Υπουργείο Εργασίας

ΕΦΚΑ Εγκ. 27/2020 Μείωση ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 48 του Ν.4670/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18
Ταχ. Κώδικας: 104 32 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Καρρά Πολυξένη
Τηλέφωνο:, 210 52 85 538
Email:tm.asfalisis.eisforondt@efka.gov.gr

ΑΔΑ: ΨΣΠ0465ΧΠΙ-Ρ9Ω

Αριθμ. Πρωτ. 121403

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27

 

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα A'

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ως ο συν/νος πίνακας διανομής

 

 

ΘΕΜΑ :« Μείωση ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα κατ' εφαρμογή του άρθρου 48 του Ν.4670/2020 »

Σχετ: Η υπ' αριθμ. 10/2020 εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4670/2020 (ΦΕΚ 43/Α'/28-2-2020) «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και άλλες διατάξεις » με τις οποίες προβλέπεται από 1/6/2020 μείωση ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη-ασφαλισμένου που αφορούν στις συνεισπραττόμενες εισφορές (υπέρ κλάδου ανεργίας, εργατικής κατοικίας και εργατικής εστίας) για τους υπαλλήλους που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα και για τους οποίους υπάρχει υποχρέωση απεικόνισης της ασφάλισής τους στην ΑΠΔ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους:

1. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4670/2020 ορίζεται ότι:

« Από την 1η Ιουνίου 2020 στις περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών μειώνονται κατά 0,90 ποσοστιαίες μονάδες ως ακολούθως:

  • 1. Κατά 0,75 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ κλάδου ανεργίας. Η μείωση επιμερίζεται κατά 0,48 πμ στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,27 πμ στο ασφάλιστρο του εργαζόμενου. Το συνολικό ασφάλιστρο υπέρ ανεργίας διαμορφώνεται σε 4,25% και κατανέμεται 2,69%ο στον εργοδότη και 1,56°% στον εργαζόμενο.

  • 2. Κατά 0,15 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την

εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) του άρθρου 34 παρ.4 περίπτωση β'του Ν.4144/2013 (Α'88), η οποία μειώνεται από την εισφορά που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1, περίπτωση β' εδάφιο α' του Ν.Δ. 2963/1954 (Α '195) και αφορά αποκλειστικά ασφάλιστρο του εργαζόμενου. Το αντίστοιχο ασφάλιστρο του εργαζόμενου υπέρ ΕΛΕΚΠ διαμορφώνεται σε 1,20% και κατανέμεται 0,85°% υπέρ ΟΕΚ (Ν.Δ. 2963/1954) και 0,35%> υπέρ πρώην ΟΕΕ (Ν.678/1977, Α '246 και άρθρο 7 του Ν.3144/2003, Α '111).

Κατόπιν τούτου, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, διευκρινίζεται ότι, η μείωση ασφαλιστικών εισφορών που προβλέπεται από τις κοινοποιούμενες διατάξεις, συνολικά κατά 0,90 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) αφορά στις συνεισπραττόμενες εισφορές υπέρ κλάδου ανεργίας καθώς και υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) και δεν αφορά σε εισφορές του κλάδου κύριας σύνταξης.

Συγκεκριμένα προβλέπεται:

1. Για τον κλάδο Ανεργίας η μείωση ανέρχεται σε 0,75 ποσοστιαίες μονάδες, αφορά σε εργαζόμενους και εργοδότες και επιμερίζεται κατά 0,48 πμ στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,27 πμ στο ασφάλιστρο του εργαζόμενου.

Κατά συνέπεια, το συνολικό ασφάλιστρο υπέρ ανεργίας διαμορφώνεται σε 4,25% και κατανέμεται 2,69% στον εργοδότη και 1,56% στον εργαζόμενο.

2. Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ.4 του Ν.4144/2013 όπως ισχύει, ο Λογαριασμός Κοινωνικής Πολιτικής (με έσοδα προερχόμενα από τους καταργούμενους Οργανισμούς του ΟΕΚ και του ΟΕΕ) και ο Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.) ενοποιήθηκαν λειτουργικά σε λογαριασμό με την επωνυμία «Ενιαίος Λογαριασμός για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.)».

Πόροι του Ε.Λ.Ε.Κ.Π, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν.4144/2013 όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν.4254/2014, ορίζονται:

Α) Εργοδοτική εισφορά 0,24% υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης ( Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.).

Β) Εργοδοτική εισφορά 0,12% υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α.)

Γ) Εισφορά εργαζομένου 0,10% υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α.)

Δ) Εισφορά 1% υπέρ Ο.Ε.Κ., προβλεπόμενη από το άρθρο 7 της παρ. 1 περ. β'εδάφιο 1ο του Ν.Δ. 2963/1954 (Α'195) η οποία βαρύνει τον ασφαλισμένο. Η εισφορά αυτή δύναται να βαρύνει τον οικείο εργοδότη εν όλω ή εν μέρει εφόσον αναλάβει το αντίστοιχο βάρος.

Ε) Εισφορά 0,35% υπέρ Οργανισμού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) η οποία βαρύνει τον ασφαλισμένο.

Κατά συνέπεια, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4670/2020 από 1/6/2020 επέρχεται μείωση κατά 0,15 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) στην εισφορά της ανωτέρω αναφερόμενης περίπτωσης Δ' που αφορά σε εισφορά υπέρ Ο.Ε.Κ., έτσι ώστε αυτή διαμορφώνεται από 1% σε 0,85%.

Διευκρινίζεται ότι, οι υπόλοιπες προβλεπόμενες εισφορές που αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν.

Συγκεκριμένα οι συνεισπραττόμενες εισφορές διαμορφώνονται ως εξής:

ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΚΛΑΔΟΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΙΣΦΟΡΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΕΙΣΦΟΡΑ
ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΕΡΓΙΑ

1,83%
από 1/1/2017 έως 31/5/2020

1,56%
από 1/6/2020

3,17%
από 1/1/2017 έως 31/5/2020

2,69%
από 1/6/2020

5%
από 1/1/2017 έως 31/5/2020

4,25%
από 1/6/2020

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

0,35%

0%

0,35%

ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ

0,10%

0,36%

0,46%

ΛΠΕΑΕ

0%

0,15%

0,15%

ΟΕΚ

1%
από 1/1/2017 έως 31/5/2020

0,85%
από 1/6/2020

0%

1%
από 1/1/2017 έως 31/5/2020

0,85%
από 1/6/2020

ΣΥΝΟΛΟ

3,28%
από 1/1/2017 έως 31/5/2020

2,86%
από 1/6/2020

3,68%
από 1/1/2017 έως 31/5/2020

3,20%
από 1/6/2020

6,96%
από 1/1/2017έως 31/5/2020

6,06%
από 1/6/2020

 

2. ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του άρθρου 48 του Ν.4670/2020 (ΦΕΚ 43/Α'/28-2-2020) ως ημερομηνία έναρξη εφαρμογής της εν λόγω διάταξης ορίζεται η 1/6/2020.

Κατά συνέπεια, τα νέα ποσοστά συνεισπραττόμενων εισφορών, όπως παρουσιάζονται στον ανωτέρω πίνακα θα χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των εισφορών περιόδων ασφάλισης από 1/6/2020 και εφεξής .

3. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΔ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Όπως είναι γνωστό η απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων και των εισφορών των τακτικών μονίμων υπαλλήλων, μετακλητών και λειτουργών του Δημοσίου καθώς και των ενστόλων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που από 1/1/2017 εντάχθηκαν στον e - ΕΦΚΑ περιλαμβάνεται στις αναλυτικές εγγραφές της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) Δημόσιου Τομέα που υποβάλλει ο εργοδότης - Δημόσιος Τομέας στον e - ΕΦΚΑ.

Με την υπ' αριθμ. εγκύκλιο 10/2020 e-ΕΦΚΑ παρασχέθηκαν οδηγίες απεικόνισης της ασφάλισης στη νέα εφαρμογή ΑΠΔ του Δημόσιου Τομέα με καταχώριση ξεχωριστών εγγραφών ανά κλάδο ασφάλισης για κάθε ασφαλισμένο, μεταξύ των οποίων και η απεικόνιση των συνεισπραττομένων εισφορών (για όσες περιπτώσεις υπάρχει υποχρέωση καταβολής εισφοράς υπέρ συνεισπραττόμενων κλάδων π.χ ΟΕΚ κλπ.)

Για την απεικόνιση των συνεισπραττομένων εισφορών θα χρησιμοποιηθούν οι Κωδικοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) με τους αντίστοιχους Κωδικούς Ειδικότητας σε συνδυασμό με τους Κωδικούς Πακέτου Κάλυψης (ΚΠΚ) όπως αναλυτικά ανά περίπτωση αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα της παρούσας:

ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΙΣΧΥΣ

ΚΑΔ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

ΑΣΦ/ΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

 

0821 - 0822 - 0823 - 0824 - 0825

001043 Ο.Ε.Κ. 134

1%
0,85%

0%
0,00%

1%
0,85%

1/1/2017
1/6/2020

0821 - 0822 - 0823 - 0824 - 0825

001044 Ο.Ε.Κ. (ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ) ΕΡΓΟΔΟΤΗ 3015

0%
0,00%

1%
0,85%

1%
0,85%

1/1/2017
1/6/2020

0821 - 0822 - 0823 - 0824 - 0825

000145 Συνεισπραττόμενες Εισφορές 100 3,28%
2,86%
3,68%
3,20%
6,96%
6,06%
1/1/2017
1/6/2020

 

Διευκρινίζεται ότι, για όσες ΑΠΔ Δημόσιου έχουν ήδη υποβληθεί από 1/1/2020 στις οποίες έχει χρησιμοποιηθεί η παλαιά κωδικοποίηση (δηλ. οι ΚΠΚ 135 και 189) για περιόδους απασχόλησης από 1/1/2020 έως 31/3/2020, εξακολουθεί να ισχύει ως έχει.

Για όσες περιπτώσεις δεν έχει υποβληθεί ΑΠΔ θα χρησιμοποιηθεί κανονικά η νέα κωδικοποίηση.

Επισημαίνεται ότι, στην παρούσα εγκύκλιο για τη διευκόλυνσή σας, διαβιβάζονται συνημμένα επικαιροποιημένοι πίνακες τόσο με τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, όσο και με όλες συνολικά τις αλλαγές και τροποποιήσεις που έχουν επέλθει και αφορούν στη νέα κωδικοποίηση με τα ποσοστά ασφάλισης ανά κατηγορία ασφαλισμένων με συνδυασμούς ΚΑΔ Κωδικού Ειδικότητας και Πακέτου Κάλυψης.

