Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικές Ειδήσεις

Τροπολογία Ρυθμίσεις για τα τυχερά παίγνια

Με τα άρθρα 9 έως 11 της τροπολογίας που κατατέθηκε στο υπό συζήτηση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών τροποποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 58, 60 και 92 του ν. 2961/2001 (Α' 266) και εξορθολογίζεται το πλαίσιο υπολογισμού των φορολογικών συντελεστών και στα επίγεια παίγνια του ΟΠΑΠ (αριθμολαχεία).

Ορίζονται ειδικότερα οι κατηγορίες των κερδών από παίγνια που υποβάλλονται σε φόρο και οι οποίες περιλαμβάνουν:

α) τα κέρδη από τα λαχεία, περιλαμβανομένου του αμοιβαίου λαχειοφόρου ιπποδρομιακού στοιχήματος (SWEEPSTAKE), που κυκλοφορούν στην Ελλάδα,

β) τα κέρδη από το τυχερό παίγνιο «Στοίχημα» της περ. γ' του άρθρου 25 του ν. 4002/2011 (Α' 180) περιλαμβανομένων βα) των στοιχημάτων προκαθορισμένης ή μη απόδοσης της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2433/1996 (Α' 180), ββ) των στοιχημάτων προκαθορισμένης ή μη απόδοσης που διεξάγουν αδειοδοτημένοι πάροχοι δυνάμει του άρθρου 45 του ν. 4002/2011, βγ) του αμοιβαίου στοιχήματος επί ιπποδρομιών που διεξάγεται σύμφωνα με τον ν. 4338/2015 (Α' 131),

γ) τα κέρδη από τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται σε παικτικές συνεδρίες από αδειοδοτημένους παρόχους, δυνάμει των άρθρων 39 και 45 του ν. 4002/2011, ήτοι τα κέρδη από τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα, τα τυχερά παίγνια καζίνο και το πόκερ και οι παραλλαγές του,

δ) τα κέρδη από τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. δυνάμει του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (Α' 219), εκτός αυτών των περ. β' και γ' του άρθρου 58 του ν. 2961/2001.

Επίσης, ορίζονται οι φορολογικοί συντελεστές και για τα επίγεια παίγνια του ΟΠΑΠ.

Παρατίθεται ακολούθως σχετικό απόσπασμα της αιτιολογικής έκθεσης της τροπολογίας:

Είναι γεγονός ότι με την προηγούμενη τροποποίηση των άρθρων 58 και 60 του ν. 2961/2001, η οποία πραγματοποιήθηκε με τον ν. 4764/2020 (Α' 256), άλλαξαν η φορολογική βάση και οι συντελεστές υπολογισμού του φόρου κερδών από τυχερά παίγνια, τα οποία διεξάγονται από αδειοδοτημένους παρόχους του άρθρου 45 του ν. 4002/2011 και τον ΟΠΑΠ. Με τις τροποποιήσεις που επήλθαν ο φόρος υπολογίζεται πλέον με βάση το δελτίο αντί της στήλης και ταυτόχρονα μειώθηκαν οι συντελεστές υπολογισμού του φόρου. Η μεταρρύθμιση αποδείχθηκε ιδιαιτέρως επιτυχής σε ό,τι αφορά την απόδοση φόρου από τους παρόχους διαδικτυακού στοιχήματος. Αντίθετα για τα επίγεια παίγνια του ΟΠΑΠ (αριθμολαχεία), η μεν καθιέρωση του δελτίου ως βάσης υπολογισμού του φόρου λειτούργησε θετικά, η δε μείωση των συντελεστών αρνητικά, με αποτέλεσμα τη μείωση της αποδοτικότητας της φορολογίας σε αυτό το σημείο. Τέλος, ορίζεται ότι ειδικά για τα έσοδα της περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 2961/2001 (δηλαδή τα έσοδα από έπαθλα που λαμβάνουν ερασιτέχνες ιδιοκτήτες δρομώνων ίππων), η δήλωση του άρθρου 92 του ν. 2961/2001 (Α'266) υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του δεύτερου μήνα από την καταβολή του επάθλου.».

