Παρακαλω περιμένετε...

Ν. 3147/2003 (ΦΕΚ Α 135/05-06-2003) Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων απο-κατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις.

Το παρόν έγγραφο παρατίθεται όπως δημοσιεύτηκε. Οι αναφερόμενες διατάξεις ενδέχεται να έχουν μεταβληθεί μεταγενέστερα.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3147

ΦΕΚ Α 135/5-6-2003

Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΓΗΣ

Άρθρο 1. Διάθεση εκτάσεων
Άρθρο 2. Τίμημα κλήρων και οικοπέδων
Άρθρο 3. Διαθέσιμες εκτάσεις από αναμόρφωση διανομών
Άρθρο 4. Παραχώρηση ακίνητων
Άρθρο 5. Παραχώρηση κατεχομένων εκτάσεων
Άρθρο 6. Πρόστιμο αυθαίρετης κατάληψης
Άρθρο 7. Διαδικασία διανομής
Άρθρο 8. Εκποίηση κλήρων και οικοπέδων
Άρθρο 9. Παραχωρήσεις οικοπέδων
Άρθρο 10. Διάθεση κτηνοτροφικών εκτάσεων
Άρθρο 11. Ειδικές ρυθμίσεις
Άρθρο 12. Ειδικά εποικιστικά θέματα
Άρθρο 13. Αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων των νόμων 1644/1986 (ΦΕΚ 131 Α), 2637/1998 (ΦΕΚ 200 Α) και 2945/2001 (ΦΕΚ 223 Α )
Άρθρο 14. Τροποποίηση των διατάξεων του Ν.Δ. 221/1974 (ΦΕΚ 368 Α')
Άρθρο 15. Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 674/1977 (ΦΕΚ 242 Α)
Άρθρο 16. Προθεσμίες - Επικυρώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 17. Σύνθεση του Συμβουλίου Αλιείας
Άρθρο 18. Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (Α.Σ.Ο.)
Άρθρο 19. Πρακτική άσκηση γεωλόγων, δασολόγων και αποφοίτων T.E.I.
Άρθρο 20. Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
Άρθρο 21. Αγροτικά μηχανήματα
Άρθρο 22. Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α)
Άρθρο 23. Σύσταση Διευθύνσεων στο Υπουργείο Γεωργίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Άρθρο 24. Χρηματικά διαθέσιμα Ο.ΠΙ.ΛΟΓ. και τροποποίηση διατάξεων του Ν.1409/1983 (ΦΕΚ 199 Α')
Άρθρο 25. Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 2040/1992

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Άρθρο 26. Επέκταση διατάξεων
Άρθρο 27. Ρύθμιση θεμάτων Α.Σ.Ο, και Κ.Υ.Δ.Ε.Π.
Άρθρο 28. Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)
Άρθρο 29. Ρύθμιση θεμάτων Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.
Άρθρο 30. Ρύθμιση θεμάτων Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος
Άρθρο 31. Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής έρευνας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 32. Τροποποίηση διατάξεων του Ν.1565/1985 (ΦΕΚ 164 Α)
Άρθρο 33. Συμπλήρωση του Ν. 721/1977 (ΦΕΚ 298 Α') και του Ν. 2538/1997
Άρθρο 34. Τροποποίηση του Ν.Δ.185/1973 (ΦΕΚ 262 Α')
Άρθρο 35. Καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 36.
Άρθρο 37. Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2003

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ. ΡΕΠΠΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Κ. ΣΤΕΦΑΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ Γ. ΔΡΥΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΡ. ΒΕΡΕΛΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2003

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