Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

ΕΦΚΑ Εγκ. 1/2023 Μόνιμη μείωση ασφαλιστικών εισφορών για τους συνεισπραττόμενους κλάδους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 210 52 85 525
E-mail : tm.asfalisis.eisforondt@efka.gov.gr
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΩΓΑΔΑΣ
Τηλέφωνο: 210 52 85 611
E-mail : tm.eisp.misthdt@efka.gov.gr
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Πληροφορίες: ΑΣΗΜΙΝΑ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗ
Τηλέφωνο: 210 52 85 664
E-mail : tm.yposefarmdt@efka.gov.gr
Ταχ. Διεύθυνση: Σατωβριάνδου 18
Ταχ. Κώδικας:10432, Αθήνα

ΑΔΑ: 96ΘΣ46ΜΑΠΣ-ΒΩΝ

Aρ. Πρωτ. : 2832

Ημ/νία : 03/01/23

Αθήνα, 02/01/2023

Αριθμ. Πρωτ.:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 1

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α'

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΩΣ Ο ΣΥΝ/ΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΘΕΜΑ: «Μόνιμη μείωση ασφαλιστικών εισφορών για τους συνεισπραττόμενους κλάδους των υπαλλήλων που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου και απεικόνιση της ασφάλισής τους στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ), κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4997/2022».

Σχετ: Η υπ'αρθμ. 10/2020 Εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ και το υπ 'αρθμ 257127/14-10-2020 Γενικό Έγγραφο e-ΕΦΚΑ

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 5 Κεφ. Γ' του Ν.4997/2022 (ΦΕΚ 219/25-11-2022 τ. Α'), με τις οποίες προβλέπεται, από 1/1/2023, μόνιμη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη - ασφαλισμένου, που αφορούν στις συνεισπραττόμενες εισφορές υπέρ των κλάδων ή λογαριασμών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) για τους υπαλλήλους που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα και για τους οποίους υπάρχει υποχρέωση απεικόνισης της ασφάλισής τους στην ΑΠΔ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους:

1. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Με τις διατάξεις του άρθρου 5 Κεφ. Γ του Ν.4997/2022, προβλέπεται η μόνιμη μείωση των συνεισπραττόμενων ασφαλιστικών εισφορών υπέρ των κλάδων ή Λογαριασμών της Δ.ΥΠ.Α, από 1-1-2023 και ειδικότερα ορίζεται ότι:

«Από την 1η Ιανουαρίου 2023 οι κρατήσεις των μισθωτών εργαζομένων υπέρ των κλάδων ή λογαριασμών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ ΥΠ Α), οι οποίες συνεισπράττονται από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων, καθορίζονται ως ακολούθως.

α) υπέρ ανεργίας του άρθρου 32 του ν. δ. 2961/1954 (Α'197), περί πόρων της Δ .ΥΠ.Α, σε ποσοστό δυο κόμμα σαράντα τοις εκατό (2,40%) επί των αποδοχών, το οποίο κατανέμεται κατά ένα κόμμα δύο τοις εκατό (1,2%) στον εργοδότη και κατά ένα κόμμα δύο τοις εκατό (1,2%) στον εργαζόμενο,

β) υπέρ του Λογαριασμού Προστασίας Εργαζομένων από της Αφερεγγυότητα του Εργοδότη του άρθρου 16 του ν. 1836/1989 (Α '79), περί Λογαριασμού Προστασίας Εργαζομένων από την Αφερεγγυότητα του Εργοδότη, σε ποσοστό μηδέν κόμμα δεκαπέντε τοις εκατό (0,15%) επί των αποδοχών που αφορά εργοδοτική εισφορά,

γ) εισφορά της περ α) της παρ 4 του άρθρου 34 του ν 4144/2013 (Α'88), περί Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών, σε ποσοστό μηδέν κόμμα δεκαέξι τοις εκατό (0,16%) επί των αποδοχών, το οποίο κατανέμεται κατά μηδέν κόμμα μηδέν έξι τοις εκατό (0,06%) στον εργοδότη και κατά μηδέν κόμμα δέκα τοις εκατό (0,10%)νστον εργαζόμενο και

δ) εισφορά της περ β) της παρ 4 του άρθρου 34 του ν 4144/2013, σε ποσοστό μηδέν κόμμα τριάντα πέντε τοις εκατό (0,35%) επί των αποδοχών, που αφορά εισφορά εργαζομένου υπέρ πρώην Οργανισμού Εργατικής Εστίας (π Ο Ε Ε ) του άρθρου 3 του ν 678/1977 (Α'246) και της περ Γ'του άρθρου 7 του ν 3144/2003 Α' 111)».