Παρατίθενται ακολούθως τα άρθρα 9 έως 11 της τροπολογίας:

Άρθρο 9

Κατηγορίες τυχερών παιγνίων που υποβάλλονται σε φόρο - Τροποποίηση άρθρου 58 του ν. 2961/2001

1. Στο άρθρο 58 του ν. 2961/2001 (Α' 266) α) στην παρ. 1 αα) η περ. β) τροποποιείται ως προς την αναφορά των τυχερών παιγνίων, αβ) οι περ. γ) και δ) αντικαθίστανται, αγ) προστίθεται περ. στ), β) στην παρ. 2 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, γ) η παρ. 5 καταργείται και το άρθρο 58 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 58

Αντικείμενο, υποκείμενο του φόρου και χρόνος φορολογίας

1. Σε φόρο υποβάλλονται:

α) τα κέρδη από τα λαχεία, περιλαμβανόμενου του αμοιβαίου λαχειοφόρου ιπποδρομιακού στοιχήματος (SWEEPSTAKE), που κυκλοφορούν στην Ελλάδα,

β) τα κέρδη από το τυχερό παίγνιο «Στοίχημα» της περ. γ' του άρθρου 25 του ν. 4002/2011 (Α' 180) περιλαμβανομένων βα) των στοιχημάτων προκαθορισμένης ή μη απόδοσης της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2433/1996 (Α' 180) ββ) των στοιχημάτων προκαθορισμένης ή μη απόδοσης που διεξάγουν αδειοδοτημένοιπάροχοι δυνάμει του άρθρου 45 του ν. 4002/2011, βγ) του αμοιβαίου στοιχήματος επί ιπποδρομιών που διεξάγεται σύμφωνα με τον ν. 4338/2015 (Α' 131),

γ) τα κέρδη από τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται σε παικτικές συνεδρίες από αδειοδοτημένους παρόχους, δυνάμει των άρθρων 39 και 45 του ν. 4002/2011, ήτοι τα κέρδη από τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα, τα τυχερά παίγνια καζίνο και το πόκερ και οι παραλλαγές του. Ως παικτική συνεδρία νοείται το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που ο παίκτης εισάγει την ατομική κάρτα παίκτη σε παιγνιομηχάνημα ή από τη στιγμή που συνδέεται με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα (ΚΠΣ) ενός παρόχου τυχερών παιγνίων στο διαδίκτυο, μέχρι που, κατά περίπτωση ως ανωτέρω, είτε εξάγει την ατομική κάρτα παίκτη από το παιγνιομηχάνημα είτε αποσυνδέεται από το ΚΠΣ του διαδικτυακού παρόχου. Σε κάθε περίπτωση, έκαστη παικτική συνεδρία λήγει με την πάροδο εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από τη στιγμή που ο παίκτης εισάγει την ατομική κάρτα παίκτη σε παιγνιομηχάνημα ή από τη στιγμή που συνδέεται με το ΚΠΣ διαδικτυακού παρόχου.,

δ) τα κέρδη από τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. δυνάμει του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (Α' 219), εκτός αυτών των περ. β) και γ) της παρούσας,

ε) τα κέρδη από τις λαχειοφόρες ομολογίες και τις λαχειοφόρες αγορές, τα οποία προκύπτουν από κληρώσεις που γίνονται στην Ελλάδα, καθώς και οι κάθε είδους παροχές που προσφέρονται σε όσους συμμετέχουν σε παιχνίδια ή διαγωνισμούς ραδιοφωνικούς, τηλεοπτικούς και λοιπούς παρεμφερείς οποιοσδήποτε μορφής που διενεργούνται στην Ελλάδα,

στ) τα έσοδα από έπαθλα που λαμβάνουν ερασιτέχνες ιδιοκτήτες δρομώνων ίππων. Φυσικό πρόσωπο που έχει στην ιδιοκτησία ή συνιδιοκτησία του μέχρι πέντε (5) δρόμωνες ίππους ή ποσοστιαία μερίδια κυριότητας δρομώνων ίππων που αθροιστικά αποτελούν πέντε (5) δρόμωνες ίππους, τεκμαίρεται ότι είναι ερασιτέχνης ως προς τη δραστηριότητά του αυτή. Οι κύριοι δρομώνων ίππων που δεν είναι ερασιτέχνες φορολογούνται για τη δραστηριότητα τους αυτή σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α'167).

2. Υπόχρεος στον φόρο είναι ο δικαιούχος του κέρδους. Κέρδος από τυχερό παίγνιο των περ. β), γ) και δ) της παρ. 1 είναι το ποσό που πληρώνεται ή πιστώνεται στον παίκτη ως αποτέλεσμα του τυχερού παιγνίου, αφαιρουμένου του ποσού που κατέβαλε για τη συμμετοχή του στο παίγνιο αυτό.

3. Η φορολογική υποχρέωση γεννάται κατά τον χρόνο καταβολής του κέρδους ή της παροχής.

4. Αν αντικείμενο του φόρου είναι κινητό ή ακίνητο ή άλλο περιουσιακό στοιχείο, για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνεται υπόψη η αξία του, που εξευρίσκεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 9 έως και 16 και 18.

5. Καταργείται.».

2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 2022 και καταλαμβάνει τα κέρδη και έσοδα που καταβάλλονται για κληρώσεις, παίγνια, λαχειοφόρες αγορές και διαγωνισμούς που διενεργούνται από την ημερομηνία αυτή και εξής.

