Εργατικά - Ασφαλιστικά

Τροπολογία των Υπουργείων Εργασίας & Ναυτιλίας στο φορολογικό νομοσχέδιο

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις» ρυθμίζεται σειρά θεμάτων του Υπουργείου Εργασίας.

Σημειώνεται ότι με την τροπολογία ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, θέματα αναφορικά με την επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών (άρθρο 8), νέα επιπρόσθετα μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών (άρθρο 9) καθώς και την αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους τουρισμού και μεταφορών για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020 (άρθρο 10).

Παρατίθεται ακολούθως η τροπολογία (αιτιολογική έκθεση και προτεινόμενες διατάξεις) στο σύνολό της (προς διευκόλυνσή σας προσθέσαμε σχετικούς συνδέσμους προς τα επιμέρους άρθρα της τροπολογίας)

Άρθρο 1: Αύξηση του ποσοστού της προσωρινής σύνταξης σε αιτήσεις που έχουν υποβληθεί χειρόγραφα

Άρθρο 2: Ρυθμίσεις για την προσωρινή σύνταξη σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής

Άρθρο 3: Προκαταβολή εφάπαξ παροχής

Άρθρο 4: Μηχανισμός εκκαθάρισης και εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε φορείς κλάδου υγείας που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Άρθρο 5: Καταβολή εξόδων κηδείας ασφαλισμένων τ. ΟΓΑ

Άρθρο 6: Παράταση καταβολής αναπηρικών παροχών

Άρθρο 7: Παράταση σύμβασης Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών Συμφωνημένου Επιπέδου (SLA)

Άρθρο 8: Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών

Άρθρο 9: Επιπρόσθετα μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών

Άρθρο 10: Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους τουρισμού και μεταφορών για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020

Άρθρο 11: Μεταφορά της αρμοδιότητας Μονάδων του Ηλεκτρονικού Εθνικού φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης e- ΕΦΚΑ

Άρθρο 12: Παράταση συμβάσεων εργασίας προσωπικού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τις ανάγκες φύλαξης

Άρθρο 13: Διευθέτηση οφειλών Ιερού Καθεδρικού Ναού Αθηνών

Άρθρο 14: Ρυθμίσεις ναυτεργατικών οργανώσεων

Άρθρο 15: Μη προσφερόμενος πλοίαρχος

Άρθρο 16: Μέτρα ενίσχυσης της ναυτικής απασχόλησης

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας,, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί του άρθρου 1

Αύξηση του ποσοστού της προσωρινής σύνταξης σε αιτήσεις που έχουν υποβληθεί χειρόγραφα

Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι το ποσοστό της προσωρινής σύνταξης αυξάνεται από ποσοστό 50% σε ποσοστό 70% για τους τους αυτοτελώς απασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ασφαλισμένους στον τ. Ο. Γ.Α, και σε ποσοστό 80% για τους μισθωτούς.

Ειδικότερα, με την περ. α) της παρ. 1 της προτεινόμενης ρύθμισης προβλέπεται ότι για τους μισθωτούς, το ποσό της προσωρινής σύνταξης υπολογίζεται ως το 80% του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου κατά τους δώδεκα (12) μήνες ασφάλισης που προηγούνται της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

Με την περ. β) της παρ. 1 της προτεινόμενης ρύθμισης προβλέπεται ότι για τους αυτοτελώς απασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ασφαλισμένους στον τ. Ο.Γ.Α., όπως αυτοί ορίζονται στα άρθρα 39 και 40 του ν. 4387/2016 (Α' 85) καταβάλλεται αντίστοιχα ποσοστό 70% του μέσου μηνιαίου εισοδήματος των δώδεκα (12) τελευταίων μηνών ασφάλισης που προηγούνται της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

Κατ' αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται η αύξηση του ποσοστού της κύριας σύνταξης και η περαιτέρω ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων και μάλιστα αναδρομικά. Η προτεινόμενη διάταξη τίθεται σε εφαρμογή από την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης για τους ασφαλισμένους που υπέβαλαν αίτηση για χορήγηση προσωρινής σύνταξης, κατ' εφαρμογή του άρθρου 29 του ν. 4387/2016, σύμφωνα ιιε το οποίο οι ασφαλισμένοι που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης με ηλεκτρονικό τρόπο δικαιούνταν ως ποσοστό προκαταβολής το 50% της κύριας σύνταξης. Με την προτεινόμενη ρύθμιση, θεσπίζεται η αναδρομική επέκταση της αύξησης του ποσοστού της προκαταβολής της σύνταξης και η καταβολή αναδρομικών στις ήδη χορηγηθείσες προσωρινές συντάξεις, οι οποίες κατατέθηκαν με χειρόγραφο τρόπο. Η αναγκαιότητα της προτεινόμενης ρύθμισης έγκειται στην διασφάλιση ποσού προσωρινής σύνταξης που θα επιτρέπει στους συνταξιούχους να διαβίούν με αξιοπρέπεια, με τρόπο που δεν αποκλίνει ουσιωδώς από το ποσό της οριστική σύνταξης, αλλά και ούτε από το ποσό της προσωρινής σύνταξης που καταβάλλεται στις αιτήσεις που υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο.

Περαιτέρω, με την παρ. 2 ορίζεται ότι για τους μισθωτούς και τους ασφαλισμένους στον τ. Ο.Γ.Α. η προσωρινή σύνταξη δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε είκοσι (20) έτη ασφάλισης και να υπερβαίνει το ποσό που ισούται με το διπλάσιο αυτής, στο ύψος που διαμορφώνεται κάθε φορά.

Πα τους αυτοτελώς απασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, η προσωρινή σύνταξη δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την εκάστοτε εθνική σύνταξη που αντιστοιχεί σε είκοσι (20) έτη ασφάλισης και μεγαλύτερη από το ποσό που ισούται με το ύψος της εθνικής σύνταξης πολλαπλασιαζόμενο επί δυόμισι φορές, στο ύψος που διαμορφώνεται κάθε φορά.

Τέλος, για την περαιτέρω ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων καταργείται η προϋπόθεση της υποχρέωσης διακοπής της εργασίας, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης και, επομένως, οι συνταξιούχοι δικαιούνται τη λήψη προσωρινής σύνταξης με την αντίστοιχη περικοπή του 30% της προσωρινής, ακόμα και εάν συνεχίζουν την εργασία τους/ αυτοαπασχόλησή τους. Η παρούσα ρύθμιση συμβάλλει στην ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων και στην εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης.

Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο 1

Αύξηση του ποσοστού της προσωρινής σύνταξης σε αιτήσεις που έχουν υποβληθεί χειρόγραφα

Οι παρ. 1, 2, 4, 7 και 8 του άρθρου 29 του ν. 4387/2016 (Α' 85) τροποποιούνται, προστίθενται παρ. 10,11 και 12 καί το άρθρο 29 του ν. 4387/2016 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 29

Προσωρινή σύνταξη

1. Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι έχουν υποβάλει στον e-Ε.Φ.Κ.Α. από τις 13.5.2016 έντυπη αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, δικαιούνται προσωρινό σύνταξη μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης, το ύψος της οποίας υπολογίζεται ως εξής:

α) Για τους μισθωτούς το 80% του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου κατά τους δώδεκα (12) μήνες ασφάλισης που προηγούνται της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Ο μέσος αυτός όρος υπολογίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών, οποτεδήποτε και αν καταβλήθηκαν, δια του δώδεκα (12).

β) Για τους αυτοτελώς απασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους ασφαλισμένους στον Ο.Γ.Α., όπως αυτοί ορίζονται στα άρθρα 39 και 40, το 70% του μέσου μηνιαίου εισοδήματος

των δώδεκα (12) τελευταίων μηνών ασφάλισης που προηγούνται της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Ως μέσο μηνιαίο εισόδημα νοείται αυτό το οποίο προκύπτει από το πηλίκο του συνόλου των τρεχουσών εισφορών κύριας ασφάλισης που καταβλήθηκαν κατά τους μήνες αυτούς, διαιρουμένου δια του 20% και δια του δώδεκα (12).

γ) Στην περίπτωση χορήγησης σύνταξης σε όσους έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης και έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαμβάνουν από τη δημοσίευση του νόμου εργασία και δικαιούνται σύνταξη, καταβάλλεται προσωρινή σύνταξη από τη δημοσίευση του παρόντος και εφεξής μειωμένη κατά ποσοστό 30% για όσο χρονικό διάστημα απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή τη δραστηριότητά τους αυτή.

δ) Η μείωση της περ. γ) εφαρμόζεται και επί των ποσών που προκύπτουν από τις παρ. 2 και 3.

2. Για τους μισθωτούς και τους ασφαλισμένους στον τ. Ο.Γ.Α. η προσωρινή σύνταξη δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε είκοσι (20) έτη ασφάλισης και να υπερβαίνει το ποσό που ισούται με το διπλάσιο αυτής, στο ύψος που διαμορφώνεται κάθε φορά. Για τους αυτοτελώς απασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, η προσωρινή σύνταξη δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την εκάστοτε εθνική σύνταξη που αντιστοιχεί σε είκοσι (20) έτη ασφάλισης και μεγαλύτερη από το ποσό που ισούται με το ύψος της εθνικής σύνταξης πολλαπλασιαζόμενο επί δυόμισι φορές, στο ύψος που διαμορφώνεται κάθε φορά.

3. Τα ανωτέρω ισχύουν στις περιπτώσεις αίτησης για πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος. Σε περιπτώσεις αίτησης για μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος το ποσό της προσωρινής σύνταξης μειώνεται κατά ποσοστό 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας που προβλέπεται για την πλήρη σύνταξη.

4. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης σύνταξης λόγω αναπηρίας, το ποσό της προσωρινής σύνταξης, στο ύψος που διαμορφώνεται κατά τα ανωτέρω, μειώνεται αντίστοιχα κατά τα ποσοστά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 27. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης λόγω θανάτου, η προσωρινή σύνταξη, όπως διαμορφώνεται με τις ανωτέρω διατάξεις, χορηγείται στους δικαιούχους σε ποσοστό 70%. Το ποσοστό αυτό επιμερίζεται μεταξύ των δικαιοδόχων, σύμφωνα με τα ποσοστά επιμερισμού της σύνταξης.

5. Το ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται στον ασφαλισμένο με την προσωρινή σύνταξη συμψηφίζεται με το ποσό της σύνταξης που προκύπτει μετά την έκδοση της οριστικής πράξης απονομής της σύνταξης.

6. Στην περίπτωση ασφαλισμένου με διαδοχικό χρόνο ασφάλισης στους εντασσόμενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς, η αίτηση για προσωρινή σύνταξη υποβάλλεται και εξετάζεται από τον Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα νόμο για την επαγγελματική δραστηριότητα στην οποία υπαγόταν ο ασφαλισμένος κατά την τελευταία χρονική περίοδο πριν από την αίτησή του. Αν για τον υπολογισμό του ποσού της προσωρινής σύνταξης, ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης της παρ. 1 δεν επαρκεί, λόγω αλλαγής επαγγελματικής δραστηριότητας του ασφαλισμένου, λαμβάνεται υπόψ η και διαδοχικά διανυθείς χρόνος ασφάλισης και καταβάλλεται ποσό προσωρινής σύνταξης, όπως προβλέπεται στο παρόν.

