδικασία επιστροφής κατ ΄ αποκοπή ποσοστού 3%
 34. 29.2. Περιεχόμενο ειδικού στοιχείου παράδοσης αγροτικών προϊόντων
 35. 29.3. Έκδοση ειδικού στοιχείου και από τους αγρότες του κανονικού καθεστώτος
 36. 29.4. Μη χαρακτηρισμός ως λαϊκών αγορών των ετήσιων ανθοκομικών εκθέσεων, όπου συμμετέχουν αγρότες του ειδικού καθεστώτος
 37. 29.5. Πώληση από αγρότη στις λαϊκές αγορές αγροτικών προϊόντων παραγωγής του ιδίου και τρίτων
 38. 30. Περιπτώσεις υποχρέωσης εφαρμογής κανονικού καθεστώτος. Πότε δεν εφαρμόζεται το ειδικό καθεστώς
 39. 31. Επιστροφή ΦΠΑ σε αγρότη του ειδικού καθεστώτος που συμμετέχει σε εταιρία
 40. 32. Οι αγρότες ειδικού καθεστώτος που ασχολούνται και με τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW ή τη λειτουργία αγροτοτουριστικών μονάδων ως 10 δωματίων μπορούν να εξακολουθήσουν να δικαιούνται κατ΄ αποκοπή επιστροφή ΦΠΑ
 41. 33. Συναλλαγές αγροτών με άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.
 42. 34. Μετάταξη αγροτών από το ειδικό καθεστώς στο κανονικό και αντίστροφα
 43. 34.1. Υποχρεώσεις και δικαιώματα ΦΠΑ αγροτών που από 1.1.2014 τηρούν βιβλία και στοιχεία λόγω μετάταξης
 44. 35. Μετάταξη αγροτών. Απογραφή αποθεμάτων. Δήλωση αποθεμάτων. Δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ αποθεμάτων και υπόλοιπων πέμπτων των παγίων
 45. 35.1. Απογραφή αποθεμάτων – δήλωση αποθεμάτων
 46. 35.2. Μη υποχρεωτική η σύνταξη απογραφής και η υποβολή δήλωσης αποθεμάτων από αγρότες που μετατάσσονται στο κανονικό καθεστώς
 47. 35.3. Δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ αποθεμάτων απογραφής κατά την μετάταξη
 48. 35.4. Αντιμετώπιση αποθεμάτων
 49. 35.5. Μετάταξη από το κανονικό καθεστώς στο ειδικό και καταβολή φόρου
 50. 35.6. Γενικές σημειώσεις για την απογραφή και την αξία των απογραφομένων αγαθών
 51. 36. Παραγγελιοδοχικές πωλήσεις αγροτικών προϊόντων για λογαριασμό αγροτών του κανονικού και ειδικού καθεστώτος από 1.1.2014 – Κατάργηση της απόφασης Π. 2070/87
 52. 36.1. Κατάργηση της απόφασης Π. 2070/1820/ΠΟΛ. 109/1987 – επιβολή ΦΠΑ επί πωλήσεων αγροτικών συνεταιρισμών για λογαριασμό αγροτών
 53. 37. Υπολογισμός εσόδων αγροτών ειδικού καθεστώτος επί των οποίων υπολογίζεται η επιστροφή
 54. 37.1. Μη επιστροφή για αποζημιώσεις
 55. 38. Είσπραξη από τα ελαιοτριβεία εκθλιπτικού δικαιώματος σε είδος (λάδι) και περαιτέρω πώλησή του σε τρίτους
 56. 39. Λοιπά θέματα αγροτών εκτός ΦΠΑ
 57. 39.1. Παραβάσεις αγροτών και πρόστιμα
 58. 39.2. Μη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων αγροτών από 1.1.2014
 59. 39.3. Έκδοση Στοιχείων αγροτών
 60. 39.4. Εκδιδόμενα στοιχεία κατά την είσπραξη επιδοτήσεων
 61. 39.5. Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών
 62. 39.6. Δηλώσεις μεταβολής για ένταξη στο κανονικό καθεστώς των αγροτών και στην τήρηση βιβλίων από 1.1.2014
 63. 39.7. Δικαιολογητικά που πρέπει να συνυποβάλλονται με τις δηλώσεις μεταβολής ή έναρξης των αγροτών