Συν.: Επικαιροποιημένη Νέα Κωδικοποίηση

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ e-ΕΦΚΑ

Δρ. ΧΑΛΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟ

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (ΚΑΔ 0821)

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΙΣΧΥΣ

ΚΑΔ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

ΑΣΦ/ΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

 

0821

000901

Τακτικοί Μόνιμοι Υπάλληλοι-Λειτουργοί στο Δημόσιο-Μηχανικοί-Δικηγόροι με έμμισθη εντολή κλπ (ΠΑΛΑΙΟΙ)

516

6,67%

13,33%

20,00%

0821

000902

Τακτικοί Μόνιμοι Υπάλληλοι-Λειτουργοί στο Δημόσιο-Μηχανικοί-Δικηγόροι με έμμισθη εντολή κλπ (ΝΕΟΙ)

516

6,67%

13,33%

20,00%

0821

000903

Μετακλητοί Υπάλληλοι Δημοσίου κλπ που απασχολούνται μέχρι 31/12/2016 με σχέση δημοσίου δικαίου (ΠΑΛΑΙΟΙ)

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0821

000904

Μετακλητοί Υπάλληλοι Δημοσίου κλπ που απασχολούνται μέχρι 31/12/2016 με σχέση δημοσίου δικαίου (ΝΕΟΙ)

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0821

000905

Μετακλητοί Υπάλληλοι Δημοσίου κλπ που απασχολούνται μέχρι 31/12/2016 με σχέση ιδιωτικού δικαίου

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0821

000906

Μετακλητοί Υπάλληλοι Δημοσίου κλπ που διορίζονται μετά την 1/1/2017 με σχέση δημοσίου δικαίου (ΠΑΛΑΙΟΙ)

516

6,67%

13,33%

20,00%

 

0821

000907

Μετακλητοί Υπάλληλοι Δημοσίου κλπ που διορίζονται μετά την 1/1/2017 με σχέση δημοσίου δικαίου (ΝΕΟΙ)

516

6,67%

13,33%

20,00%

0821

000908

Μετακλητοί Υπάλληλοι Δημοσίου κλπ που διορίζονται μετά την 1/1/2017 με σχέση ιδιωτικού δικαίου

516

6,67%

13,33%

20,00%

0821

000909

Μετακλητοί Υπάλληλοι Δημοσίου κλπ διορισμένοι με σχέση Δημοσίου Δικαίου που διατήρησαν ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς πριν από τον διορισμό τους

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0821

000910

Τακτικοί Μόνιμοι Υπάλληλοι - Ιερείς κλπ διορισθέντες στο Δημόσιο κλπ μετά την 1/1/2011 (ΠΑΛΑΙΟΙ)

516

6,67%

13,33%

20,00%

 

0821

000911

Τακτικοί Μόνιμοι Υπάλληλοι - Ιερείς κλπ διορισθέντες στο Δημόσιο κλπ μετά την 1/1/2011 (ΝΕΟΙ)

516

6,67%

13,33%

20,00%

0821

000912

Τακτικοί Μόνιμοι Υπάλληλοι - Ιερείς κλπ διορισθέντες στο Δημόσιο κλπ μετά την 1/1/2011 που είχαν απασχοληθεί πριν στο Δημόσιο κλπ (ΠΑΛΑΙΟΙ)

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0821

000913

Τακτικοί Μόνιμοι Υπάλληλοι - Ιερείς κλπ διορισθέντες στο Δημόσιο κλπ μετά την 1/1/2011 που είχαν απασχοληθεί πριν στο Δημόσιο κλπ (ΝΕΟΙ)

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0821

000914

Τακτικοί Μόνιμοι Υπάλληλοι - Ιερείς κλπ -Λειτουργοί του Δημοσίου κλπ (ΠΑΛΑΙΟΙ)

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0821

000915

Τακτικοί Μόνιμοι Υπάλληλοι - Ιερείς κλπ -Λειτουργοί του Δημοσίου κλπ (ΝΕΟΙ)

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0821

000239

Μόνιμο Προσωπικό υπαγόμενο στον ΚΒΑΕ του τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΠΑΛΑΙΟΙ)

069

8,87%

14,73%

23,60%

 

0821

000240

Μόνιμο Προσωπικό υπαγόμενο στον ΚΒΑΕ του τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΝΕΟΙ)

069

8,87%

14,73%

23,60%

0821

000241

Πρόσωπα που διορίζονται σε θέσεις διοίκησης φορέων του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ανεξάρτητων διοικητικών αρχών

516

6,67%

13,33%

20,00%

0821

000243

Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό που διατηρεί προγενέστερο ασφαλιστικό καθεστώς

516

6,67%

13,33%

20,00%

0821

001045

Προαιρετική καταβολή ασφαλιστικών εισφορών (ΠΑΛΑΙΟΙ)

358

20,00%

0,00%

20,00%

0821

001046

Προαιρετική καταβολή ασφαλιστικών εισφορών (ΝΕΟΙ)

358

20,00%

0,00%

20,00%

 

ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟ

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΒΟΥΛΗ (ΚΑΔ 0822)

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΙΣΧΥΣ

ΚΑΔ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

ΑΣΦ/ΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

 

0822

000901

Τακτικοί Μόνιμοι Υπάλληλοι-Λειτουργοί στο Δημόσιο-Μηχανικοί-Δικηγόροι με έμμισθη εντολή κλπ (ΠΑΛΑΙΟΙ)

516

6,67%

13,33%

20,00%

0822

000902

Τακτικοί Μόνιμοι Υπάλληλοι-Λειτουργοί στο Δημόσιο-Μηχανικοί-Δικηγόροι με έμμισθη εντολή κλπ (ΝΕΟΙ)

516

6,67%

13,33%

20,00%

0822

000903

Μετακλητοί Υπάλληλοι Δημοσίου κλπ που απασχολούνται μέχρι 31/12/2016 με σχέση δημοσίου δικαίου (ΠΑΛΑΙΟΙ)

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0822

000904

Μετακλητοί Υπάλληλοι Δημοσίου κλπ που απασχολούνται μέχρι 31/12/2016 με σχέση δημοσίου δικαίου (ΝΕΟΙ)

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0822

000905

Μετακλητοί Υπάλληλοι Δημοσίου κλπ που απασχολούνται μέχρι 31/12/2016 με σχέση ιδιωτικού δικαίου

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0822

000906

Μετακλητοί Υπάλληλοι Δημοσίου κλπ που διορίζονται μετά την 1/1/2017 με σχέση δημοσίου δικαίου (ΠΑΛΑΙΟΙ)

516

6,67%

13,33%

20,00%

 

0822

000907

Μετακλητοί Υπάλληλοι Δημοσίου κλπ που διορίζονται μετά την 1/1/2017 με σχέση δημοσίου δικαίου (ΝΕΟΙ)

516

6,67%

13,33%

20,00%

0822

000908

Μετακλητοί Υπάλληλοι Δημοσίου κλπ που διορίζονται μετά την 1/1/2017 με σχέση ιδιωτικού δικαίου

516

6,67%

13,33%

20,00%

0822

000909

Μετακλητοί Υπάλληλοι Δημοσίου κλπ διορισμένοι με σχέση Δημοσίου Δικαίου που διατήρησαν ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς πριν από τον διορισμό τους

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0822

000910

Τακτικοί Μόνιμοι Υπάλληλοι - Ιερείς κλπ διορισθέντες στο Δημόσιο κλπ μετά την 1/1/2011 (ΠΑΛΑΙΟΙ)

516

6,67%

13,33%

20,00%

 

0822

000911

Τακτικοί Μόνιμοι Υπάλληλοι - Ιερείς κλπ διορισθέντες στο Δημόσιο κλπ μετά την 1/1/2011 (ΝΕΟΙ)

516

6,67%

13,33%

20,00%

0822

000912

Τακτικοί Μόνιμοι Υπάλληλοι - Ιερείς κλπ διορισθέντες στο Δημόσιο κλπ μετά την 1/1/2011 που είχαν απασχοληθεί πριν στο Δημόσιο κλπ (ΠΑΛΑΙΟΙ)

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0822

000913

Τακτικοί Μόνιμοι Υπάλληλοι - Ιερείς κλπ διορισθέντες στο Δημόσιο κλπ μετά την 1/1/2011 που είχαν απασχοληθεί πριν στο Δημόσιο κλπ (ΝΕΟΙ)

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0822

000914

Τακτικοί Μόνιμοι Υπάλληλοι - Ιερείς κλπ -Λειτουργοί του Δημοσίου κλπ (ΠΑΛΑΙΟΙ)

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0822

000915

Τακτικοί Μόνιμοι Υπάλληλοι - Ιερείς κλπ -Λειτουργοί του Δημοσίου κλπ (ΝΕΟΙ)

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0822

000920

Βουλευτές επί βουλευτικής αποζημίωσης - Μέχρι 31/12/2016

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0822

000921

Βουλευτές επί βουλευτικής αποζημίωσης - Από 1/1/2017

516

6,67%

13,33%

20,00%

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟ

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΒΟΥΛΗ (ΚΑΔ 0822)

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΙΣΧΥΣ

ΚΑΔ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

ΑΣΦ/ΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

 
       

6,67%

3,33%

10,00%

2017

0822

000922

Βουλευτές με επιλογή οργανικής θέσης - Μέχρι 31/12/2016

3001

6,67%

6,67%

13,34%

2018

ΠΑΛΑΙΟΙ)

6,67%

10,00%

16,67%

2019

     
       

6,67%

13,33%

20,00%

2020

       

6,67%

3,33%

10,00%

2017

0822

000923

Βουλευτές με επιλογή οργανικής θέσης - Μέχρι 31/12/2016

3001

6,67%

6,67%

13,34%

2018

ΝΕΟΙ)

6,67%

10,00%

16,67%

2019

     
       

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0822

000924

Βουλευτές με επιλογή οργανικής θέσης - Από 1/1/2017 (ΠΑΛΑΙΟΙ)

516

6,67%

13,33%

20,00%

 

0822

000925

Βουλευτές με επιλογή οργανικής θέσης - Από 1/1/2017 (ΝΕΟΙ)

