Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 74617 ΕΞ 2021 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66).

Τελευταία κωδικοποίηση με την Υ.Α. 147036/2021

Αριθμ. 74617 ΕΞ 2021

ΦΕΚ B’ 2670/23.06.2021

Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4797/2021 «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 66) και ιδίως της παρ. 7 του άρθρου 7, του εδαφίου β’ της παρ. 4 του άρθρου 8 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 22.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).

3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ «Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα Διαύγεια» του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

4. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87) και ιδίως του άρθρου 160.

5. Το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (Α’ 25), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Α’ 261) και ισχύει.

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

7. α) Την παρ. 2β του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C326/26-10-2012) σύμφωνα με την οποία «Συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά οι ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα».

β) Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 187 της 26/6/2014 σελ. 1), και ιδίως τα άρθρα 7, 9, 11, 12 και 50 αυτού,

γ) τον Κανονισμό (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 193 της 1/7/2014 σελ. 1), και ιδίως τα άρθρα 7, 9, 12, 13 και 30 αυτού,

δ) τον Κανονισμό (ΕΕ) 1388/2014 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας συμβατών με την εσωτερική αγορά, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L369 της 24/12/2014 σελ.37),και ιδίως τα άρθρα 7,9,12,13 και 44 αυτού.

ε) Τον ορισμό της «Επιχείρησης» σύμφωνα με το άρθρο 1 του Παραρτήματος Ι των Κανονισμών (ΕΕ) 651/ 2014, 702/2014 και 1388/2014 «Επιχείρηση θεωρείται κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται ειδικότερα αυτοαπασχολούμενα άτομα και οικογενειακές επιχειρήσεις που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, καθώς και προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα».

8. Την υπ’ αρ. 338/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Γεώργιο Ζαββό» (Β΄ 3051).

9. Την υπ’ αρ. 13535/29.03.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Διαδικασία έκδοσης Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας» (ΑΔΑ: Ω1Α2Ω-41Τ).

10. Την ανάγκη καθορισμού των διαδικασιών και των λεπτομερειών εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 7 και 8 του ν. 4797/2021.

11. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εκτίμηση ζημιών

1. Η εκτίμηση και η καταγραφή των ζημιών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από θεομηνίες της περ. α του άρθρου 3 του ν. 4797/2021, γίνεται από τις αρμόδιες επιτροπές κρατικής αρωγής που συστήνονται κατά περίπτωση με απόφαση του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη.

2. Για τον προσδιορισμό του ύψους της ζημίας, διενεργείται επιτόπια αυτοψία από τις αρμόδιες επιτροπές, εντός εξαμήνου από την επέλευση της θεομηνίας και ζητείται η υποβολή εκ μέρους των πληγεισών επιχειρήσεων, στοιχείων και δικαιολογητικών τα οποία βοηθούν στην αντικειμενική εκτίμηση της ζημίας. Οι αρμόδιες επιτροπές δύνανται να αξιοποιούν και εκθέσεις και στοιχεία που προσκομίζονται από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.ΓΑ.).

"3. [1] Για τον προσδιορισμό του ύψους της ζημίας από τις αρμόδιες επιτροπές κρατικής αρωγής, διενεργείται επιτόπια αυτοψία και ζητείται η υποβολή εκ μέρους των πληγεισών επιχειρήσεων, στοιχείων και δικαιολογητικών τα οποία βοηθούν στην αντικειμενική εκτίμηση της ζημίας.

Ειδικότερα, υποβάλλονται στην επιτροπή κρατικής αρωγής:

- Τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση ή μισθωτήριο συμβόλαιο, σε περίπτωση ζημιών σε κτίρια.

- Ασφαλιστήριο συμβόλαιο της κάλυψης της ζημίας και σε περίπτωση μη ύπαρξης, υπεύθυνη δήλωση περί μη ασφάλισης της επιχείρησης σε περίπτωση ζημιών. Αντίστοιχα, σε περίπτωση ζημιών σε αυτοκίνητο επαγγελματικής χρήσης το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του αυτοκινήτου και αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας.

- Φορολογικές δηλώσεις επιχείρησης δηλώσεις Φ.Π.Α.

- Απογραφή προηγουμένου έτους.