Κατόπιν τούτου και σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, διευκρινίζεται ότι η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που προβλέπεται από τις κοινοποιούμενες διατάξεις, συνολικά κατά τρεις (3) ποσοστιαίες μονάδες από 1-1-2023, αφορά στις συνεισπραττόμενες εισφορές υπέρ κλάδου ανεργίας, καθώς και υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.).

Συγκεκριμένα προβλέπεται:

1. Για τον κλάδο Ανεργίας Δ.ΥΠ.Α η μείωση ανέρχεται σε 1,85 ποσοστιαίες μονάδες, αφορά σε ασφαλισμένους και εργοδότες και επιμερίζεται κατά 0,925 ποσοστιαίες μονάδες στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,925 ποσοστιαίες μονάδες στο ασφάλιστρο του ασφαλισμένου.

Κατά συνέπεια, το συνολικό ασφάλιστρο υπέρ ανεργίας Δ.ΥΠ.Α. διαμορφώνεται σε 2,40% και κατανέμεται κατά 1,2% στον εργοδότη και κατά 1,2% στον ασφαλισμένο.

2. Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ.4 του Ν. 4144/2013 όπως ισχύει, ο Λογαριασμός Κοινωνικής Πολιτικής (με έσοδα προερχόμενα από τους καταργούμενους λογαριασμούς του ΟΕΚ και του ΟΕΕ) και ο Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.) ενοποιήθηκαν λειτουργικά σε λογαριασμό με την επωνυμία Ενιαίος Λογαριασμός για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π). Για τον εν λόγω λογαριασμό η μείωση ανέρχεται ΣΥΝΟΛΙΚΑ σε 1,15 ποσοστιαίες μονάδες, ήτοι:

α) σε 0,30 ποσοστιαίες μονάδες για τον Λ.Α.Ε.Κ και αφορά μόνο στους εργοδότες και

β) σε 0,85 ποσοστιαίες μονάδες για τον Ο.Ε.Κ, (οι εισφορές υπέρ του οποίου, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποτελούν πόρο του Λογαριασμού Κοινωνικής Πολιτικής και συνακόλουθα του Ε.Λ.Ε.Κ.Π.) και αφορά μόνο στους ασφαλισμένους.

Κατά συνέπεια, το συνολικό ασφάλιστρο για τον Ενιαίο Λογαριασμό για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) Δ.ΥΠ.Α. διαμορφώνεται σε 0,16% και κατανέμεται κατά 0,06% στον εργοδότη και κατά 0,10% στον ασφαλισμένο.

Υπέρ του Ο.Ε.Κ. δεν προβλέπεται καταβολή εισφορών τόσο για τον εργοδότη, όσο και για τον ασφαλισμένο.

Διευκρινίζεται ότι οι υπόλοιπες προβλεπόμενες εισφορές, που αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω (ΛΠΕΑΕ,ΟΕΕ), εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν.

Συγκεκριμένα οι συνεισπραττόμενες εισφορές διαμορφώνονται ως εξής:

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
  ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΕΡΓΙΑ (ΑΝΕ) 1200% 1200% 2400%
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ (ΕΡΕ) 0,000% 0,350% 0,350%
ΛΑΕ 0,060% 0,100% 0,160%
ΛΠΕ 0,150% 0,000% 0,150%
ΟΕΚ 0,000% 0,000% 0,000%
ΣΥΝΟΛΟ 1410% 1650% 3060%

Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 του Ν. 4997/2022, ως ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της εν λόγω διάταξης ορίζεται η 1-1-2023.

Κατά συνέπεια, τα νέα ποσοστά συνεισπραττόμενων εισφορών, όπως παρουσιάζονται στον ανωτέρω πίνακα, θα χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των εισφορών περιόδων ασφάλισης από 1-1-2023 και εφεξής.

3. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΝΕΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΔ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Όπως είναι γνωστό, η απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων και των εισφορών των τακτικών μονίμων υπαλλήλων, μετακλητών και λειτουργών του Δημοσίου, καθώς και των ένστολων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, που από 1-1-2017 εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ και ήδη e-ΕΦΚΑ, περιλαμβάνεται στις αναλυτικές εγγραφές της Α.Π.Δ Δημοσίου Τομέα που υποβάλλει ο εργοδότης/Δημόσιος Τομέας στον e-ΕΦΚΑ.

Με την υπ'αριθμ. 10/2020 εγκύκλιο e-ΕΦΚΑ και το υπ'αριθμ 257127/14-10-2020 Γενικό Έγγραφο e-ΕΦΚΑ, παρασχέθηκαν οδηγίες απεικόνισης της ασφάλισης στη νέα εφαρμογή ΑΠΔ του Δημοσίου Τομέα, με καταχώρηση ξεχωριστών εγγραφών ανά κλάδο ασφάλισης για κάθε ασφαλισμένο, μεταξύ των οποίων και η απεικόνιση των συνεισπραττόμενων εισφορών (για όσες περιπτώσεις υπάρχει υποχρέωση καταβολής εισφοράς υπέρ συνεισπραττόμενων κλάδων).