 64. 39.8. Προσκόμιση Αποδεικτικού Εγγραφής σε ασφαλιστικό φορέα
 65. 39.9. Δεν απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής σε Επιμελητήριο
 66. 39.10. Φορολογία εισοδήματος
 67. 39.11. Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων
 68. 39.12. Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος
 69. 39.13. Υποβολή στοιχείων αγροτών σε ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ
 70. Νομολογία Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΔΕΕ ΔΕΕ 41.1. Αρχές εφαρμογής ειδικού καθεστώτος αγροτών)
 71. ΔΕΕ 41.2. Έννοια γεωργικών υπηρεσιών - δεν περιλαμβάνεται η αγρομίσθωση / μίσθωση / εκμίσθωση κυνηγετικών περιοχών)
 72. ΔΕΕ 41.3. Μηδενικό κατ’ αποκοπή ποσοστό συμψηφισμού)
Άρθρο 42.
 1. Συμπεράσματα, Επισημάνσεις, Βασικές Έννοιες άρθρου 42
 2. Θέματα άρθρου 42 8. Σκοπός των διατάξεων του άρθρου 42
 3. 9. Αγρότες, αγροτικά προϊόντα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και υπηρεσίες - Έννοιες
 4. 9.1. Αγρότες
 5. 9.2. Αγροτικά προϊόντα
 6. 9.3. Αγροτικές εκμεταλλεύσεις
 7. 9.4. Αγροτικές υπηρεσίες
 8. 10. Η παραγωγή και εμφιάλωση κρασιών καθώς και η παραγωγή τυριού με στοιχειώδη επεξεργασία αποτελούν αυτούσια αγροτικά προϊόντα και ο αγρότης δεν χάνει εξ αυτού του λόγου τη δυνατότητα να υπάγεται στο ειδικό καθεστώς αγροτών
Άρθρο 43.
 1. Συμπεράσματα, Επισημάνσεις, Βασικές Έννοιες άρθρου 43
 2. Θέματα άρθρου 43 22. Υπαγόμενες στο ειδικό καθεστώς επιχειρήσεις και πράξεις
 3. 23. Προϋποθέσεις υπαγωγής των πρακτορείων ταξιδιών στο ειδικό καθεστώς
 4. 24. Πράξεις μη υπαγόμενες στο ειδικό καθεστώς
 5. 25. Φορολογητέα αξία για το ειδικό καθεστώς
 6. 26. Τα ποσά του φόρου με τα οποία επιβαρύνεται το πρακτορείο από άλλους υποκείμενους στο φόρο για την ενιαία υπηρεσία, δεν εκπίπτονται, ούτε επιστρέφονται
 7. 27. Εφαρμογή ειδικού καθεστώτος και υπολογισμός μικτής αμοιβής όταν πραγματοποιούνται ταξίδια αποκλειστικά σε τρίτες χώρες ή ταξίδια μικτά σε ΕΕ και τρίτες χώρες
 8. 27.1. Γενικά
 9. 27.2. Μικτά πακέτα σε ΕΕ και τρίτες χώρες
 10. 27.2.1. Για την εφαρμογή της μεθόδου αυτής τα πρακτορεία υποχρεούνται
 11. 27.2.2. Για την ευκολότερη εφαρμογή της μεθόδου αυτής, και την διευκόλυνση του ελέγχου, με την παραπάνω εγκύκλιο (ΠΟΛ.1221/1995) διευκρινίζονται τα εξής
 12. 27.2.3. Παραδείγματα σχετικά με τον επιμερισμό σε μικτά πακέτα
 13. 28. Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην οργάνωση συνεδρίων από πρακτορεία ταξιδίων
 14. 29. Υπολογισμός μικτού κέρδους σε «ταξίδι - πακέτο» όπου το κόστος του πρακτορείου συνίσταται από παροχές που λαμβάνει από άλλους υποκείμενους στο φόρο και από παροχές με ίδια μέσα, όπως υπηρεσίες μεταφοράς
 15. 30. Μη υποχρέωση περιορισμού του δικαιώματος έκπτωσης (proratα) σε πρακτορείο ταξιδίων που διοργανώνει και πωλεί ταξίδια «πακέτο» σε ΕΕ και τρίτες χώρες και παράλληλα ασκεί και άλλη φορολογητέα δραστηριότητα
