ΦΠΑ

Διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ της αγοράς αγαθών και υπηρεσιών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση καθώς και των στενά συνδεόμενων υπηρεσιών

Αναδημοσίευση από το ειδικό ΕΝΘΕΤΟ του βιβλίου «ΦΠΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ» των Δημ. Σταματόπουλου και Άννα Κλωνή

Η διαδικασία απαλλαγής του ΦΠΑ που αναλογεί στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση καθώς και των στενά συνδεόμενων υπηρεσιών, καθοριζόταν για πολλά χρόνια με την απόφαση ΠΟΛ.1263/1993 με τις εκάστοτε βέβαια τροποποιήσεις αυτής. Η διαδικασία αυτή επανακαθορίστηκε με την νέα Απόφαση ΠΟΛ. 1167/2015, όπως ισχύει και με την ΠΟΛ.1247/6-11-2015 όπου καθορίζονται τα δεδομένα σχετικά με την έκδοση του Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής.

Αναλυτικά:

1. Πλαίσιο απαλλαγής ΦΠΑ αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση και συνδεόμενων υπηρεσιών

Με την απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1167/2015, όπως ισχύει μετά την ΠΟΛ. 1247/2015, επανακαθορίστηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠA για την αγορά ή την εισαγωγή αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή και ενδοκοινοτική παράδοση, αυτούσια ή μεταποιημένα, καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές.

Πρόκειται για δυνατότητα (και όχι για υποχρέωση) που παρέχεται σε υποκείμενους στο ΦΠΑ στην Ελλάδα να αγοράζουν στην Ελλάδα ή να εισάγουν αγαθά χωρίς ΦΠΑ, εφόσον αυτά προορίζονται να σταλούν σε άλλο κ-μ ή σε τρίτη χώρα καθώς και να λαμβάνουν χωρίς ΦΠΑ, υπηρεσίες που είναι άμεσα συνδεδεμένες με τη δραστηριότητά τους αυτή.

Με τη νέα απόφαση καταργείται η διαδικασία απαλλαγής που όριζε η Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1262/1993, η οποία είχε επανειλημμένα τροποποιηθεί με μεταγενέστερες αποφάσεις χωρίς να έχει για χρόνια κωδικοποιηθεί. Καταργούνται συνεπώς και οι σχετικές τροποποιητικές της ΠΟΛ. 1262/1993 αποφάσεις, δηλαδή οι ΠΟΛ. 1075/1995, ΠΟΛ.1155/6.6.1995 ΠΟΛ.1198/13.7.1995, ΠΟΛ. 1272/17.10.1996, ΠΟΛ. 1206/2002, ΠΟΛ.1061/26.3.2008 καθώς και οι εγκύκλιος ΠΟΛ.1156/2007 και η Α.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1229/20.11.2014.

Η νέα απόφαση ΠΟΛ. 1167/2015 περιλαμβάνει εξάλλου, ως συνημμένα υποδείγματα (βλέπε στο forin.gr) για χρήση νέων εντύπων, τα εξής:

Βλέπε εγκυκλίους και υποδείγματα στο site των εκδόσεων μας www.forin.gr.

2. Θέματα Ειδικού Διπλοτύπου Δελτίου Απαλλαγής (Ε.Δ.Δ.Α.)

2.1. Γενικά

Το Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από το ΦΠΑ (Ε.Δ.Δ.Α.), εκδίδεται από τον υποκείμενο στο ΦΠΑ προς τον προμηθευτή του ή το Τελωνείο, για να τύχει απαλλαγής από το ΦΠΑ είτε χειρόγραφα είτε με μηχανογραφικά μέσα και φέρει αλληλοδιάδοχη (ενιαία αύξουσα προοδευτική) αρίθμηση.

Εκδίδεται σε δύο αντίτυπα εκ των οποίων, το πρώτο αντίτυπο παραδίδεται στον προμηθευτή, εφόσον έχει συναινέσει στην πραγματοποίηση της συναλλαγής με την συγκεκριμένη διαδικασία, προκειμένου αυτός να εκδώσει το τιμολόγιο ή στο Τελωνείο Εισαγωγής προκειμένου να ολοκληρωθεί η εισαγωγή, χωρίς την επιβάρυνση της πράξης με ΦΠΑ.

