Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικές Ειδήσεις

Υπ. Οικονομικών Τροπολογία με αλλαγές στον ΕΝ.Φ.Ι.Α

Κατατέθηκε τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών στο σχέδιο νόμου του με τίτλο «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών» με την οποία μεταξύ άλλων περιέχονται διατάξεις σχετικά με το νέο ΕΝ.Φ.Ι.Α. 

Ειδικότερα με τα άρθρα 4 και 5 με τις προτεινόμενες διατάξεις ορίζεται ότι δεν υπολογίζεται ΕΝ.Φ.Ι.Α. σύμφωνα με την Ενότητα Γ του άρθρου 4 του ν. 4223/2013 σε δικαίωμα επί οικοπέδου, με ή χωρίς κτίσμα, όταν το ποσοστό συνιδιοκτησίας του υποκειμένου στον φόρο επί του εν λόγω οικοπέδου δεν υπερβαίνει το 5%. Το δικαίωμα επί του οικοπέδου λαμβάνεται υπόψη για τη συνολική αξία της περιουσίας, δεν λαμβάνεται όμως υπόψη για την εφαρμογή του συντελεστή φόρου ανά κλιμάκιο αξίας της Ενότητας Γ.

Επίσης ορίζεται ότι ειδικά για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2022, εφόσον η πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί μέχρι και την 20ή Μάίου 2022, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 31η Μάίου 2022.

Ειδικότερα με τις προτεινόμενες διατάξεις, Στην Ενότητα Γ' του άρθρου 4 του ν. 4223/2013 (Α' 287), α) προστίθενται νέο έκτο και έβδομο εδάφιο, β) διορθώνεται παρόραμα στο νέο όγδοο εδάφιο και η Ενότητα Γ' διαμορφώνεται ως εξής:

«Γ. Υπολογισμός φόρου επί της συνολικής αξίας ανά εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου.

Για δικαιώματα επί ακινήτων υπολογίζεται φόρος επί της συνολικής αξίας ανά εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου, όπως αυτό αποτυπώνεται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (Α' 312), σύμφωνα με την κατωτέρω κλίμακα:

Κλιμάκια συνολικής αξίας ακινήτου σε ευρώ Συντελεστής φόρου ανά κλιμάκιο αξίας

0,01-400.000

0%

400.000,01-500.000

0,20%

500.000,01-600.000

0,30%

600.000,01-700.000

0,40%

700.000,01-800.000

0,50%

800.000,01-900.000

0,60%

900.000,01-1.000.000

0,70%

1.000.000,01-2.000.000

0,90%

>=2.000.000,01

1,00%

Ο φόρος υπολογίζεται στη συνολική αξία του 100% της πλήρους κυριότητας του ακινήτου, όπως το δικαίωμα αυτό αναγράφεται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων, απομειώνεται με βάση τον συντελεστή συνιδιοκτησίας της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 3842/2010 (Α' 58), εφόσον υφίσταται συνιδιοκτησία στην πλήρη ή ψιλή κυριότητα, και επιμερίζεται σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 2. Η αξία του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζεται σύμφωνα με το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της Ενότητας Ε'.

Η παρούσα Ενότητα εφαρμόζεται, εφόσον η συνολική αξία ακίνητης περιουσίας του υποκειμένου στον φόρο, όπως αυτή υπολογίζεται βάσει της Ενότητας Ε', υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ.

Η παρούσα Ενότητα δεν εφαρμόζεται για δικαιώματα επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού ούτε για δικαιώματα επί των κτιρίων που είναι προγενέστερα των εκάστοτε τελευταίων εκατό (100) ετών και τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή ως έργα τέχνης, καθώς και των αναλογούντων σε αυτά ποσοστών επί των γηπέδων ή οικοπέδων στα οποία βρίσκονται.

Δεν επιβάλλεται ο φόρος της παρούσας Ενότητας σε δικαίωμα επί οικοπέδου με ή χωρίς κτίσμα, όταν το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του εν λόγω οικοπέδου δεν υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%). Επιπλέον, το δικαίωμα επί του οικοπέδου δεν λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή του συντελεστή φόρου ανά κλιμάκιο αξίας της παρούσας Ενότητας, λαμβάνεται όμως υπόψη για τη συνολική αξία της περιουσίας του υποκειμένου στον φόρο για την παρούσα Ενότητα και την Ενότητα Ε.

