Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υπ. Εσωτερικών 987/2023 Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας: 101 83, Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. Ατματζίδου
Ι. Παρασκευάς
Τηλέφωνο: 213 136 1252, 1183
E-mail: e.atmatzidou@ypes.gr
jparaskevas@ypes.gr

ΑΔΑ: ΨΕ3546ΜΤΛ6-ΦΛ3

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2023

Αριθ. πρωτ.: 74715

Εγκύκλιος: 987

ΠΡΟΣ: 1. Περιφέρεια Αττικής
α. Περιφερειάρχη
β. Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
2. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακής
Ενότητας Έδρας νομών

ΘΕΜΑ: Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 καθώς και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023.

1. Τα ζητήματα σχετικά με τα εκλογικά τμήματα και τα καταστήματα ψηφοφορίας για τη διενέργεια των εκλογών ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 51, 52 και 55 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α'57), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 43 του ν. 4804/2021 (Α' 90) «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις».

2. Ειδικότερα, από τις διατάξεις του άρθρου 55 ορίζεται ότι τα εκλογικά τμήματα και τα καταστήματα ψηφοφορίας ορίζονται με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής ενότητας της έδρας του νομού, με την οποία γίνεται η κατανομή των εκλογέων στα εκλογικά τμήματα. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 55, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4239/2014, οι αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη για τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας εκδίδονται το αργότερο δέκα (10) ημέρες μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου.

Επειδή ο διορισμός των δικαστικών αντιπροσώπων, η κλήρωση των μελών των εφορευτικών επιτροπών κ.λπ., γίνονται βάσει των αποφάσεων καθορισμού εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας, η προθεσμία των δέκα (10) ημερών δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εξαντληθεί. Για το λόγο αυτό θα πρέπει άμεσα να γίνουν όλες οι απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες, ώστε μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου να εκδοθούν το συντομότερο οι αποφάσεις καθορισμού των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας.

3. Προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία έκδοσης της ανωτέρω απόφασης, η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών θα σας αποστείλει πρόταση για τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων στην περιοχή ευθύνης σας. Σκοπός είναι η διευκόλυνση του έργου σας, ώστε να εκτυπώνονται οι εκλογικοί κατάλογοι ανά εκλογικό τμήμα και να μην απαιτείται οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία τους εκ μέρους σας. Σημειώνεται ότι λαμβάνονται υπόψη οι μεταβολές του εκλογικού σώματος που συντελέστηκαν με την Γ' Αναθεώρηση (Μαΐου - Ιουνίου 2023) των βασικών εκλογικών καταλόγων, καθώς και των ειδικών εκλογικών καταλόγων πολιτών των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Οι πολίτες της Ε.Ε. που έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 47 του ν. 4804/2021, θα ψηφίσουν στα ίδια τμήματα.

4. Στην απόφαση για τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων και των καταστημάτων ψηφοφορίας θα μνημονεύονται απαραίτητα:

  • η ονομασία και η έδρα κάθε εκλογικού τμήματος
  • το κατάστημα ψηφοφορίας
  • τα αλφαβητικά στοιχεία των εκλογέων που θα υπαχθούν σε κάθε τμήμα για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Η κατάταξη των εκλογικών τμημάτων θα γίνει σύμφωνα με τη διοικητική διαίρεση των άρθρων 1 και 3 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει.

Ειδικότερα:

Οι περιφερειακές ενότητες ορίζονται στο άρθρο , παρ.3 του ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 18 παρ.10α του ν.3870/2010 (Α’ 138), το άρθρο 130 του ν.4483/2017 και το άρθρο 94 του ν.4852/2018. Κάθε περιφερειακή ενότητα του άρθρου 3 του ν. 3852/2010 είναι και εκλογική περιφέρεια. (άρθρο 50 ν.4804/2021).

Η αρίθμηση πρέπει να είναι συνεχής από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο εκλογικό τμήμα της εκλογικής περιφέρειας (νομού). Δηλαδή, αν σε κάποιο νομό συσταθούν συνολικά για όλους τους δήμους του διακόσια (200) εκλογικά τμήματα, ο αύξων αριθμός αυτών αρχίζει από το ένα (1) και τελειώνει στο διακόσια (200).

Η κατανομή των εκλογέων στα εκλογικά τμήματα γίνεται ανά εκλογικό διαμέρισμα.

5. Η απόφαση καθορισμού εκλογικών τμημάτων πρέπει να αποσταλεί αμέσως στο Υπουργείο Εσωτερικών (Διεύθυνση Εκλογών), στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e.atmatzidou@ypes.gr. Επίσης, πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικά σε τρία (3) αντίγραφα, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή (CD), προκειμένου να προωθηθεί στον Άρειο Πάγο.