Ο προμηθευτής στα τιμολόγια, που θα εκδώσει για τις εν λόγω πράξεις, αναγράφει τους αριθμούς των σχετικών Δελτίων Απαλλαγής.

Η απόφαση προβλέπει ρητά ότι δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου χωρίς επιβάρυνση με τον ΦΠΑ που αναλογεί στην συναλλαγή, χωρίς την προηγούμενη έκδοση του «Ε.Δ.Δ.Α.» .

Το Ε.Δ.Δ.Α., κατά το άρθρο 9 της απόφασης, διαφυλάσσεται και από τους δύο αντισυμβαλλόμενους για όσο χρόνο προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία η διαφύλαξη του σχετικού τιμολόγιου.

Κατά την έναρξη ισχύος της νέας απόφασης Ειδικά Διπλότυπα Δελτία Απαλλαγής που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις εξακολουθούν να ισχύουν έως την εξάντλησή του ορίου ή παρέλευσης του δωδεκαμήνου για το οποίο χορηγήθηκε.

2.2 Χρήση διαφορετικών σειρών ΕΔΔΑ

Παρέχεται η δυνατότητα στους υποκείμενους στο φόρο να χρησιμοποιούν περισσότερες από μία σειρές «Ε.Δ.Δ.Α.» διακριτές και με ιδιαίτερη αλληλοδιάδοχη αρίθμηση. Στην αίτηση που υποβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 4 της απόφασης ΠΟΛ. 1167/2015, αναγράφεται ο αριθμός των σειρών «Ε.Δ.Δ.Α.» που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν καθώς και το διακριτικό τους. Το ποσό του ορίου της απαλλαγής σε κάθε σειρά κατανέμεται από τον υποκείμενο στο φόρο, ο οποίος έχει και δυνατότητα ανακατανομής του μεταξύ των σειρών για το χρονικό διάστημα που ισχύει, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό άθροισμα των επί μέρους ποσών του ορίου απαλλαγής, που χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις σειρές δεν θα υπερβαίνει το συνολικό όριο της απαλλαγής που εγκρίθηκε από τη Δ.Ο.Υ. για τη συγκεκριμένη δωδεκάμηνη χρονική περίοδο.

2.3 Προϋποθέσεις έγκρισης απαλλαγής

Η χορηγούμενη απαλλαγή είναι άμεση και χορηγείται κατά τη διαδικασία της ΠΟΛ. 1167/2015 σε δικαιούχους που κατά την διαχειριστική περίοδο στην οποία υποβλήθηκε η αίτηση ή σε κάποια από τις τρεις προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους:

α) Δεν έχουν υποπέσει σε παραβάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 55 μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 4337/17.10.2015, (ΦΕΚ Α΄ 129) ή μετά την έναρξη αυτού σε παραβάσεις των άρθρων 58, 58Α ή και 59 του Ν. 4174/26.7.2013 (ΦΕΚ 170 Α΄), όπως ισχύει αρκούσας της διαπίστωσης της παράβασης, χωρίς να απαιτείται και η οριστικοποίησή της (Σχετ. ΠΟΛ. 1247/2015)

β) Δεν έχουν κάνει χρήση Ε.Δ.Δ.Α., χωρίς προηγούμενη έγκριση.

γ) Δεν έχουν κάνει υπέρβαση του ορίου της απαλλαγής που έχει χορηγηθεί ή του δωδεκαμήνου για το οποίο χορηγήθηκε. (Σχετ. Άρθρο 2 απόφασης ΠΟΛ. 1167/2015)

2.4 Υπολογισμός ορίου απαλλαγής

Κατά το άρθρο 3 της ίδιας ΠΟΛ. 1167/2015, η συνολική αξία των πράξεων που δύνανται να πραγματοποιηθούν με απαλλαγή από το ΦΠΑ σε μία δωδεκάμηνη χρονική περίοδο, δεν μπορεί να υπερβεί τη συνολική αξία των εξαγωγών και των ενδοκοινοτικών παραδόσεων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά το δωδεκάμηνο που ολοκληρώνεται την τελευταία ημέρα του μήνα, ο οποίος προηγείται της αίτησης που υποβάλλει ο υποκείμενος για την έγκριση της απαλλαγής.