- Τιμολόγια αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και σε περίπτωση μη ύπαρξης να αναζητούνται από τους Προμηθευτές.

- Τιμολόγια αγοράς μηχανολογικού εξοπλισμού συνοδευόμενα από κατάσταση στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος απόσβεσης και η κατάσταση του μηχανήματος.

Η αρμόδια επιτροπή κρατικής αρωγής μπορεί να ζητά συμπληρωματικά στοιχεία, πέραν των αναφερομένων στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου εφ’ όσον αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Η αρμόδια επιτροπή κρατικής αρωγής δεν δεσμεύεται από την τυχόν δηλωθείσα εκ μέρους των πληγεισών επιχειρήσεων ζημία, ή την εκτίμηση αυτής από άλλα πρόσωπα (ιδιώτες εκτιμητές, λογιστές κ.λπ.)."

Άρθρο 2

Υπαγόμενες επιχειρήσεις

1. Η επιχορήγηση αφορά στις επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στην περ. β του άρθρου 3 του ν. 4797/2021, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, οι οποίες ασκούσαν νόμιμη οικονομική δραστηριότητα κατά την ημέρα επέλευσης της θεομηνίας και καταβάλλεται μόνο εφόσον οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να λειτουργούν με τον ίδιο ΑΦΜ κατά τον χρόνο καταβολής της. Η νόμιμη λειτουργία αποδεικνύεται από την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή λοιπές άδειες που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο.

2. Οι πληγείσες επιχειρήσεις δικαιούνται επιχορήγησης μόνο εφόσον έχουν την έδρα τους ή ασκούν νόμιμα την δραστηριότητα τους στην οριοθετημένη περιοχή, όπως αυτή ορίζεται στη σχετική κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και, κατά περίπτωση, Εσωτερικών.

3. Οι πληγείσες επιχειρήσεις που ασκούν εποχική δραστηριότητα, δικαιούνται επιχορήγησης μόνο εφόσον είναι σε θέση να αποδείξουν την νόμιμη δραστηριότητά τους από την οποία προκύπτει η εποχικότητά τους.

4. Όσες επιχειρήσεις ασκούν δραστηριότητα σε δημόσια κτίρια ή σε μη ιδιόκτητα κατά πλήρη κυριότητα (100%) κτίρια, δικαιούνται επιχορήγησης για τα ζημιωθέντα περιουσιακά στοιχεία τα οποία ανήκουν στην επιχείρηση και εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 4797/2021.

5. Ιδίως για τα έτη 2020 και 2021, οι επιχειρήσεις οι οποίες τελούσαν σε αναστολή λειτουργίας ή προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δικαιούνται αποζημίωσης εφόσον είναι σε θέση να αποδείξουν ότι κατά το χρόνο επέλευσης της θεομηνίας ήταν ενεργές.

Άρθρο 3

Καλυπτόμενες ζημιές

1. Η επιχορήγηση καλύπτει υλικές ζημιές που προκλήθηκαν άμεσα από τη θεομηνία σε στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης, όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του ν. 4797/2021, ιδίως κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του εγγείου κεφαλαίου και αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία κατεγράφησαν ως κατεστραμμένα.

2. Οι ζημιές στις κτιριακές εγκαταστάσεις καλύπτονται μόνο εφόσον οι κτιριακές εγκαταστάσεις ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα (100%) στην επιχείρηση που επλήγη και όχι σε τρίτους, όπως εταίρους και μετόχους, και με την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι δεν αποζημιώνονται από άλλη πηγή, ιδίως δυνάμει του άρθρου 10 του ν. 2576/1998, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Α’ 261) και ισχύει.

3. Οι ζημίες στα μέσα παραγωγής και τον εξοπλισμό καλύπτονται μόνο εφόσον έχουν συνάφεια με το αντικείμενο και τη δραστηριότητα της επιχείρησης. Ειδικά για τις περιπτώσεις των αγροτικών εκμεταλλεύσεων στα μέσα παραγωγής συμπεριλαμβάνεται και το έγγειο κεφάλαιο.

4. Οι ζημίες στα αποθηκευμένα προϊόντα, στα φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης και στα αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης καλύπτονται εφόσον έχουν καταγραφεί ως κατεστραμμένα, ανήκουν στην επιχείρηση και βρίσκονται εντός της οριοθετημένης περιοχής.