Το ανωτέρω ισχύει και στις περιπτώσεις διαδοχικά ασφαλισμένων που έχουν οφειλή μέχρι του ποσού που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

7. Η διάταξη για την έκδοση της προσωρινής σύνταξης δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν ο ασφαλισμένος με δήλωσή του δεν επιθυμεί την έκδοση προσωρινής σύνταξης.

β) Όταν δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

γ) Όταν για τη συνταξιοδότηση πρέπει να εφαρμοστούν οι Κανονισμοί 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, καθώς και οι διμερείς συμβάσεις κοινωνικής ασφάλειας, εκτός των περιπτώσεων που θεμελιώνεται αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωμα μόνο με τον χρόνο ασφάλισης σε ελληνικό ασφαλιστικό φορέα.

δ) Όταν δεν έχουν κατατεθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ε) Όταν λαμβάνεται ταυτόχρονα και άλλη κύρια σύνταξη για την ίδια αιτία.

στ) Όταν είναι απαραίτητη η προηγούμενη αναγνώριση χρόνων ασφάλισης για θεμελίωση συ νταξιο δοτικών προϋποθέσεων. Στην περίπτωση αυτή, ο λόγος θεωρείται ότι εκλείπει εφόσον, μετά από την υποβολή σχετικής αίτησης εκ μέρους του ενδιαφερομένου, εκδοθεί η απόφαση αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης, ακόμα και αν η εξαγορά του χρόνου αυτού γίνει τμηματικά με παρακράτηση του σχετικού ποσού από τη σύνταξη του δικαιούχου.

ζ) Όταν υπάρχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές ποσού που υπερβαίνει τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις ποσά.

η) Όταν παρέχεται εργασία για την οποία προβλέπεται αναστολή καταβολής της σύνταξης σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4387/2016.

Εάν μεταγενέστερα εκλείψουν οι λόγοι των περ. ζ) και η), η προσωρινή σύνταξη καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου μήνα της υποβολής της σχετικής νέας αίτησης του ενδιαφερομένου.

8. Για την έγκριση ή την απόρριψη του αιτήματος χορήγησης προσωρινής σύνταξης εκδιδεται απόφαση του αρμόδιου ασφαλιστικού οργάνου, εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών ή από την ημερομηνία οριστικοποίησης της κρίσης των υγειονομικών επιτροπών, αν η χορήγηση της σύνταξης συναρτάται με την εκτίμηση του βαθμού αναπηρίας του ασφαλισμένου.

Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου δεν υπόκειται σε προσφυγή.

9. Η προσωρινή σύνταξη καταβάλλεται κατ' απόλυτη προτεραιότητα στους δικαιούχους που είναι άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και στους γονείς και νόμιμους κηδεμόνες που προστατεύουν άτομα με αναπηρία ή για όσους συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του ν. 612/1977 είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές και ισχύουν κάθε φορά, ή με βάση τις διατάξεις που αναφέρονται στα πρόσωπα του τετάρτου εδαφίου της περ. α' της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (Α' 210) είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές, όπως ισχύουν κάθε φορά.

10. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και σε περιπτώσεις ασφαλισμένων που έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης από την 13η.5.2016 και εφεξής και τους έχει ήδη χορηγηθεί προσωρινή σύνταξη, εφόσον δεν έχει χορηγηθεί οριστική, καθώς και σε απασχολούμενους συνταξιούχους που δεν δικαιούνταν προσωρινή σύνταξη πριν από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος.

Η καταβολή της διαφοράς από την εφαρμογή των διατάξεων των περ. α) και β) της παρ. 1, καθώς και των παρ. 3 και παρ. 4, καταβάλλεται αναδρομικά στους δικαιούχους.

11. Εάν, μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την έκδοση της οριστικής απόφασης απονομής της σύνταξης, διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται ol προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ή ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στην υπεύθυνη δήλωση του ασφαλισμένου είναι ανακριβή, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά συντάξεων αναζητούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών.

12. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος καί κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την καταβολή της διαφοράς στις ήδη χορηγηθείσες προσωρινές συντάξεις για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση συνταξιοδότησης, η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος στις εκκρεμείς κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος αιτήσεις χορήγησης προσωρινής σύνταξης, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.»

Επί του άρθρου 2

Ρυθμίσεις για την προσωρινή σύνταξη σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής

Στην παρ. 1 του άρθρου 29 Α του ν. 4387/2016 προβλέπεται το δικαίωμα χορήγησης προσωρινής σύνταξης στους ασφαλισμένους που υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συνταξιοδότησης στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), η οποία υπολογίζεται σε ποσοστό 80 % επί της οριστικής σύνταξης γήρατος, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4387/2016. Η προσωρινή σύνταξη γήρατος χορηγείται από την πρώτη του επόμενου της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα, μέχρι το τέλος του μήνα έκδοσης της οριστικής απόφασης.

Με την τροποποίηση της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 29 Α του ν. 4387/2016 ορίζεται ρητά ότι επιτρέπεται η χορήγηση προσωρινής σύνταξης στους δικαιούχους ακόμα και εάν δεν έχει διακοπεί η εργασία ή αυτοαπασχόλησή τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης ή αναληφθεί μεταγενέστερα. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στους δικαιούχους προσωρινή σύνταξη από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και εφεξής μειωμένη κατά ποσοστό 30% για όσο χρονικό διάστημα απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή τη δραστηριότητάτους αυτή.

Σκοπός της προτεινόμενης διάταξης είναι η ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων, έως ότου εκδοθεί η οριστική απόφαση απονομής της κύριας σύνταξης, δίνοντας τους τη δυνατότητα να λαμβάνουν προσωρινή σύνταξη, παρά τη συνέχιση της απασχόλησής τους.

Με την παρ. 7 της προτεινόμενης διάταξης τίθενται εξαιρέσεις από τον γενικό κανόνα του άρθρου 29 Α του ν. 4387/2016 και απαριθμούνται οι περιπτώσεις στις οποίες δεν προβλέπεται η χορήγηση της προσωρινής σύνταξης ως εξής:

α) Όταν η αίτηση συνταξιοδότησης δεν υποβάλλεται ηλεκτρονικά.

β) Όταν για τη συνταξιοδότηση πρέπει να εφαρμοστούν οι Κανονισμοί 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, καθώς και οι διμερείς συμβάσεις κοινωνικής ασφάλειας, εκτός των περιπτώσεων που θεμελιώνεται αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωμα μόνο με τον χρόνο ασφάλισης σε ελληνικό ασφαλιστικό φορέα.

V) Όταν χορηγείται ήδη προσωρινή ή οριστική σύνταξη για την ίδια αιτία.

δ) Όταν είναι απαραίτητη η αναγνώριση χρόνων ασφάλισης για θεμελίωση του δικαιώματος συνταξιοδότησης.

ε) Όταν υπάρχουν οφελές από ασφαλιστικές εισφορές, το ποσό των οποίων υπερβαίνει τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις ποσά. Αν μεταγενέστερα εκλείψει ο λόγος αυτός, η προσωρινή σύνταξη καταβάλλεται από την ημερομηνία που ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος.

στ) Όταν παρέχεται εργασία για την οποία προβλέπεται αναστολή καταβολής της σύνταξης σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4387/2016.

Επίσης, αποσαφηνίζεται ότι σε περίπτωση που μεταγενέστερα εκλείψουν οι λόγοι των περ. ε) και στ), η προσωρινή σύνταξη καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου μήνα υποβολής σχετικής νέας αίτησης του ενδιαφερομένου.

Προσέτι, διευκρινίζεται στην παρούσα ρύθμιση της παρ. 8 ότι εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4387/2016, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, για τους ασφαλισμένους οι οποίοι κατέθεσαν στον e- Ε.Φ.Κ.Α. έντυπη αίτηση συνταξιοδότησης.

Τέλος, με την παρ. 9 του άρθρου 29 Α του ν. 4387/2016 παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έκδοση απόφασης με την οποία θα καθορίζονται η διαδικασία χορήγησης προσωρινής σύνταξης στους ασφαλισμένους που δεν δικαιούνταν προσωρινή σύνταξη πριν την εφαρμογή του τρίτου εδαφίου της περ. α) της παρ. 2 του παρόντος, η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος στις εκκρεμείς κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος αιτήσεις χορήγησης προσωρινής σύνταξης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Προτεινόμενες διατάξεις

Αρθρο 2
Ρυθμίσεις για την προσωρινή σύνταξη σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής

Οι παρ. 1, 2α, 7 και 8 του άρθρου 29Α του ν. 4387/2016 (Α7 85) τροποποιούνται και προστίθεται παρ. 9. Το άρθρο 29Ατου ν. 4387/2016 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 29Α

Προσωρινή σύνταξη για αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά

1. Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά στον Ε.Φ.Κ.Α. αίτηση συνταξιοδότησης, δικαιούνται προσωρινή σύνταξη από την πρώτη του επόμενου της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα, μέχρι το τέλος του μήνα έκδοσης της οριστικής απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.

2. α) Η προσωρινή σύνταξη λόγω γήρατος υπολογίζεται στο 80% του ποσού της οριστικής σύνταξης, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α' 85). Στην περίπτωση χορήγησης μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, το ποσό που υπολογίζεται κατά το προηγούμενο εδάφιο μειώνεται αντίστοιχα προς το ποσοστό μείωσης που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις για κάθε μήνα που υπολείπεται της συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας για τη χορήγηση πλήρους σύνταξης. Στην περίπτωση χορήγησης σύνταξης σε όσους έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης και οποίοι έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαμβάνουν από της δημοσιεύσεως του νόμου εργασία και δικαιούνται σύνταξη, καταβάλλεται προσωρινή σύνταξη από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και εφεξής μειωμένη κατά ποσοστό 30% για όσο χρονικό διάστημα απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή τη δραστηριότητα τους αυτή.

β) Οι ασφαλισμένοι που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας δικαιούνται προσωρινή σύνταξη, η οποία διαμορφώνεται σύμφωνα με την περ. α' της παρούσας παραγράφου σε συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 27 και την παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4387/2016.

γ) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης λόγω θανάτου, η προσωρινή σύνταξη, όπως διαμορφώνεται με τις ανωτέρω διατάξεις, χορηγείται σε ποσοστό 80% εφόσον συμμετέχουν στην απονομή και τα τέκνα και χορηγείται στους δικαιοδόχους σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4387/2016. Το ποσοστό αυτό επιμερίζεται μεταξύ των δικαιοδόχων, σύμφωνα με τα ποσοστά επιμερισμού της σύνταξης. Σε διαφορετική περίπτωση, η προσωρινή σύνταξη ανέρχεται σε ποσοστό 70%. Το ποσό που θα προκύψει σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί στην εθνική σύνταξη που χορηγείται για δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 4387/2016.

3. Για την έγκριση ή την απόρριψη του αιτήματος χορήγησης προσωρινής σύνταξης εκδίδεται απόφαση του αρμόδιου ασφαλιστικού οργάνου, εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών της παραγράφου 4 ή και από την ημερομηνία οριστικοποίησης της κρίσης των υγειονομικών επιτροπών, αν η χορήγηση της σύνταξης συναρτάται με την εκτίμηση του βαθμού αναπηρίας του ασφαλισμένου. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου δεν υπόκειται σε προσφυγή.