 16. 31. Μεσιτικές εργασίες έκδοσης εισιτηρίων
 17. 32. Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος κατά τη διάθεση από αεροπορική εταιρεία στους ταξιδιώτες - πελάτες της υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς (εντός ΕΕ), από το αεροδρόμιο στο κέντρο της πόλης, οι οποίες αγοράστηκαν από τρίτο
 18. 33. Mίσθωση τουριστικού λεωφορείου από πρακτορείο ταξιδίων για μεταφορά πελατών του
 19. 34. Εφαρμογή ειδικού καθεστώτος σε μεμονωμένη παροχή υπηρεσιών
 20. Νομολογία Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΔΕΕ ΔΕΕ 43.1. Γενικά για το ειδικό καθεστώς – Εφαρμογή του μόνο για υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους)
 21. ΔΕΕ 43.2. Υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς της παροχής από πρακτορείο υπηρεσίας που περιορίζεται στην παροχή στέγης)
 22. ΔΕΕ 43.3. Το ειδικό καθεστώς δεν εφαρμόζεται στη μεμονωμένη πώληση εισιτηρίων για την όπερα, την οποία πραγματοποιεί ένα πρακτορείο ταξιδιών χωρίς να παρέχει καμία ταξιδιωτική υπηρεσία)
 23. ΔΕΕ 43.4. Το ειδικό καθεστώς πρακτορείων εφαρμόζεται και για επιχειρηματίες που δεν είναι πρακτορεία (π.χ. ξενοδοχειακές επιχειρήσεις) αλλά διενεργούν πανομοιότυπες πράξεις, στο πλαίσιο μιας άλλης δραστηριότητας.)
 24. ΔΕΕ 43.5. Υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς της παροχής από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις πακέτου περιλαμβάνοντος διαμονή και ταξίδι)
 25. ΔΕΕ 43.6. Πακέτο περιλαμßάνον τη διαμονή και το ταξίδι - Βάση υπολογισμού του περιθωρίου κέρδους)
 26. ΔΕΕ 43.7. Εφαρμογή ειδικού καθεστώτος πρακτορείων όταν επιχειρηματίας οργανώνει ταξίδια για εκμάθηση γλωσσών στην αλλοδαπή και παρέχει ιδίω ονόματι υπηρεσίες διαμονής χρησιμοποιώντας υπηρεσίες άλλων υποκειμένων)
 27. ΔΕΕ 43.8. Πρόσθετο ποσό που καταβάλλει πρακτορείο ταξιδίων που ενεργεί ως μεσάζων για λογαριασμό οργανωτή περιηγήσεων μέχρι το ποσό της εκπτώσεως που χορήγησε το πρακτορείο στον ταξιδιώτη - Βάση επιβολής ΦΠΑ στο ειδικό καθεστώς )
 28. ΔΕΕ 43.9. Προσδιορισμός της βάσεως επιβολής του φόρου όσον αφορά υπηρεσίες τις οποίες παρέχει μεσάζων)
 29. ΔΕΕ 43.10. Μέθοδος υπολογισμού του φόρου για υπηρεσίες που αγοράστηκαν από τρίτους και υπηρεσίες που παρέχουν οι ίδιοι οι πράκτορες)
 30. ΔΕΕ 43.11. Οργανωτής τουριστικών περιηγήσεων εγκατεστημένος εντός κ-μ, παρέχων υπηρεσίες μέσω ενός πράκτορα εγκατεστημένου εντός άλλου κ-μ και προϋποθέσεις καθορισμού του τόπου φορολογίας εντός του κ-μ της εγκαταστάσεως του πράκτορα )
 31. ΔΕΕ 43.12. Εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σε παροχή υπηρεσίας μεταφοράς από πρακτορείο ταξιδιών που ενεργεί στο όνομά του)
 32. ΔΕΕ 43.13. Εθνική νομοθεσία που προβλέπει την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος σε άλλα πρόσωπα πλην των ταξιδιωτών – Έννοιες “ταξιδιώτης” και “πελάτης”)
Άρθρο 44.