Άρθρο 4

Διαδικασίες έκδοσης απόφασης επιχορήγησης

1. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με ποσοστό της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από την αρμόδια επιτροπή κρατικής αρωγής της Περιφέρειας, το οποίο ποσοστό καθορίζεται κάθε φορά με την απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4797/2021.

2. Η επιχορήγηση καταβάλλεται εντός τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία επέλευσης της θεομηνίας, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των Κανονισμών χορήγησης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας.

3. Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται, κατόπιν της έκδοσης της κοινής υπουργικής απόφασης οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής, η διαβίβαση στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών από τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη του φακέλου με τα δικαιολογητικά της παρ. 4 της παρούσας. Η διαβίβαση του προηγούμενου εδαφίου πραγματοποιείται εντός εξαμήνου από την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής.

4. Τα δικαιολογητικά που διαβιβάζονται είναι τα εξής:

α. Η κοινή υπουργική απόφαση για την οριοθέτηση της συγκεκριμένης περιοχής.

β. Συγκεντρωτική κατάσταση των επιχειρήσεων, υπογεγραμμένη από την αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής, η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας:

  • Επωνυμία επιχείρησης
  • Διεύθυνση άσκησης δραστηριότητας της επιχείρησης
  • ΑΦΜ/ΔΟΥ
  • Στοιχεία επικοινωνίας επιχείρησης (τηλ., e-mail)
  • Αντικείμενο δραστηριότητας
  • Δήμος
  • Δημοτική Ενότητα/Δημοτική Κοινότητα
  • Συνολική ζημία με ανάλυση ανά κατηγορία (κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, καθώς και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, μέσα παραγωγής συμπεριλαμβανομένου του εγγείου κεφαλαίου και αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία κατεγράφησαν ως κατεστραμμένα).

5. Μετά την επεξεργασία και τον έλεγχο των δικαιολογητικών της παρ. 4, εκδίδεται η υπουργική απόφαση της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του ν. 4797/2021.

Άρθρο 5

Έλεγχος, εκκαθάριση και πληρωμή επιχορηγήσεων

"1. [2] Μετά την έκδοση της απόφασης της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4797/2021, προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την Περιφέρεια στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής, εντός προθεσμίας δύο μηνών. Στα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται υποχρεωτικά:

α. Βεβαίωση της Περιφέρειας στην οποία αναγράφεται η επωνυμία, το ΑΦΜ της επιχείρησης, η ζημία που υπέστη αναλυτικά κατά κατηγορία και συνολικά, αναφορά περί εγκατάστασης και άσκησης δραστηριότητας της επιχείρησης εντός της ζώνης οριοθέτησης, δηλ. Δήμο και Δημοτικό διαμέρισμα και στην οποία βεβαιώνεται η νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης.

β. πρακτικό εκτίμησης ζημιών υπογεγραμμένο από την αρμόδια επιτροπή κρατικής αρωγής.

γ. Βεβαίωση της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει εγκριθεί δωρεάν κρατική αρωγή για τις ίδιες ζημιές κτισμάτων με βάση το άρθρο 10 του ν. 2576/1998, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 και ισχύει, ούτε εκκρεμεί σε αυτήν σχετική αίτηση.

δ. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο δικαιούχος δεν αποζημιώνεται από άλλον φορέα για τις ζημιές της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4797/2021 για τη συγκεκριμένη θεομηνία με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής.

ε. Βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρίας στην οποία εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημίωσης που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος ή άλλως υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου περί μη ύπαρξης ασφαλιστικού συμβολαίου με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής.

στ. Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας τελευταίου τριμήνου.

ζ. Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού της δικαιούχου επιχείρησης (IBAN), καθώς και το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανήκει.

η. Λοιπά δικαιολογητικά, όπως νομιμοποιητικά έγγραφα, τιμολόγια, κ.λπ., τα οποία καθορίζονται από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής.