516

6,67%

13,33%

20,00%

 

0822

000239

Μόνιμο Προσωπικό υπαγόμενο στον ΚΒΑΕ του τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΠΑΛΑΙΟΙ)

069

8,87%

14,73%

23,60%

 

0822

000240

Μόνιμο Προσωπικό υπαγόμενο στον ΚΒΑΕ του τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΝΕΟΙ)

069

8,87%

14,73%

23,60%

 

0822

000241

Πρόσωπα που διορίζονται σε θέσεις διοίκησης φορέων του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ανεξάρτητων διοικητικών αρχών

516

6,67%

13,33%

20,00%

 

0822

000243

Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό που διατηρεί προγενέστερο ασφαλιστικό καθεστώς

516

6,67%

13,33%

20,00%

 

0822

001045

Προαιρετική καταβολή ασφαλιστικών εισφορών (ΠΑΛΑΙΟΙ)

358

20,00%

0,00%

20,00%

 

0822

001046

Προαιρετική καταβολή ασφαλιστικών εισφορών (ΝΕΟΙ)

358

20,00%

0,00%

20,00%

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟ

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ν.Π.Δ.Δ. (ΚΑΔ 0823)

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΙΣΧΥΣ

ΚΑΔ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

ΑΣΦ/ΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

 

0823

000901

Τακτικοί Μόνιμοι Υπάλληλοι-Λειτουργοί στο Δημόσιο-Μηχανικοί-Δικηγόροι με έμμισθη εντολή κλπ (ΠΑΛΑΙΟΙ)

516

6,67%

13,33%

20,00%

0823

000902

Τακτικοί Μόνιμοι Υπάλληλοι-Λειτουργοί στο Δημόσιο-Μηχανικοί-Δικηγόροι με έμμισθη εντολή κλπ (ΝΕΟΙ)

516

6,67%

13,33%

20,00%

0823

000903

Μετακλητοί Υπάλληλοι Δημοσίου κλπ που απασχολούνται μέχρι 31/12/2016 με σχέση δημοσίου δικαίου (ΠΑΛΑΙΟΙ)

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0823

000904

Μετακλητοί Υπάλληλοι Δημοσίου κλπ που απασχολούνται μέχρι 31/12/2016 με σχέση δημοσίου δικαίου (ΝΕΟΙ)

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0823

000905

Μετακλητοί Υπάλληλοι Δημοσίου κλπ που απασχολούνται μέχρι 31/12/2016 με σχέση ιδιωτικού δικαίου

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0823

000906

Μετακλητοί Υπάλληλοι Δημοσίου κλπ που διορίζονται μετά την 1/1/2017 με σχέση δημοσίου δικαίου (ΠΑΛΑΙΟΙ)

516

6,67%

13,33%

20,00%

 

0823

000907

Μετακλητοί Υπάλληλοι Δημοσίου κλπ που διορίζονται μετά την 1/1/2017 με σχέση δημοσίου δικαίου (ΝΕΟΙ)

516

6,67%

13,33%

20,00%

0823

000908

Μετακλητοί Υπάλληλοι Δημοσίου κλπ που διορίζονται μετά την 1/1/2017 με σχέση ιδιωτικού δικαίου

516

6,67%

13,33%

20,00%

0823

000909

Μετακλητοί Υπάλληλοι Δημοσίου κλπ διορισμένοι με σχέση Δημοσίου Δικαίου που διατήρησαν ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς πριν από τον διορισμό τους

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0823

000910

Τακτικοί Μόνιμοι Υπάλληλοι - Ιερείς κλπ διορισθέντες στο Δημόσιο κλπ μετά την 1/1/2011 (ΠΑΛΑΙΟΙ)

516

6,67%

13,33%

20,00%

 

0823

000911

Τακτικοί Μόνιμοι Υπάλληλοι - Ιερείς κλπ διορισθέντες στο Δημόσιο κλπ μετά την 1/1/2011 (ΝΕΟΙ)

516

6,67%

13,33%

20,00%

0823

000912

Τακτικοί Μόνιμοι Υπάλληλοι - Ιερείς κλπ διορισθέντες στο Δημόσιο κλπ μετά την 1/1/2011 που είχαν απασχοληθεί πριν στο Δημόσιο κλπ (ΠΑΛΑΙΟΙ)

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0823

000913

Τακτικοί Μόνιμοι Υπάλληλοι - Ιερείς κλπ διορισθέντες στο Δημόσιο κλπ μετά την 1/1/2011 που είχαν απασχοληθεί πριν στο Δημόσιο κλπ (ΝΕΟΙ)

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0823

000914

Τακτικοί Μόνιμοι Υπάλληλοι - Ιερείς κλπ -Λειτουργοί του Δημοσίου κλπ (ΠΑΛΑΙΟΙ)

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0823

000915

Τακτικοί Μόνιμοι Υπάλληλοι - Ιερείς κλπ -Λειτουργοί του Δημοσίου κλπ (ΝΕΟΙ)

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0823

000926

Τακτικοί Μόνιμοι υπάλληλοι κλπ που συνταξιοδοτούνται με το ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Ν.3163/1955)-Συνταξιοδοτούνται από το ίδιο ΝΠΔΔ. (ΠΑΛΑΙΟΙ)

507

6,67%

22,33%

29,00%

2017

6,67%

19,33%

26,00%

2018

6,67%

16,33%

23,00%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0823

000927

Τακτικοί Μόνιμοι υπάλληλοι κλπ που συνταξιοδοτούνται με το ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Ν.3163/1955, ΝΔ 4277/1962) Συνταξιοδοτούνται από το ίδιο ΝΠΔΔ. (ΝΕΟΙ)

516

6,67%

13,33%

20,00%

 

0823

000928

Τακτικοί Μόνιμοι υπάλληλοι - Ιερείς κλπ που συνταξιοδοτούνται από το ίδιο το ΝΠΔΔ με διατάξεις που ακολουθούν τις συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις του Δημοσίου. (ΠΑΛΑΙΟΙ)

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

 

ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟ

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ν.Π.Δ.Δ. (ΚΑΔ 0823)

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΙΣΧΥΣ

ΚΑΔ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

ΑΣΦ/ΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

 
       

6,67%

13,33%

20,00%

2020

 

ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟ

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ν.Π.Δ.Δ. (ΚΑΔ 0823)

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΙΣΧΥΣ

ΚΑΔ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

ΑΣΦ/ΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

 

0823

000929

Τακτικοί Μόνιμοι υπάλληλοι - Ιερείς κλπ που συνταξιοδοτούνται από το ίδιο το ΝΠΔΔ με διατάξεις που ακολουθούν τις συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις του Δημοσίου. (ΝΕΟΙ)

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0823

000930

Τακτικοί Μόνιμοι υπάλληλοι κλπ που μέχρι 31/12/2016 ασφαλίζονταν με το κοινό καθεστώς. (ΠΑΛΑΙΟΙ)

516

6,67%

13,33%

20,00%

 

0823

000931

Τακτικοί Μόνιμοι υπάλληλοι κλπ που μέχρι 31/12/2016 ασφαλίζονταν με το κοινό καθεστώς. (ΝΕΟΙ)

516

6,67%

13,33%

20,00%

0823

000932

Τακτικοί Υπάλληλοι ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ΤΣΠΕΑΘ-ΤΑΤΤΑΘ) (ΠΑΛΑΙΟΙ)

3016

6,67%

8,96%

15,63%

2017

6,67%

10,42%

17,09%

2018

6,67%

11,87%

18,54%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0823

000933

Τακτικοί Υπάλληλοι ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ΤΣΠΕΑΘ-ΤΑΤΤΑΘ) (ΝΕΟΙ)

3016

6,67%

8,96%

15,63%

2017

6,67%

10,42%

17,09%

2018

6,67%

11,87%

18,54%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0823

000934

Τακτικοί Υπάλληλοι ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ΤΑΤΤΑΘ) -Πρόσθετη εισφορά (ΠΑΛΑΙΟΙ)

3017

6,67%

3,60%

8,96%

0,00%

15,63%

3,60%

 

10,27%

8,96%

19,23%

2017

6,67%

3,60%

10,42%

0,00%

17,09%

3,60%

 

10,27%

10,42%

20,69%

2018

6,67%

3,60%

11,87%

0,00%

18,54%

3,60%

 

10,27%

11,87%

22,14%

2019

6,67%

3,60%

13,33%

0,00%

20,00%

3,60%

 

10,27%

13,33%

23,60%

2020

0823

000935

Τακτικοί Υπάλληλοι ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ΤΑΤΤΑΘ) -Πρόσθετη εισφορά (ΝΕΟΙ)

3017

6,67%

3,60%

8,96%

0,00%

15,63%

3,60%

 

10,27%

8,96%

19,23%

2017

6,67%

3,60%

10,42%

0,00%

17,09%

3,60%

 

10,27%

10,42%

20,69%

2018

6,67%

3,60%

11,87%

0,00%

18,54%

3,60%

 

10,27%

11,87%

22,14%

2019

6,67%

3,60%

13,33%

0,00%

20,00%

3,60%

 

10,27%

13,33%

23,60%

2020

0823

000936

Τακτικοί Υπάλληλοι ΕΤΑΑ-Τομέας Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) (ΠΑΛΑΙΟΙ)

3018

6,67%

6,33%

13,00%

2017

6,67%

8,66%

15,33%

2018

6,67%

10,99%

17,66%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0823

000937

Τακτικοί Υπάλληλοι ΕΤΑΑ-Τομέας Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) (ΝΕΟΙ)

3018

6,67%

6,33%

13,00%

2017

6,67%

8,66%

15,33%

2018

6,67%

10,99%

17,66%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0823

000239

Μόνιμο Προσωπικό υπαγόμενο στον ΚΒΑΕ του τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΠΑΛΑΙΟΙ)

069

8,87%

14,73%

23,60%

 

0823

000240

Μόνιμο Προσωπικό υπαγόμενο στον ΚΒΑΕ του τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΝΕΟΙ)

069

8,87%

14,73%

23,60%

0823

000241

Πρόσωπα που διορίζονται σε θέσεις διοίκησης φορέων του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ανεξάρτητων διοικητικών αρχών

516

6,67%

13,33%

20,00%

0823

000243

Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό που διατηρεί προγενέστερο ασφαλιστικό καθεστώς