Ειδικά για τον ΕΝΦΙΑ έτους 2022 η παρούσα Ενότητα δεν εφαρμόζεται και για δικαιώματα επί ιστορικών διατηρητέων μνημείων ή έργων τέχνης, που προστατεύονται από τον ν. 4858/2021 (Α* 220) και τα οποία δεν καταλαμβάνονται από το προηγούμενο εδάφιο, καθώς και για δικαιώματα επί κτιρίων, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί μέχρι την 31η.12.2021 ως διατηρητέα, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 1577/1985 (Α' 210) εφόσον τα ως άνω μνημεία, έργα τέχνης ή κτίρια είναι προγενέστερα της 1ης Ιανουάριου 1940, και για τα αναλογούντα σε αυτά ποσοστά επί των γηπέδων ή οικοπέδων στα οποία βρίσκονται.».

Οι διατάξεις αυτές ισχύουν από την 19η.5.2022 και εφαρμόζεται για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α έτους 2022 και επομένων.

Επιπλέον στην τροπολογία περιλαμβάνονται:

Άρθρο 1 Καταπιστευματικοί λογαριασμοί (escrow accounts)

Η ρύθμιση προβλέπει το ακατάσχετο των λογαριασμών και τη δυνατότητα ανοίγματος λογαριασμών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τους σκοπούς χρηματοδότησης των δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και Εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα την πόρων για την υλοποίηση των έργων που εντάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Άρθρο 2 Εκπαίδευση του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ) και της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (ΓΔΕΣΠ)

Η αξιολογούμενη ρύθμιση αποσκοπεί να εξασφαλίσει στα στελέχη της ΓΔΕΣΠ και της ΓΔΔΕ τη δυνατότητα παροχής διαρκούς εξειδικευμένης επιμόρφωσης, η οποία θα συνδέεται άμεσα με τα αντικείμενα των ελέγχων και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Μέχρι σήμερα, πέρα από τη δυνατότητα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης που παρέχεται από τον πιστοποιημένο για το Δημόσιο φορέα, δηλ. το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, δεν υπήρχε μέριμνα για μία στοχευμένη και εναρμονισμένη με τα καθήκοντα των υπαλλήλων της ΓΔΕΣΠ και της ΓΔΔΕ επιμόρφωση, η παροχή της οποίας εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη εκτέλεση των καθηκόντων των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων και θα λειτουργήσει και ως κίνητρο για την προσέλκυση νέων.

Άρθρο 3 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων εφαρμογής

Η ρύθμιση αποσκοπεί στο να υπάρχει παρακολούθηση της εφαρμογής των αποτελεσμάτων του νόμου. Εξασφαλίζει την αξιολόγηση της επίτευξης ή μη των στόχων του σχεδίου νόμου.

Άρθρο 6 Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης βάσει του Προσωρινού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επιχειρήσεις με μεγάλες οικονομικές απώλειες σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές - Τροποποίηση άρθρου 21 του ν. 4859/2021

Επέρχονται οι αναγκαίες τροποποιήσεις ώστε να επεκταθεί η δυνατότητα χορήγησης της ενίσχυσης του άρθρου 21 του ν. 4859/2021 (Α'228) και βάσει των Κανονισμών περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας («de minimis») της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πέρα από τη δυνατότητα χορήγησης βάσει του Προσωρινού Πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της πανδημίας της νόσου COVID19.

Η ρύθμιση διασφαλίζει τη δυνατότητα ενισχύσεων επιχειρήσεων και σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να χορηγηθούν δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID19, καθώς και τη συμβατότητα των σχετικών προβλέψεων με το ευρωπαϊκό πλαίσιο περί κρατικών ενισχύσεων.

Άρθρο 7 Ρυθμίσεις για το Ταμείο Αρωγής και τον Λογαριασμό Κρατικής Αρωγής - Τροποποίηση του άρθρου 14 και του άρθρου 24 του ν. 4797/2021

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επέρχονται οι αναγκαίες τροποποιήσεις για τη διεύρυνση του σκοπού του Ταμείου Κρατικής Αρωγής ώστε να περιλαμβάνει εν γένει δράσεις και προγράμματα που σχετίζονται με τις θεομηνίες, όπως και δράσεις πρόληψης και προστασίας από θεομηνίες. Επιπλέον, εισάγονται αντίστοιχες αλλαγές στη μεταβατική διάταξη για τον Λογαριασμό Κρατικής Αρωγής, ενώ επέρχονται αναγκαίες νομοτεχνικές βελτιώσεις αναφορικά με τη διαδικασία διάθεσης των ποσών και κίνησης του Λογαριασμού του Ταμείου, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την ορθή δημοσιονομική διαχείριση.

Με την επερχόμενη τροποποίηση επιδιώκεται η διεύρυνση του σκοπού του Ταμείου Κρατικής Αρωγής και του Λογαριασμού Κρατικής Αρωγής και διευκρινίζονται ο τρόπος διάθεσης των ποσών του Λογαριασμού και η ακολουθούμενη διαδικασία εμφάνισης στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Δείτε αναλυτικά την τροπολογία εδώ:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!