Το όριο που χορηγείται ισχύει για το επόμενο της έγκρισης δωδεκάμηνο. Εάν το όριο εξαντληθεί πριν την λήξη της δωδεκάμηνης χρονικής περιόδου για την οποία χορηγήθηκε, είτε το υπολειπόμενο όριο δεν επαρκεί για την διενέργεια απαλλασσόμενων πράξεων με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1247/2015, ο υποκείμενος έχει την δυνατότητα να επαναλαμβάνει την διαδικασία μετά την παρέλευση τουλάχιστον ενός μηνός από την προηγούμενη αίτηση.

Για κάθε νέα αίτηση ο υπολογισμός του χορηγούμενου ορίου ακολουθεί τον ανωτέρω κανόνα της μη υπέρβασης των εξαγωγών και ενδοκοινοτικών παραδόσεων του δωδεκαμήνου που ολοκληρώνεται την τελευταία ημέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης.

2.5 Διαδικασία έγκρισης του ορίου απαλλαγής

Κατά το άρθρο 4 της ΠΟΛ. 1167/2015, ο υποκείμενος προκειμένου να τύχει της απαλλαγής από ΦΠΑ υποχρεούται να υποβάλλει στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., τα εξής:

α) Έντυπη αίτηση (ως υπόδειγμα 1 απόφασης), η οποία αφού πρωτοκολληθεί καταχωρείται , σε ειδικό βιβλίο – Μητρώο (ως υπόδειγμα 4).

β) Συγκεντρωτική κατάσταση εξαγωγών (ως υπόδειγμα 2), οι οποίες θεωρούνται οριστικοποιημένες και δεν έχουν ακυρωθεί κατά το κρινόμενο διάστημα, στην οποία αναγράφονται ανά Τελωνείο Εξαγωγής, τα παρακάτω στοιχεία όπως προκύπτουν από τα αποδεικτικά εξόδου των αγαθών από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε (μήνυμα ΙΕ 599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης εξαγωγής»)

i. Ο αριθμός καταχώρησης (MRN) των διασαφήσεων εξαγωγής, η χώρα εξαγωγής, η αξία παράδοσης αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή, όπως αναγράφεται στο οικείο τιμολόγιο, το οποίο δηλώνεται επί του τελωνειακού παραστατικού της εξαγωγής (Βλέπε ΠΟΛ. 1247/2015) και το σύνολο αξίας εξαγωγών.

ii. Από το σύνολο της παραπάνω αξίας αφαιρούνται τυχόν εκπτώσεις, επιστροφές ή ακυρώσεις που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο αναφοράς.

iii. Η συνολική αξία των αποδείξεων λιανικής πώλησης οι οποίες είναι θεωρημένες από το τελωνείο εξόδου, για παραδόσεις σε ταξιδιώτες εγκατεστημένους σε τρίτες χώρες σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.1 περ. β.

γ) Συγκεντρωτική κατάσταση ενδοκοινοτικών παραδόσεων (ως υπόδειγμα 3), στην οποία αναγράφονται, ανά κράτος μέλος και Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α., η συνολική καθαρή αξία των παραδόσεων μόνο για τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής ανακεφαλαιωτικού πίνακα παραδόσεων, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Επίσης στην κατάσταση αυτή αναγράφεται η συνολική αξία των ενδοκοινοτικών παραδόσεων των περιόδων για τις οποίες έχουν ήδη υποβληθεί ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών παραδόσεων.