516

6,67%

13,33%

20,00%

0823

000244

Τακτικοί Υπάλληλοι τ.ΤΑΠΟΤΕ

022

6,67%

13,33%

20,00%

0823

001045

Προαιρετική καταβολή ασφαλιστικών εισφορών (ΠΑΛΑΙΟΙ)

358

20,00%

0,00%

20,00%

 

ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟ

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ν.Π.Δ.Δ. (ΚΑΔ 0823)

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΙΣΧΥΣ

ΚΑΔ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

ΑΣΦ/ΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

 

0823

001046

Προαιρετική καταβολή ασφαλιστικών εισφορών (ΝΕΟΙ)

358

20,00%

0,00%

20,00%

 

ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟ

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο.Τ.Α. α', β' και Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. (ΚΑΔ 0824)

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΙΣΧΥΣ

ΚΑΔ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

ΑΣΦ/ΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

 

0824

000901

Τακτικοί Μόνιμοι Υπάλληλοι-Λειτουργοί στο Δημόσιο-Μηχανικοί-Δικηγόροι με έμμισθη εντολή κλπ (ΠΑΛΑΙΟΙ)

516

6,67%

13,33%

20,00%

0824

000902

Τακτικοί Μόνιμοι Υπάλληλοι-Λειτουργοί στο Δημόσιο-Μηχανικοί-Δικηγόροι με έμμισθη εντολή κλπ (ΝΕΟΙ)

516

6,67%

13,33%

20,00%

0824

000903

Μετακλητοί Υπάλληλοι Δημοσίου κλπ που απασχολούνται μέχρι 31/12/2016 με σχέση δημοσίου δικαίου (ΠΑΛΑΙΟΙ)

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0824

000904

Μετακλητοί Υπάλληλοι Δημοσίου κλπ που απασχολούνται μέχρι 31/12/2016 με σχέση δημοσίου δικαίου (ΝΕΟΙ)

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0824

000905

Μετακλητοί Υπάλληλοι Δημοσίου κλπ που απασχολούνται μέχρι 31/12/2016 με σχέση ιδιωτικού δικαίου

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0824

000906

Μετακλητοί Υπάλληλοι Δημοσίου κλπ που διορίζονται μετά την 1/1/2017 με σχέση δημοσίου δικαίου (ΠΑΛΑΙΟΙ)

516

6,67%

13,33%

20,00%

 

0824

000907

Μετακλητοί Υπάλληλοι Δημοσίου κλπ που διορίζονται μετά την 1/1/2017 με σχέση δημοσίου δικαίου (ΝΕΟΙ)

516

6,67%

13,33%

20,00%

0824

000908

Μετακλητοί Υπάλληλοι Δημοσίου κλπ που διορίζονται μετά την 1/1/2017 με σχέση ιδιωτικού δικαίου

516

6,67%

13,33%

20,00%

0824

000909

Μετακλητοί Υπάλληλοι Δημοσίου κλπ διορισμένοι με σχέση Δημοσίου Δικαίου που διατήρησαν ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς πριν από τον διορισμό τους

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0824

000910

Τακτικοί Μόνιμοι Υπάλληλοι - Ιερείς κλπ διορισθέντες στο Δημόσιο κλπ μετά την 1/1/2011 (ΠΑΛΑΙΟΙ)

516

6,67%

13,33%

20,00%

 

0824

000911

Τακτικοί Μόνιμοι Υπάλληλοι - Ιερείς κλπ διορισθέντες στο Δημόσιο κλπ μετά την 1/1/2011 (ΝΕΟΙ)

516

6,67%

13,33%

20,00%

0824

000912

Τακτικοί Μόνιμοι Υπάλληλοι - Ιερείς κλπ διορισθέντες στο Δημόσιο κλπ μετά την 1/1/2011 που είχαν απασχοληθεί πριν στο Δημόσιο κλπ (ΠΑΛΑΙΟΙ)

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0824

000913

Τακτικοί Μόνιμοι Υπάλληλοι - Ιερείς κλπ διορισθέντες στο Δημόσιο κλπ μετά την 1/1/2011 που είχαν απασχοληθεί πριν στο Δημόσιο κλπ (ΝΕΟΙ)

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0824

000914

Τακτικοί Μόνιμοι Υπάλληλοι - Ιερείς κλπ -Λειτουργοί του Δημοσίου κλπ (ΠΑΛΑΙΟΙ)

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0824

000915

Τακτικοί Μόνιμοι Υπάλληλοι - Ιερείς κλπ -Λειτουργοί του Δημοσίου κλπ (ΝΕΟΙ)

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0824

000926

Τακτικοί Μόνιμοι υπάλληλοι κλπ που συνταξιοδοτούνται με το ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Ν.3163/1955)-Συνταξιοδοτούνται από το ίδιο ΝΠΔΔ. (ΠΑΛΑΙΟΙ)

507

6,67%

22,33%

29,00%

2017

6,67%

19,33%

26,00%

2018

6,67%

16,33%

23,00%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0824

000927

Τακτικοί Μόνιμοι υπάλληλοι κλπ που συνταξιοδοτούνται με το ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Ν.3163/1955, ΝΔ 4277/1962) Συνταξιοδοτούνται από το ίδιο ΝΠΔΔ. (ΝΕΟΙ)

516

6,67%

13,33%

20,00%

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟ

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο.Τ.Α. α', β' και Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. (ΚΑΔ 0824)

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΙΣΧΥΣ

ΚΑΔ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

ΑΣΦ/ΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

 

0824

000928

Τακτικοί Μόνιμοι υπάλληλοι - Ιερείς κλπ που συνταξιοδοτούνται από το ίδιο το ΝΠΔΔ με διατάξεις που ακολουθούν τις συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις του Δημοσίου. (ΠΑΛΑΙΟΙ)

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0824

000929

Τακτικοί Μόνιμοι υπάλληλοι - Ιερείς κλπ που συνταξιοδοτούνται από το ίδιο το ΝΠΔΔ με διατάξεις που ακολουθούν τις συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις του Δημοσίου. (ΝΕΟΙ)

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0824

000930

Τακτικοί Μόνιμοι υπάλληλοι κλπ που μέχρι 31/12/2016 ασφαλίζονταν με το κοινό καθεστώς. (ΠΑΛΑΙΟΙ)

516

6,67%

13,33%

20,00%

 

0824

000931

Τακτικοί Μόνιμοι υπάλληλοι κλπ που μέχρι 31/12/2016 ασφαλίζονταν με το κοινό καθεστώς. (ΝΕΟΙ)

516

6,67%

13,33%

20,00%

0824

000938

Προσωπικό ΟΤΑ α' Βαθμού με εργοδοτική εισφορά 8% (ΠΑΛΑΙΟΙ)

3002

6,67%

9,33%

16,00%

2017

6,67%

10,67%

17,34%

2018

6,67%

12,00%

18,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0824

000939

Προσωπικό ΟΤΑ α' Βαθμού με εργοδοτική εισφορά 8% (ΝΕΟΙ)

3002

6,67%

9,33%

16,00%

2017

6,67%

10,67%

17,34%

2018

6,67%

12,00%

18,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0824

000146

Προσωπικό ΟΤΑ α' Βαθμού (ΠΑΛΑΙΟΙ)

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0824

000147

Προσωπικό ΟΤΑ α' Βαθμού (ΝΕΟΙ)

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0824

000940

Πρόσθετη ειδική εισφορά 4,3% προσωπικού ΟΤΑ α' βαθμού

3003

4,30%

0,00%

4,30%

 

0824

000152

Μόνιμο Προσωπικό ΟΤΑ - ΠΑΛΑΙΟΙ - Απασχολούμενοι σε ειδικότητες του αρ. 36 του ν.1694/1987 με επαγγελματικό κίνδυνο

496

10,97%

17,03%

28,00%

0824

000153

Μόνιμο Προσωπικό ΟΤΑ - ΠΑΛΑΙΟΙ - Απασχολούμενοι σε ειδικότητες του αρ. 36 του ν.1694/1987 χωρίς επαγγελματικό κίνδυνο

068

10,97%

16,03%

27,00%

0824

000155

Μόνιμο Προσωπικό ΟΤΑ - ΠΑΛΑΙΟΙ - Απασχολούμενοι σε ειδικότητες του ΚΒΑΕ του τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με επαγγελματικό κίνδυνο

167

8,87%

15,73%

24,60%

0824

000158

Μόνιμο Προσωπικό ΟΤΑ - ΝΕΟΙ - Απασχολούμενοι σε ειδικότητες του ΚΒΑΕ του τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με επαγγελματικό κίνδυνο

167

8,87%

15,73%

24,60%

0824

000156

Μόνιμο Προσωπικό ΟΤΑ - ΠΑΛΑΙΟΙ - Απασχολούμενοι σε ειδικότητες του ΚΒΑΕ του τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ χωρίς επαγγελματικό κίνδυνο

069

8,87%

14,73%

23,60%

0824

000157

Μόνιμο Προσωπικό ΟΤΑ - ΝΕΟΙ - Απασχολούμενοι σε ειδικότητες του ΚΒΑΕ του τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ χωρίς επαγγελματικό κίνδυνο

069

8,87%

14,73%

23,60%

0824

000943

Εισφορές Αιρετών επί αντιμισθίας - Μέχρι 31/12/2016

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0824

000944

Εισφορές Αιρετών επί αντιμισθίας - Από 1/1/2017

516

6,67%

13,33%

20,00%

 

0824

000945

Εισφορές Αιρετών με επιλογή οργανικής θέσης - Μέχρι 31/12/2016 (ΠΑΛΑΙΟΙ)

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0824

000946

Εισφορές Αιρετών με επιλογή οργανικής θέσης - Μέχρι 31/12/2016 (ΝΕΟΙ)

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

 

ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟ

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο.Τ.Α. α', β' και Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. (ΚΑΔ 0824)

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΙΣΧΥΣ

ΚΑΔ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

ΑΣΦ/ΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

 
       

6,67%

13,33%

20,00%

2020

 

ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟ

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο.Τ.Α. α', β' και Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. (ΚΑΔ 0824)

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΙΣΧΥΣ

ΚΑΔ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

ΑΣΦ/ΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

 

0824

000947

Εισφορές Αιρετών με επιλογή οργανικής θέσης - Από 1/1/2017 (ΠΑΛΑΙΟΙ)

516

6,67%

13,33%

20,00%

 

0824

000948

Εισφορές Αιρετών με επιλογή οργανικής θέσης - Από 1/1/2017 (ΝΕΟΙ)