4. Η προσωρινή σύνταξη χορηγείται εφόσον ο αϊτών:

α) έχει συμπληρώσει στην ηλεκτρονική αίτηση συνταξιοδότησης όλα τα πεδία που είναι απαραίτητα για τον υπολογισμό της σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4387/2016,

β) έχει συνυποβάλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) ειδικά ως προς την ακρίβεια του χρόνου ασφάλισης και των αποδοχών ή του εισοδήματος που δηλώνει στην αίτηση συνταξιοδότησης, καθώς και ότι πληροί τόσο τις προϋποθέσεις χορήγησης της προσωρινής σύνταξης του άρθρου αυτού όσο και τις προϋποθέσεις χορήγησης της οριστικής σύνταξης.

Ασφαλισμένος με διαδοχικό χρόνο ασφάλισης, πλέον των ανωτέρω, οφείλει να δηλώσει αναλυτικά τα Ταμεία, στα οποία ασφαλίστηκε διαδοχικά, το χρόνο ασφάλισης ανά ενταχθέν Ταμείο και συνολικά, τις αντίστοιχες αποδοχές/εισόδημα, τον τυχόν χρόνο παράλληλης ασφάλισής του, το Ταμείο στο οποίο έχει τυχόν οφειλές, καθώς και το αντίστοιχο ποσό, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Φ.1500/οικ.9696/195/8.8.2014 (Β' 2441).

Ασφαλισμένος για τον οποίο είναι απαραίτητος ο έλενχος καταβολής των εισφορών, θα πρέπει να καταθέσει επιπλέον υπηρεσιακό σημείωμα του αρμόδιου τμήματος εισφορών σχετικά με τις τυχόν οφειλόμενες εισφορές κατά τον μήνα κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης.

5. Το ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται στον ασφαλισμένο σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους συμψηφίζεται με το ποσό της σύνταξης που καθορίζεται στην οριστική απόφαση απονομής της σύνταξης.

6. Εάν, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την έκδοση της οριστικής απόφασης απονομής της σύνταξης, διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ή ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στην υπεύθυνη δήλωση του ασφαλισμένου είναι ανακριβή, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά συντάξεων αναζητούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών.

7. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν η αίτηση συνταξιοδότησης δεν υποβάλλεται ηλεκτρονικά.

β) Όταν για τη συνταξιοδότηση πρέπει να εφαρμοστούν οι Κανονισμοί 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, καθώς και οι διμερείς συμβάσεις κοινωνικής ασφάλειας, εκτός των περιπτώσεων που θεμελιώνεται αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωμα μόνο με τον χρόνο ασφάλισης σε ελληνικό ασφαλιστικό φορέα.

γ) Όταν χορηγείται ήδη προσωρινή ή οριστική σύνταξη για την ίδια αιτία.

δ) Όταν είναι απαραίτητη η αναγνώριση χρόνων ασφάλισης για θεμελίωση του δικαιώματος συνταξιοδότησης. Εφόσον, όμως, μετά από την υποβολή σχετικής αίτησης εκ μέρους του ενδιαφερομένου, εκδοθεί η απόφαση αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης, ακόμα και αν η εξαγορά του χρόνου αυτού γίνει τμηματικά με παρακράτηση του σχετικού ποσού από τη σύνταξη του δικαιούχου, είναι επιτρεπτό να χορηγηθεί προσωρινή σύνταξη από την αρχική αίτηση, όχι όμως πριν από την ημερομηνία που ορίζεται στην παρ. 1.

ε) Όταν υπάρχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές, το ποσό των οποίων υπερβαίνει τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις ποσά. Αν μεταγενέστερα εκλείψεί ο λόγος αυτός, η προσωρινή σύνταξη καταβάλλεται από την ημερομηνία που ορίζεται στην παρ. 1.

στ) Όταν παρέχεται εργασία για την οποία προβλέπεται αναστολή καταβολής της σύνταξης σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4387/2016.

Εάν μεταγενέστερα εκλείψουν οι λόγοι των περ. ε) και στ), η προσωρινή σύνταξη καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου μήνα υποβολής σχετικής νέας αίτησης του ενδιαφερομένου.

8. Για τους ασφαλισμένους οι οποίοι κατέθεσαν στον e-Ε.Φ.Κ.Α. έντυπη αίτηση συνταξιοδότησης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4387/2016 όπως έχουν τροποποιηθεί.

9. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται η διαδικασία χορήγησης προσωρινής σύνταξης στους ασφαλισμένους που δεν δικαιούνταν προσωρινή σύνταξη πριν την εφαρμογή του τρίτου εδαφίου της περ. α) της παρ. 2, η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος στις εκκρεμείς κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος αιτήσεις χορήγησης προσωρινής σύνταξης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»

Επί του άρθρου 3

Προκαταβολή εφάπαξ παροχής

Με την παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου τροποποιείται η περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 και προβλέπεται ότι στην περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης σε πρώην ταμεία, κλάδους, τομείς και λογαριασμούς του κλάδου εφάπαξ παροχών του e-ΕΦΚΑ χορηγείται η εφάπαξ παροχή του τελευταίου ταμείου, κλάδου, τομέα και λογαριασμού και όταν βεβαιωθεί ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης, εκδίδεται απόφαση χορήγησης της συμπληρωματικής εφάπαξ παροχής. Περαιτέρω, αποσαφηνίζεται ότι η παρούσα ρύθμιση καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς αιτήσεις. Κατ' αυτόν τον τρόπο επιταχύνεται η διαδικασία απονομής της εφάπαξ παροχής στην περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης σε πρώην ταμεία, κλάδους, τομείς και λογαριασμούς του κλάδου εφάπαξ παροχών του e-ΕΦΚΑ.

Με την παρ. 2 της προτεινόμενου άρθρου τροποποιείται η περ. δ) της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 και θεσπίζεται η δυνατότητα προκαταβολής μέρους της δικαιούμενης εφάπαξ παροχής στους δικαιούχους ασφαλισμένους. Δικαιούχοι της προκαταβολής είναι οι άμεσα ασφαλισμένοι, οι οποίοι έλαβαν κύρια σύνταξη λόγω γήρατος ή λόγω οριστικής αναπηρίας. Ειδικότερα, με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χορήγηση της προκαταβολής της εφάπαξ παροχής είναι: α) η πάροδος τριών μηνών από την υποβολή αίτησης για χορήγηση της εφάπαξ παροχής, β) η έκδοση οριστικής απόφασης κύριας σύνταξης γήρατος ή αναπηρίας, γ) η πραγματοποίηση ελάχιστου χρόνου ασφάλισης είκοσι (20) ετών αυτοτελώς σε έναν πρώην Φορέα Απονομής Εφάπαξ. Επίσης, ορίζεται ότι η υποχρέωση πραγματοποίησης ελάχιστου χρόνου ασφάλισης είκοσι (20) ετών αυτοτελώς σε έναν πρώην Φορέα Απονομής Εφάπαξ δεν ισχύει για τους ασφαλισμένους των πρώην Ταμείων Προνοίας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΑΕΝ) και Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΚΠΕΝ),

Επιπροσθέτως, με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ότι αρμόδια για την έκδοση της προσωρινής απόφασης προκαταβολής είναι η Διεύθυνση του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και ότι για την εκτέλεση της απόφασης τηρούνται οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες ελέγχου και παρακράτησης τυχόν οφειλών προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α., τη Φορολογική Διοίκηση, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τους λοιπούς φορείς του Δημοσίου.

Προσέτι, ορίζεται ότι το ποσό της προκαταβολής θα αντιστοιχεί σε ποσοστό επί του ποσού της εφάπαξ παροχής ανά πρώην Φορέα Απονομής Εφάπαξ. Το ποσοστό και το ποσό ανά πρώην Φορέα Απονομής Εφάπαξ θα επικαιροποιείται με συνυπολογισμό των νεότερων διαθέσιμων στοιχείων.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι σε περίπτωση προκαταβολής ποσού μεγαλύτερου από εκείνο της οριστικής απόφασης απονομής εφάπαξ παροχής, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό αποσβέννυται με μηνιαία παρακράτηση από το ποσό της κύριας και επικουρικής σύνταξης του δικαιούχου. Ειδικά, στην περίπτωση αυτή παρακρατείται έως και το ένα τέταρτο (1/4) του ποσού της κύριας σύνταξης σε συνδυασμό και με τα προβλεπόμενα περί παρακράτησης για κάθε πρώην Φορέα Απονομής Κύριας Σύνταξης. Όσον αφορά την παρακράτηση από το ποσό της επικουρικής σύνταξης του δικαιούχου εφαρμόζεται το άρθρο 46 του ν. 4670/2020 (Α'43) και ορίζεται ότι τα ποσά που παρακρατούνται αποδίδονται στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών.

Προσέτι, με την εξουσιοδοτική διάταξη προβλέπεται η έκδοση υπουργικής απόφασης, η οποία θα ορίζει το ποσοστό και το ποσό της προκαταβολής της εφάπαξ παροχής που χορηγείται ανά πρώην Φορέα Απονομής Εφάπαξ, τις εκκρεμείς αιτήσεις απονομής εφάπαξ που περιλαμβάνονται στη ρύθμιση, τη διαδικασία απονομής της προκαταβολής, συμπεριλαμβανομένου του σχετικού εντύπου απονομής της εφάπαξ παροχής, τη διαδικασία επικαιροποίησης του ποσοστού και του ποσού ανά πρώην φορέα απονομής εφάπαξ, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.

Με την παρ. 2 της προτεινόμενης διάταξης σκοπείται η ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων.

Τέλος, με την παρ. 3 της προτεινόμενης ρύθμισης προστίθεται εδάφιο στο τέλος του προτελευταίου εδαφίου της υποπερ. αα) της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι, όταν η διακοπή της ασφάλισης στα ταμεία πρώην Ταμείο Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΑΕΝ) και πρώην Ταμείο Πρόνοιας Κατώτερων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΚΠΕΝ) έχει επέλθει πριν από το έτος 1994 και δεν είναι δυνατή η ανεύρεση των συντάξιμων αποδοχών της περιόδου αυτής ο υπολογισμός του ποσού της εφάπαξ παροχής γίνεται με βάσει τις καταστατικές τους διατάξεις. Ο υπολογισμός του τμήματος της εφάπαξ παροχής των ασφαλισμένων του πρώην ΤΠΑΕΝ και του πρώην ΤΠΚΠΕΝ πραγματοποιείται και απονέμεται αυτοτελώς. Κατ' αυτόν τον τρόπο, επιταχύνεται η διαδικασία απονομής εφάπαξ παροχής στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, μέρος της οποίας είχε διανυθεί στα πρώην ΤΠΑΕΝ και πρώην ΤΠΚΠΕΝ.

Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο 3

Προκαταβολή εφάπαξ παροχής

1. Η περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 (Α' 85) αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Η εφάπαξ παροχή απονέμεται εφόσον ο ασφαλισμένος έλαβε κύρια σύνταξη λόγω γήρατος ή οριστικής αναπηρίας. Στην περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης σε πρώην ταμεία, κλάδους, τομείς και λογαριασμούς του κλάδου εφάπαξ παροχών του e-ΕΦΚΑ χορηγείται η εφάπαξ παροχή του τελευταίου ταμείου, κλάδου, τομέα και λογαριασμού και όταν βεβαιωθεί ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης, εκδίδεται απόφαση χορήγησης της συμπληρωματικής εφάπαξ παροχής.

