Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικές Ειδήσεις

Τροπολογία Μη εφαρμογή της ρήτρας αναπροσαρμογής στα κυμαινόμενα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου "Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Β΄ φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος" προτείνονται διατάξεις σχετικά με τους διαχειριστές δικτύου διανομής φυσικού αερίου και έκτακτες ρυθμίσεις στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.

Μεταξύ των προτεινόμενων διατάξεων και ειδικότερα με το άρθρο 5 της τροπολογίας προβλέπεται ότι για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από την 1η Αυγούστου 2022 έως την 1η Ιουλίου 2023 δεν εφαρμόζεται σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χρέωση ρήτρας αναπροσαρμογής ή αντίστοιχης ρήτρας, η οποία συνδέεται με τη διακύμανση μεγεθών της χοvδρεμπορικής αγοράς, είτε πρόκειται για τιμολόγια με διακριτή αναγραφή της ανωτέρω ρήτρας είτε για τιμολόγια χωρίς διακριτή αναγραφή αυτής. Η ανωτέρω περίοδος ισχύος δύναται να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή να λήξει πpιν τηv lη Ιουλίου 2023, εφόσον δεν διατηρείται σε ισχύ ο προσωρινός Μηχανισμός Επιστροφής Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας κατά το άρθρο 12Α του ν. 4425/2016.

Παρατίθεται ακολούθως η τροπολογία στο σύνολό της: 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΕΛΟΦ ΙΚΕ
ΕΛΟΦ ΙΚΕ
25/06/2022 08:49:16

Νομίζω ότι η εξαγγελία μιλούσε για περίοδο από 1/7/2022 και μετά .