516

6,67%

13,33%

20,00%

 

0824

000239

Μόνιμο Προσωπικό υπαγόμενο στον ΚΒΑΕ του τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΠΑΛΑΙΟΙ)

069

8,87%

14,73%

23,60%

 

0824

000240

Μόνιμο Προσωπικό υπαγόμενο στον ΚΒΑΕ του τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΝΕΟΙ)

069

8,87%

14,73%

23,60%

 

0824

000241

Πρόσωπα που διορίζονται σε θέσεις διοίκησης φορέων του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ανεξάρτητων διοικητικών αρχών

516

6,67%

13,33%

20,00%

 

0824

000243

Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό που διατηρεί προγενέστερο ασφαλιστικό καθεστώς

516

6,67%

13,33%

20,00%

 

0824

001045

Προαιρετική καταβολή ασφαλιστικών εισφορών (ΠΑΛΑΙΟΙ)

358

20,00%

0,00%

20,00%

 

0824

001046

Προαιρετική καταβολή ασφαλιστικών εισφορών (ΝΕΟΙ)

358

20,00%

0,00%

20,00%

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟ

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ (ΚΑΔ 0825)

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΙΣΧΥΣ

ΚΑΔ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

ΑΣΦ/ΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

 

0825

000950

Στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων - Ελληνικής Αστυνομίας -

Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής διορισθέντες μετά την 1/1/2017

516

6,67%

13,33%

20,00%

0825

000951

Στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων - Ελληνικής Αστυνομίας -Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής μετακλητοί που απασχολούνται μέχρι 31/12/2016 με σχέση δημοσίου δικαίου

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0825

000952

Στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων - Ελληνικής Αστυνομίας -Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής μετακλητοί που απασχολούνται μέχρι 31/12/2016 με σχέση ιδιωτικού δικαίου

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0825

000953

Στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων - Ελληνικής Αστυνομίας -Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής μετακλητοί που διορίζονται μετά την 1/1/2017 με σχέση δημοσίου δικαίου

516

6,67%

13,33%

20,00%

 

0825

000954

Στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων - Ελληνικής Αστυνομίας -Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής μετακλητοί που διορίζονται μετά την 1/1/2017 με σχέση ιδιωτικού δικαίου

516

6,67%

13,33%

20,00%

0825

000955

Στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων - Ελληνικής Αστυνομίας -Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής μετακλητοί διορισμένοι με σχέση Δημοσίου Δικαίου που διατήρησαν ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς πριν από τον διορισμό τους

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0825

000956

Στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων - Ελληνικής Αστυνομίας -

Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής διορισθέντες στο Δημόσιο μετά την 1/1/2011

516

6,67%

13,33%

20,00%

 

0825

000957

Στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων - Ελληνικής Αστυνομίας -Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής διορισθέντες στο Δημόσιο μετά την 1/1/2011 που είχαν απασχοληθεί πριν στο Δημόσιο κλπ

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0825

000958

Στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων - Ελληνικής Αστυνομίας -

Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής καταταχθέντες -διορισθέντες στο Δημόσιο μέχρι 31/12/2010

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0825

000194

Στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων - Ελληνικής Αστυνομίας -Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που συνταξιοδοτούνται με το ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Ν.3163/1955)-Συνταξιοδοτούνται από το ίδιο ΝΠΔΔ. (ΠΑΛΑΙΟΙ)

507

6,67%

22,33%

29,00%

2017

6,67%

19,33%

26,00%

2018

6,67%

16,33%

23,00%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0825

000195

Στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων - Ελληνικής Αστυνομίας -Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που συνταξιοδοτούνται με το ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ(Ν.3163/1955, ΝΔ 4277/1962) Συνταξιοδοτούνται από το ίδιο ΝΠΔΔ. (ΝΕΟΙ)

516

6,67%

13,33%

20,00%

 

0825

000217

Στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων - Ελληνικής Αστυνομίας -

Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΠΑΛΑΙΟΙ)

516

6,67%

13,33%

20,00%

0825

000218

Στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων - Ελληνικής Αστυνομίας -

Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΝΕΟΙ)

516

6,67%

13,33%

20,00%

0825

000959

Μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων - Ε.Π. των Α.Τ.Ε.Ι., Α.Σ.Π.ΑΙ.Τ.Ε., κ.λ.π. διορισθέντες μετά την 1/1/2017

516

6,67%

13,33%

20,00%

0825

000960

Μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων - Ε.Π. των Α.Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., κ.λ.π. μετακλητοί που απασχολούνται μέχρι 31/12/2016 με σχέση δημοσίου δικαίου

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

 

ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟ

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ (ΚΑΔ 0825)

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΙΣΧΥΣ

ΚΑΔ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

ΑΣΦ/ΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

 

0825

000961

Μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων - Ε.Π. των Α.Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., κ.λ.π. μετακλητοί που απασχολούνται μέχρι 31/12/2016 με σχέση ιδιωτικού δικαίου

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0825

000962

Μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων - Ε.Π. των Α.Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., κ.λ.π. μετακλητοί που διορίζονται μετά την 1/1/2017 με σχέση δημοσίου δικαίου

516

6,67%

13,33%

20,00%

 

0825

000963

Μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων - Ε.Π. των Α.Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., κ.λ.π. μετακλητοί που διορίζονται μετά την 1/1/2017 με σχέση ιδιωτικού δικαίου

516

6,67%

13,33%

20,00%

0825

000964

Μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων - Ε.Π. των Α.Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., κ.λ.π. μετακλητοί διορισμένοι με σχέση Δημοσίου Δικαίου που διατήρησαν ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς πριν από τον διορισμό τους

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0825

000965

Μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων - Ε.Π. των Α.Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., κ.λ.π. διορισθέντες στο Δημόσιο μετά την 1/1/2011

516

6,67%

13,33%

20,00%

 

0825

000966

Μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων - Ε.Π. των Α.Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., κ.λ.π. διορισθέντες στο Δημόσιο μετά την 1/1/2011 που είχαν απασχοληθεί πριν στο Δημόσιο κλπ

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0825

000196

Μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων - Ε.Π. των Α.Τ.Ε.Ι., Α.Σ.Π.ΑΙ.Τ.Ε., κ.λ.π. που συνταξιοδοτούνται με το ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Ν.3163/1955)-Συνταξιοδοτούνται από το ίδιο ΝΠΔΔ. (ΠΑΛΑΙΟΙ)

507

6,67%

22,33%

29,00%

2017

6,67%

19,33%

26,00%

2018

6,67%

16,33%

23,00%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0825

000197

Μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων - Ε.Π. των Α.Τ.Ε.Ι., Α.Σ.Π.ΑΙ.Τ.Ε., κ.λ.π. (Ν.3163/1955, ΝΔ 4277/1962) Συνταξιοδοτούνται από το ίδιο ΝΠΔΔ. (ΝΕΟΙ)

516

6,67%

13,33%

20,00%

 

0825

000219

Μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων - Ε.Π. των Α.Τ.Ε.Ι., Α.Σ.Π.ΑΙ.Τ.Ε., κ.λ.π. (ΠΑΛΑΙΟΙ)

516

6,67%

13,33%

20,00%

0825

000220

Μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων - Ε.Π. των Α.Τ.Ε.Ι., Α.Σ.Π.ΑΙ.Τ.Ε., κ.λ.π. (ΝΕΟΙ)

516

6,67%

13,33%

20,00%

0825

000245

Μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων - Ε.Π. των Α.Τ.Ε.Ι., Α.Σ.Π.ΑΙ.Τ.Ε., κ.λ.π. διορισθέντες στο Δημόσιο μέχρι 31/12/2010

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0825

000967

Ερευνητές και Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες διορισθέντες μετά την 1/1/2017

516

6,67%

13,33%

20,00%

 

0825

000968

Ερευνητές και Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες μετακλητοί που απασχολούνται μέχρι 31/12/2016 με σχέση δημοσίου δικαίου

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0825

000969

Ερευνητές και Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες μετακλητοί που απασχολούνται μέχρι 31/12/2016 με σχέση ιδιωτικού δικαίου

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0825

000970

Ερευνητές και Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες μετακλητοί που διορίζονται μετά την 1/1/2017 με σχέση δημοσίου δικαίου

516

6,67%

13,33%

20,00%

 

0825

000971

Ερευνητές και Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες μετακλητοί που διορίζονται μετά την 1/1/2017 με σχέση ιδιωτικού δικαίου

516

6,67%

13,33%

20,00%

0825

000972

Ερευνητές και Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες μετακλητοί διορισμένοι με σχέση Δημοσίου Δικαίου που διατήρησαν ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς πριν από τον διορισμό τους

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

 

ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟ

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ (ΚΑΔ 0825)

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΙΣΧΥΣ

ΚΑΔ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

ΑΣΦ/ΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

 

0825

000973

Ερευνητές και Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες διορισθέντες στο Δημόσιο μετά την 1/1/2011

516

6,67%

13,33%

20,00%

0825

000974

Ερευνητές και Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες διορισθέντες στο

Δημόσιο μετά την 1/1/2011 που είχαν απασχοληθεί πριν στο Δημόσιο κλπ

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0825

000205

Ερευνητές και Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες που συνταξιοδοτούνται με το ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Ν.3163/1955)-Συνταξιοδοτούνται από το ίδιο ΝΠΔΔ. (ΠΑΛΑΙΟΙ)

507

6,67%

22,33%

29,00%

2017

6,67%

19,33%

26,00%

2018

6,67%

16,33%

23,00%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0825

000206

Ερευνητές και Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες που συνταξιοδοτούνται με το ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Ν.3163/1955, ΝΔ 4277/1962) Συνταξιοδοτούνται από το ίδιο ΝΠΔΔ. (ΝΕΟΙ)

516

6,67%

13,33%

20,00%

 

0825

000221

Ερευνητές και Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες (ΠΑΛΑΙΟΙ)

516

6,67%

13,33%

20,00%

0825

000222

Ερευνητές και Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες (ΝΕΟΙ)

516

6,67%

13,33%

20,00%

0825

000246

Ερευνητές και Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες διορισθέντες στο

Δημόσιο μέχρι 31/12/2010

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0825

000975

Ιατροί και Οδοντίατροι του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) διορισθέντες μετά την 1/1/2017

