Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικές Ειδήσεις

Βουλή Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο "Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων".

Το νομοσχέδιο αποτελεί κωδικοποίηση των διατάξεων που διέπουν τη διοικητική διαδικασία για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων.

Οι διατάξεις αυτές αποτυπώνονται στον υφιστάμενο Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ-ν.δ. 356/1974), ο οποίος έχει ως αναφορά του το προϊσχύσαν π.δ. της 24/27 Αυγούστου 1931 «περί κώδικος των νόμων περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων» (ΝΕΔΕ).

Στον ΚΕΔΕ, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου, έχει στηριχθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες η είσπραξη των δημοσίων εσόδων αλλά και των εσόδων λοιπών δημοσίων νομικών προσώπων των οποίων οι διατάξεις παραπέμπουν σε αυτόν, ενώ συμπληρωματικά εφαρμόζονται, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του ΚΕΔΕ, οι διατάξεις της κοινής αναγκαστικής εκτέλεσης του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (άρθρο 89 του ΚΕΔΕ).

Στη βάση των ανωτέρω γενικών αρχών, το σχέδιο του νέου Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων αποτελείται από ογδόντα πέντε (85) άρθρα κατανεμημένα σε έντεκα (11) Τμήματα.

Το νομοσχέδιο Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων:

α) αποδίδει τις κωδικοποιούμενες διατάξεις στη δημοτική και με γλωσσική ομοιομορφία, με κατά το δυνατόν εύληπτο και συστηματοποιημένο τρόπο και με αναμόρφωση, όπου απαιτείται, της δομής των άρθρων, των παραγράφων και των εδαφίων, ώστε να αποδίδουν με σαφή και πιο κατανοητό τρόπο το νόημα των κανόνων που εισάγουν,

β) αίρει τις ασυνέπειες ή τις αναντιστοιχίες στο περιεχόμενο επιμέρους ρυθμίσεων του ίδιου του ΚΕΔΕ, κατά τρόπο ώστε οι ρυθμίσεις αυτές να μπορούν να λειτουργούν αυτοτελώς (κανονιστική και ερμηνευτική συνέπεια), χωρίς να απαιτείται κατ’ ανάγκη προσφυγή σε άλλες διατάξεις προκειμένου να αποτυπωθεί και να αποδοθεί η πλήρης ρύθμιση ή το πλήρες και αληθές νόημά τους,

γ) καταργεί πλείστες διατάξεις ή και ολόκληρα άρθρα του υφιστάμενου ΚΕΔΕ διότι:

γα) ελλείπουν ή έχουν καταργηθεί οι εισαγωγικές ή κάποιες από τις προϋποθέσεις εφαρμογής τους,

γβ) κρίνονται άνευ αντικειμένου ή απηχούν ανύπαρκτους πλέον όρους νομοθέτησης, είτε λόγω του ότι έχουν κριθεί ασύμβατα προς το Σύνταγμα από το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, και

γγ) έχουν καταργηθεί σιωπηρά από νεότερες διατάξεις,

δ) εισάγει στον Κώδικα διατάξεις της εκτός του ΚΕΔΕ κείμενης νομοθεσίας, κατά τρόπο, ώστε οι διατάξεις που ενσωματώνονται στον Κώδικα να αποκτούν κανονιστική και ερμηνευτική αυτοτέλεια,

ε) επικαιροποιεί την ονομασία των εμπλεκόμενων οργάνων της διοίκησης και τις αρμοδιότητές τους, λαμβάνοντας υπόψη τις οργανωτικές μεταβολές που έχουν επέλθει στην ονομασία και τις αρμοδιότητες διάφορων διοικητικών οργάνων, με γνώμονα τη δημιουργία συνθηκών ασφάλειας δικαίου για τους εφαρμοστές και τους διοικούμενους,

στ) προσαρμόζει τον ακολουθούμενο τύπο και τις διαδικασίες στις νέες νομοθετικές συνθήκες που έχουν προκύψει.

Τέλος, αναγκαία συνέπεια της παρούσας κωδικοποίησης αποτέλεσε και η αναρίθμηση των υφιστάμενων άρθρων του ΚΕΔΕ, το περιεχόμενο των οποίων προσαρμόστηκε στη νέα κατ’ άρθρο αρίθμηση. Επισημαίνεται ότι μεταξύ των οργανωτικών μεταβολών που λαμβάνονται υπόψη είναι και η σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) δυνάμει του ν. 4389/2016, η οποία έχει ως συνεπεία την προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα τόσο των όρων του ΚΕΔΕ (όπως ΔΟΥ, Τελωνείο, Δημόσιο Ταμείο, Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, Φορολογική Διοίκηση κ.λπ.) στα σημεία που σχετικώς επηρεάζονται όσο και των ακολουθούμενων διαδικασιών. Σημειώνεται εν προκειμένω ότι όπου στον ΚΕΔΕ συναντάται ο όρος βεβαίωση, ο όρος αυτός διατηρείται αποκλειστικά για λόγους διευκόλυνσης του εφαρμοστή, προκειμένου να καλύψει υφιστάμενες οφειλές αναγόμενες στο προ της 31ης.12.2013 και της εισαγωγής του ν. 4224/2013 (Α' 288) γενικό καθεστώς της ταμειακής βεβαίωσης (όπως αναφερόταν στο τότε ισχύον άρθρο 2 του ν.δ. 356/1974) αλλά και περιπτώσεις οφειλών για τις οποίες στην κείμενη νομοθεσία εξακολουθεί από λόγους συνήθειας να χρησιμοποιείται ο όρος αυτός (βεβαίωση), ασχέτως εάν αφορά σε περιπτώσεις γνήσιας ταμειακής βεβαίωσης ή βεβαίωσης για λόγους απλής παρακολούθησης της οφειλής. Στις περιπτώσεις αυτές, πάντως, προστίθεται η καταχώριση στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της ΑΑΔΕ, η οποία συνδέεται με τη μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4224/2013 εισαγωγή της έννοιας αυτής στο υφιστάμενο άρθρο 2 του ΚΕΔΕ από τον ιστορικό νομοθέτη του ν. 4224/2013 τόσο για τις περιπτώσεις της καταργημένης τυπικής ταμειακής βεβαίωσης (π.χ. φορολογικές και τελωνειακές οφειλές) όσο και για τις περιπτώσεις όπου αυτή διατηρείται.

Παρατίθεται ακολούθως το σχέδιο νόμου καθώς και η ανάλυση συνεπειών της ρύθμισης:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!