 1. Συμπεράσματα, Επισημάνσεις, Βασικές Έννοιες άρθρου 44
 2. Θέματα άρθρου 44 14. Γενικές αρχές ειδικού καθεστώτος βιομηχανοποιημένων καπνών και έννοια βιομηχανοποιημένων καπνών
 3. 15. Φορολογητέα αξία στην παράδοση, ενδοκοινοτική απόκτηση και εισαγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών
 4. 16. Χρόνος γένεσης φορολογικής υποχρέωσης – Τρόπος καταβολής του φόρου
 5. 17. Έκπτωση του ΦΠΑ εισροών των εγκεκριμένων αποθηκευτών
 6. 18. Συμψηφισμός – Επιστροφή ΦΠΑ σε περίπτωση φθοράς ή βλάβης των βιομηχανοποιημένων καπνών
 7. 19. Έκδοση τιμολογίων πώλησης βιομηχανοποιημένων καπνών
 8. 20. Πρατηριούχοι και λιανοπωλητές βιομηχανοποιημένων καπνών
 9. 21. Καθορισμός πλασματικών τιμών λιανικής πώλησης μικροποσοτήτων βιομηχανοποιημένων καπνών που εισάγονται από ιδιώτες για ατομική χρήση
 10. 22. Πώληση βιομηχανοποιημένου καπνού από καπνοπαραγωγούς
 11. 23. Πώληση καπνοβιομηχανικών προϊόντων για λογαριασμό τρίτων
Άρθρο 45.
 1. Συμπεράσματα, Επισημάνσεις, Βασικές Έννοιες άρθρου 45
 2. Θέματα άρθρου 45 25. Ειδικά καθεστώτα φορολογίας μεταπωλητών μεταχειρισμένων αγαθών και αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας και πωλήσεων των ίδιων αγαθών σε δημοπρασίες
 3. 26. Γενικές αρχές για την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος μεταπωλητών μεταχειρισμένων αγαθών και αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας
 4. 27. Ορισμοί εννοιών μεταχειρισμένων αγαθών, μεταχειρισμένων μεταφορικών μέσων, υποκείμενου στο φόρο μεταπωλητή, διοργανωτή δημοπρασίας και εντολέα διοργανωτή δημοπρασίας
 5. 28. Προϋποθέσεις εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος περιθωρίου μεταπωλητών
 6. 29. Μέσα απόδειξης της ιδιότητας των προμηθευτών προκειμένου για την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος περιθωρίου κέρδους μεταπωλητών
 7. 29.1. Αποδεικτικά μέσα για αγορές από το εσωτερικό της χώρας
 8. 29.2. Αποδεικτικά μέσα για αγορές από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.
 9. 30. Δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίζουν στα Τελωνεία οι μεταπωλητές μεταχειρισμένων αγαθών του ειδικού καθεστώτος φορολογίας περιθωρίου κέρδους
 10. 31. Φορολογητέα αξία, φόρος και υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ
 11. 32. Δικαίωμα επιλογής στην εφαρμογή ειδικού καθεστώτος περιθωρίου κέρδους
 12. 33. Απαλλαγή από ΦΠΑ των παραδόσεων μεταχειρισμένων αγαθών και αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας, εφόσον οι παραδόσεις αυτές εμπίπτουν στο καθεστώς περιθωρίου κέρδους και τα αγαθά εξάγονται ή πρόκειται για παραδόσεις σε αεροπλάνα, πλοία κ.λπ.