Για την απεικόνιση των νέων ποσοστών συνεισπραττόμενων εισφορών θα χρησιμοποιηθούν οι Κωδικοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) με τους αντίστοιχους Κωδικούς Ειδικότητας, σε συνδυασμό με τους Κωδικούς Πακέτων Κάλυψης (ΚΠΚ), όπως αναλυτικά ανά περίπτωση αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

ΝΕΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΣΧΥΣ
ΚΑΔ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΠΚ ΑΣΦ/ΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ  
          1% 0 1% 01-01-17
0821-0822-0823   1043 Ο.Ε.Κ. 134 0,85% 0,00% 0,85% 01-06-20
0824-0825
          0,00% 0,00% 0,00% 01-01-23
          0% 1% 1% 01-01-17
0821-0822-0823   1044 Ο.Ε.Κ. (ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ) ΕΡΓΟΔΟΤΗ 3015 0,00% 0,85% 0,85% 01-06-20
0824-0825
          0,00% 0,00% 0,00% 01-01-23
          3,28% 3,68% 6,96% 01-01-17
0821-0822-0823   145 Συνεισπραττόμενες Εισφορές 100 2,86% 3,20% 6,06% 01-06-20
0824-0825
          1,65% 1,41% 3,06% 01-01-23
          1% 0 1% 01-01-17
0821-0822-0823   284 Ο.Ε.Κ. - ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 134 0,85% 0,00% 0,85% 01-06-20
0824-0825
          0,00% 0,00% 0,00% 01-01-23
          0% 1% 1% 01-01-17
0821-0822-0823   285 Ο.Ε.Κ. (ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ) ΕΡΓΟΔΟΤΗ - ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 3015 0,00% 0,85% 0,85% 01-06-20
0824-0825
          0,00% 0,00% 0,00% 01-01-23
          3,28% 3,68% 6,96% 01-01-17
0821-0822-0823   286 Συνεισπραττόμενες Εισφορές - ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 100 2,86% 3,20% 6,06% 01-06-20
0824-0825
          1,65% 1,41% 3,06% 01-01-23
0821-0822-0823         1,45% 2,51% 3,96% 01-01-17
0824-0825   476 Συνεισπραττόμενες Εισφορές Δημοσιογράφων και Ανεργία τ.ΤΣΠΕΑΘ 400 1,30% 2,51% 3,81% 01-06-20
          0,45% 2,21% 2,66% 01-01-23
0821-0822-0823   477 Συνεισπραττόμενες Εισφορές Δημοσιογράφων και Ανεργία τ.ΤΣΠΕΑΘ με εξαίρεση ΟΕΚ 498 0,45% 2,51% 2,96% 01-01-17
0824-0825       0,45% 2,21% 2,66% 01-01-23
          1,45% 1,51% 2,96% 01-01-17
0821-0822-0823   688 Συνεισπραττόμενες Εισφορές Δημοσιογράφων και Ανεργία τ.ΤΣΠΕΑΘ 1% 1251 1,30% 1,51% 2,81% 01-06-20
0824-0825
          0,45% 1,21% 1,66% 01-01-23
0821-0822-0823     Συνεισπραττόμενες Εισφορές Δημοσιογράφων και Ανεργία τ.ΤΣΠΕΑΘ 1% με εξαίρεση ΟΕΚ   0,45% 1,51% 1,96% 01-01-17
0824-0825   689 1252 0,45% 1,21% 1,66% 01-01-23
0821-0822-0823         1,45% 1,01% 2,46% 01-01-17
0824-0825   691 Συνεισπραττόμενες Εισφορές Δημοσιογράφων και Ανεργία τ.ΤΣΠΕΑΘ 0,50% 1261 1,30% 1,01% 2,31% 01-06-20
          0,45% 0,71% 1,16% 01-01-23
          0,45% 1,01% 1,46% 01-01-17
0821-0822-0823-   692 Συνεισπραττόμενες Εισφορές Δημοσιογράφων και Ανεργία τ.ΤΣΠΕΑΘ 0,50% με 1262        
0824-0825   εξαίρεση ΟΕΚ 0,45% 0,71% 1,16% 01-01-23
   

Τέλος σας πληροφορούμε ότι η ανωτέρω κωδικοποίηση θα αναρτηθεί στον ΟΣΥΚ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και θα είναι διαθέσιμη και ηλεκτρονικά προς διευκόλυνση όλων των εκκαθαριστών του Δημοσίου.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!