Αντίγραφο των αποφάσεών σας, πρέπει να στείλετε αμέσως μετά την έκδοσή τους και στους κ.κ. Προέδρους και Εισαγγελείς των αρμοδίων Πρωτοδικείων.

Τέλος, η ίδια απόφαση πρέπει να γνωστοποιηθεί με προκήρυξή σας στους δήμους της περιφέρειας του νομού σας, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 2α Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 55 του π.δ. 26/2012 (Α' 57).

6. Στο έγγραφο με το οποίο θα αποστείλετε στο Υπουργείο Εσωτερικών την απόφαση καθορισμού των εκλογικών τμημάτων και των καταστημάτων ψηφοφορίας της περιφέρειάς σας, θα πρέπει να αναφέρεται ο συνολικός αριθμός των εκλογικών τμημάτων που συστάθηκαν.

7. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 55 του π.δ. 26/2012, αν διαπιστωθεί ότι δεν είναι δυνατή, εξ αιτίας ανωτέρας βίας, η χρησιμοποίηση καταστήματος που έχει οριστεί για την ψηφοφορία, μπορεί να οριστεί, με απόφασή σας άλλο κατάστημα, έως και την προηγούμενη ημέρα της ψηφοφορίας, δηλαδή την 7η Οκτωβρίου 2023, με άμεση ενημέρωση του Υπουργείου Εσωτερικών (Διεύθυνση Εκλογών και Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης).

8. Ως προς τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

α) Σε κάθε ένα εκλογικό τμήμα θα ενταχθούν για να ψηφίσουν μέχρι πεντακόσιοι (500) εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, μη συμπεριλαμβανομένων στον αριθμό αυτό των κοινοτικών εκλογέων, οι οποίοι θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τη συμμετρική κατανομή τους ανά εκλογικό τμήμα του δήμου.

Αν μετά την κατανομή των εκλογέων στα εκλογικά τμήματα παραμείνει μικρό υπόλοιπο εκλογέων που δεν θα δικαιολογεί τη σύσταση και άλλου εκλογικού τμήματος και κρίνετε ότι δεν θα επιφέρει δυσχέρειες και καθυστέρηση στην έγκαιρη περάτωση της ψηφοφορίας, μπορείτε να υπερβείτε τον αριθμό των πεντακοσίων (500) εκλογέων.

β) Αναφορικά με τους εκλογείς κατοίκους οικισμών, υπενθυμίζουμε ότι αυτοί ψηφίζουν στον οικισμό, μόνον εφόσον έχει καταρτιστεί ξεχωριστός εκλογικός κατάλογος.

9. Για τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων της περιοχής ευθύνης σας, παρακαλούμε όπως συνδεθείτε στην ηλεκτρονική εφαρμογή διαχείρισης καθορισμού εκλογικών τμημάτων (https://pollingstations.ypes.gr), η οποία περιλαμβάνει την πρόταση καθορισμού των εκλογικών τμημάτων για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023. Η εφαρμογή περιέχει το εκλογικό σώμα ανά εκλογική περιφέρεια, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την ολοκλήρωση της Γ' Αναθεώρησης των εκλογικών καταλόγων.

Μέσω της εφαρμογής αυτής μπορείτε:

  • Να προβείτε σε εκτύπωση αντιγράφων των εκλογικών καταλόγων ενός μεμονωμένου Δήμου, ή εκλογικών διαμερισμάτων ή συνοικισμών αυτών (όπου υπάρχουν).
  • Να δείτε και να εξάγετε σε αρχείο excel τον πίνακα κατανομής του εκλογικού σώματος («Δύναμη Εκλογέων») κατά εκλογικό διαμέρισμα – συνοικισμό όλων των Δήμων της περιοχής ευθύνης σας, προκειμένου να διευκολυνθείτε στον κατ’ αρχήν καθορισμό των εκλογικών τμημάτων της περιοχής σας.
  • Να επεξεργαστείτε την πρόταση «κοπής» εκλογικών τμημάτων, που έκανε το Υπουργείο Εσωτερικών, στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους και είτε να την αποδεχτείτε, είτε να την μεταβάλλετε κατά την κρίση σας.

Παρακαλούμε, αν είναι δυνατόν, να μην γίνουν αλλαγές στο πλήθος, τα «από» - «έως» και την αρίθμηση των τμημάτων, παρά μόνο οι αναγκαίες αλλαγές όσον αφορά τα εκλογικά καταστήματα.