Άρθρο 10

Συντελεστές φορολογίας κερδών από τυχερά παίγνια - Τροποποίηση άρθρου 60 του ν. 2961/2001

Στο άρθρο 60 του ν. 2961/2001, α) οι παρ. 1 και 2 αντικαθίσταται, γ) η παρ. 3 καταργείται και το άρθρο 60 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 60 Υπολογισμός του φόρου

1. Τα κέρδη της παρ. 1 του άρθρου 58 υποβάλλονται σε φόρο ως εξής:

α) Τα κέρδη της περ. α) υποβάλλονται σε φόρο αυτοτελώς ανά γραμμάτιο λαχείου, μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού εκατό (100) ευρώ, με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), εφόσον πρόκειται για κέρδη μέχρι χίλια (1.000) ευρώ, και με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%), εφόσον πρόκειται για κέρδη από χίλια ευρώ και ένα λεπτό (1.000,01) και πάνω, β) Τα κέρδη της περ. β) υποβάλλονται σε φόρο ανά δελτίο παιχνιδιού, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Κέρδη ανά δελτίο (σε €) Συντελεστής κλιμακίου
0-100 0,00%
100,01 - 200 2,50%
200,01 - 500 5%
>500 7,5%
 
Για τα παίγνια της περίπτωσης αυτής, ως δελτίο νοείται η καταχώριση πρόβλεψης του παίκτη, ανεξαρτήτως εάν αφορά σε ένα ή περισσότερα στοιχηματικά γεγονότα. Αν το δελτίο αφορά σε ένα στοιχηματικά γεγονός, η απόδοση της πρόβλεψης ισούται με την προσφερόμενη απόδοση του επιλεγέντος στοιχηματικού γεγονότος. Αν το δελτίο αφορά σε περισσότερα στοιχηματικά γεγονότα, η απόδοση της πρόβλεψης ισούται με το γινόμενο όλων των προσφερόμενων αποδόσεων καθενός από τα επιλεγέντα στοιχηματικά γεγονότα, γ) Τα κέρδη της περ. γ), που πληρώνονται ή πιστώνονται στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη, υποβάλλονται σε φόρο μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού εκατό (100) ευρώ, αυτοτελώς ανά παικτική συνεδρία, με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%), εφόσον πρόκειται για κέρδη μέχρι πεντακόσια (500) ευρώ, και με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), εφόσον πρόκειται για κέρδη από πεντακόσια ευρώ και ένα λεπτό (500,01) και πάνω.

δ) Τα κέρδη της περ. δ) υποβάλλονται σε φόρο ανά δελτίο παιχνιδιού, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Κέρδη ανά δελτίο (σε €) Συντελεστής κλιμακίου
0-100 0,00%
100,01 - 200 2,50%
200,01 - 500 5%
500,01-2.500 10%
>2.500 20%

Ως δελτίο νοείται η καταχώριση κάθε συνόλου επιλογών του παίκτη το οποίο συνιστά μία αυτοτελή συμμετοχή του σε μία κλήρωση ή έναν διαγωνισμό εκάστου παιγνίου.

ε) Τα κέρδη και οι παροχές της περ. ε) υποβάλλονται σε φόρο αυτοτελώς με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού χιλίων (1.000) ευρώ ανά αντικείμενο.

στ) Τα έσοδα της περ. στ) φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή δέκα πέντε τοις εκατό (15%).

2. Ποσοστό των εσόδων από τις κατηγορίες φόρων των περ. β) και δ) της παρ. 1 χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση αθλητικών ομάδων, κατόπιν κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορίζονται οι δικαιούχοι, ο τρόπος κατανομής της εν λόγω χρηματοδότησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.».

2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 2022 και καταλαμβάνει τα κέρδη και έσοδα που καταβάλλονται για κληρώσεις, παίγνια, λαχειοφόρες αγορές και διαγωνισμούς που διενεργούνται από την ημερομηνία αυτή και εφεξής.

Άρθρο 11

Προθεσμία υποβολής της δήλωσης - Τροποποίηση άρθρου 92 του ν. 2961/2001

1. Στο άρθρο 92 του ν. 2961/2001 (Α' 266), περί φορολογίας κτήσης κερδών από λαχεία, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 92 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 92

Προθεσμία υποβολής δήλωσης

Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταβολή του κέρδους στον δικαιούχο. Ειδικά για τα έσοδα της περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 58 η δήλωση υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του δεύτερου μήνα από την καταβολή του επάθλου.».

2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 2022 και καταλαμβάνει τα κέρδη και έσοδα που καταβάλλονται για κληρώσεις, παίγνια, λαχειοφόρες αγορές και διαγωνισμούς που διενεργούνται από την ημερομηνία αυτή και εξής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!