Στη συνέχεια ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., μετά την διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων των άρθρων 1 και 2 της απόφασης και αφού λάβει υπόψη του τα δεδομένα:

i) Των ανωτέρω συγκεντρωτικών καταστάσεων β και γ,

ii) Των υποβληθέντων ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων που αφορούν το κρινόμενο χρονικό διάστημα,

iii) Την κατάσταση Εξαγωγών από τα Στοιχεία Τελωνείων (ICISnet) στο Taxis,

εκδίδει άμεσα απόφαση για την έγκριση του ορίου απαλλαγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 (υπόδειγμα 5) ή για την απόρριψη του αιτήματος (υπόδειγμα 6). Οι αποφάσεις αυτές καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο Αποφάσεων.

Πριν τη λήξη της περιόδου για την οποία έχει χορηγηθεί το όριο με τις διατάξεις της παρούσας, και εφόσον το όριο αυτό δεν έχει ακόμα εξαντληθεί, δύναται ο υποκείμενος να χρησιμοποιεί και νέα ή νέες σειρές ΕΔΔΑ, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει προηγηθεί ενημέρωση της ΔΟΥ με την υποβολή σχετικής γνωστοποίησης ως το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 9 στην ΠΟΛ.1247/2015. Το σύνολο των υποδειγμάτων και την απόφαση όπως ισχύει βλέπε στο www.forin.gr

2.6 Υπολογισμός ορίου νέων ή μετασχηματιζόμενων δικαιούχων προσώπων

Κατά το άρθρο 5 και για την εφαρμογή της διαδικασίας που ορίζει η ΠΟΛ.1167/2015 θεωρούνται ως νέα ή νεοσύστατα πρόσωπα, τα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν δήλωση έναρξης εργασιών και δεν έχει παρέλθει, έως την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση ορίου απαλλαγής από το Φ.Π.Α., ένα πλήρες ημερολογιακό δωδεκάμηνο. Επίσης νέα θεωρούνται και εκείνα που έχουν υποβάλλει μεν δήλωση έναρξης εργασιών αλλά δεν έχει συμπληρωθεί ένα πλήρες ημερολογιακό δωδεκάμηνο από την πραγματοποίηση της πρώτης εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης, μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα που προηγείται του μήνα υποβολής της αίτησης.

Για τον προσδιορισμό, την πρώτη φορά, κατά τα ανωτέρω, του ορίου απαλλαγής, λαμβάνεται υπόψη η συνολική αξία των εξαγωγών και ενδοκοινοτικών παραδόσεων του προηγούμενου της αίτησης ημερολογιακού τριμήνου που ολοκληρώνεται την τελευταία ημέρα του μήνα που προηγείται του μήνα υποβολής της αίτησης.

Το όριο αυτό ισχύει μέχρι εξαντλήσεώς του και όχι πέραν της συμπλήρωσης του πρώτου ημερολογιακού δωδεκαμήνου από την ημερομηνία έγκρισης για τη χορήγησή του. Εάν το όριο εξαντληθεί πριν την λήξη του χρονικού διαστήματος για το οποίο χορηγήθηκε, ο υποκείμενος έχει τη δυνατότητα να επαναλαμβάνει την διαδικασία μετά την παρέλευση τουλάχιστον ενός μηνός από την προηγούμενη αίτηση.

Για κάθε νέα αίτηση ο υπολογισμός του χορηγούμενου ορίου ακολουθεί τον ανωτέρω κανόνα της μη υπέρβασης των εξαγωγών και ενδοκοινοτικών παραδόσεων του τριμήνου που προηγείται της αίτησης. Μετά την συμπλήρωση του πρώτου δωδεκαμήνου το όριο προσδιορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 3 της απόφασης (βλέπε προηγούμενο θέμα 2.4).