Αν ο ασφαλισμένος λαμβάνει σύνταξη από ταμείο που χορηγεί προσυνταξιοδοτική παροχή, απονέμεται η εφάπαξ παροχή, εφόσον ο ασφαλισμένος έλαβε προσυνταξιοδοτική παροχή.

Οι καταστατικές διατάξεις των ταμείων, τομέων, κλάδων ή λογαριασμών του άρθρου 75, από τις οποίες προβλεπόταν ως προϋπόθεση για τη χορήγηση εφάπαξ παροχής η προηγούμενη συνταξιοδότηση από φορέα επικουρικής ασφάλισης καταργούνται.

Εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης της εφάπαξ παροχής, κρίνονται ως προς τις προϋποθέσεις απονομής βάσει των διατάξεων της παρούσας.»

2. Η περ. δ) της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) Οι άμεσα ασφαλισμένοι της περ. α) της παρ. 3 δύνανται να λάβουν μέρος της εφάπαξ παροχής που δικαιούνται ως προκαταβολή, έναντι της συνολικής εφάπαξ παροχής.

Προϋποθέσεις χορήγησης της προκαταβολής είναι:

α) η πάροδος τριών (3) μηνών από την υποβολή αίτησης χορήγησης εφάπαξ παροχής.

β) η έκδοση οριστικής απόφασης κύριας σύνταξης γήρατος ή αναπηρίας.

γ) η πραγματοποίηση ελάχιστου χρόνου ασφάλισης είκοσι (20) ετών αυτοτελώς σε έναν πρώην φορέα Απονομής Εφάπαξ.

Η περ. γ) του ανωτέρω εδαφίου δεν ισχύει για τους ασφαλισμένους του πρώην Ταμείου Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΑΕΝ) και του πρώην Ταμείου Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΚΠΕΝ).

Το ύφος της προκαταβολής προκύπτει ως ποσοστό επί ποσού της εφάπαξ παροχής ανά πρώην Φορέα Απονομής Εφάπαξ. Το ποσοστό και το ποσό ανά πρώην Φορέα Απονομής Εφάπαξ επικαιροποιούνται με συνυπολογισμό των νεώτερων διαθέσιμων στοιχείων.

Η έκδοση της προσωρινής απόφασης χορήγησης του ανωτέρω ποσού πραγματοποιείται από την αρμόδια Διεύθυνση του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α. Για την εκτέλεση της απόφασης τηρούνται οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες ελέγχου καί παρακράτησης τυχόν οφειλών προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α., τη Φορολογική Διοίκηση, τα ΝΠΔΔ και λοιπούς Φορείς του Δημοσίου.

Στην περίπτωση προκαταβολής ποσού μεγαλύτερου από εκείνο της οριστικής απόφασης απονομής εφάπαξ παροχής, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό αποσβέννυται με μηνιαία παρακράτηση από το ποσό της κύριας σύνταξης σύμφωνα με τα ισχύοντα περί παρακράτησης σε κάθε πρώην Φορέα Απονομής Κύριας Σύνταξης και από το ποσό της επικουρικής σύνταξης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 46 του ν. 4670/2020. Τα ποσά που παρακρατούνται αποδίδονται στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών. Σε περίπτωση μη εξόφλησης του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται το ποσοστό και το ποσό της προκαταβολής της εφάπαξ παροχής που χορηγείται ανά πρώην Φορέα Απονομής Εφάπαξ, οι εκκρεμείς αιτήσεις απονομής εφάπαξ, που περιλαμβάνονται στην ρύθμιση, η διαδικασία απονομής της προκαταβολής, συμπεριλαμβανομένου του σχετικού εντύπου απονομής της εφάπαξ παροχής, η διαδικασία επικαιροποίησης του ποσοστού και του ποσού ανά πρώην Φορέα Απονομής Εφάπαξ, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.»

3. Στο τέλος του προτελευταίου εδαφίου της υποπερ. αα) της περ, α) της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Όταν η διακοπή της ασφάλισης στα ταμεία πρώην Ταμείο Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΑΕΝ) και πρώην Ταμείο Πρόνοιας Κατώτερων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΚΠΕΝ) έχει επέλθει πριν από το έτος 1994 και δεν είναι δυνατή η ανεύρεση των συντάξιμων αποδοχών της περιόδου αυτής, ο υπολογισμός του ποσού της εφάπαξ παροχής γίνεται με βάσει τις καταστατικές τους διατάξεις. Ο υπολογισμός του τμήματος της εφάπαξ παροχής των ασφαλισμένων του πρώην ΤΠΑΕΝ και του πρώην ΤΠΚΠΕΝ πραγματοποιείται και απονέμεται αυτοτελώς.»

Επί του άρθρου 4

Μηχανισμός εκκαθάρισης και εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε φορείς κλάδου υγείας που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ

Με την προτεινόμενη διάταξη δημιουργείται στον Ηλεκτρονικό Εθνικό φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), ηλεκτρονική πλατφόρμα-μηχανισμός εκκαθάρισης και εξόφλησης Ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των τ. Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, που εντάχθηκαν στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) προς τα φαρμακεία, λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας (ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, εργαστήρια κ.λπ.), φαρμακευτικές εταιρείες, προμηθευτές υγειονομικού και λοιπού υλικού κ.λπ. (περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4578/2018) πλην ασφαλισμένων των τέως Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, με σκοπό την εκκαθάριση και πληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των τέως Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Με την παρ. 2 ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι οι ιδιώτες-πάροχοι που επιθυμούν να ενταχθούν στον μηχανισμό οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση σε χρονικό διάστημα δύο μηνών από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας, ότι η υπαγωγή τους στον μηχανισμό είναι προαιρετική, ότι καταβάλλεται ως προκαταβολή το 90% του αιτούμενου ποσού, αφού εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες εκπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του νόμου 4578/2018 (Α' 200), κατόπιν διασταύρωσής τους με τα συγκεντρωτικά φύλλα δαπανών και ότι για την εξόφληση του υπόλοιπου 10% πραγματοποιείται πρόχειρος λογιστικός έλεγχος από τις οικονομικές υπηρεσίες που εξέδωσαν το ένταλμα πληρωμής. Περαιτέρω, στην παρ. 4 της προτεινόμενης διάταξης ορίζεται ότι η καταβολή του κεφαλαίου της ληξιπρόθεσμης οφειλής προς τους δικαιούχους επιφέρει την απόσβεση της οφειλής ως προς τα έξοδα, τους τόκους και το κεφάλαιο και ότι αποσβένεται κάθε απαίτηση των δικαιούχων κατά του e-ΕΦΚΑ από την αιτία αυτή.

Επιπλέον, για την απλοποίηση των διαδικασιών και την επιτάχυνση της διαδικασίας της εκκαθάρισης ορίζεται στην παρ. 7 ότι για ληξιπρόθεσμες οφειλές που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ προς ασθενείς ασφαλισμένους και ιδιώτες γιατρούς, με συνολική οφειλή κατ' άτομο έως διακόσια (200) ευρώ κατ' έτος, το ποσό θα καταβάλλεται στον δικαιούχο άμεσα και στο 100% του αιτούμενου ποσού, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος χωρίς περαιτέρω έλεγχο.

Τέλος, με την παρ. 9 παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης να καθορίζουν την ημερομηνία λειτουργίας της πλατφόρμας, τον τύπο και το περιεχόμενο της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητίκών, τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά για την υποβολή, την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καιτυχόν παράταση αυτών, ταδικαιολογητικάπου απαιτούνται να υποβληθούν πριν από την εξόφληση και για την απόδειξη της παραίτησης σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 2, τα απαιτούμενα στοιχεία των τιμολογίων και τη διαδικασία υποβολής τους.

Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο 4

Μηχανισμός εκκαθάρισης και εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε φορείς κλάδου υγείας που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

1. Δημιουργείται στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e- ΕΦΚΑ) ηλεκτρονική πλατφόρμα-μηχανισμός εκκαθάρισης και εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των τ. Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, που εντάχθηκαν στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) προς τα φαρμακεία, λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας (ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, εργαστήρια κ.λπ.), φαρμακευτικές εταιρείες, προμηθευτές υγειονομικού και λοιπού υλικού κ.λπ. (περιπτώσεις της παρ. Ιτου άρθρου 12 του ν. 4578/2018) πλην ασφαλισμένων των τέως Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, με σκοπό την εκκαθάριση και πληρωμή ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των τ. φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

2. α) Οι ιδιώτες- πάροχοι που επιθυμούν να ενταχθούν στον μηχανισμό υποβάλλουν αίτηση στην ειδική πλατφόρμα του e- ΕΦΚΑ που λειτουργεί για τον σκοπό αυτό, αφού προηγουμένως αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας. Οι ιδιώτες πάροχοι αποδέχονται ότι η υπαγωγή τους στον μηχανισμό είναι προαιρετική, ότι η παραίτησή τους από τις αξιώσεις τόκων υπερημερίας και αποζημιώσεως για έξοδα είσπράξεως με αντάλλαγμα την άμεση καταβολή του κεφαλαίου ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων είναι προϊόν ελεύθερης βούλησής τους και ότι σε περίπτωση μη υπαγωγής στον παραπάνω μηχανισμό δεν θίγονται οι αξιώσεις τους, συμπεριλαμβανομένων των τόκων υπερημερίας και λοιπών εξόδων δυνάμει της Οδηγίας 2011/7/ΕΕ.

β) Η αίτηση που υποβάλλουν πρέπει να περιέχει κατ' ελάχιστον τα στοιχεία ταυτοποίησης του αιτούντος-παρόχου (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία) τη διεύθυνσή του, τα ποσά και τα στοιχεία των ήδη εκδοθέντων παραστατικών, τον αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ, τα στοιχεία του τ. Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, το αρμόδιο υποκατάστημα, τα στοιχεία των σχετικών συμβάσεων (εφόσον υπάρχουν) καθώς και τα στοιχεία του εκδοχέα της απαίτησης, το ύψος αυτής και τις ημερομηνίες σύναψης των συμβάσεων εκχώρησης, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί η εκχώρηση της απαίτησης σε πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες πρακτόρευσης ή λοιπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

γ) Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α' 75), με την οποία ο αϊτών δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τη ρύθμιση για όλες τις απαιτήσεις του που εμπεριέχονται στην αίτησή του και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 και ότι παραιτείται από τυχόν ένδικα μέσα και βοηθήματα που έχουν ασκηθεί μέχρι και τον χρόνο υποβολής της αίτησης, καθώς και από οποιαδήποτε άλλη αξίωση που πηγάζει από την ίδια αιτία, συμπεριλαμβανομένης της αξίωσης των τόκων μέχρι την εξόφληση της απαίτησης. Η αίτηση γνωστοποιείται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679). Κατά την επεξεργασία των δεδομένων και τη διαβίβαση λαμβάνονται τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας των δεδομένων.

δ) Μετά την επιτυχή υποβολή της αίτησης της παρ. 1 και την εκτέλεση ελέγχων διασταύρωσής της με τα συγκεντρωτικά φύλλα δαπανών σύμφωνα με την παρ. 3α, καταβάλλεται ως προκαταβολή το 90% του αϊτού μενού ποσού, αφού υπολογισθούν οι εκπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4578/2018 (Α' 200). Σε περιπτώσεις που έχουν ήδη καταβληθεί νομίμως προκαταβολές, καταβάλλεται μόνο το εναπομείναν οφειλόμενο ποσό, κατόπιν πρόχειρου λογιστικού ελέγχου σύμφωνα με την παρ. 3β.