516

6,67%

13,33%

20,00%

 

0825

000976

Ιατροί και Οδοντίατροι του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) μετακλητοί που απασχολούνται μέχρι 31/12/2016 με σχέση δημοσίου δικαίου

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0825

000977

Ιατροί και Οδοντίατροι του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) μετακλητοί που απασχολούνται μέχρι 31/12/2016 με σχέση ιδιωτικού δικαίου

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0825

000978

Ιατροί και Οδοντίατροι του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) μετακλητοί που διορίζονται μετά την 1/1/2017 με σχέση δημοσίου δικαίου

516

6,67%

13,33%

20,00%

 

0825

000979

Ιατροί και Οδοντίατροι του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) μετακλητοί που διορίζονται μετά την 1/1/2017 με σχέση ιδιωτικού δικαίου

516

6,67%

13,33%

20,00%

0825

000980

Ιατροί και Οδοντίατροι του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) μετακλητοί διορισμένοι με σχέση Δημοσίου Δικαίου που διατήρησαν ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς πριν από τον διορισμό τους

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0825

000981

Ιατροί και Οδοντίατροι του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) διορισθέντες στο Δημόσιο μετά την 1/1/2011

516

6,67%

13,33%

20,00%

 

0825

000982

Ιατροί και Οδοντίατροι του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) διορισθέντες στο Δημόσιο μετά την 1/1/2011 που είχαν απασχοληθεί πριν στο Δημόσιο κλπ

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0825

000207

Ιατροί και Οδοντίατροι του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) που συνταξιοδοτούνται με το ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Ν.3163/1955)-Συνταξιοδοτούνται από το ίδιο ΝΠΔΔ. (ΠΑΛΑΙΟΙ)

507

6,67%

22,33%

29,00%

2017

6,67%

19,33%

26,00%

2018

6,67%

16,33%

23,00%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0825

000208

Ιατροί και Οδοντίατροι του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) που συνταξιοδοτούνται με το ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Ν.3163/1955, ΝΔ 4277/1962) Συνταξιοδοτούνται από το ίδιο ΝΠΔΔ. (ΝΕΟΙ)

516

6,67%

13,33%

20,00%

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟ

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ (ΚΑΔ 0825)

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΙΣΧΥΣ

ΚΑΔ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

ΑΣΦ/ΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

 

0825

000223

Ιατροί και Οδοντίατροι του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) (ΠΑΛΑΙΟΙ)

516

6,67%

13,33%

20,00%

0825

000224

Ιατροί και Οδοντίατροι του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) (ΝΕΟΙ)

516

6,67%

13,33%

20,00%

0825

000983

Ιατροδικαστές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διορισθέντες μετά την 1/1/2017

516

6,67%

13,33%

20,00%

0825

000984

Ιατροδικαστές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετακλητοί που απασχολούνται μέχρι 31/12/2016 με σχέση δημοσίου δικαίου

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0825

000985

Ιατροδικαστές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετακλητοί που απασχολούνται μέχρι 31/12/2016 με σχέση ιδιωτικού δικαίου

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0825

000986

Ιατροδικαστές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετακλητοί που διορίζονται μετά την 1/1/2017 με σχέση δημοσίου δικαίου

516

6,67%

13,33%

20,00%

 

0825

000987

Ιατροδικαστές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετακλητοί που διορίζονται μετά την 1/1/2017 με σχέση ιδιωτικού δικαίου

516

6,67%

13,33%

20,00%

0825

000988

Ιατροδικαστές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετακλητοί διορισμένοι με σχέση Δημοσίου Δικαίου που διατήρησαν ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς πριν από τον διορισμό τους

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0825

000989

Ιατροδικαστές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διορισθέντες στο Δημόσιο μετά την 1/1/2011

516

6,67%

13,33%

20,00%

 

0825

000990

Ιατροδικαστές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διορισθέντες στο Δημόσιο μετά την 1/1/2011 που είχαν απασχοληθεί πριν στο Δημόσιο κλπ

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0825

000209

Ιατροδικαστές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που συνταξιοδοτούνται με το ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Ν.3163/1955)-Συνταξιοδοτούνται από το ίδιο ΝΠΔΔ. (ΠΑΛΑΙΟΙ)

507

6,67%

22,33%

29,00%

2017

6,67%

19,33%

26,00%

2018

6,67%

16,33%

23,00%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0825

000210

Ιατροδικαστές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που συνταξιοδοτούνται με το ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Ν.3163/1955, ΝΔ 4277/1962) Συνταξιοδοτούνται από το ίδιο ΝΠΔΔ. (ΝΕΟΙ)

516

6,67%

13,33%

20,00%

 

0825

000225

Ιατροδικαστές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΠΑΛΑΙΟΙ)

516

6,67%

13,33%

20,00%

0825

000226

Ιατροδικαστές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΝΕΟΙ)

516

6,67%

13,33%

20,00%

0825

000991

Διπλωματικοί Υπάλληλοι - Ε.Π. Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας -Υπάλληλοι κλάδου Εμπειρογνωμόνων - Υπάλληλοι κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ΥΕ διορισθέντες μετά την 1/1/2017

516

6,67%

13,33%

20,00%

0825

000992

Διπλωματικοί Υπάλληλοι - Ε.Π. Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας -Υπάλληλοι κλάδου Εμπειρογνωμόνων - Υπάλληλοι κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ΥΕ μετακλητοί που απασχολούνται μέχρι 31/12/2016 με σχέση δημοσίου δικαίου

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0825

000993

Διπλωματικοί Υπάλληλοι - Ε.Π. Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας -Υπάλληλοι κλάδου Εμπειρογνωμόνων - Υπάλληλοι κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ΥΕ μετακλητοί που απασχολούνται μέχρι 31/12/2016 με σχέση ιδιωτικού δικαίου

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟ

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ (ΚΑΔ 0825)

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΙΣΧΥΣ

ΚΑΔ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

ΑΣΦ/ΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

 

0825

000994

Διπλωματικοί Υπάλληλοι - Ε.Π. Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας -Υπάλληλοι κλάδου Εμπειρογνωμόνων - Υπάλληλοι κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ΥΕ μετακλητοί που διορίζονται μετά την 1/1/2017 με σχέση δημοσίου δικαίου

516

6,67%

13,33%

20,00%

0825

000995

Διπλωματικοί Υπάλληλοι - Ε.Π. Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας -Υπάλληλοι κλάδου Εμπειρογνωμόνων - Υπάλληλοι κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ΥΕ μετακλητοί που διορίζονται μετά την 1/1/2017 με σχέση ιδιωτικού δικαίου

516

6,67%

13,33%

20,00%

0825

000996

Διπλωματικοί Υπάλληλοι - Ε.Π. Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας -Υπάλληλοι κλάδου Εμπειρογνωμόνων - Υπάλληλοι κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ΥΕ μετακλητοί διορισμένοι με σχέση Δημοσίου Δικαίου που διατήρησαν ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς πριν από τον διορισμό τους

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0825

000997

Διπλωματικοί Υπάλληλοι - Ε.Π. Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας -Υπάλληλοι κλάδου Εμπειρογνωμόνων - Υπάλληλοι κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ΥΕ διορισθέντες στο Δημόσιο μετά την 1/1/2011

516

6,67%

13,33%

20,00%

 

0825

000998

Διπλωματικοί Υπάλληλοι - Ε.Π. Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας -Υπάλληλοι κλάδου Εμπειρογνωμόνων - Υπάλληλοι κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ΥΕ διορισθέντες στο Δημόσιο μετά την 1/1/2011 που είχαν απασχοληθεί πριν στο Δημόσιο κλπ

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0825

000211

Διπλωματικοί Υπάλληλοι - Ε.Π. Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας -Υπάλληλοι κλάδου Εμπειρογνωμόνων - Υπάλληλοι κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ΥΕ που συνταξιοδοτούνται με το ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Ν.3163/1955)-Συνταξιοδοτούνται από το ίδιο ΝΠΔΔ. (ΠΑΛΑΙΟΙ)

507

6,67%

22,33%

29,00%

2017

6,67%

19,33%

26,00%

2018

6,67%

16,33%

23,00%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0825

000212

Διπλωματικοί Υπάλληλοι - Ε.Π. Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας -Υπάλληλοι κλάδου Εμπειρογνωμόνων - Υπάλληλοι κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ΥΕ που συνταξιοδοτούνται με το ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Ν.3163/1955, ΝΔ 4277/1962) Συνταξιοδοτούνται από το ίδιο ΝΠΔΔ. (ΝΕΟΙ)

516

6,67%

13,33%

20,00%

 

0825

000227

Διπλωματικοί Υπάλληλοι - Ε.Π. Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας -Υπάλληλοι κλάδου Εμπειρογνωμόνων - Υπάλληλοι κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ΥΕ (ΠΑΛΑΙΟΙ)

516

6,67%

13,33%

20,00%

0825

000228

Διπλωματικοί Υπάλληλοι - Ε.Π. Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας -Υπάλληλοι κλάδου Εμπειρογνωμόνων - Υπάλληλοι κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ΥΕ (ΝΕΟΙ)

516

6,67%

13,33%

20,00%

0825

000247

Διπλωματικοί Υπάλληλοι - Ε.Π. Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας -Υπάλληλοι κλάδου Εμπειρογνωμόνων - Υπάλληλοι κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ΥΕ διορισθέντες στο Δημόσιο μέχρι 31/12/2010

3001

6,67%

22,33%

29,00%

2017

6,67%

19,33%

26,00%

2018

6,67%

16,33%

23,00%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0825

000999

Μουσικοί Κ.Ο.Α., Κ.Ο.Θ., Ο.Λ.Σ. διορισθέντες μετά την 1/1/2017

516

6,67%

13,33%

20,00%

 

0825

001000

Μουσικοί Κ.Ο.Α., Κ.Ο.Θ., Ο.Λ.Σ. μετακλητοί που απασχολούνται μέχρι 31/12/2016 με σχέση δημοσίου δικαίου

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0825

001001

Μουσικοί Κ.Ο.Α., Κ.Ο.Θ., Ο.Λ.Σ. μετακλητοί που απασχολούνται μέχρι 31/12/2016 με σχέση ιδιωτικού δικαίου