 13. 34. Έκπτωση ΦΠΑ αγορών, από τα πρόσωπα που εφαρμόζουν το καθεστώς περιθωρίου κέρδους
 14. 35. Έκπτωση του φόρου από μεταπωλητή που έκανε την επιλογή της παραγράφου 4 του άρθρου 45
 15. 36. Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος περιθωρίου κέρδους και για τα μεταχειρισμένα επενδυτικά αγαθά των αγροτών του ειδικού καθεστώτος
 16. 37. Υποχρεώσεις υποκειμένου στο ΦΠΑ μεταπωλητή
 17. 38. Απλοποιημένο καθεστώς προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας συνολικά κατά φορολογική περίοδο
 18. 39. Προαιρετική εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος περιθωρίου κέρδους
 19. 40. Αυτοπαραδόσεις αγαθών - μεταβίβαση ως συνόλου επιχείρησης κλάδου ή μέρους αυτής
 20. 41. Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος μεταχειρισμένων αγαθών, στην παραγγελιοδοχική πώληση μεταχειρισμένων αγαθών
 21. 42. Αγορά και πώληση αυτοκινήτων με το ειδικό καθεστώς περιθωρίου κέρδους
 22. 43. Παραδόσεις μεταφορικών μέσων σε πρόσωπα εγκατεστημένα σε άλλα κ-μ
 23. 44. Αποκτήσεις μεταχειρισμένων μεταφορικών μέσων από άλλα κ-μ της ΕΕ
 24. 45. Τόπος φορολογίας των πωλήσεων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από πωλητές άλλων κ-μ σε Έλληνες αγοραστές
 25. 46. Ενδείξεις τιμολογίων και διατάξεις εσωτερικής νομοθεσίας λοιπών κ-μ ΕΕ για πωλήσεις μεταχειρισμένων οχημάτων με το κανονικό και το ειδικό καθεστώς
 26. 47. Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία, από επιχείρηση που εμπορεύεται (λιανικώς) μεταχειρισμένα Ι.Χ., από 1.1.2013
 27. 48. Περιεχόμενο τιμολογίου κατά την πώληση οχήματος από Έλληνα υποκείμενο στο ΦΠΑ προς αγοραστή εγκατεστημένο σε άλλο κράτος - μέλος 
 28. 49. Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στη μεταβίβαση αποχαρακτηρισμένου επιβατικού αυτοκινήτου δημοσίας χρήσης (ΤΑΞΙ) – Μη υπαγωγή στο καθεστώς του άρθρου 45
 29. 50. Το τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων δεν λαμβάνεται υπόψη στη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας, κατά την παράδοση των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του άρθρου 45
 30. 51. Χρόνος καταβολής ΦΠΑ και τέλους ταξινόμησης αυτοκινήτων οχημάτων
 31. 52. Μεταχείριση ΦΠΑ καινούργιου μεταφορικού μέσου
 32. Νομολογία Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΔΕΕ ΔΕΕ 45.1. Σκοπός εφαρμογής καθεστώτος περιθωρίου)
 33. ΔΕΕ 45.2. Στενή ερμηνεία του ειδικού καθεστώτος περιθωρίου κέρδους)
 34. ΔΕΕ 45.3. Μη εφαρμογή ειδικού καθεστώτος για την πώληση αγαθών αποκτηθέντων από υποκείμενο με μερικό δικαίωμα έκπτωσης)
 35. ΔΕΕ 45.4. Μη εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος σε παραδόσεις μεταχειρισμένων εξαρτημάτων αυτοκινήτων εισαχθέντων προηγουμένως υπό το κανονικό καθεστώς.)