3. α) Για την πληρωμή της προκαταβολής στους δικαιούχους εκδίδονται χρηματικά εντάλματα πληρωμής, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του δημόσιου λογιστικού και κατόπιν διασταύρωσης του αιτούμενου ποσού με τα διαθέσιμα συγκεντρωτικά φύλλα δαπανών.

Ως διαθέσιμα συγκεντρωτικά φύλλα δαπανών νοούνται καταστάσεις που απεικονίζουν το συνολικό οφειλόμενο ποσό ανά πάροχο μετά από άθροιση των σχετικών παραστατικών και φέρουν την υπογραφή ενός τουλάχιστον υπαλλήλου. Εξαιρετικώς, σε περιπτώσεις απόκλισης μεταξύ του αιτούμενου ποσού και του συγκεντρωτικού φύλλου δαπανών, επιτρέπεται η πληρωμή μόνο για τους μήνες για τους οποίους υπάρχει συμφωνία.

β) Για την εξόφληση του υπόλοιπου ποσού πραγματοποιείται πρόχειρος λογιστικός έλεγχος από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες. Ο έλεγχος αυτός συνίσταται σε διαπίστωση ύπαρξης στο φυσικό αρχείο του e-ΕΦΚΑ των νόμιμων φορολογικών παραστατικών που απαιτούνται νια την πληρωμή. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το τελικό ποσό πληρωμής που θα προκόψει μετά από τον έλεγχο να υπερβαίνει το αιτούμενο ποσό. Σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης και εάν μετά από το πέρας του ελέγχου προκόψουν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, αυτά αναζητούνται εντόκως σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

4. Η καταβολή του κεφαλαίου της ληξιπρόθεσμης οφειλής προς τους δικαιούχους επιφέρει την απόσβεση της οφειλής ως προς τα έξοδα, τους τόκους και το κεφάλαιο. Μετά την κατά τα ανωτέρω εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφελών, αποσβένεται κάθε απαίτηση των δικαιούχων κατά του e-ΕΦΚΑ από την αιτία αυτή.

5. α) Η παραλαβή προϊόντων από τους τ. Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης τόσο για τις περιπτώσεις συναφθεισών συμβάσεων, όσο και για αυτές που έλαβαν χώρα χωρίς σύμβαση, θεωρείται προσηκόντως αποδεδειγμένη, εφόσον το σχετικό πρωτόκολλο φέρει την υπογραφή αρμόδιου υπαλλήλου και υφίσταται αντίγραφο παραλαβής ταχυμεταφορέα ή δελτίο αποστολής.

β) Για την εξόφληση κάθε είδους απαιτήσεων του παρόντος δεν απαιτούνται οι υπογραφές των ελεγκτών ιατρών στα αντίστοιχα παραστατικά.

6. Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του παρόντος εκκαθαρίζονται και πληρώνονται εξαιρετικά κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί παραγραφής.

7. Για ληξιπρόθεσμες οφελές της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4578/2018 προς ασθενείς ασφαλισμένους και ιδιώτες γιατρούς, με συνολική οφελή κατ' άτομο έως διακόσια (200) ευρώ κατ' έτος σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία του εκάστοτε αρμόδιου τέως φορέα, το ποσό καταβάλλεται στον δικαιούχο άμεσα και στο 100% του αιτούμενου ποσού, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος χωρίς περαιτέρω έλεγχο.

8. Αρμόδιες για τη συγκέντρωση του συνόλου των παραστατικών των δαπανών υγείας ανά τομέα, την άμεση ενταλματοποίηση και πληρωμή των ληξιπρόθεσμων δαπανών υγείας μετά από την υποβολή των αιτήσεων και τον πρόχειρο λογιστικό έλεγχο είναι οι αρμόδιες προς τούτο υπάρχουσες οργανικές μονάδες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το π.δ. 8/2019 (Α' 8). Με απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ κατόπιν γνώμης του ΔΣ του e-ΕΦΚΑ, δύναται να τροποποιούνται οι σχετικές αρμοδιότητες.

9. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται η ημερομηνία λειτουργίας της πλατφόρμας της παρ. 1, ο τύπος και το περιεχόμενο της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η διαδικασία υποβολής της αίτησης και τα συνοδευτικά δικαιολογητικάγίατην υποβολή, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και τυχόν παράταση αυτής, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να υποβληθούν πριν από τη διαδικασία της εξόφλησης και για την απόδειξη της παραίτησης σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 2, τα απαιτούμενα στοιχεία των τιμολογίων και η διαδικασία υποβολής τους.

β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της εκκαθάρισης καί πληρωμής από τον e-ΕΦΚΑ ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των τέως Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Επί του άρθρου 5

Καταβολή εξόδων κηδείας ασφαλισμένων τ. ΟΓΑ

Με την παρ. 1 της προτεινόμενης διάταξης ορίζεται ότι καταβάλλεται στον επιζώντα σύζυγο ή, ελλείψει αυτού, στον επιμεληθέντα της κηδείας, εφάπαξ ποσό ύψους 800 ευρώ, εφόσον έχουν κατατεθεί από την ημερομηνία 1.1.2015 έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αίτηση, βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης του θανόντος ή της θανούσας, απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου, τιμολόγιο του γραφείου τελετών), χωρίς την απαίτηση της προσκόμισης των παραστατικών πληρωμής των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν με εντολή και για λογαριασμό του πελάτη.

Ειδικότερα, με την παρ. 2 της προτεινόμενης διάταξης προβλέπεται ότι στα τρέχοντα αιτήματα εξόδων κηδείας ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ, καθώς και στις υπάρχουσες εκκρεμότητες διεκπεραίωσης παλαιότερων αιτημάτων, δεν θα λαμβάνονται υπόψη τυχόν ασφαλιστικές οφειλές του θανόντος. Με την προτεινόμενη ρύθμιση σκοπείται η επίλυση μιας παθογένειας του συστήματος καταβολής των εξόδων κηδείας, η οποία ταλαιπώρησε τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ τα τελευταία έτη.

Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο 5

Καταβολή εξόδων κηδείας ασφαλισμένων τ. ΟΓΑ

1. Σε περίπτωση θανάτου, ασφαλισμένου του τ. ΟΓΑ καταβάλλεται στον επιζώντα σύζυγο ή, ελλείψει αυτού, στον επιμεληθέντα της κηδείας, εφάπαξ ποσό ύψους 800 ευρώ, εφόσον έχουν κατατεθεί από την 1η. 1.2015 έως τη δημοσίευση του παρόντος, τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αίτηση, βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης του θανόντος ή της θανούσας, απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου, τιμολόγιο του γραφείου τελετών). Για την πληρωμή δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση των παραστατικών πληρωμής των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν με εντολή και για λογαριασμό του πελάτη.

2. Στα τρέχοντα αιτήματα εξόδων κηδείας ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ, καθώς και στις υπάρχουσες εκκρεμότητες διεκπεραίωσης παλαιότερων αιτημάτων, δεν λαμβάνονται υπόψη ασφαλιστικές οφειλές του θανόντος.

Επί του άρθρου 6

Παράταση καταβολής αναπηρικών παροχών

Σύμφωνα με το δέκατο άρθρο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 84), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α7104), η καταβολή των συντάξεων αναπηρίας, των προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία που χορηγεί ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), καθώς και όλων εν γένει των επιδομάτων που χορηγούνται λόγω αναπηρίας παρατείνεται εφόσον έχει υποβληθεί από τους δικαιούχους η σχετική αίτηση παράτασης, λόγω λήξης της ισχύος των σχετικών γνωματεύσεων των υγειονομικών επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας και παράλληλα διευρύνεται ο αριθμός των δικαιούχων της παράτασης καταβολής των ως άνω συντάξεων και επιδομάτων. Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι η παράταση καταβολής ισχύει έως και την έκδοση απόφασης περί έγκρισης ή απόρριψης των σχετικών αιτήσεων παράτασης των ενδιαφερομένων, μετά από εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας, και πάντως όχι πέραν της 31ης Οκτωβρίου 2020, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στις εν λόγω υγειονομικές επιτροπές να διεκπεραιώσουν τις αιτήσεις, η εξέταση των οποίων αναβλήθηκε.

Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο 6

Παράταση καταβολής αναπηρικών παροχών

Η παρ. 4 του άρθρου 6 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76) τροποποιείται και το άρθρο 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 6

Αναβολή συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας και προσωρινή παράταση αναπηρικών παροχών

1. Οι συνεδριάσεις των υγειονομικών επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) για την εξέταση αιτήσεων παράτασης αναπηρικών παροχών σύνταξης αναβάλλονται μέχρι την 31η Μάίου 2020.

2. Η καταβολή των συντάξεων αναπηρίας και των προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία που χορηγεί ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και όλων εν γένει των επιδομάτων που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, η πιστοποίηση της οποίας πραγματοποιείται μέσω των υγειονομικών επιτροπών των ΚΕ.ΠΑ., παρατείνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 3 και 4, εφόσον έχει υποβληθεί από τους δικαιούχους σχετική αίτηση παράτασης, λόγω λήξης της ισχύος των σχετικών γνωματεύσεων των υγειονομικών επιτροπών των ΚΕ.Π.Α.

3. Η παρ. 2 εφαρμόζεται στους δικαιούχους η αίτηση παράτασης των οποίων: α) έχει προσδιοριστεί προς εξέταση σε συνεδρίαση των ανωτέρω υγειονομικών επιτροπών, εφόσον η συνεδρίαση αυτή αναβάλλεται δυνάμει της παρ. 1, β) έχει υποβληθεί, αλλά δεν έχει εισέτι προσδιοριστεί η ημερομηνία συνεδρίασης των υγειονομικών επιτροπών. Η καταβολή των παροχών της παρ. 2 παρατείνεται και σε περίπτωση υποβολής της σχετικής αίτησης παράτασης μετά από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

4. Η παράταση καταβολής που προβλέπεται στις παρ. 2 και 3 ισχύει έως την έκδοση απόφασης περί έγκρισης ή απόρριψης των σχετικών αιτήσεων παράτασης των ενδιαφερομένων, μετά από εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. και πάντως όχι πέραν της 31ης Οκτωβρίου 2020.

5. Η ασφαλιστική ικανότητα των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος παρατείνεται ισόχρονα.

6. Σε περίπτωση που μετά από την επανεξέταση από τις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. και σύμφωνα με τις σχετικώς εκδιδόμενες αποφάσεις, οι ενδιαφερόμενοι δεν κρίνονται ως δικαιούχοι των κατά περίπτωση αναπηρικών παροχών, τα ποσά που καταβλήθηκαν σ' αυτούς αχρεωστήτως, κατ' εφαρμογή του παρόντος, επιστρέφονται στους αρμόδιους φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

7. Οι διατάξεις του παρόντος δεν κωλύουν τη διακοπή καταβολής παροχών αναπηρίας, ακόμη και κατά τη διάρκεια της παράτασης χορήγησής τους, όταν η διακοπή αυτή πραγματοποιείται για οποιονδήποτε άλλο νόμιμο λόγο, πλην του είδους και του ποσοστού αναπηρίας.

8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να αναβάλλονται εκ νέου οι συνεδριάσεις των υγειονομικών επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) και να παρατείνονται οι ημερομηνίες του παρόντος, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του κορωνοϊού COVID-19.».

