Υπουργείο Εργασίας

ΕΦΚΑ 143140/2020 Παράταση προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου 05/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ &
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Σατωβριάνδου 18
10432 Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. Βλαχογιάννη
Α. Κοσμέα
Αριθ. Τηλ.: 210 5285615-642
210 5285639-536
E-Mail: d.eisf.misth@efka.gov.gr

Α.Δ.Α.: ΨΠ5Υ465ΧΠΙ-ΨΕΤ

Αθήνα 03/07/2020

Α.Π. 143140

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΡΟΣ:
Αποδέκτες του Πίνακα Α’

ΘΕΜΑ: Παράταση μέχρι 10/07/2020 της προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.), μισθολογικής περιόδου 05/2020. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1, άρθρου 14, του Ν.4075/2012, «η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) των εργοδοτών που απασχολούν προσωπικό … και προβλέπεται από την παρ.1 του Ν.2972/2001 (Α’/291), υποβάλλεται μέσω διαδικτύου από την 1η έως την τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου». 

Δεδομένου ότι με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 21036/1737/2020 (Φ.Ε.Κ.2141/τ.Β΄/3-6-2020) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, αναφορικά με τον καθορισμό του επιδόματος εορτών Πάσχα 2020, ορίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι: 

«…2. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποβάλλουν την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) του επιδόματος εορτών Πάσχα και τυχόν συμπληρωματικών Α.Π.Δ του ίδιου σκοπού, έως την 10 Ιουλίου 2020, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας καταβολής του επιδόματος εορτών Πάσχα στους δικαιούχους» και προκειμένου να υπάρχει ενιαία μεταχείριση του συνόλου των επιχειρήσεων-εργοδοτών, με την υπ’ αριθμ. 218/Συν.20/02.07.2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e-Ε.Φ.Κ.Α., αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.), μισθολογικής περιόδου 5/2020, μέχρι την Παρασκευή 10/07/2020, χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων πρόσθετων επιβαρύνσεων. 

Η μη υποβολή ή η εκπρόθεσμη υποβολή των Α.Π.Δ., διέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του Άρθρου 7 του Ν. 2972/2001, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από την παρ. 4 του Άρθρου 9 του Ν. 3232/2004 και του Άρθρου 19 του Ν.4075/2012, όπως ισχύουν. 

Επισημαίνεται ότι, η εν λόγω παράταση δεν αφορά στην καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, για την οποία εφαρμόζονται οι προθεσμίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 26 του Α.Ν. 1846/51, όπως ισχύουν. 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!