Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/57409/458/2019 Προκήρυξη Β΄ κύκλου του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/57409/458

ΦΕΚ B 2583 - 27.06.2019

Προκήρυξη Β΄ κύκλου του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).

2. Το ν. 4314/2014 (Α΄ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις.», όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 28 παράγραφος 4 αυτού.

3. Τον ν. 4122/2013 (Α΄ 42) «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 10 αυτού.

4. Το π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων... Μετονομασία ... του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ...».

5. Το π.δ. 123/2016 (Α΄ 208/4.11.2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

6. Την υπ’ αριθμ. Υ 172/4.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς Τάξης των Υπουργείων» (Β΄ 3610).

7. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 2016) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Το π.δ. 88/2018 (Α΄ 2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Tην υπ’ αριθμ. 91589/3.9.2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ε. Γιαννακίδη (Β΄ 3814).

10. Το π.δ. 147/2017 (Α΄ 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

11. Το π.δ. 132/2017 (Α΄ 160) «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)».

12. Την υπ’ αριθμ. 34686/27.3.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Διορισμός μετακλητής Ειδικής Γραμματέως της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 178/27.3.2015).

13. Την υπ’ αριθμ. 88238/ΕΥΘΥ 811/29.8.2016 (Β΄ 2733/31.8.2016) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας» και αντικατάσταση των υπ’ αριθμ. Δ13/Φ7.11/18797/29.7.2008 (Β΄ 1540) και Δ13/ Φ7.11/18801/29.7.2008 (Β΄ 1577) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύουν».

14. Την υπ’ αριθμ. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ Β΄ 5968/31.12.2018) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”».

15. Την 126829/ΕΥΘΥ1217/9.12.2015 (Β΄ 2784/ 21.12.2015) κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 20142020 σύμφωνα με το αρ. 22 του ν. 4314/2014».

16. Την υπ’ αριθμ. 7313/1818/29.11.2016 (Β΄ 3905/ 5.12.2016) κοινή υπουργική απόφαση για τη «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ».

17. Το ν. 3912/2011 (Α΄ 17) περί σύστασης του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

18. Την από 30.11.2016 Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και του Ελληνικού Δημοσίου για το Ταμείο «Εξοικονομώ ΙΙ».

19. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8069/B1/2939/27.12.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 733/30.12.2016) κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για τη «Συγκρότηση της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ»».

20. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την κατάργηση του υπ’ αριθμ. 1080/2006 Κανονισμού του Συμβουλίου.

21. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006».

22. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 Και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. Την Οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων.

23. Την αριθμ. C(2014) 10162/18.12.2014 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

24. Τη με αριθμ. πρωτ. 7327/2388/Α20/30.11.2016 απόφαση ένταξης της πράξης «Σύσταση Ταμείου Εξοικονομώ ΙΙ» με Κωδικό ΟΠΣ 5003387 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

25. Τη με αριθμ. πρωτ. 3218/1168/Α2/3.7.2017 απόφαση ένταξης της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών» με Κωδικό ΟΠΣ 5007782 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

26. Τη με αριθμ. πρωτ. 4550/B1/937/23.7.2018 απόφαση τροποποίησης της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών» με Κωδικό ΟΠΣ 5007782 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

27. Τη με αριθμ. πρωτ. οικ.2386/1.11.2017 απόφαση ένταξης της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών Βόρειο Αιγαίο» με Κωδικό ΟΠΣ 5010477 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020».

28. Τη με αριθμ. πρωτ. 598/5.3.2018 απόφαση ένταξης της πράξης «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των νοικοκυριών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5017627 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020».

29. Τη με αριθμ. πρωτ. 391/7.3.2018 απόφαση ένταξης της πράξης «Αξιοποίηση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα της κατοικίας στα Ιόνια Νησιά» με Κωδικό ΟΠΣ 5027208 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020».

30. Τη με αριθμ. πρωτ. 1099/21.3.2018 απόφαση ένταξης της πράξης «Δράση 4.c.2 Εξοικονόμηση Ενέργειας στις κατοικίες» με Κωδικό ΟΠΣ 5028103 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020».

31. Τη με αριθμ. πρωτ. 1091/28.3.2018 απόφαση ένταξης της πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση στον Οικιακό Τομέα» με Κωδικό ΟΠΣ 5027236 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

32. Τη με αριθμ. πρωτ. 828/29.3.2018 απόφαση ένταξης της πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών» με Κωδικό ΟΠΣ 5023664 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020».

33. Τη με αριθμ. πρωτ. 1081/30.3.2018 απόφαση ένταξης της πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών» με Κωδικό ΟΠΣ 5028728 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».

34. Τη με αριθμ. πρωτ. 1023/30.5.2018 απόφαση ένταξης της πράξης «Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον οικιακό κτιριακό τομέα» με Κωδικό ΟΠΣ 5027228 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020».

