Παρακαλω περιμένετε...

Αποτελέσματα αναζήτησης για: επε διανομη κερδων

Αποτελέσματα αναζήτησης για 'επε διανομη κερδων'. Βρέθηκαν 108 αποτελέσματα στην ενότητα 'Εγκύκλιοι - Θέματα' Αποθήκευση αυτής της αναζήτησης

Αποτελέσματα στην ενότητα: Εγκύκλιοι - Θέματα
ΠΟΛ. 1193/5-8-2013: Διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων Α.Ε. με απόφαση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων τους.

... μπορεί να αποφασίσει για διανομή κερδών εκτάκτων αποθεματικών που έχουν σχηματισθεί ... , η οποία αποφάσισε τη διανομή κερδών, αλλά ορίζεται τρόπος περαιτέρω διαθέσεως ... σχηματισθέντων αποθεματικών και μη διανεμηθέντων κερδών παρελθουσών χρήσεων (αριθ. 356/1976 ...

ΠΟΛ. 1044/4-3-2011: Διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

... σε περίπτωση διανομής μερισμάτων από κέρδη προηγούμενων χρήσεων, η παρακράτηση φόρου ... μεταξύ άλλων, η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην ... μεγάλος αριθμός ανωνύμων εταιριών διένειμαν κέρδη παρελθουσών χρήσεων ανωνύμων εταιριών με ...

ΠΟΛ. 1110/31-8-2009: Κέρδη που αποκτούν από συμβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων αλλοδαπές ναυτιλιακές επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στην Ελλάδα

... νόμου ορίζεται, ότι τα κεφαλαιακά κέρδη που αποκτούν ατομικές επιχειρήσεις ... με την προϋπόθεση ότι τα κέρδη εμφανίζονται σε λογαριασμό ειδικού ... το φόρο εισοδήματος των κερδών από παράγωγα προϊόντα που ... προϊόντων προς επένδυση των κερδών τους από την άσκηση ...

ΠΟΛ. 1137/31-5-2012: Χρόνος απόδοσης του παρακρατηθέντος φόρου για τα διανεμόμενα κέρδη ΕΠΕ χρήσης 2011.

... παρακρατηθέντος φόρου για τα διανεμόμενα κέρδη ΕΠΕ χρήσης 2011. Με αφορμή ... του ν. 3943/2011, στα κέρδη που διανέμουν οι συνεταιρισμοί ... παρακράτηση φόρου επί των διανεμομένων κερδών ΕΠΕ ενεργείται μέσα σε ένα ( ... , ειδικά για τα διανεμόμενα κέρδη των Ε.Π.Ε. ...

ΠΟΛ. 1125/31-5-2013: Χρόνος απόδοσης του παρακρατηθέντος φόρου για τα διανεμόμενα κέρδη ΕΠΕ χρήσης 2012.

... παρακρατηθέντος φόρου για τα διανεμόμενα κέρδη ΕΠΕ χρήσης 2012.Με αφορμή ... του ν.4110/2013, στα κέρδη που διανέμουν οι συνεταιρισμοί ... παρακράτηση φόρου επί των διανεμομένων κερδών ΕΠΕ ενεργείται μέσα σε ένα ( ... δεκτό, ειδικά για τα διανεμόμενα κέρδη των Ε.Π.Ε. ...

ΠΟΛ. 1073/1-4-1992: Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 27/1975, παρέχεται απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος, των μερισμάτων που αποκτώνται από ανώνυμη εταιρία, από τη συμμετοχή της σε άλλες ανώνυμες εταιρίες που απασχολούνται με την εκμετάλλευση πλοίων, κατά την περαιτέρω διανομή αυτών στους μετόχους αυτής.

... εκμετάλλευσιν πλοίων των οποίων τα κέρδη υπόκεινται, κατά τας εκάστοτε ισχυούσας ... εισοδήματος, καθόσον δεν προέρχονται εκ κερδών ανωνύμου εταιρίας ασχολουμένης με την ... αντικειμενικόν γεγονός της προελεύσεως των κερδών εξ εκμεταλλεύσεως πλοίου... ανεξαρτήτως αν ...

ΠΟΛ. 1004/19-01-2006: Καθορισμός μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους (Μ.Σ.Κ.Κ.) των εμπορικών, βιομηχανικών κ.λπ. επιχειρήσεων που εφαρμόζονται στα ακαθάριστα έσοδα και στις αγορές αγαθών κατά περίπτωση

... τον Πίνακα μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους των εμπορικών και βιομηχανικών ... με προκαθορισμένη τιμή πώλησης (μικτό κέρδος κάτω του 13%), πώληση ... με προκαθορισμένη τιμή πώλησης (μικτό κέρδος κάτω του 13%), πώληση ...

ΠΟΛ. 1061/6-5-2009: Κατά την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε εφόσον από τους νόμους αυτούς προβλέπεται ειδική φορολογική μεταχείριση αυτών

... έχουν εφαρμογή για διανεμόμενα κέρδη που εγκρίνονται από γενικές ... έχει εφαρμογή για διανεμόμενα κέρδη που εγκρίνονται από γενικές ... /1994, που προέρχονται από κέρδη που δεν φορολογήθηκαν κατά ... , αυτό φορολογείται, προστιθέμενο στα κέρδη της επιχείρησης με τη ...

ΠΟΛ. 1176/31-5-2000: Προσδιορισμός καθαρών κερδών των εμπόρων πετρελαίου που διανέμουν αυτό κατ` οίκον

... καθορίζονταν οι Μοναδικοί Συντελεστές Καθαρού Κέρδους των εμπορικών και βιομηχανικών ... υπόψη ο πραγματοποιούμενος συντελεστής μικτού κέρδους, οι λειτουργικές δαπάνες, καθώς ... βάση τον πραγματοποιούμενο συντελεστή μικτού κέρδους, τις λειτουργικές δαπάνες και ...

ΠΟΛ. 1103/7-4-1998: Λογιστική απεικόνιση αποθεματικών προερχομένων από κέρδη φορολογημένα σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν.2579-1998

... των πραγματικών (λογιστικών) κερδών, των φορολογητέων τεκμαρτών κερδών (που προσδιορίζονται σύμφωνα με ... των προαναφερθέντων αφορολόγητων κερδών και ότι για τα κέρδη αυτά εξαντλείται ... από τα πέραν των τεκμαρτών κερδών πραγματικά κέρδη τους, τα οποία προέκυψαν ...