Προκειμένου για δικαιούχα πρόσωπα που προέρχονται από συγχώνευση ή μετατροπή και δεν έχουν συμπληρώσει πλήρη δωδεκάμηνη χρονική περίοδο, το όριο της απαλλαγής του άρθρου 3 προσδιορίζεται με βάση τη συνολική αξία των εξαγωγών και ενδοκοινοτικών παραδόσεων που έχουν πραγματοποιηθεί από το πρόσωπο που προήλθε από το μετασχηματισμό, από της συστάσεως του μέχρι τον προηγούμενο μήνα της υποβολής της αίτησης, προσαυξημένης με την αξία των πράξεων αυτών που είχαν πραγματοποιηθεί από κάθε ένα από τα δικαιούχα πρόσωπα που μετατράπηκαν ή συγχωνεύθηκαν κατά το αμέσως προηγούμενο διάστημα που υπολείπεται για τη συμπλήρωση μίας πλήρους δωδεκάμηνης χρονικής περιόδου.

2.7 Ανάκληση χορηγηθέντος ορίου

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της απόφασης ΠΟΛ.1167/2015, στην περίπτωση που μετά την έγκριση του ορίου απαλλαγής, διαπιστωθούν παραβάσεις της παρ. 1 του άρθρου 55 μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 4337/17.10.2015 ή μετά την έναρξη αυτού σε παραβάσεις των άρθρων 58, 58Α ή και 59 του Ν. 4174/26.7.2013, όπως ισχύει σε βάρος των δικαιούχων πρόσωπων, ή εφόσον τα πρόσωπα αυτά έχουν κάνει χρήση «Ε.Δ.Δ.Α.» χωρίς προηγούμενη έγκριση, ή υπέρβαση του χορηγηθέντος ορίου, ή υπέρβαση του δωδεκαμήνου για το οποίο χορηγήθηκε το όριο, η χορηγηθείσα έγκριση ανακαλείται. Η ανάκληση πραγματοποιείται με απόφαση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο Αποφάσεων και ισχύει έως τη συμπλήρωση του δωδεκαμήνου για το οποίο έχει συμπληρωθεί το όριο. Η Απόφαση αυτή κοινοποιείται στον υποκείμενο σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.4174/2013. Μετά την κοινοποίηση της απόφασης ανάκλησης ο υποκείμενος δεν έχει δυνατότητα χρησιμοποίησης του «Ε.Δ.Δ.Α.».

Εξάλλου με την απόφαση ΠΟΛ. 1247/2015 προβλέφθηκε ότι ειδικά για τις περιπτώσεις στις οποίες δικαιούχα πρόσωπα μέχρι τις 31/10/2015, έχουν υπέρβαση του δωδεκαμήνου για το οποίο είχε χορηγηθεί το όριο απαλλαγής, δύνανται κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των άρθρων 2 περίπτωση γ΄ και 8, και όσον αφορά την εν λόγω υπέρβαση, να εφαρμόσουν τη διαδικασία της ΠΟΛ. 1167/2015, με την προϋπόθεση ότι η αξία των Ε.Δ.Δ.Α. που έχουν εκδοθεί για το διάστημα αυτό αφορά όριο που θα μπορούσε να καλύπτεται με βάση το συνολικό ποσό χωρίς ΦΠΑ των εξαγωγών και ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών του δωδεκαμήνου που προηγήθηκε της υπέρβασης. Στην περίπτωση αυτή το όριο που χρησιμοποιήθηκε μετά τη λήξη της δωδεκάμηνης ισχύος του Ε.Δ.Δ.Α. αφαιρείται από αυτό της επόμενης περιόδου. (Σχετ. Απόφαση ΠΟΛ. 1167/2015 -ΦΕΚ Β/21.8.2015 όπως ισχύει μετά την ΠΟΛ 1247/2015 και θέματα 11- 15, 18.8, 25, 27-45 στο άρθρο 24 καθώς και θέμα 32 στο άρθρο 28 )

3. Διαδικασία απαλλαγής Φ.Π.Α. εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση. Αντικατάσταση της απόφασης Δ.1163/678/Ε0017/30.08.2001. Άρθρο 24 Κώδικα ΦΠΑ

Με την απόφαση ΠΟΛ. 1194/27.08.2015, επανακαθορίζεται η διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. εισαγωγής αγαθών που προορίζονται να εξαχθούν ή να παραδοθούν ως ενδοκοινοτική παράδοση σε άλλο κ-μ. Η απόφαση αυτή κατάργησε την προγενέστερη απόφαση Δ.1163/678/Ε0017/30.08.2001, εισάγοντας στην ουσία τις ακόλουθες τροποποιήσεις :