Επιπλέον των ανωτέρω, αποστέλλεται από την αρμόδια περιφέρεια συγκεντρωτικό αρχείο με τα απαραίτητα στοιχεία για την κατάσταση της επιχείρησης και την ισχύουσα εκπροσώπηση, όπως αυτά τηρούνται στο Γ.Ε.Μ.Η. (Επωνυμία, ΑΦΜ, Αρ. Γ.Ε.Μ.Η, κατάσταση επιχείρησης, εκπροσώπηση) τα οποία και η αρμόδια περιφέρεια αναζητεί αυτεπαγγέλτως.

Για περιπτώσεις που έχουν ήδη αποσταλεί τα δικαιολογητικά στο Υπουργείο Οικονομικών μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, τα ανωτέρω στοιχεία από το Γ.Ε.Μ.Η. δύναται να αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από το Υπουργείο Οικονομικών και δύναται να είναι και υπό μορφή συγκεντρωτικών καταστάσεων.

Επιπλέον, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, για τα Δικαστήρια εντός ΟΣΔΔΥ-ΠΠ που διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα, αναζητείται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια Περιφέρεια, με αποστολή σχετικών στοιχείων. Το ίδιο δύναται να διενεργείται και για τα λοιπά Δικαστήρια.

Για περιπτώσεις που έχουν ήδη αποσταλεί τα δικαιολογητικά στο Υπουργείο Οικονομικών μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας και έχει παρέλθει τρίμηνο από την έκδοση του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας, τα στοιχεία αναφορικά με το Ενιαίο Πιστοποιητικό Φερεγγυότητας δύναται να αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από το Υπουργείο Οικονομικών και δύναται να είναι και υπό μορφή συγκεντρωτικών καταστάσεων.

Η Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών μπορεί να ζητά από τις επιχειρήσεις επιπρόσθετα δικαιολογητικά, στο πλαίσιο ελέγχου νομιμοποίησης των δικαιούχων."

2. Ειδικά στις περιπτώσεις επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων και αγροτών των άρθρων 11 και 12 του ν. 4797/2021, αντίστοιχα, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση αποδεικτικού υποβολής δήλωσης ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου και αποδεικτικό εκπλήρωσης της υποχρέωσης καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

3. Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας με βάση τις ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες επιτροπές κρατικής αρωγής.

4. Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και του ελέγχου των στοιχείων του φακέλου, ο φάκελος διαβιβάζεται από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομικών, συνοδευόμενος από μία αναλυτική κατάσταση των πληγεισών επιχειρήσεων σε ηλεκτρονική μορφή. Η αναλυτική κατάσταση αρμοδίως υπογεγραμμένη περιλαμβάνει την επωνυμία και τον Α.Φ.Μ. του δικαιούχου, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανήκει και το δικαιούμενο ποσό ανά δικαιούχο, το ποσό τυχόν προκαταβολής ή και πρώτης αρωγής και το συνολικό ποσό προς πληρωμή. Η ΓΔΟΥ προβαίνει σε εκκαθάριση και πληρωμή στους δικαιούχους του δικαιούμενου ποσού, αφαιρουμένου του τελικού καταβλητέου ποσού της προκαταβολής και του ημίσεως, ήτοι 50%, του ποσού της πρώτης αρωγής που τυχόν έχουν δοθεί, δυνάμει σχετικών αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 8 και 9 αντίστοιχα του ν. 4797/2021.

5. Τα δικαιολογητικά της παρ. 1 τηρούνται στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής για δέκα (10) έτη από την ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης.

6. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας υποχρεούνται να τηρούν για διάστημα πέντε (5) τουλάχιστον ετών το σύνολο των φακέλων και σχετιζόμενων εγγράφων και δικαιολογητικών επιχορήγησης κάθε επιχείρησης για τους σκοπούς του ελέγχου του άρθρου 21 του ν. 4797/2021.

7. Το άθροισμα της επιχορήγησης, προ συμψηφισμών, και του ημίσεως (50%) της ενίσχυσης πρώτης αρωγής που δεν συμψηφίζεται με την επιχορήγηση, δεν δύναται να ξεπερνά το ύψος της εκτιμηθείσας ζημίας. Εφόσον διαπιστώνεται ότι το ως άνω άθροισμα ξεπερνά το ύψος της εκτιμώμενης ζημίας, αναζητείται το ποσό της υπέρβασης ως αχρεωστήτως καταβληθέν, εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου και μέχρι την πραγματική επιστροφή του, με βάση το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C 14/02), κατά τα λοιπά εφαρμοζομένου του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90).