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0825

001002

Μουσικοί Κ.Ο.Α., Κ.Ο.Θ., Ο.Λ.Σ. μετακλητοί που διορίζονται μετά την 1/1/2017 με σχέση δημοσίου δικαίου

516

6,67%

13,33%

20,00%

 

0825

001003

Μουσικοί Κ.Ο.Α., Κ.Ο.Θ., Ο.Λ.Σ. μετακλητοί που διορίζονται μετά την 1/1/2017 με σχέση ιδιωτικού δικαίου

516

6,67%

13,33%

20,00%

0825

001004

Μουσικοί Κ.Ο.Α., Κ.Ο.Θ., Ο.Λ.Σ. μετακλητοί διορισμένοι με σχέση Δημοσίου Δικαίου που διατήρησαν ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς πριν από τον διορισμό τους

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0825

001005

Μουσικοί Κ.Ο.Α., Κ.Ο.Θ., Ο.Λ.Σ. διορισθέντες στο Δημόσιο μετά την 1/1/2011

516

6,67%

13,33%

20,00%

 

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟ

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ (ΚΑΔ 0825)

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΙΣΧΥΣ

ΚΑΔ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

ΑΣΦ/ΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

 

0825

001006

Μουσικοί Κ.Ο.Α., Κ.Ο.Θ., Ο.Λ.Σ. διορισθέντες στο Δημόσιο μετά την 1/1/2011 που είχαν απασχοληθεί πριν στο Δημόσιο κλπ

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0825

000213

Μουσικοί Κ.Ο.Α., Κ.Ο.Θ., Ο.Λ.Σ. που συνταξιοδοτούνται με το ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Ν.3163/1955)-Συνταξιοδοτούνται από το ίδιο ΝΠΔΔ. (ΠΑΛΑΙΟΙ)

507

6,67%

22,33%

29,00%

2017

6,67%

19,33%

26,00%

2018

6,67%

16,33%

23,00%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0825

000214

Μουσικοί Κ.Ο.Α., Κ.Ο.Θ., Ο.Λ.Σ. που συνταξιοδοτούνται με το ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Ν.3163/1955, ΝΔ 4277/1962) Συνταξιοδοτούνται από το ίδιο ΝΠΔΔ. (ΝΕΟΙ)

516

6,67%

13,33%

20,00%

 

0825

000229

Μουσικοί Κ.Ο.Α., Κ.Ο.Θ., Ο.Λ.Σ. (ΠΑΛΑΙΟΙ)

516

6,67%

13,33%

20,00%

0825

000230

Μουσικοί Κ.Ο.Α., Κ.Ο.Θ., Ο.Λ.Σ. (ΝΕΟΙ)

516

6,67%

13,33%

20,00%

0825

000248

Μουσικοί Κ.Ο.Α., Κ.Ο.Θ., Ο.Λ.Σ. διορισθέντες στο Δημόσιο μέχρι 31/12/2010

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0825

001007

Δικαστικοί Λειτουργοί και Κύριο Προσωπικό Ν.Σ.Κ. Ν.2521/1997,

Ν.3205/2003, Ν.3691/2008 και Π.Δ.169/2007 διορισθέντες στο

Δημόσιο μετά την 1/1/2017 (ΠΑΛΑΙΟΙ)

516

6,67%

13,33%

20,00%

 

0825

001008

Δικαστικοί Λειτουργοί και Κύριο Προσωπικό Ν.Σ.Κ. Ν.2521/1997,

Ν.3205/2003, Ν.3691/2008 και Π.Δ.169/2007 διορισθέντες στο

Δημόσιο μετά την 1/1/2017 (ΝΕΟΙ)

516

6,67%

13,33%

20,00%

0825

001009

Δικαστικοί Λειτουργοί και Κύριο Προσωπικό Ν.Σ.Κ. Ν.2521/1997,

Ν.3205/2003, Ν.3691/2008 και Π.Δ.169/2007 μετακλητοί που απασχολούνται μέχρι 31/12/2016 με σχέση δημοσίου δικαίου (ΠΑΛΑΙΟΙ)

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0825

001010

Δικαστικοί Λειτουργοί και Κύριο Προσωπικό Ν.Σ.Κ. Ν.2521/1997,

Ν.3205/2003, Ν.3691/2008 και Π.Δ.169/2007 μετακλητοί που απασχολούνται μέχρι 31/12/2016 με σχέση δημοσίου δικαίου (ΝΕΟΙ)

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0825

001011

Δικαστικοί Λειτουργοί και Κύριο Προσωπικό Ν.Σ.Κ. Ν.2521/1997,

Ν.3205/2003, Ν.3691/2008 και Π.Δ.169/2007 μετακλητοί που απασχολούνται μέχρι 31/12/2016 με σχέση ιδιωτικού δικαίου

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0825

001012

Δικαστικοί Λειτουργοί και Κύριο Προσωπικό Ν.Σ.Κ. Ν.2521/1997,

Ν.3205/2003, Ν.3691/2008 και Π.Δ.169/2007 μετακλητοί που διορίζονται μετά την 1/1/2017 με σχέση δημοσίου δικαίου (ΠΑΛΑΙΟΙ)

516

6,67%

13,33%

20,00%

 

0825

001013

Δικαστικοί Λειτουργοί και Κύριο Προσωπικό Ν.Σ.Κ. Ν.2521/1997,

Ν.3205/2003, Ν.3691/2008 και Π.Δ.169/2007 μετακλητοί που διορίζονται μετά την 1/1/2017 με σχέση δημοσίου δικαίου (ΝΕΟΙ)

516

6,67%

13,33%

20,00%

0825

001014

Δικαστικοί Λειτουργοί και Κύριο Προσωπικό Ν.Σ.Κ. Ν.2521/1997,

Ν.3205/2003, Ν.3691/2008 και Π.Δ.169/2007 μετακλητοί που διορίζονται μετά την 1/1/2017 με σχέση ιδιωτικού δικαίου

516

6,67%

13,33%

20,00%

0825

001015

Δικαστικοί Λειτουργοί και Κύριο Προσωπικό Ν.Σ.Κ. Ν.2521/1997,

Ν.3205/2003, Ν.3691/2008 και Π.Δ.169/2007 μετακλητοί διορισμένοι με σχέση Δημοσίου Δικαίου που διατήρησαν ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς πριν από τον διορισμό τους

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0825

001016

Δικαστικοί Λειτουργοί και Κύριο Προσωπικό Ν.Σ.Κ. Ν.2521/1997,

Ν.3205/2003, Ν.3691/2008 και Π.Δ.169/2007 διορισθέντες στο

Δημόσιο μετά την 1/1/2011 (ΠΑΛΑΙΟΙ)

516

6,67%

13,33%

20,00%

 

0825

001017

Δικαστικοί Λειτουργοί και Κύριο Προσωπικό Ν.Σ.Κ. Ν.2521/1997,

Ν.3205/2003, Ν.3691/2008 και Π.Δ.169/2007 διορισθέντες στο

Δημόσιο μετά την 1/1/2011(ΝΕΟΙ)

516

6,67%

13,33%

20,00%

0825

001018

Δικαστικοί Λειτουργοί και Κύριο Προσωπικό Ν.Σ.Κ. Ν.2521/1997, Ν.3205/2003, Ν.3691/2008 και Π.Δ.169/2007 διορισθέντες στο Δημόσιο μετά την 1/1/2011 που είχαν απασχοληθεί πριν στο

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ (ΚΑΔ 0825)

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΙΣΧΥΣ

ΚΑΔ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

ΑΣΦ/ΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

 
   

Δημόσιο κλπ (ΠΑΛΑΙΟΙ)

 

6,67%

13,33%

20,00%

2020

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟ

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ (ΚΑΔ 0825)

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΙΣΧΥΣ

ΚΑΔ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

ΑΣΦ/ΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

 

0825

001019

Δικαστικοί Λειτουργοί και Κύριο Προσωπικό Ν.Σ.Κ. Ν.2521/1997,

Ν.3205/2003, Ν.3691/2008 και Π.Δ.169/2007 διορισθέντες στο Δημόσιο μετά την 1/1/2011 που είχαν απασχοληθεί πριν στο Δημόσιο κλπ (ΝΕΟΙ)

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0825

000215

Δικαστικοί Λειτουργοί και Κύριο Προσωπικό Ν.Σ.Κ. Ν.2521/1997, Ν.3205/2003, Ν.3691/2008 και Π.Δ.169/2007 που συνταξιοδοτούνται με το ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Ν.3163/1955)-Συνταξιοδοτούνται από το ίδιο ΝΠΔΔ. (ΠΑΛΑΙΟΙ)

507

6,67%

22,33%

29,00%

2017

6,67%

19,33%

26,00%

2018

6,67%

16,33%

23,00%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0825

000216

Δικαστικοί Λειτουργοί και Κύριο Προσωπικό Ν.Σ.Κ. Ν.2521/1997,

Ν.3205/2003, Ν.3691/2008 και Π.Δ.169/2007που συνταξιοδοτούνται με το ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του τ.

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Ν.3163/1955, ΝΔ 4277/1962) Συνταξιοδοτούνται από το ίδιο ΝΠΔΔ. (ΝΕΟΙ)

516

6,67%

13,33%

20,00%

 

0825

000231

Δικαστικοί Λειτουργοί και Κύριο Προσωπικό Ν.Σ.Κ. Ν.2521/1997,

Ν.3205/2003, Ν.3691/2008 και Π.Δ.169/2007 (ΠΑΛΑΙΟΙ)

516

6,67%

13,33%

20,00%

0825

000232

Δικαστικοί Λειτουργοί και Κύριο Προσωπικό Ν.Σ.Κ. Ν.2521/1997,

Ν.3205/2003, Ν.3691/2008 και Π.Δ.169/2007 (ΝΕΟΙ)

516

6,67%

13,33%

20,00%

0825

000249

Δικαστικοί Λειτουργοί και Κύριο Προσωπικό Ν.Σ.Κ. Ν.2521/1997,

Ν.3205/2003, Ν.3691/2008 και Π.Δ.169/2007 διορισθέντες στο

Δημόσιο μέχρι 31/12/2010

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

0825

000239

Μόνιμο Προσωπικό υπαγόμενο στον ΚΒΑΕ του τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΠΑΛΑΙΟΙ)

069

8,87%

14,73%

23,60%

 

0825

000240

Μόνιμο Προσωπικό υπαγόμενο στον ΚΒΑΕ του τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΝΕΟΙ)

069

8,87%

14,73%

23,60%

0825

000241

Πρόσωπα που διορίζονται σε θέσεις διοίκησης φορέων του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ανεξάρτητων διοικητικών αρχών

516

6,67%

13,33%

20,00%

0825

000242

Δόκιμοι Δικαστικοί Λειτουργοί

516

6,67%

13,33%

20,00%

0825

000243

Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό που διατηρεί προγενέστερο ασφαλιστικό καθεστώς

516

6,67%

13,33%

20,00%

0825

001045

Προαιρετική καταβολή ασφαλιστικών εισφορών (ΠΑΛΑΙΟΙ)

358

20,00%

0,00%

20,00%

0825

001046

Προαιρετική καταβολή ασφαλιστικών εισφορών (ΝΕΟΙ)

358

20,00%

0,00%

20,00%

0825

000148

Διπλή Εισφορά για Κύρια Σύνταξη Πολιτικών και Στρατιωτικών υπαλλήλων Π.Δ. 169/07

3001

6,67%

3,33%

10,00%

2017

6,67%

6,67%

13,34%

2018

6,67%

10,00%

16,67%

2019

6,67%

13,33%

20,00%

2020

 

ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΙΣΧΥΣ

ΚΑΔ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

ΑΣΦ/ΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

 

0821-0822-0823-

001020

Επικουρική Ασφάλιση Υπαλλήλων Δημοσίου - Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α.