 • Αυξάνεται το χρονικό περιθώριο εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης των εισαγομένων αγαθών
   
 • Θεσπίζεται νέα διαδικασία για την οριστικοποίηση της απαλλαγής από το Φ.Π.Α. με την τήρηση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, στην έδρα της επιχείρησης και
   
 • Ορίζεται το τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου, έχει την έδρα της η εισαγωγική επιχείρηση, ως Τελωνείο Ελέγχου.

Οδηγίες εφαρμογής παρασχέθηκαν με την εγκύκλιο ΔΕΦΚΦ Δ 5020798 ΕΞ 2015. Βλέπε forin.gr (Σχετ. ΠΟΛ. 1194/27.08.2015 - Με το θέμα αυτό επικαιροποιούνται τα θέματα 27 και 43 του άρθρου 24 του βιβλίου μας)

4. Λοιπές περιπτώσεις χορήγησης Ειδικού Διπλοτύπου Δελτίου Απαλλαγής (ΕΔΔΑ) ως προς τις εξαγωγές – Άρθρο 24 Κώδικα ΦΠΑ

Με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1181/10.8.2015 διευκρινίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι:

 • παρόλο που η ηλεκτρονική εφαρμογή στο υποσύστημα ΦΠΑ του TAXIS δεν αντλεί δεδομένα διασαφήσεων εξαγωγής που έχουν υποβληθεί σε άλλο κ-μ, δεν σημαίνει ότι πρέπει να απορρίπτονται τα αιτήματα εξαγωγέων για χορήγηση ΕΔΔΑ για εξαγωγές που έχουν πραγματοποιηθεί σε άλλο Κράτος Μέλος υπό την προϋπόθεση ότι έχουν τηρηθεί ορθά οι διατάξεις της τελωνειακής και περί ΦΠΑ νομοθεσίας.
   
 • η απαλλαγή από ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών που εξάγονται εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε και η οποία δικαιολογεί τη χορήγηση Ειδικού Διπλοτύπου Δελτίου Απαλλαγής αφορά μόνο οριστική εξαγωγή αγαθών με κωδικό 10 στη θέση 37 (τελωνειακό καθεστώς) των διασαφήσεων εξαγωγής.

Η χορήγηση Ειδικού Διπλοτύπου καλύπτει και οριστική εξαγωγή εμπορευμάτων τρίτων χωρών που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία με καταβολή των δασμολογικών επιβαρύνσεων βάσει του άρθρου 24 παρ. 1ζ του Κώδικα ΦΠΑ, με τη διαδικασία της απόφασης ΠΟΛ. 1194/2015 καθώς και εγχώριων αγαθών που έχουν τεθεί σε καθεστώς μεταποίησης με σκοπό να αποτελέσουν αντικείμενο εξαγωγής, βάσει του Κεφαλαίου Δ' της απόφασης ΠΟΛ.1020/2015.

Η χορήγηση ΕΔΔΑ δεν αφορά :

 • παραδόσεις αγαθών που προορίζονται για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών και οι οποίες πραγματοποιούνται με χρήση των διατυπώσεων εξαγωγής,
   
 • επανεξαγωγή αγαθών τρίτων χωρών με τον κωδικό 31 στη θέση 37 (τελωνειακό καθεστώς) των διασαφήσεων εξαγωγής σε συνέχεια θέσης των εμπορευμάτων αυτών σε κάποιο τελωνειακό ανασταλτικό καθεστώς π.χ τελωνειακής αποταμίευσης, ενεργητικής τελειοποίησης, προσωρινής εισαγωγής κ.λπ. Βλέπε και το θέμα 17.1 στο άρθρο 24 του βιβλίου μας. (Σχετ. ΠΟΛ.1170/2015 και 1181/2015)

Δημήτρης Σταματόπουλος
Άννα Κλωνή

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!