 36. ΔΕΕ 45.5. Υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς των ζωντανών ζώων που μεταπωλούνται)
 37. ΔΕΕ 45.6. Μη απαλλαγή για παραδόσεις αγαθών για τα οποία δεν χορηγείται δικαίωμα προς έκπτωση – Μεταπώληση, από εταιρία χρηματοδοτικής μισθώσεως, οχημάτων που αγοράσθηκαν μεταχειρισμένα – Eιδικό καθεστώς μεταχειρισμένων)
Άρθρο 46.
 1. Συμπεράσματα, Επισημάνσεις, Βασικές Έννοιες άρθρου 46
 2. Θέματα άρθρου 46 28. Συντελεστής ΦΠΑ στις πωλήσεις αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας από εμπόρους έργων τέχνης
 3. 18. Πεδίο εφαρμογής ειδικού καθεστώτος για πωλήσεις σε δημοπρασίες
 4. 19. Φορολογητέα Αξία – Φόρος - Υποβολή Δηλώσεων ΦΠΑ
 5. 20. Έκδοση Φορολογικών στοιχείων
 6. 21. Δημοπρασία, πώληση αγαθών, τιμολόγηση και έκδοση εκκαθάρισης
 7. 22. Καταχώρηση των πράξεων του διοργανωτή της δημοπρασίας στα τηρούμενα βιβλία
 8. 23. Χρόνος παράδοσης
 9. 24. Παραδόσεις καινούργιων μεταφορικών μέσων σε πρόσωπα εγκατεστημένα σε άλλα κράτη - μέλη. Κανόνες φορολογίας ενδοκοινοτικών συναλλαγών
 10. 25. Ορισμοί εννοιών του άρθρου 45 και 46, για μεταχειρισμένα αγαθά και μεταχειρισμένα μεταφορικά μέσα, για υποκείμενο στο φόρο μεταπωλητή, για διοργανωτή και εντολέα δημοπρασίας
 11. 25.1. Μεταχειρισμένα αγαθά
 12. 25.2. Μεταχειρισμένα μεταφορικά μέσα
 13. 25.3. Υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής
 14. 25.4. Διοργανωτής δημοπρασίας
 15. 25.5. Εντολέας διοργανωτής δημοπρασίας
 16. 26. Δικαίωμα έκπτωσης διοργανωτή δημοπρασίας
 17. 27. Κανόνες Φορολογίας ενδοκοινοτικών συναλλαγών
 18. Νομολογία Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΔΕΕ ΔΕΕ 46.1. Συντελεστής ΦΠΑ κατά την πώληση αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας)
Άρθρο 47.
 1. Συμπεράσματα, Επισημάνσεις, Βασικές Έννοιες άρθρου 47
 2. Θέματα άρθρου 47 16. Ειδικό καθεστώς επενδυτικού χρυσού
 3. 17. Απαλλαγή ΦΠΑ και δικαίωμα επιλογής φορολόγησης
 4. 18. Δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ
 5. 19. Κατά τις συναλλαγές σε επενδυτικό χρυσό υπάρχουν πρόσθετες υποχρεώσεις ως προς την έκδοση στοιχείων για τις ανάγκες του ΦΠΑ
 6. 20. Πρόσθετες υποχρεώσεις υποκειμένων που πραγματοποιούν συναλλαγές σε επενδυτικό χρυσό και μεσιτών που μεσολαβούν στις σχετικές συναλλαγές
 7. 21. Διαδικασία απαλλαγής της εισαγωγής επενδυτικού χρυσού από τρίτες χώρες
 8. 22. Εισαγωγή επενδυτικού χρυσού από ιδιώτη
 9. 23. Απαλλαγή ή μη ΦΠΑ της εισαγωγής χρυσών λιρών από ιδιώτη
Άρθρο 47α, β, γ.