2717

3,50%

3,50%

7,00%

1/1/2017

0824-0825

κ.λ.π. (ΠΑΛΑΙΟΙ)

3,25%

3,25%

6,50%

1/6/2019

0821-0822-0823-

001021

Επικουρική Ασφάλιση Υπαλλήλων Δημοσίου - Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α.

2717

3,50%

3,50%

7,00%

1/1/2017

0824-0825

κ.λ.π. (ΝΕΟΙ)

3,25%

3,25%

6,50%

1/6/2019

       

3,50%

3,50%

7,00%

 
       

1,25%

0,75%

2,00%

1/1/2017

0821-0822-0823-

000154

Επικουρική Ασφάλιση Προσωπικού Απασχολούμενοου σε

242

4,75%

4,25%

9,00%

 

0824-0825

Ειδικότητες του αρ. 36 του ν. 1694/1987 - ΚΒΑΕ

3,25%

3,25%

6,50%

 
       

1,25%

0,75%

2,00%

1/6/2019

       

4,50%

4,00%

8,50%

 

0821-0822-0823-

001022

Επικουρική Ασφάλιση Υπαλλήλων Υπαγόμενων στα Ειδικά

2717

3,50%

3,50%

7,00%

1/1/2017

0824-0825

Μισθολόγια Ν.4472/2017

3,25%

3,25%

6,50%

1/6/2019

0821-0822-0823

0824-0825

001023

Ειδική Εισφορά επικουρικής ασφάλισης προσωπικού ΟΤΑ α' βαθμού

3005

1,25%

0,75%

2,00%

 

0821-0822-0823-

001024

Προαιρετική καταβολή ασφαλιστικών εισφορών επικουρικής

3019

7,00%

0,00%

7,00%

1/1/2017

0824-0825

ασφάλισης (ΠΑΛΑΙΟΙ)

6,50%

0,00%

6,50%

1/6/2019

0821-0822-0823-

001025

Προαιρετική καταβολή ασφαλιστικών εισφορών επικουρικής

3019

7,00%

0,00%

7,00%

1/1/2017

0824-0825

ασφάλισης (ΝΕΟΙ)

6,50%

0,00%

6,50%

1/6/2019

0821-0822-0823-

000233

Επικουρική Ασφάλιση Έμμισθων Δικηγόρων τ. ΕΤΑΑ

2717

3,50%

3,50%

7,00%

1/1/2017

0824-0825

ΠΑΛΑΙΟΙ)

3,25%

3,25%

6,50%

1/6/2019

0821-0822-0823-

000234

Επικουρική Ασφάλιση Έμμισθων Δικηγόρων τ. ΕΤΑΑ

2717

3,50%

3,50%

7,00%

1/1/2017

0824-0825

ΝΕΟΙ)

3,25%

3,25%

6,50%

1/6/2019

 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΣΧΥΣ

ΚΑΔ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

ΑΣΦ/ΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

0821-0822-0823

0824-0825

001026

Υγειονομική Περίθαλψη - Παροχή σε Είδος & Χρήμα

2715

2,15%

0,40%

4,30%

0,25%

6,45%

0,65%

2,55%

4,55%

7,10%

0821-0822-0823

0824-0825

001027

Υγειονομική Περίθαλψη - Παροχή σε Είδος

3006

2,15%

4,30%

6,45%

0821-0822-0823

0824-0825

001028

Υγειονομική Περίθαλψη - Παροχή σε Χρήμα

3007

0,40%

0,25%

0,65%

0821-0822-0823

0824-0825

001029

Υγειονομική Περίθαλψη - Παροχή σε Είδος & Χρήμα Υπαλλήλων

Υπαγόμενων στα Ειδικά Μισθολόγια Ν.4472/2017

2715

2,15%

0,40%

4,30%

0,25%

6,45%

0,65%

2,55%

4,55%

7,10%

 

ΠΡΟΝΟΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΣΧΥΣ

ΚΑΔ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

ΑΣΦ/ΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

0821-0822-0823

0824-0825

001030

τ. Τομέας Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων - Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. (ΝΕΟΙ)

062

4%

0%

4%

0821-0822-0823

0824-0825

001031

τ.Τομέας Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων - Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. (ΠΑΛΑΙΟΙ)

2716

4%

0%

4%

0821-0822-0823

0824-0825

001033

τ. Τομέας Πρόνοιας Ορθοδόξου Εφημεριακού Κλήρου της Ελλάδος (ΠΑΛΑΙΟΙ)

2716

4%

0%

4%

0821-0822-0823

0824-0825

001034

τ. Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικών, Βιομηχανικών Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κράτους (ΠΑΛΑΙΟΙ)

3008

5%

3,5%

8,5%

 

0821-0822-0823-

001035

τ. Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Ταμείου Νομικών κ.λ.π.

3009

3%

0

3%

 

0824-0825

ΠΑΛΑΙΟΙ)

 

0821-0822-0823-

001036

τ. Τομέας Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων

3010

1%

0

1%

 

0824-0825

ΠΑΛΑΙΟΙ)

 

0821-0822-0823-

001037

Ειδικός Λογαριασμός Πρόνοιας Υπαλλήλων τ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ κάτω της

2716

4%

0%

4%

 

0824-0825

10ετίας από τον διορισμό (ΠΑΛΑΙΟΙ)

 

0821-0822-0823-

001038

Ειδικός Λογαριασμός Πρόνοιας Υπαλλήλων τ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ άνω της

3011

5%

0%

5%

 

0824-0825

10ετίας από τον διορισμό (ΠΑΛΑΙΟΙ)

 

0821-0822-0823-

 

Πρόνοια ΤΥΔΚΥ (ΠΑΛΑΙΟΙ)

         

0824-0825

001041

3012

1%

2%

3%

 

0821-0822-0823-

001042

Πρόνοια Υπαλλήλων ΤΑΣ και Υπαλλήλων Συμβολαιογραφικών

3014

2,40%

0%

2,40%

 

0824-0825

Συλλόγων (ΠΑΛΑΙΟΙ)

 

0821-0822-0823-

 

τ.Τομέας Πρόνοιας Ιδιοκτητών Συντακτών & Υπαλλήλων Τύπου

         

0824-0825

001047

3010

1%

0

1%

 

0821-0822-0823-

000150

Τομέας Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων

066

2%

0

2%

 

0824-0825

Αθηνών

 

0821-0822-0823-

000151

Τομέας Πρόνοιας Εμμίσθων Δικηγόρων Αθηνών τ.ΕΤΑΑ

067

4%

0%

4%

1/1/2017

0824-0825

2%

2%

4%

1/1/2019

     

0821-0822-0823-

000105

Τομέας Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων του ΤΑΠΙΤ για Παλαιούς

023

2%

2%

4%

 

0824-0825

Ασφαλισμένους

 

0821-0822-0823-

000106

Νέοι Ασφαλισμένοι του ΤΑΠΙΤ εκτός ΤΠΠΟΕΘ και

024

4%

0%

4%

 

0824-0825

Αυτοαπασχολούμενου Προσωπικού Ιπποδρομιών

 

0821-0822-0823-

000107

Τομέας Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων του ΤΑΠΙΤ

025

0,29 €

 

0,29 €

 

0824-0825

(Παλαιοί και Νέοι Ασφαλισμένοι)

   

0821-0822-0823-

000131

Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού ΕΡΤΤ του τ.ΤΑΥΤΕΚΩ - ΠΑΛΑΙΟΙ

051

3%

0%

3%

 

0824-0825

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

 

0821-0822-0823-

000132

Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού ΕΡΤΤ του τ.ΤΑΥΤΕΚΩ - ΝΕΟΙ

2716

4%

0%

4%

 

0824-0825

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

 

0821-0822-0823-

000235

Τομέας Πρόνοιας τ.ΕΤΑΑ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ

2716

4%

0%

4%

 

0824-0825

ΠΑΛΑΙΟΙ)

 

0821-0822-0823-

000236

Τομέας Πρόνοιας τ.ΕΤΑΑ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ

062

4%

0%

4%

 

0824-0825

ΝΕΟΙ)

 

0821-0822-0823-

000130

Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού ΟΣΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΝΕΟΙ

2716

4%

0%

4%

 

0824-0825

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

 

 

ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΙΣΧΥΣ

ΚΑΔ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

ΑΣΦ/ΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

 

0821-0822-0823-

001043

Ο.Ε.Κ.

134

1%

0

1%

1/1/2017

0824-0825

0,85%

0,00%

0,85%

1/6/2020

0821-0822-0823-

001044

Ο.Ε.Κ. (ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ) ΕΡΓΟΔΟΤΗ

3015

0%

1%

1%

1/1/2017

0824-0825

0,00%

0,85%

0,85%

1/6/2020

0821-0822-0823-

000145

Συνεισπραττόμενες Εισφορές

100

3,28%

3,68%

6,96%

1/1/2017

0824-0825

2,86%

3,20%

6,06%

1/6/2020

0821-0822-0823

0824-0825

000480

Εισφορά Υπέρ Στέγης Υγειονομικών

047

2,00 €

 

2,00 €

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!