35. Τη με αριθμ. πρωτ. 1947/6.7.2018 απόφαση ένταξης της πράξης ««Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης και χρήσης φιλικότερων μορφών ενέργειας σε ιδιωτικά κτίρια, συμπληρωματικά με τη σχετική δράση του ΕΠΑΝΕΚ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029543 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».

36. Τη με αριθμ. πρωτ. 458/30.1.2019 Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη» με τίτλο «Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ιδιωτικών κατοικιών».

37. Τη με αριθμ. πρωτ. 2179/ 18.6.2019 Έγκριση 17ης Γραπτής Διαδικασίας για την έγκριση Επικαιροποίησης Εξειδίκευσης Δράσεων του ΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020.

38. Το έγγραφο Εξειδίκευσης της Εφαρμογής του ΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Επικαιροποίηση Ιούνιος 2019.

39. Τη με Α.Π. 942/20.3.2019 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Έγκριση της εξειδίκευσης και των κριτηρίων αξιολόγησης των Δράσεων του άξονα Προτεραιότητας 2 «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών» και της Δράσης 04.1.1.04 «Δράσεις ενίσχυσης «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020.

40. Τη με αριθμ. Οικ. 67/21.3.2019 (Β΄ 1149/5.4.2019) υπουργική απόφαση με τίτλο «Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2018», καθώς και την ενημέρωση του ύψους των σχετικών εσόδων που διατίθενται στο Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ).

41. Το με αριθμ. πρωτ. 3357/ΕΥΣ/1338/27.1.2011 έγγραφο της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με θέμα «Στοιχεία συστήματος για τον έλεγχο σώρευσης κρατικών ενισχύσεων».

42. Την με αριθμ. πρωτ. 102805/ΕΥΚΕ 6407/26.9.2017 έγγραφο της ΕΥΚΕ σχετικά με την σώρευση στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ» στην Προγραμματική περίοδο 2014-2020.

43. Τον ν. 2472/1997 (Α΄ 50) περί «Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει.

44. Τον ν. 3471/2006 (ΦΕΚ Α΄ 133/2006) περί «Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997».

45. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

46. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Ενεργειακή Απόδοση (ΣΔΕΑ), Δεκέμβριος 2014.

47. Το ν. 4342/2015 (Α΄ 143) «... Ενσωμάτωση στο Ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 “Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ”, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 “Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας” και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

48. Το άρθρο 6 ν. 3818/2010 (Α΄ 17) «Προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων του Ν. Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις», σχετικά με την σύσταση της Ειδικής Γραμματείας.

49. Την υπ’ αριθμ. ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/30.6.2017 (Β΄ 2367/12.7.2017) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

50. Την υπ’ αριθμ. ΔΕΠΕΑ/οικ. 182365/17.11.2017 (Β΄ 4003/17.11.2017) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων», όπως ισχύει (βλ. ΦΕΚ Β΄ 4108/23.11.2017).

51. Το από 5.2.2017 Παραδοτέο 1 της με αριθμ. πρωτ. Υ.Π.ΕΝ. 170192/9/5.1.2017 σύμβασης υλοποίησης του έργου: «Εκπόνηση απαιτούμενων ενεργειών για την αναθεώρηση του υφιστάμενου πλαισίου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων», όπως έχει αναθεωρηθεί.

52. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/6949/72/28.1.2019 (Β΄ 408/14.2.2019) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού της αξίας του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας για το χαρακτηρισμό μιας ανακαίνισης ως ριζικής».

53. Την από 4.8.2017 με αριθμό ΑΔΑ: 62ΔΠ46ΨΧΨΖΞΟΖ «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών, φορέων ή εταιρειών του Δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα (εφεξής καλούμενοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί), που θα ενεργήσουν ως φορείς χρηματοδοτικών μέσων κατά την έννοια του Άρθρου 37 και 38 του Κανονισμού (ΕΚ)1303/2013 όπως ισχύει και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 39 του Κανονισμού (ΕΚ) 651/2014, όπως ισχύει» της ΕΤΕΑΝ ΑΕ.

54. Το ν. 3862/2010 (Α΄ 113) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις.» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

55. Την κοινή υπουργική απόφαση 45231/20.4.2017 (Β΄ 1445) «Ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016, (Α΄ 240) όπως έχει τροποποιηθεί με την κοινή υπουργική απόφαση ΔΕΑΦ1167412 ΕΞ 2017/6.11.2017 (ΦΕΚ Β΄ 3944) σχετικά με την υποχρέωση τήρησης Επαγγελματικού Λογαριασμού.

