Υπουργείο Εργασίας

Φ80000/οικ.50631/2077/2020 Γνωστοποίηση διατάξεων άρθρων 44 και 45 του ν.4756/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
Πληροφορίες : Ε. Σιμιτοπούλου,
Χ.Γκιουλέκα
Τηλέφωνο : 2131516807,
2131516786
Ηλ. Ταχ.: esimitopoulou@ypakp.gr ,
chgkiouleka@ypakp.gr

Α.Δ.Α.: 67Ε246ΜΤΛΚ-59Γ

Αθήνα, 10-12-20

Α.Π: Φ80000/οικ.50631/2077

ΠΡΟΣ: e-ΕΦΚΑ
Α. Γραφείο κ. Διοικητή
Ακαδημίας 22
102 41 Αθήνα

Β. Γενική Διεύθυνση Συντάξεων
Πατησίων 12
106 77 Aθήνα

Γ. Γενική Διεύθυνση
Συντάξεων Δημοσίου Τομέα
Κάνιγγος 29
106 82 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων άρθρων 44 και 45 του ν.4756/2020

Με το ν. 4756/2020 (Α’235) «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων» θεσπίστηκαν μεταξύ άλλων ρυθμίσεων, οι διατάξεις των άρθρων 44 και 45 που διευρύνουν την παρεχόμενη κοινωνικοασφαλιστική προστασία στους πάσχοντες από κυστική ίνωση ασφαλισμένους του δημοσίου, καθώς στα αμφοτεροπλεύρως ορφανά τέκνα ως προς το ποσό της δικαιούμενης σύνταξης θανάτου.

Πιο συγκεκριμένα:

Α. ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΩΣ ΟΡΦΑΝΑ ΤΕΚΝΑ (άρθρο 12 παρ. 4Α ν. 4387/2016)

Με το άρθρο 44 του ν. 4576/2020 επέρχεται βελτιωτική μεταβολή στο ποσό της χορηγούμενης σύνταξης λόγω θανάτου που έχει επέλθει από 13.5.2016 σε παιδιά αμφοτεροπλεύρως ορφανά.

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις αντικαθίσταται η παράγραφος 4Α του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 και ειδικότερα διαφοροποιείται η περίπτωση γ που αφορά στο ποσοστό της σύνταξης λόγω θανάτου που δικαιούται το παιδί που είναι ορφανό και από τους δύο γονείς. Με το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο, το ποσοστό της σύνταξης διπλασιαζόταν μόνο στην περίπτωση που το παιδί δικαιούταν σύνταξη από τον ένα γονέα. Πλέον με τη διάταξη αυτή ορίζεται ότι το ποσοστό διπλασιάζεται για κάθε σύνταξη που δικαιούται το αμφοτεροπλεύρως ορφανό τέκνο λόγω θανάτου των γονέων του, δηλαδή στην περίπτωση που δικαιούται σύνταξη και από τους δύο γονείς το ποσοστό θα διπλασιαστεί και για τις δύο συντάξεις.

Επομένως από την έναρξη ισχύος του νόμου δηλαδή από 26.11.2020 στις ανωτέρω περιπτώσεις χορηγείται και το 50% της δεύτερης σύνταξης .

Β. ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΟΡΘΟΚΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ

Με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4756/2020 διευρύνεται ο κύκλος των δικαιούμενων σύνταξης λόγω 35ετίας υπαλλήλων του δημοσίου και των στρατιωτικών που πάσχουν από ειδικές παθήσεις με τη συμπερίληψη στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρων 1 και 26 του πδ 169/2007 και των ασφαλισμένων που πάσχουν από κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή, εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

Και στην περίπτωση αυτή αρκεί δεκαπενταετής πλήρης πραγματική συντάξιμη υπηρεσία για τη χορήγηση σύνταξης 35ετίας.

Η ανωτέρω ρύθμιση κρίθηκε απαραίτητη στο πλαίσιο του καθορισμού ενιαίων κανόνων και προϋποθέσεων συνταξιοδότησης για τους ασφαλισμένους που πάσχουν από τη συγκεκριμένη πάθηση ανεξάρτητα αν απασχολούνται στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα .

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Π. ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!