Παρακαλω περιμένετε...

Έντυπα

Φ6: Δήλωση αίτηση και αναλυτική κατάσταση δικαιολογητικών για την επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος

Φ6: Δήλωση αίτηση και αναλυτική κατάσταση δικαιολογητικών για την επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος. ΠΟΛ. 1096/8-4-2014

Οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151 Α΄), για πράξεις που αφορούν χρήσεις ως την 31.12.13.

Οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151 Α΄), για πράξεις που αφορούν χρήσεις ως την 31.12.13.

Οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος (για φυσικά πρόσωπα), για πράξεις που αφορούν χρήσεις ως την 31.12.13.

Οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος (για φυσικά πρόσωπα), για πράξεις που αφορούν χρήσεις ως την 31.12.13.

Οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου

Οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου. ΔΕΛ Α1044111 ΕΞ 7-3-2014

Ε12 - Οριστική δήλωση φόρου που αναλογεί και παρακρατήθηκε από τις αμοιβές σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου

Ε12 (Φ. 01.015Α) - Οριστική δήλωση φόρου που αναλογεί και παρακρατήθηκε από τις αμοιβές σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου

Αίτηση διαγραφής ΕΕΤΑ

Αίτηση διαγραφής ΕΕΤΑ. ΠΟΛ. 1080/2014

Απόφαση διαγραφής αρχικής βεβαίωσης ΕΕΤΑ που υπολογίστηκε εσφαλμένα από υπαιτιότητα του Δήμου

Απόφαση διαγραφής αρχικής βεβαίωσης ΕΕΤΑ που υπολογίστηκε εσφαλμένα από υπαιτιότητα του Δήμου. ΠΟΛ. 1080/2014

Αίτηση νέου υπολογισμού του ΕΕΤΑ

Αίτηση νέου υπολογισμού του ΕΕΤΑ (ΠΟΛ. 1080/2014)

Ε1: Δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014

Ε1: Δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014

Ε2: Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων (Οικ. έτος 2014)

Ε2: Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων (Οικ. έτος 2014)