Άρθρο 6

Διαδικασίες έκδοσης απόφασης προκαταβολής

1. Στην περίπτωση κατά την οποία παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημιές σε αριθμό πληγεισών επιχειρήσεων και σε μέγεθος καταστροφής, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης αποστέλλει αιτιολογημένο αίτημα προς τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών για άσκηση από τον Υπουργό Οικονομικών της διακριτικής ευχέρειας του άρθρου 4 του ν. 4797/2021 περί χορήγησης προκαταβολής έναντι επιχορήγησης.

2. Το αίτημα δύναται να διαβιβασθεί στην Επιτροπή Κρατικής Αρωγής του άρθρου 16 του ν. 4797/2021 για διατύπωση σχετικής γνώμης προς τον Υπουργό Οικονομικών.

3. Στην περίπτωση που ο Υπουργός Οικονομικών ασκήσει τη διακριτική ευχέρεια της παρ. 1, μετά από την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής και τη διαπίστωση της έκτασης των ζημιών, η οικεία περιφέρεια διαβιβάζει ανά δεκαπενθήμερο στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών επιμέρους καταστάσεις σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή των επιχειρήσεων που επλήγησαν και των εκτιμώμενων ζημιών, για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η εκτίμηση και η καταγραφή των ζημιών, υπογεγραμμένες από τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής κρατικής αρωγής του άρθρου 16 του ν. 4797/2021, οι οποίες περιλαμβάνουν τα στοιχεία της περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 4 της παρούσας. Η κατάσταση των προηγούμενων εδαφίων συνοδεύεται από κατάσταση στην οποία αναγράφεται η επωνυμία της επιχείρησης, ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού της δικαιούχου επιχείρησης (IBAN), καθώς και το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανήκει, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

4. Το ποσοστό της προκαταβολής καθορίζεται στην απόφαση του α’ εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4797/2021, όπως κάθε φορά εκδίδεται. Σε κάθε περίπτωση, η εκταμίευση της προκαταβολής πραγματοποιείται χωρίς την προσκόμιση των δικαιολογητικών που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 5 της παρούσας, πέραν του δικαιολογητικού της περ. η.

5. Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και του ελέγχου των στοιχείων, οι καταστάσεις διαβιβάζονται από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομικών, συνοδευόμενες από αναλυτική κατάσταση των πληγεισών επιχειρήσεων σε ηλεκτρονική μορφή. Η αναλυτική κατάσταση περιλαμβάνει την επωνυμία και τον Α.Φ.Μ. του δικαιούχου, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανήκει και το δικαιούμενο ποσό προκαταβολής ανά δικαιούχο και το συνολικό ποσό προς πληρωμή. Η ΓΔΟΥ προβαίνει σε εκκαθάριση και πληρωμή στους δικαιούχους του δικαιούμενου ποσού προκαταβολής, αφαιρουμένου του ημίσεως, ήτοι 50%, του ποσού της πρώτης αρωγής που τυχόν έχουν δοθεί, δυνάμει σχετικών αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ν. 4797/2021.

Άρθρο 7

Διαδικασίες ασφαλισμένων επιχειρήσεων

1. Για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το ποσοστό επί του ποσού της εκτιμηθείσας ζημίας το οποίο δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, όπως το ποσοστό καθορίζεται στην απόφαση του Υπουργού Οικονομικών της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4797/2021.

2. Για τον υπολογισμό της ενίσχυσης, από το ύψος της εκτιμηθείσας ζημίας αφαιρείται τυχόν ασφαλιστική αποζημίωση που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος. Σε κάθε περίπτωση, για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται η ολοκλήρωση του προσδιορισμού του ποσού της ζημίας που καλύπτεται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

3. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 4.

