Παρακαλω περιμένετε...

Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82/10-04-2012) Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Εργων και άλλες διατάξεις.

Το παρόν έγγραφο παρατίθεται όπως δημοσιεύτηκε. Οι αναφερόμενες διατάξεις ενδέχεται να έχουν μεταβληθεί μεταγενέστερα.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4070

ΦΕΚ Α΄ 82/10.04.2012

Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Εργων και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α`

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`

Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 2. Ορισμοί
Άρθρο 3. Στόχοι και γενικές αρχές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Άρθρο 4. Αρμοδιότητες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Άρθρο 5. Επιτροπές
Άρθρο 6. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Άρθρο 7. Κωλύματα διορισμού μελών της Ε.Ε.Τ.Τ.
Άρθρο 8. Υποχρεώσεις των μελών της Ε.Ε.Τ.Τ.
Άρθρο 9. Ασυμβίβαστα των μελών της Ε.Ε.Τ.Τ.
Άρθρο 10. Πειθαρχική διαδικασία
Άρθρο 11. Λειτουργία της Ε.Ε.Τ.Τ.
Άρθρο 12. Αρμοδιότητες της Ε.Ε.Τ.Τ.
Άρθρο 13. Προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Τ.
Άρθρο 14. Διεξαγωγή ερευνών - Συλλογή στοιχείων
Άρθρο 15. Υπηρεσιακά Συμβούλια
Άρθρο 16. Σχέσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και το BEREC
Άρθρο 17. Διαβούλευση σε εθνικό επίπεδο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ`

ΑΔΕΙΕΣ

Άρθρο 18. Γενική Αδεια
Άρθρο 19. Στοιχειώδη δικαιώματα επιχειρήσεων που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Αδειας
Άρθρο 20. Διαχείριση φάσματος ραδιοσυχνοτήτων
Άρθρο 21. Χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης συχνοτήτων
Άρθρο 22. Χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης αριθμών
Άρθρο 23. Διαδικασία περιορισμού του αριθμού των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων
Άρθρο 24. Προσαρμογή υφιστάμενων δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων
Άρθρο 25. Μεταβίβαση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων
Άρθρο 26. Τροποποίηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων
Άρθρο 27. Ειδικά ραδιοδίκτυα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ`

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 28. Δικαιώματα διέλευσης
Άρθρο 29. Συνεγκατάσταση και από κοινού χρήση ευκολιών
Άρθρο 30. Ρυθμίσεις σχετικά με την εγκατάσταση κεραιών
Άρθρο 31. Διαχείριση δορυφορικών τροχιών και συσχετισμένων συχνοτήτων
Άρθρο 32. Δίκτυα καλωδιακής τηλεόρασης
Άρθρο 33. Λογιστικός διαχωρισμός
Άρθρο 34. Επίλυση διαφορών μεταξύ επιχειρήσεων
Άρθρο 35. Επίλυση διασυνοριακής διαφοράς
Άρθρο 36. Διαιτησία
Άρθρο 37. Ασφάλεια και ακεραιότητα δικτύων και υπηρεσιών
Άρθρο 38. Παροχή πληροφοριών
Άρθρο 39. Δημοσίευση πληροφοριών
Άρθρο 40. Τυποποίηση και πιστοποίηση εξοπλισμού και υπηρεσιών - Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε`

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Άρθρο 41. Επιχειρήσεις με σημαντική ισχύ στην αγορά
Άρθρο 42. Διαδικασία ορισμού αγορών
Άρθρο 43. Διαδικασία ανάλυσης αγοράς
Άρθρο 44. Ρυθμιστικοί έλεγχοι των λιανικών υπηρεσιών
Άρθρο 45. Διαδικασία λήψης μέτρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ`

ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Άρθρο 46. Δικαιώματα και υποχρεώσεις επιχειρήσεων
Άρθρο 47. Επιβολή, τροποποίηση ή άρση υποχρεώσεων, όσον αφορά στην πρόσβαση και στη διασύνδεση
Άρθρο 48. Διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών αλληλεπιδραστικής ψηφιακής τηλεόρασης
Άρθρο 49. Συστήματα υπό όρους πρόσβασης και λοιπές ευκολίες
Άρθρο 50. Υποχρεώσεις διαφάνειας, αμεροληψίας και λογιστικού διαχωρισμού
Άρθρο 51. Υποχρεώσεις πρόσβασης και χρήσης ειδικών ευκολιών δικτύου
Άρθρο 52. Υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και κοστολόγησης
Άρθρο 53. Λειτουργικός διαχωρισμός
Άρθρο 54. Εθελούσιος διαχωρισμός από καθετοποιημένη επιχείρηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Άρθρο 55. Περιεχόμενο της Καθολικής Υπηρεσίας
Άρθρο 56. Καθορισμός των επιχειρήσεων που παρέχουν Καθολική Υπηρεσία
Άρθρο 57. Παροχή πρόσβασης σε σταθερές θέσεις και παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών
Άρθρο 58. Υπηρεσία πληροφοριών καταλόγου και κατάλογοι
Άρθρο 59. Κοινόχρηστα τηλέφωνα και λοιπά σημεία πρόσβασης στην κοινόχρηστη φωνητική τηλεφωνία
Άρθρο 60. Ειδικά μέτρα για τελικούς χρήστες με αναπηρία
Άρθρο 61. Εξασφάλιση προσιτών τιμολογίων
Άρθρο 62. Ελεγχος δαπανών
Άρθρο 63. Ποιότητα υπηρεσιών των καθορισμένων επιχειρήσεων
Άρθρο 64. Κόστος και χρηματοδότηση των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Άρθρο 65. Περιεχόμενο των συμβάσεων που συνάπτουν οι τελικοί χρήστες
Άρθρο 66. Διαφάνεια και δημοσίευση πληροφοριών
Άρθρο 67. Ποιότητα και διαθεσιμότητα παρεχόμενων υπηρεσιών
Άρθρο 68. Διευκόλυνση αλλαγής παρόχου
Άρθρο 69. Υπηρεσίες πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου
Άρθρο 70. Ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης - Ευρωπαϊκοί τηλεφωνικοί κωδικοί πρόσβασης
Άρθρο 71. Εναρμονισμένοι αριθμοί για εναρμονισμένες υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος, περιλαμβανομένης της ανοικτής τηλεφωνικής γραμμής για αγνοούμενα παιδιά
Άρθρο 72. Πρόσβαση σε αριθμούς και υπηρεσίες
Άρθρο 73. Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για μεταφορά σήματος και Παροχή Πρόσθετων Ευκολιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 74. Τέλη
Άρθρο 75. Τέλη για δικαιώματα χρήσης
Άρθρο 76. Ποινικές κυρώσεις
Άρθρο 77. Διοικητικές κυρώσεις
Άρθρο 78. Ενδικα βοηθήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Άρθρο 79. Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 80. Τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 81. Τελικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Β

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Άρθρο 82. Γενικοί κανόνες - Ορισμοί
Άρθρο 83. Εννοια έδρας
Άρθρο 84. Καθορισμός έδρας - Αλλαγή έδρας
Άρθρο 85. Αριθμός και έκδοση αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ανά έδρα
Άρθρο 86. Μητρώο Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
Άρθρο 87. Σύσταση εταιρειών - συνεταιρισμών
Άρθρο 88. Προμίσθωση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ
Άρθρο 89. Χαρακτηριστικά αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ - Οργανα και Εξαρτήματα - Εξωτερικές ενδείξεις - Αντικατάσταση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ - Διαφήμιση
Άρθρο 90. Ταξίμετρο - Συνεργεία επισκευής και τοποθέτησης
Άρθρο 91. Ειδικοί κανόνες λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ.
Άρθρο 92. Χαρακτηριστικά Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ - Οργανα και Εξαρτήματα - Εξωτερικές ενδείξεις - Αντικατάσταση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ - Διαφήμιση
Άρθρο 93. Προδιαγραφές ασφαλείας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
Άρθρο 94. Οδηγοί αυτοκινήτων δημόσιου τομέα
Άρθρο 95. Ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου
Άρθρο 96. Μητρώο Οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
Άρθρο 97. Υποχρέωση παραμονής
Άρθρο 98. Υποχρεώσεις οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
Άρθρο 99. Κανονισμός λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
Άρθρο 100. Ανακλήσεις αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
Άρθρο 101. Ανάκληση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου
Άρθρο 102. Μεταβίβαση αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
Άρθρο 103. Πειθαρχικό Συμβούλιο - Λοιπά όργανα
Άρθρο 104. Οργανα ελέγχου
Άρθρο 105. Τιμολόγιο Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ε.Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Άρθρο 106. Διαδικασία χορηγήσεως και δικαιούχοι νέων αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
Άρθρο 107. Προϋποθέσεις συμμετοχής φυσικών προσώπων
Άρθρο 108. Προϋποθέσεις συμμετοχής νομικών προσώπων
Άρθρο 109. Αίτηση - Δικαιολογητικά
Άρθρο 110. Εγγυητική Επιστολή
Άρθρο 111. Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 112. Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Γ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ

Άρθρο 113.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΘΕΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 114.
Άρθρο 115.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ - ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ - ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 116.
Άρθρο 117.
Άρθρο 118.
Άρθρο 119.
Άρθρο 120.
Άρθρο 121. Τροποποιήσεις - Προσθήκες στο ν. 3920/2011 (Α 33)
Άρθρο 122.

ΜΕΡΟΣ Δ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

Άρθρο 123.
Άρθρο 124.
Άρθρο 125.
Άρθρο 126.
Άρθρο 127.
Άρθρο 128.
Άρθρο 129.
Άρθρο 130.
Άρθρο 131.
Άρθρο 132.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 133.
Άρθρο 134.
Άρθρο 135.
Άρθρο 136.
Άρθρο 137.
Άρθρο 138. Ρυθμίσεις για εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα
Άρθρο 139.
Άρθρο 140.
Άρθρο 141. [1]
Άρθρο 142. Πολεοδομικές ρυθμίσεις
Άρθρο 143. Ρυθμίσεις για τους αυτοκινητόδρομους του Διευρωπαϊκού Δικτύου Οδικών Μεταφορών και μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας
Άρθρο 144.
Άρθρο 145.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 146. Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 147.

ΜΕΡΟΣ Ε

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 148. Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων στον EOT

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 149. Ορισμοί
Άρθρο 150. Δικαιολογητικά αδειοδότησης
Άρθρο 151. Προέγκριση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας
Άρθρο 152. Ειδικό Σήμα Λειτουργίας
Άρθρο 153. Ελεγχοι - Ανάκληση - Κυρώσεις
Άρθρο 154. Κολυμβητικές δεξαμενές
Άρθρο 155. Διευθυντές τουριστικών καταλυμάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 156.
Άρθρο 157.
Άρθρο 158.
Άρθρο 159.
Άρθρο 160.
Άρθρο 161.
Άρθρο 162.
Άρθρο 163.
Άρθρο 164. Ωράριο λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων
Άρθρο 165.
Άρθρο 166. Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 167. Καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 168.
Άρθρο 169.
Άρθρο 170.
Άρθρο 171.
Άρθρο 172.
Άρθρο 173.
Άρθρο 174. Σκοπός
Άρθρο 175. Ορισμοί
Άρθρο 176. Αδειοδότηση δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων Αλιευτικού Τουρισμού
Άρθρο 177. Ασκηση δραστηριοτήτων αλιευτικού τουρισμού επί αλιευτικών σκαφών
Άρθρο 178. Επισκέπτες - τουρίστες αλιευτικού τουρισμού
Άρθρο 179. Περιοχές άσκησης δραστηριοτήτων αλιευτικού τουρισμού
Άρθρο 180. Περίοδοι άσκησης αλιευτικού τουρισμού, μέθοδοι και μέσα αλιείας, μέτρα ασφαλείας
Άρθρο 181. Ειδική Αδεια Αλιευτικού Τουρισμού
Άρθρο 182. Κυρώσεις
Άρθρο 183. Φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις για τους αλιείς που παρέχουν υπηρεσίες αλιευτικού τουρισμού
Άρθρο 184.
Άρθρο 185.
Άρθρο 186.
Άρθρο 187. Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας Προώθησης και Ανάπτυξης Τουρισμού
Άρθρο 188. Εναρξη ισχύος
Άρθρο 189. Παραρτήματα