Υπουργείο Οικονομικών

ΑΑΔΕ Διαθέσιμη η εφαρμογή για τη ρύθμιση των 120 δόσεων

ΑΑΔΕ: Διαθέσιμη η εφαρμογή για τη ρύθμιση των 120 δόσεων

Σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο site της ΑΑΔΕ, είναι διαθέσιμη η εφαρμογή για τη ρύθμιση των 120 δόσεων

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ένταξης των ληξιπρόθεσμων προς τη φορολογική διοίκηση οφειλών σας, στις Ρυθμίσεις του ν. 4611/2019.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Υπενθυμίζεται ότι με την απόφαση Α. 1196/2019 καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4611/2019 για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση.

Σημειώνεται ότι η αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών υποβάλλεται μέχρι και την 28η Ιουνίου 2019 ηλεκτρονικά, μέσω της ανωτέρω διαδικτυακής εφαρμογής, για όλες τις περιπτώσεις που αυτό υποστηρίζεται τεχνικά. Η αίτηση για ρύθμιση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. Εξαιρετικά και σε περίπτωση που υφίσταται τεχνική αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης η αίτηση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο ή άλλη Υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ο Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής.

Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των ληξιπρόθεσμων έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018 οφειλών, οι οποίες, κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής, έχουν βεβαιωθεί και έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία της Φορολογικής Διοίκησης (Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικών Κέντρων/Τελωνείων) και δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής.

Προαιρετικά, μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμες έως και τις 31.12.2018 οφειλές οι οποίες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή έχουν ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση κατά τις διατάξεις του ν.4152/2013, του άρθρου 43 του ν.4174/2013 ή σε ρύθμιση κατά τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πέμπτου άρθρου του ν.2275/1994 (ΦΕΚ 238 Α').

Οφειλές που είχαν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση κατά τις διατάξεις των άρθρων 1-17 του ν.4321/2015 ή του άρθρου 51 του ν.4305/2014, ή σε σύμβαση/ρύθμιση με τη Φορολογική Διοίκηση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4469/2017 εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθμιση, εφόσον οι ανωτέρω ρυθμίσεις απωλέσθηκαν σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις των οικείων διατάξεων που τις διέπουν μετά την 6η Μαΐου 2019.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να ανατρέξετε αναλυτικά στην απόφαση Α. 1196/2019 καθώς και στις συχνές ερωτήσεις που έχουν δημοσιευθεί. 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!