Άρθρο 8

Επιχειρήσεις ΑΜΕΑ ή μελών οικογενειών ΑΜΕΑ

1. Λαμβάνουν κατά προτεραιότητα την επιχορήγηση για αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες οι επιχειρήσεις ατόμων με αναπηρία ή οι επιχειρήσεις ατόμων που έχουν ανιόντα α’ βαθμού, τέκνο, αδερφό ή σύζυγο με αναπηρία με ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων, όπως διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, κατ’ εξαίρεση, όταν τα άτομα πάσχουν από νοητική υστέρηση ή αυτισμό, για την παροχή της κατά προτεραιότητα χορήγησης της επιχορήγησης, απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%).

2. Για την απόδειξη της αναπηρίας με ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων ή από άτομα που πάσχουν από νοητική υστέρηση ή αυτισμό με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), προσκομίζονται, πέραν των δικαιολογητικών της παρ. 1 του άρθρου 5 της παρούσας, επιπλέον τα εξής:

α. Πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), σε ισχύ, με το οποίο προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας. Εκτός του Πιστοποιητικού ΚΕ.Π.Α. γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά, σε ισχύ, από τις κάτωθι Υγειονομικές Επιτροπές:

αα. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.),

ββ. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.),

γγ. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.),

δδ. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και

εε. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος.

3. Στην περίπτωση γονέα, τέκνου, συζύγου, αδελφού που ασκεί το δικαίωμα προστασίας από την αναπηρία ατόμων με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων ή από άτομα που πάσχουν από νοητική υστέρηση ή αυτισμό με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) για την ως άνω ιδιότητα απαιτείται πέραν των δικαιολογητικών της παραγράφου 2, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δήμου ή της κοινότητας ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης.

Άρθρο 9

Λοιπά θέματα

1. Όταν η δικαιούχος ενιαία επιχείρηση λάβει συνολική επιχορήγηση άνω των ορίων που τίθενται στο άρθρο 9 των Κανονισμών (ΕΕ) 651/2014, 702/2014 και 1388/2014, το Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών δημοσιεύει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα III των εν λόγω Κανονισμών, σε εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις (https://webgate. ec.europa.eu/competition/transpar ency/public/search/ home/), για λόγους διαφάνειας, το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έγκρισης χορήγησής της, κατά τα προβλεπόμενα στην υποπαράγραφο Β11 του ν. 4152/2013, όπως ισχύει.

2. Η Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών προβαίνει σε συνεργασία με τον Περιφερειακό Συντονιστή Κρατικής Αρωγής του άρθρου 15 του ν. 4797/2021 στις απαραίτητες ενέργειες ενημέρωσης τόσο της κατά περίπτωση αρμόδιας Περιφέρειας ή Περιφερειακής ενότητας, όσο και των επιχειρήσεων που υπέστησαν ζημιές από θεομηνίες. Η ενημέρωση αυτή μπορεί να παρέχεται τόσο κατά το χρόνο που συνέβη η θεομηνία ή η φυσική καταστροφή, όσο και στη συνέχεια κατά τη διάρκεια των διαδικασιών έκδοσης των σχετικών αποφάσεων και κυρίως κατά τη διάρκεια της εκταμίευσης των επιχορηγήσεων.

3. Μέχρι την έκδοση της απόφασης που μνημονεύεται στην παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4797/2021 για την έναρξη λειτουργίας της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής, οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής που μνημονεύονται στην παρούσα ασκούνται από το Γ’ Τμήμα της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Για τις περιπτώσεις δικαιούχων επιχειρήσεων για τις οποίες έχουν εκδοθεί ήδη πριν τη δημοσίευση του ν. 4797/2021 κοινές υπουργικές αποφάσεις επιχορήγησης και οι οποίες έχουν προσκομίσει δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 20725/2011 (Β’ 1207) απόφαση, δεν απαιτείται η προσκόμιση νέων δικαιολογητικών για την εκκαθάριση και πληρωμή των δικαιούχων.

Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα μαζί με το παράρτημα, το οποίο προσαρτάται και συνιστά αναπόσπαστο μέρος αυτής, ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή, μαζί με το παράρτημα, το οποίο προσαρτάται και συνιστά αναπόσπαστο μέρος αυτής, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2021

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ο Υφυπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΒΟΣ

Υποσημειώσεις (2)
Οι σημειώσεις κωδικοποιήσης είναι διαθέσιμες μόνο για τους συνδρομητές του Forin.gr Analysis. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!