Επί του άρθρου 7

Παράταση σύμβασης Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών Συμφωνημένου Επιπέδου (SLA)

Στο πλαίσιο της καθημερινής λειτουργίας των υποκαταστημάτων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) απαιτείται η ηλεκτρονική διασύνδεση και επικοινωνία μεταξύ, αφενός των υποκαταστημάτων, όπου εξυπηρετούνται οι ασφαλισμένοι και οι εργοδότες και αφετέρου των σημείων, όπου είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα κάθε φορέα κοινωνικής ασφάλισης που ενσωματώθηκε στον e-ΕΦΚΑ. Ειδικά σε σχέση με το δίκτυο ΙΚΑΝΕΤ, το τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είχε προχωρήσει στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου τηλεπικοινωνιακού δικτύου ευρείας ζώνης (WAN), το οποίο κάλυπτε τις δικτυακές ανάγκες 206 κτιρίων του τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΕΟΠΥΥ. Η υλοποίηση του δικτύου πρόσβασης του τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είχε επιτευχθεί με τη δημιουργία δικτυακής υποδομής στα καταστήματα του τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καί του ΕΟΠΥΥ, με τη διασύνδεσή τους στο δίκτυο κορμού του υπάρχοντος αναδόχου μέσω κυκλωμάτων πρόσβασης κυριότητας του αναδόχου και στη συνέχεια με την οργάνωσή τους στο Ιδεατό Ιδιωτικό Δίκτυο ΙΚΑΝΕΤ.

Τα ανωτέρω ρυθμίζονται από την υπογραφείσα Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (ΦΠΥ 33/12) μεταξύ Ε.Φ.Κ.Α. (τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), ΕΌ.Π.Υ.Υ. και OTE Α.Ε., με τίτλο έργου: «Παροχή στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών Συμφωνημένου Επιπέδου (S.L.A.) Μετάδοσης Δεδομένων, Φωνής και Εικόνας Μέσω Ιδιωτικού Ιδεατού Δικτύου (ΙΚΑΝΕΤ), χρονικής διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών με δικαίωμα προαίρεσης παράτασης των υπηρεσιών Συμφωνημένου Επιπέδου Ομαλής Παραγωγικής Λειτουργίας για χρονικό διάστημα 12 μηνών μετά το πέρας των 24 μηνών».

Βασική προτεραιότητα σύμφωνα με τον σχεδίασμά αποτελεί η ενσωμάτωση των 206 σημείων του ΙΚΑΝΕΤ στο δημόσιο δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», και ειδικότερα στο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ II», λόγω έλλειψης χωρητικότητας στο υφιστάμενο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ I». Ωστόσο, το χρονικό διάστημα της χρήσης της προαίρεσης της ανωτέρω Σύμβασης του έργου ΙΚΑΝΕΤ έληγε αρχικά στις 13.10.2019 και στη συνέχεια με το άρθρο 72 του ν. 4635/2019 (ΑΊ67) παρατάθηκε η ισχύς της σύμβασης μέχρι την 30η.6.2020.

Ωστόσο, ενώ το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ I!» αναμενόταν να μπορεί να υποδεχθεί τα σημεία του e-ΕΦΚΑ μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2020, λόνω των έκτακτων μέτρων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, τα οποία αποτέλεσαν τροχοπέδη στην ολοκλήρωση της διαδικασίας, τούτο δεν κατέστη δυνατό.

Επιπροσθέτως, στο πρώτο τετράμηνο του 2020 έλαβαν χώρα σημαντικές αλλαγές, ήτοι η μετεξέλιξη του e-ΕφΚΑ και η ενσωμάτωση σε αυτόν και του ΕΤΕΑΕΠ, τα συστήματα του οποίου θα πρέπει, επίσης, να εξυπηρετηθούν σύμφωνα με τον ανωτέρω σχεδίασμά. Προσέτι, προκειμένου να επιτευχθεί η αδιάλειπτη και αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών σε ασφαλισμένους και συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ, σχεδιάστηκαν και υιοθετήθηκαν σημαντικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρμογές που εντάσσονται στο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και ψηφιακού μετασχηματισμού του e-ΕΦΚΑ.

Για τους λόγους αυτούς κρίνεται αναγκαία η παράταση της υφιστάμενης σύμβασης από τη λήξη της μέχρις ότου ενταχθούν τα σημεία που διασυνδέονται μέσω του ίΚΑΝΕΤ στο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ II», καθώς σε κάθε άλλη περίπτωση δεν θα είναι πλέον δυνατή η λειτουργία των 206 δομών του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΕΟΠΥΥ.

Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης της ανωτέρω από 14.4.2016 (αρώ). πρωτ. σύμβασης 9/16) διοικητικής σύμβασης που αφορά στην «Παροχή στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών Συμφωνημένου Επιπέδου (SLA) μετάδοσης δεδομένων φωνής και εικόνας μέσω ιδιωτικού ιδεατού δικτύου (ΙΚΑΝΕΤ)» από τη λήξη της, έως την ένταξη του φορέα στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ οπότε και λύεται αυτοδικαίως και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης Μαρτίου 2021, ημερομηνία κατά την οποία επέρχεται η αυτοδίκαιη λύση της.

Κατ' αυτόν τον τρόπο καθίσταται δυνατή η λειτουργία των 206 δομών του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΕΟΠΥΥ για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση του συμβατικού προγράμματος και πάντως όχι πέραν της 31.03.2021, και με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση ασφαλισμένων και συνταξιούχων.

Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο 7
Παράταση σύμβασης Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών Συμφωνημένου Επιπέδου (SLA)

Το άρθρο 72 του ν. 4635/2019 (A?167) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 72

Παράταση διάρκειας σύμβασης

Η από 14.4.2016 (αριθ. πρωτ. σύμβασης 9/16) διοικητική σύμβαση που αφορά στην «Παροχή στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών Συμφωνημένου Επιπέδου (SLA) μετάδοσης δεδομένων φωνής και εικόνας μέσω ιδιωτικού ιδεατού δικτύου (ΙΚΑΝΕΤ)», παρατείνεται αυτοδίκαια από τη λήξη της, έως την ένταξη του Φορέα στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ II και την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας αυτού, οπότε και λύεται αυτοδικαίως, και πάντως όχι πέραν τις 31ης.3.2021».

Επί του άρθρου 8

Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών

Με το άρθρο 31 του ν. 4690/2020 (Α' 104) θεσπίστηκε ο μηχανισμός στήριξης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως 15,10.2020. Με τον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», η πολιτεία αναλαμβάνει την υποχρέωση αναπλήρωσης κατά ποσοστό 60% του εισοδήματος των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση, των οποίων μειώνεται μονομερώς από τον εργοδότη ο χρόνος εβδομαδιαίας εργασίας έως του ποσοστού του πενήντα τοις εκατό (50%). Επιπροσθέτως, με την περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 προβλέπεται ότι οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που μειώνουν μονομερώς τον εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας εργαζομένων τους και εντάσσονται στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», έχουν την υποχρέωση κάλυψης του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών, υπολογιζόμενων επί του αρχικού ονομαστικού μισθού των εργαζομένων που εντάσσονται στον μηχανισμό και για το χρονικό διάστημα ένταξης καθενός σε αυτόν.

Επιπροσθέτως, με το άρθρο δέκατο έκτο του ν. 4693/2020 (ΑΊ16) τροποποιήθηκε το τρίτο εδάφιο της περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (ΑΊ04) και ορίστηκε ότι για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως 31.7.2020, οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, υπολογιζόμενες επί του αρχικού ονομαστικού μισθού των εργαζομένων, που αντιστοιχούν στον χρόνο, κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται, καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά ποσοστό 60%.

Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 1 προβλέπεται ότι καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται, κατά ποσοστό 60% για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως 30.6.2020, ενώ για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 15.10.2020 καταβάλλεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κατά ποσοστό 100%, το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, ήτοι οι εργοδοτικές εισφορές και οι εισφορές εργαζομένων, που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται.

Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 2 τροποποιείται η περ. γ) της παρ. 5 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 και προβλέπεται ότι οι επιχειρήσεις- εργοδότες των περ. α), β) και γ) της παρ. 5 για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως 30.6.2020 υποχρεούνταί να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στον πραγματοποιηθέντα μειωμένο χρόνο εργασίας των εργαζομένων, κατά παρέκκλιση της περ. ν) της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020, υπολογιζόμενες επί των ονομαστικών τους αποδοχών και οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στον υπολειπόμενο συμβατικό χρόνο εργασίας των εργαζομένων αυτών, υπολογιζόμενες επί των ονομαστικών τους αποδοχών, καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Προσέτι, προβλέπεται ότι για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 31.12.2020 το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, ήτοι οι εργοδοτικές εισφορές και οι εισφορές εργαζομένων, που αντιστοιχούν στον χρόνο, κατά τον οποίο oι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται, καταβάλλεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κατά ποσοστό 100%.

Κατ' αυτόν τον τρόπο, με το εν λόγω πρόσθετο μέτρο επιχειρείται η παροχή επιπλέον στήριξης στις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με στόχο να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας, λόγω των οικονομικών επιπτώσεων που επέφερε η πανδημία του κορωνοϊού COVlD-19.

Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο 8

Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών

1. Το τρίτο εδάφιο της περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α' 104) αντικαθίσταται ως εξής:

«Kατ' εξαίρεση, για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως 30.6.2020, οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται, καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κατά ποσοστό 60%. Για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 15.10.2020 καταβάλλεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κατά ποσοστό 100%, το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται».

2. Η περ. γ) της παρ. 5 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) για επιχειρήσεις-εργοδότες που λειτουργούν εντός των αερολιμένων της Επικράτειας και μόνο για τους εκεί εργαζομένους τους.

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες των περ. α), β) και γ) υποχρεούνται για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως 30.6.2020 να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στον πραγματοποιηθέντα μειωμένο χρόνο εργασίας των εργαζομένων, κατά παρέκκλιση της περ. γ) της παρ. 3, υπολογιζόμενες επί των ονομαστικών τους αποδοχών και οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στον υπολειπόμενο συμβατικό χρόνο εργασίας των εργαζομένων αυτών, υπολογιζόμενες επί των ονομαστικών τους αποδοχών, καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 31.12.2020 καταβάλλεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κατά ποσοστό 100%, το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στον χρόνο, κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται.

Κατ' εξαίρεση, για τις εν λόγω επιχειρήσεις, το χρονικό διάστημα ισχύος του μηχανισμού εκτείνεται έως και τις 31.12.2020. Δικαίωμα συμμετοχής από 16.10.2020 έως 31.12.2020 έχουν επιχειρήσεις, εφόσον είχαν δικαίωμα συμμετοχής στον μηχανισμό οποιαδήποτε στιγμή κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα».

Επί του άρθρου 9

Επιπρόσθετα μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών

Με την προτεινόμενη ρύθμιση εισάγονται επιπρόσθετα μέτρα στήριξης των εργαζομένων και εργοδοτών με στόχο να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας.

Με την παρ. 1 προβλέπεται ότι για το χρονικό διάστημα από 1,7.2020 έως 30.09.2020, οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τριτονενή τομέα βάσει ΚΑΔ και είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ, καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, με την προϋπόθεση ότι έλαβαν άνω του 50% των ακαθάριστων εσόδων τους, κατά το 3° τρίμηνο του έτους 2019.