56. Tο ν. 4270/2014 (Α΄ 143), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

57. Τη με αριθμ. πρωτ. 171563/131/21.2.2018 (Β΄ 756/2.3.2018) κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

58. Τα με αριθμ. πρωτ. 3731/Β1/767/10.6.2019, 1592/ 30.5.2019, 2401/4.6.2019, 1234/30.5.2019, 1326/ 28.5.2019, 1584/21.6.2019 και 2533/28.5.2019 έγγραφα της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ και των ΕΥΔ ΕΠ Περιφερειών Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Ιόνιων Νησων, Βορ. Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας και Κρήτης αντίστοιχα, το από 4.6.2019 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Α.Π. εισερχομένου ΥΠΕΝ/ ΕΣΠΑΕΝ/50619/384) της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής και το από 19.6.2019 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Α.Π. εισερχομένου ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/56361/439) της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ, που αφορούν στην έγκριση του Οδηγού Εφαρμογής του Β’ κύκλου του Προγράμματος (σχετικό το με αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/47000/331/23.5.2019 έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας).

59. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 134453/23.12.2015 (Β΄ 2857/ 28.12.2015) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.9.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β΄)».

60. Την με Α.Π.65979/24.6.2019 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης σχετικά με την έγκριση της ένταξης στο ΠΔΕ 2019 του έργου με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ» ύψους 34 εκατομμυρίων ευρώ (Κωδικός έργου 2019ΣΕ06100008).

61. Το γεγονός ότι από την παρούσα τροποποίηση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού πέραν των 34 εκατομμυρίων ευρώ που έχουν εγκριθεί με την υπό στοιχείο 60 του σκεπτικού απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία θα βαρύνει το Εθνικό σκέλος ΠΔΕ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΣΑΕ 061), αποφασίζουμε:

1. Προκηρύσσουμε τον Β΄ κύκλο του Προγράμματος με τίτλο «Εξοικονόμηση κατ΄Οίκον ΙΙ» με στόχο την εξοι κονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα, τη μείωση των εκπομπών ρύπων που συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου και την επίτευξη καθαρότερου περιβάλλοντος.

Ο Β΄ κύκλος του Προγράμματος υλοποιείται σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους όρους που περιγράφονται στον Οδηγό Εφαρμογής και τα Παραρτήματά του. Τα εν λόγω κείμενα ενσωματώνονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

2. Η μεταφορά των πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. για την καταβολή της άμεσης ενίσχυσης και την πληρωμή του κόστους διαχείρισης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. γίνεται κατ’ αναλογία με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 9 και 6 αντίστοιχα της κοινής υπουργικής απόφασης 7313/1818/5.12.2016 (Β΄ 3905/2016).

3. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης και ελέγχου των αιτήσεων ο Δικαιούχος (Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ) δύναται να κάνει χρήση του μητρώου αξιολογητών του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΦΕΠΑΕ), σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4314/2014.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ II»

Παραρτήματα

Παράρτημα Ι-Α: Λίστα Δικαιολογητικών Υποβολής Αίτησης Μεμονωμένου Διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας

Παράρτημα Ι-Β: Λίστα Δικαιολογητικών Υποβολής Αίτησης Πολυκατοικίας

Παράρτημα Ι-Γ: Λίστα Δικαιολογητικών Υποβολής Αίτησης Διαμερίσματος ως μέρος αίτησης σε Πολυκατοικία

Παράρτημα II: Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης

Παράρτημα III: Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων

Παράρτημα IV: Έντυπο Επιμερισμού κόστους βάσει προσφορών ανά διαμέρισμα πολυκατοικίας

Παράρτημα V - A: Δήλωση Ωφελούμενου Οριστικής Υποβολής Αίτησης

Παράρτημα V - B: Δήλωση εκπροσώπου πολυκατοικίας Οριστικής Υποβολής Αίτησης

Παράρτημα V - Γ: Δήλωση Ωφελούμενου αποδοχής απόφασης υπαγωγής

Παράρτημα VI: Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων - Ολοκλήρωση Έργου

Παράρτημα VII: Έντυπο Επιμερισμού κόστους βάσει παραστατικών δαπανών ανά διαμέρισμα πολυκατοικίας

Παράρτημα VIII - Α: ΥΔ αναδόχου έργου

Παράρτημα VIII - Β: ΥΔ προμηθευτή υλικών

Παράρτημα VIII - Γ: Κοινή ΥΔ προμηθευτή - αναδόχου

Παράρτημα IX: Υπεύθυνη Δήλωση χρήσης ακινήτου σε περίπτωση πρόσφατης απόκτησης

Παράρτημα X: Δήλωση Πιστοποίησης για την Ολοκλήρωση του Έργου - Λίστα Δικαιολογητικών Ολοκλήρωσης Αίτησης - Υποβολής Δαπανών

Παράρτημα XI: Υπεύθυνη Δήλωση για ενισχύσεις βάσει καθεστώτος de minimis

Παράρτημα XII: Διαδικασία Υποβολής Αίτησης, Έκδοσης Απόφασης Υπαγωγής, Ολοκλήρωσης Παρεμβάσεων, Καταβολής Κινήτρων

Παράρτημα XIII: Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί

Παράρτημα XIV: Δικτυακοί Τόποι Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!