 1. Συμπεράσματα, Επισημάνσεις, Βασικές Έννοιες άρθρου 47α, β, γ
 2. Θέματα άρθρου 47α, β, γ 17. Αλλαγή από 1.1.2015 του τόπου φορολογίας και του τρόπου απόδοσης του ΦΠΑ στις ηλεκτρονικές, τηλεπικοινωνιακές και ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες προς μη υποκείμενους στο ΦΠΑ
 3. 18. Θεσμικό πλαίσιο από 1.1.2015 για την παροχή ηλεκτρονικών, τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο ΦΠΑ
 4. 18.1. Κανονισμός 967/12
 5. 18.2. Κανονισμός 1042/13
 6. 18.3. Επεξηγηματικές σημειώσεις της Ε. Επιτροπής για το 2015
 7. 18.4. Οδηγός της Ε. Επιτροπής για τη μικρή μονοαπευθυντική θυρίδα (MOSS)
 8. 19. Τρόπος απόδοσης ΦΠΑ κατά την παροχή ραδιοτηλεοπτικών, τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς κοινοτικούς μη υποκείμενους
 9. 19.1. Διαδικασίες εγγραφής / διαγραφής στο μητρώο, υποβολής δηλώσεων και πληρωμών
 10. 20. Πεδίο εφαρμογής ειδικού καθεστώτος μονοαπευθυντικής θυρίδας
 11. 20.1. Υπηρεσίες για τις οποίες εφαρμόζεται το ειδικό καθεστώς
 12. 20.2. Συναλλαγές που δεν καλύπτονται από τις αλλαγές του 2015
 13. 21. Έννοια ραδιοτηλεοπτικών, τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών
 14. 21.1. Έννοια των ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών
 15. 21.2. Ποιες υπηρεσίες περιλαμβάνει το Παράρτημα VII του Ελληνικού Κώδικα ΦΠΑ
 16. 21.3. Ερμηνεία ηλεκτρονικών υπηρεσιών με βάση τον Κανονισμό 282/11
 17. 21.4. Έννοια υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών
 18. 21.5. Σύνθετες παροχές
 19. 21.6. Οι υπηρεσίες σύγκρισης τιμών και παρόμοιοι δικτυακοί τόποι που παρέχονται μέσω του διαδικτύου ...
 20. 21.7. Οι υπηρεσίες γραφείου υποστήριξης, βασικό χαρακτηριστικό των οποίων είναι η παροχή βοήθειας ...
 21. 21.8. Η μετάδοση ή αναμετάδοση ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων θεωρείται ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία μόνον ...
 22. 21.9. Όταν το ακουστικό ή οπτικοακουστικό περιεχόμενο δεν παρέχεται σε πραγματικό χρόνο ...
 23. 22. Προσδιορισμός του τόπου εγκατάστασης του λήπτη για τις ανάγκες των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς μη υποκείμενους
 24. 22.1. Τόπος εγκατάστασης λήπτη φυσικού προσώπου
 25. 22.2. Τόπος εγκατάστασης λήπτη νομικού προσώπου μη υποκειμένου στο ΦΠΑ
 26. 23. Ανάγκη προσδιορισμού του καθεστώτος του λήπτη για την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος
 27. 24. Αντιμετώπιση λήπτη που είναι εγκατεστημένος ή διαμένει σε περισσότερες από μια χώρες
 28. 25. Χρήση τεκμηρίων για τον καθορισμό του τόπου του λήπτη
 29. 25.1. Τεκμήρια όσον αφορά τον τόπο του λήπτη
 30. 25.2. Αμφισβήτηση τεκμηρίων
 31. 25.3. Αποδεικτικά στοιχεία για τον προσδιορισμό του τόπου εγκατάστασης και την αμφισβήτηση τεκμηρίων
 32. 26. Τηλεπικοινωνιακές, ηλεκτρονικές και ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες σε ξενοδοχεία και παρόμοιες τοποθεσίες
 33. 27. Μεταβατικά μέτρα
 34. 27.1. Προκαταβολές που πραγματοποιούνται πριν γίνει η παροχή
Άρθρα 48 - 65. Παράρτημα Ι. Παράρτημα ΙΙ και ΙΙΙ. Παράρτημα ΙV. Παράρτημα V. Παράρτημα VI.