Επιπροσθέτως, με την παρ. 2 ορίζεται ότι για τις εν λόγω επιχειρήσεις της παρ.1 που εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», καταβάλλεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 15.10.2020, το σύνολο των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, ήτοι οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι απασχολούνται, αλλά και οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται, κατ' εξαίρεση της περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020. Ως εκ τούτου, στις επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 που εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», καταβάλλεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 15.10.2020: α) το σύνολο των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών (οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι απασχολούνται και οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται) και β) οι εισφορές εργαζομένων για τον χρόνο που οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται.

Με την παρ. 3 προβλέπεται ότι για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 30.9.2020, οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών βάσει ΚΑΔ, καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Προσέτι, με την παρ. 4 ορίζεται ότι για τις εν λόγω επιχειρήσεις εργοδότες της παρ. 3 που εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», το σύνολο των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών καταβάλλεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 31.12.2020, κατ' εξαίρεση της περ. γ) της παρ. 5 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020.

Επιπροσθέτως, με την παρ. 5 αποσαφηνίζεται ότι οι διατάξεις της παρ. 3 και 4 που αφορούν στην καταβολή εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των ακτοπλοϊκών μεταφορών βάσει ΚΑΔ δεν εφαρμόζονται σε συμβάσεις ναυτολόγησης οι οποίες κατά το ανωτέρω διάστημα είναι σε αναστολή με βάση τις διατάξεις του άρθρου εξηκοστού τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 90), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4690/2020 (Α' 104).

Με την παρ. 6 παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να καθορίζουν τον τρόπο, τη διαδικασία, τους όρους, τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος, τη διαδικασία διασταύρωσης των απαραίτητων στοιχείων μέσω της Α.Α.Δ.Ε, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ειδικότερο ζήτημα.

Προσέτι, με την παρ. 7 παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να εξειδικεύει τυχόν ειδικότερα ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την εφαρμογή του παρόντος.

Τέλος, με την παρ. 8 παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής να καθορίσουν τους όρους και τη διαδικασία για την εφαρμογή της παρ. 3 σχετικά με τις ακτοπλοϊκές μεταφορές, καθώς και κάθε άλλη αναγκαίο ειδικότερο ζήτημα.

Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο 9

Επιπρόσθετα μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών

1. Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα βάσει ΚΑΔ, υποκείμενες σε ΦΠΑ που έλαβαν άνω του 50% των ακαθάριστων εσόδων τους, κατά το 3° τρίμηνο του έτους 2019, καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 30.09.2020.

2. Κατ' εξαίρεση της περ. γ' της παρ.3 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α' 104), για τις επιχειρήσεις εργοδότες της παρ. 1 που εντάσσονται στο μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», το σύνολο των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών καταβάλλεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 15.10.2020.

3. Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών βάσει ΚΑΔ, καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 30.09.2020.

4. Κατ' εξαίρεση της περ. γ) της παρ. 5 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α' 104) για τις επιχειρήσεις εργοδότες της παρ. 3 που εντάσσονται στο μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», το σύνολο των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών καταβάλλεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 31.12.2020.

5. Οι διατάξεις των παρ. 3 και 4 δεν εφαρμόζονται σε συμβάσεις ναυτολόγησης οι οποίες κατά το ανωτέρω διάστημα είναι σε αναστολή με βάση τις διατάξεις του άρθρου εξηκοστού τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 90), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4690/2020 (Α' 104).

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος, η διαδικασία διασταύρωσης των απαραίτητων στοιχείων μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύνανται να εξειδικεύονται τυχόν ειδικότερα ζητήματα και λεπτομέρειες αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την εφαρμογή του παρόντος.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία για την εφαρμογή της παρ. 3 σχετικά με τις ακτοπλοϊκές μεταφορές, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Επί του άρθρου 10

Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους τουρισμού και μεταφορών για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020

Με την προτεινόμενη διάταξη δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα του κλάδου του τουρισμού, όπως ξενοδοχεία, εποχικά καταλύματα, τουριστικά γραφεία, λιανικού εμπορίου τουριστικών ειδών, καθώς και σε κάθε είδους καταστήματα και επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων και σε επιχειρήσεις - εργοδότες του κλάδου των μεταφορών, όπως επιχειρήσεις αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών και χερσαίων μεταφορών επιβατών, να παρατείνουν την αναστολή των συμβάσεων εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που πραγματοποιήθηκε, κατ' εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ή να θέσουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που έχουν προσληφθεί έως και τη δημοσίευση του παρόντος, για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020, προκειμένου να εξασφαλιστεί η προσαρμογή τους στις εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες με παράλληλη οικονομική στήριξη των εργαζομένων τους.

Με την προτεινόμενη διάταξη, επεκτείνεται η δυνατότητα των αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις των κλάδων του τουρισμού και των μεταφορών που προβλέπονται στο άρθρο 37 του ν. 4690/2020 μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2020.

Προσέτι, με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται να μπορούν να τεθούν εκ νέου σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων, οι οποίες είχαν τεθεί σε αναστολή πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και έχει ανακληθεί οριστικά η αναστολή τους και πάντως όχι πέραν της 30ης.9.2020.

Οι ανωτέρω επιχειρήσεις που κάνουν χρήση του μέτρου αυτού υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους, ώστε να διασφαλίζεται η διατήρηση των θέσεων εργασίας και του είδους της σύμβασης εργασίας.

Προσέτι, με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης, με την οποία καθορίζονται οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που υπάγονται στην ανωτέρω ρύθμιση και πλήττονται σημαντικά, βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, οι ειδικότεροι όροι και ol προϋποθέσεις καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης των εργαζομένων-αποζημίωσης ειδικού σκοπού, των οποίων θα παραταθεί η αναστολή των συμβάσεων εργασίας ή θα τεθούν οι συμβάσεις εργασίας τους σε αναστολή καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της.

Τέλος, με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται η περαιτέρω στήριξη των ανωτέρω επιχειρήσεων, οι οποίες συνεχίζουν να πλήττονται σημαντικά από τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, αλλά και η ενίσχυση των εισοδημάτων των εργαζομένων τους, μέσω της χορήγησης αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Κατ' αυτόν τον τρόπο επιχειρείται η διατήρηση, αφενός της βιωσιμότητας των εν λόγω επιχειρήσεων και αφετέρου των θέσεων εργασίας των εργαζομένων σε αυτές.

Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο 10

Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους τουρισμού και μεταφορών για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020

1. Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στον κλάδο του τουρισμού, εποχικής ή μη λειτουργίας, καθώς και επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους των αεροπορικών, και ακτοπλοϊκών μεταφορών και χερσαίων μεταφορών επιβατών και πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, δύνανται να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που έχουν προσληφθεί έως και τη δημοσίευση του παρόντος, για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020, κατ' ανώτατο χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) ημερών ανά μήνα και πάντως όχι πέραν της 30ης.09.2020.

2. Οι εργαζόμενοι της παρ. 1, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76) κατ' αναλογία των ημερών αναστολής των συμβάσεων εργασίας με βάση υπολογισμού το ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ που αντιστοιχεί στις τριάντα (30) ημέρες και παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί του ονομαστικού τους μισθού.

3. Οι συμβάσεις εργασίας εργαζόμενων σε επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1, οι οποίες είχαν τεθεί σε αναστολή πριν τη δημοσίευση του παρόντος και έχει ανακληθεί οριστικά η αναστολή τους, δύνανται να τίθενται εκ νέου σε αναστολή και πάντως όχι πέραν της 30ης.09.2020.

4. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1, για όσο χρόνο κάνουν χρήση των ανωτέρω μέτρων και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 30η.09.2020, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους με καταγγελία συμβάσεων εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.

5. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που κάνουν χρήση των μέτρων της παρ. 1, υποχρεούνται, μετά από τη λήξη του χρονικού διαστήματος της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών, να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαίο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.

Επί του άρθρου 11

Μεταφορά της αρμοδιότητας Μονάδων του Ηλεκτρονικού Εθνικού φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης e- ΕΦΚΑ

Με την προτεινόμενη διάταξη αντικαθίσταται το άρθρο 34 Α του π.δ. 8/2019 (Α' 8) και σκοπείται η ενίσχυση της ευελιξίας και της αποτελεσματικότητας των μονάδων του e-ΕΦΚΑ. Ειδικότερα, με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ότι με απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, κατόπιν γνώμης του Δ.Σ. του e-ΕΦΚΑ, δύναται να αποφασίζεται η μεταφορά της αρμοδιότητας της απονομής των συντάξεων από τις Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και σε άλλες Τοπικές Διευθύνσεις, καθώς και η μεταφορά της χωρικής και κάθε άλλης αρμοδιότητας μεταξύ των Υπηρεσιακών Μονάδων του e-ΕΦΚΑ σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Προτεινόμενες διατάξεις

Αρθρο 11

Μεταφορά της αρμοδιότητας Μονάδων του Ηλεκτρονικού Εθνικού φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης e- ΕΦΚΑ

Το άρθρο 34 Α του π.δ. 8/2019 (Α' 8) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 34Α

Αρμοδιότητες Υπηρεσιακών Μονάδων e-ΕΦΚΑ

1. Στις Τοπικές Διευθύνσεις οι οποίες θα προκόψουν από Υποκαταστήματα Μισθωτών που απονέμουν συντάξεις, παρέχεται η αρμοδιότητα της απονομής των συντάξεων. Η αρμοδιότητα ασκείται από τα αντίστοιχα τμήματα συντάξεων.

2. Με απόφαση του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α., κατόπιν γνώμης του Δ.Σ. του e-Ε.φ.Κ.Α., δύναται να αποφασίζεται η μεταφορά της αρμοδιότητας της απονομής των συντάξεων από τις Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και σε άλλες Τοπικές Διευθύνσεις, ή και άλλες Περιφερειακές και Τοπικές Υπηρεσίες, καθώς και η μεταφορά της χωρικής kol κάθε άλλης αρμοδιότητας μεταξύ των Υπηρεσιακών Μονάδων του e-Ε.φ.Κ.Α. σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.»

Επί του άρθρου 12

Παράταση συμβάσεων εργασίας προσωπικού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τις ανάγκες φύλαξης

Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, υπηρετούν με σύμβαση ορισμένου χρόνου δεκαέξι (16) υπάλληλοι φύλαξης, οι οποίοι εξυπηρετούν έξι (6) κτίρια στα οποία στεγάζονται οι κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Στα εν λόγω κτίρια απασχολούνται περίπου πεντακόσιοι (500) υπάλληλοι και επιπλέον προσέρχεται επί καθημερινής βάσεως πλήθος πολιτών για εξυπηρέτηση (ενημέρωση, πληροφόρηση).

Οι συμβάσεις του ανωτέρω προσωπικού λήγουν εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος και λόγω των έκτακτων μέτρων για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας είναι απαραίτητη η παράταση των ανωτέρων συμβάσεων που αφορούν στη φύλαξη, μέχρι την 31η. 12.2020, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δυσμενείς συνέπειες από την αποχώρησή τους, λόγω της υφιστάμενης κατάστασης λήψης εκτάκτων μέτρων.

Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο 12

Παράταση συμβάσεων εργασίας προσωπικού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τις ανάγκες φύλαξης

1. Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού, που απασχολείται την 1.3.2020 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου όγδοου του ν. 4506/2017 (Α' 191), για τις ανάγκες φύλαξης των κτιρίων αποκλειστικά του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, παρατείνονται για λόγους δημόσιας υγείας και ασφάλειας μέχρι την 31η.12.2020.

2. Η παράταση των συμβάσεων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές. Η παράταση των συμβάσεων γίνεται κατά παρέκκλιση των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α' 134).

Επί του άρθρου 13

Διευθέτηση οφειλών Ιερού Καθεδρικού Ναού Αθηνώ

Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζεται η οφειλή του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» για το χρονικό διάστημα από 7.9.1999 έως 31.12.2016 η οποία δημιουργήθηκε εξαιτίας της μη καταβολής της προβλεπόμενης στις διατάξεις του α.ν. 1 της 20.11.1935 (Α' 573), του ν.δ. 1997/1942 (Α7 311), του αρ. 1 του ν. 1719/1944 (Α7183), των αρ. 1 παρ. 4 και αρ. 2. παρ. 1 του ν.δ. 228/1973 (Α7 284) εισφοράς ποσοστού 7% επί των ακαθάριστων εσόδων του υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (πρώην Τ.Α.Κ.Ε.). Η εν λόγω ρύθμιση αφορά στο χρονικό διάστημα από 7.9.1999 έως 31.12.2016.

Ειδικότερα, χρήζει αναφοράς ότι από 7.9.1999 έως περί τα τέλη του έτους 2016 ανέσταλη η λειτουργία του Ιερού Ναού, καθώς σημειώθηκαν εκτεταμένες ζημιές λόγω του σεισμού της Πάρνηθας. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα δαπανήθηκαν σημαντικά χρηματικά ποσά προκειμένου να επισκευαστεί ο ναός και να επαναλειτουργήσει τελικά περί τα τέλη του 2016. Ο αντίκτυπος, όμως, της αναστολής λειτουργίας στα έσοδα του ναού ήταν δριμύς και κατά το πρώτο έτος της επαναλειτουργίας του, ήτοι το έτος 2017, και γι7 αυτό κρίνεται αναγκαία η διαγραφή της οφειλής για το χρονικό διάστημα από το 7.9.1999 έως 31.12.2016. Από 1.1.2017 και εφεξής η ανωτέρω εισφορά εξακολουθεί να οφείλεται, ενώ για το διάστημα αναστολής λειτουργίας του Ιερού Ναού, κάθε πράξη υπολογισμού ή καταλογισμού εισφορών και πράξεις διοικητικής εκτέλεσης για την αναγκαστική είσπραξή τους παύουν να ισχύουν και οι υπολογισθείσες εισφορές διαγράφονται. Ειδικότερα με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι οι οφειλές που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα από 1.1.2017 έως 30.6.2020, καταβάλλονται σε 120 δόσεις και δεν υπολογίζονται σε αυτές τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής και τυχόν προσαυξήσεις.

Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο 13

Διευθέτηση οφειλών Ιερού Καθεδρικού Ναού Αθηνών

Ο Ιερός Καθεδρικός Ναός «Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών από 1.1.2017 και εφεξής καταβάλλει εισφορά ποσοστού 7% επί των ακαθάριστων εσόδων του υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (πρώην Τ.Α.Κ.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 1 της 20.11.1935 (Α' 573), του ν.δ. 1997/1942 (Α' 311), του άρθρου 1 του ν. 1719/1944 (Α' 183), των άρθρων 1 παρ. 4 και 2 παρ. 1 του ν.δ. 228/1973 (Α' 284). Για το χρονικό διάστημα από 7.9.1999 έως 31.12.2016 η ανωτέρω εισφορά δεν οφείλεται, πράξεις δε επιβολής εισφορών που έχουν καταλογιστεί για το εν λόγω χρονικό διάστημα, καθώς και αναγκαστικά μέτρα είσπραξης παύουν να ισχύουν και τυχόν επιβληθείσες εισφορές διαγράφονται. Κάθε τυχόν καταβληθέν ποσό σε σχέση με την εισφορά του προηγούμενου εδαφίου από τον Ιερό Ναό θεωρείται νομίμως καταβληθέν, δεν αναζητείται και συμψηφίζεται με τις οφειλόμενες εισφορές, που αντιστοιχούν στο διάστημα από 1.1.2017 και εφεξής. Οι οφειλές που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα από 1.1.2017-30.6.2020 καταβάλλονται σε εκατόν είκοσι (120) δόσεις και δεν υπολογίζονται τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής και τυχόν προσαυξήσεις.

Επί του άρθρου 14

Ρυθμίσεις ναυτεργατικών οργανώσεων

Με την παρούσα διάταξη διασφαλίζεται η τήρηση των θεσμοθετημένων αρχών της διαφάνειας και της αντιπροσωπευτικότητας στις εκλογές/αρχαιρεσίες των ναυτεργατικών συνδικαλιστικών οργανώσεων και επιτυγχάνεται η επικαιροποιηση και η συμβατότητα του θεσμικού τους πλαισίου με την ήδη πραγματοποιηθείσα αναμόρφωση του συλλογικού εργατικού δικαίου υπό το ν. 4635/2019. Με τη θεσμοθέτηση των πρόσφορων και αναγκαίων μέσων προς συμμετοχή στις εκλογές μέσω αποδεικτικών άσκησης του ναυτικού επαγγέλματος (λ.χ. αριθμός ναυτικού φυλλαδίου) αποφεύγεται η καταστρατήγηση και διασάλευση των εκλογικών διαδικασιών με εκτός νόμου μέσα, όπως π.χ. η ψήφος δι7 αντιπροσώπου ή επιστολική ή ακόμα και πλήρως ανομιμοποίητη.

Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο 14

Ρυθμίσεις ναυτεργατικών οργανώσεων

1. Απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής σε ναυτεργατική οργάνωση και διατήρησης της ιδιότητας μέλους αυτής είναι η ύπαρξη ναυτικού φυλλαδίου με τη χρήση του οποίου επιτρέπεται η συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις και στις εκάστοτε ψηφοφορίες και αρχαιρεσίες με ιδιαίτερη μέριμνα για τις ψηφοφορίες με αλληλογραφία με την αναγραφή του αριθμού ναυτικού φυλλαδίου ή του αριθμού Μητρώου Εργάτη Θάλασσας (ΜΕΘ) στα ψηφοδέλτια σε ιδιαίτερο απόκομμα.

2. Δεν επιτρέπεται το ίδιο πρόσωπο να κατέχει στις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες ναυτεργατικές οργανώσεις το αξίωμα του Προέδρου, Γενικού Γραμματέα ή Ταμία, για περισσότερες από τρεις (3) συνολικά θητείες, διαδοχικές ή μη, ξεχωριστά σε κάθε βαθμίδα οργάνωσης, είτε στο αυτό αξίωμα είτε συνδυαστικά στα ανωτέρω αξιώματα. Για την εφαρμογή των ως άνω περιορισμών λαμβάνονται υπόψη και προσμετρώνται και οι θητείες που ξεκίνησαν ή/και συμπληρώθηκαν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

3. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται να εκλεγεί κάποιος στη θέση του Προέδρου, Γενικού Γραμματέα ή Ταμία σε πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια ναυτεργατική οργάνωση εφόσον έχει συμπληρώσει το εβδομηκοστό δεύτερο (72ο) έτος της ηλικίας του.

4. Οι περιορισμοί των παρ. 1 έως 3, εφαρμόζονται κατά τις πρώτες αρχαιρεσίες κάθε οργάνωσης που θα προκηρυχθούν μετά από τη δημοσίευση του παρόντος και εφεξής, με την ποινή της απόλυτης ακυρότητας αυτών σε περίπτωση της μη εφαρμογής τους.

Επί του άρθρου 15

Μη προσφερόμενος πλοίαρχος

Με την παρούσα διάταξη προβλέπεται η απολύτως φυσιολογική κάλυψη της θέσης ελλείποντος (υπό την έννοια του μη προσφερομένου για τις ανάγκες τις συγκεκριμένης ναυτιλιακής εταιρείας)

Έλληνα πλοιάρχου, στα υπό ελληνική σημαία πλοία. Με αυτό τον τρόπο στην περίπτωση που για τις ανάγκες της εκάστοτε ναυτιλιακής εταιρείας, υπό συγκεκριμένες διαδικασίες, δεν προσφέρεται Έλληνας πλοίαρχος και προκειμένου ο πλοιοκτήτης να μην αναγκάζεται να προβαίνει σε αλλαγή / αποβολή της σημαίας (reflagging) 6α παρέχεται η ευελιξία ναυτολόγησης αλλοδαπού πλοιάρχου. Πρόκειται για απολύτως κρίσιμη και απαραίτητη ρύθμιση στήριξης της ελληνικής σημαίας.

Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο 15

Μη προσφερόμενος πλοίαρχος

Στην περίπτωση κατά την οποία, για οποιονδήποτε λόγο, δεν προσφέρεται πλοίαρχος για ναυτολόγηση στα αμιγώς εμπορικά πλοία υπό ελληνική σημαία άνω των 3.000 κ.ο.χ., που έχουν νηολογηθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.δ. 2687/1953 (Α' 317), δεν εφαρμόζονται ol απαιτήσεις της οργανικής σύνθεσης των παρ. Α1 και Α2 του όρου 8 της οικείας εγκριτικής απόφασης και δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονταί στην παρ. Β.3 του ως άνω όρου 8, ως προς τον πλοίαρχο.

Επί του άρθρου 16

Μέτρα ενίσχυσης της ναυτικής απασχόλησης

Αναφορικός με το ζήτημα της ανυπαρξίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, εφαρμοζόμενης Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στα υπό ελληνική σημαία ποντοπόρα (εμπορικά) πλοία, με την παρούσα διάταξη, προβλέπεται ότι διεθνώς κρατούσες αρχές και συμβάσεις (και παγίως εφαρμοζόμενες στα υπό ξένη σημαία διαχειριζόμενα από την Ελλάδα πλοία) θα εφαρμόζονται και στα πλοία υπό ελληνική σημαία για τα κατώτερα πληρώματα και μέχρι τον βαθμό / θέση του ανθυποπλοιάρχου (περΑαμβάνοντας και τον βαθμό αυτό). Με τον τρόπο αυτό υπάρχει συναρμογή με τις διεθνείς εξελίξεις, αλλά επιτυγχάνεται και η προσέλκυση Ελλήνων ναυτικών, η αναγκαία τόνωση της ναυτοσύνης και η απολύτως απαραίτητη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού νηολογίου.

Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο 16

Μέτρα ενίσχυσης της ναυτικής απασχόλησης

Στα αμιγώς εμπορικά πλοία άνω των 3000 κ.ο.χ. που έχουν νηολογηθεί ή νηολογούνται υπό Ελληνική σημαία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953 (Α' 317) επιτρέπεται η εφαρμογή των διεθνώς αναγνωρισμένων και εκάστοτε ισχυουσών συλλογικών συμβάσεων εργασίας (collective agreements) PNO ITF TCC ή PNO IBF κατά την ελεύθερη κρίση του πλοιοκτήτη εξαιρετικά και μόνο για τις ναυτολογήσεις ειδικοτήτων του κατωτέρου πληρώματος, καθώς και των ειδικοτήτων του ανθυποπλοιάρχου καιγ' μηχανικού Ε.Ν..

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!