  • Να εντάξετε στα βασικά τμήματα όλους τους υπηκόους κρατών μελών της Ε.Ε. (κοινοτικούς εκλογείς), επιλέγοντας το εκλογικό τμήμα και μέσω του κουμπιού «Εργασίες σε Εκλογικό Τμήματα» και στη συνέχεια επιλέγοντας «Προσθήκη Κοινοτικών Εκλογέων», συμπληρώνετε τα από – έως ΑΑ Κοινοτικού Εκλογέα. Προσοχή, κατά την κατανομή των κοινοτικών εκλογέων θα πρέπει να ενταχθούν σε τμήματα όλοι οι ΑΑ εκλογέων, βάσει της «Δύναμης Εκλογέων» για κάθε εκλογικό διαμέρισμα. Προτείνουμε για λόγους ομοιομορφίας οι κοινοτικοί εκλογείς να ενταχθούν στο(α) τελευταίο(α) τμήμα(τα) κάθε εκλογικού διαμερίσματος.
  • Από την οθόνη «Ταξινόμηση Δημοτικών Ενοτήτων», πατώντας το κουμπί «Απόφαση σε Εxcel» μπορείτε να εξάγετε σε αρχείο excel (αρχείο xls) τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων με τον προσδιορισμό των εκλογέων που θα ψηφίσουν σε κάθε ένα από αυτά, με βάση την ορθογραφία του επωνύμου τους. Αυτό το αρχείο xls, θα πρέπει να συμπληρωθεί με τα καταστήματα ψηφοφορίας, ώστε να αποτελέσει την απόφαση Αντιπεριφερειάρχη, που θα αποστείλετε στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Οι ενέργειές σας

Άμεσα θα πρέπει να καθορίσετε τα εκλογικά τμήματα, μέσω της εφαρμογής καθορισμού εκλογικών τμημάτων, και αφού ολοκληρώσετε τον καθορισμό τμημάτων, θα πρέπει από την οθόνη «Ταξινόμηση Δημοτικών Ενοτήτων» να πατήσετε το κουμπί «Οριστικοποίηση Τμημάτων», ώστε ακολούθως οι αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εσωτερικών να ολοκληρώσουν εντός των προθεσμιών τις εκτυπώσεις των εκλογικών καταλόγων ανά τμήμα.

Μετά την «οριστικοποίηση τμημάτων» και την αποστολή των σχετικών αποφάσεων στη Δ/νση Εκλογών, δεν θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές στην αρίθμηση και το περιεχόμενο των τμημάτων, γιατί θα εκτυπωθούν λανθασμένοι εκλογικοί κατάλογοι. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να μας αποστείλετε έγγραφο με την διαβεβαίωση του κ. Αντιπεριφερειάρχη ότι δεν θα υπάρξουν, μετά την αποστολή των αποφάσεων, αλλαγές στην απόφαση καθορισμού των τμημάτων, ώστε να προχωρήσουμε σε εκτυπώσεις εκλογικών τμημάτων.

Επίσης, αν γίνουν αλλαγές επί της πρότασης του ΥΠ.ΕΣ, σε σχέση με το πλήθος, τα «από» - «έως» και την αρίθμηση των βασικών εκλογικών τμημάτων θα πρέπει να μας το αναφέρετε στο έγγραφο.

Το έγγραφο με τη βεβαίωση των ανωτέρω θα αποσταλεί στις αρμόδιες Διευθύνσεις μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΙΡΙΔΑ» και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση tmimata-support@ypes.gr

Μετά την οριστικοποίηση των τμημάτων, μπορείτε να προχωρήσετε στις αλλαγές αντιστοίχισης των εκλογικών τμημάτων με εκλογικά καταστήματα, ώστε να ενημερωθεί έγκαιρα η ηλεκτρονική εφαρμογή «Μάθε που Ψηφίζεις» με τα στοιχεία των εκλογικών καταστημάτων σας και των γεωγραφικών συντεταγμένων τους. Με την ολοκλήρωση της αντιστοίχισης εκλογικών τμημάτων με εκλογικά καταστήματα θα πρέπει να επιλέξετε «Οριστικοποίηση Διευθύνσεων» και να μας ενημερώσετε εγγράφως μέσω email στο tmimata-support@ypes.gr .

Χρήστες της εφαρμογής παραμένουν όσοι είχαν οριστεί από τις Περιφερειακές Ενότητες στις Βουλευτικές Εκλογές 2023. Σε περίπτωση ανάγκης προσθήκης νέων χρηστών ή διαγραφής υφιστάμενων χρηστών, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε έγγραφο με συνημμένο αρχείο excel με τα στοιχεία των χρηστών (ΑΦΜ, Επώνυμο, Όνομα, Ημ/νία Γέννησης και email) μέσω email στο tmimata-support@ypes.gr

Παραθέτουμε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τηλέφωνα, για την υποστήριξη της διαδικασίας:

Email: tmimata-support@ypes.gr

Τηλεφωνική Υποστήριξη για τεχνικά ζητήματα: 2131361153
2131361157

Τηλεφωνική Υποστήριξη για επιχειρησιακά ζητήματα: 2131361252
2131361136
2131361130

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία/επεξήγηση.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!