Παρακαλω περιμένετε...

Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ Α 17/06-02-2001) Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων.

Το παρόν έγγραφο παρατίθεται όπως δημοσιεύτηκε. Οι αναφερόμενες διατάξεις ενδέχεται να έχουν μεταβληθεί μεταγενέστερα.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2882

Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων.

ΦΕΚ Α 17/6-2-2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται ο "Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων", ο οποίος συντάχθηκε από την "Επιτροπή για την κατάρτιση τελικού σχεδίου Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων", που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την 0.536/ 273/21.10.1982 (ΦΕΚ 837 Β'/22.1. 1982) κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών και την παράγραφο 1 του άρθρου 82 του ν. 1416/1984 (ΦΕΚ 18 Α'), με την 1128552/1527/Α0006/ 11.12.1997 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την 1026328/647/Α0006/ 24.2.1998 απόφαση του ίδιου Υπουργού και ο οποίος έχει ως ακολούθως:

"ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ

Άρθρο 1. Τρόπος κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης
Άρθρο 2. Αγορά και ανταλλαγή απαλλοτριωτέου ακινήτου
Άρθρο 3. Προϋποθέσεις κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης
Άρθρο 4. Περιεχόμενο αναγκαστικής απαλλοτρίωσης
Άρθρο 5. Μνεία δικαιούχων αποζημίωσης
Άρθρο 6. Υποχρεώσεις νομέα ή κατόχου απαλλοτριωτέου ακινήτου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΣΥΝΤΕΛΕΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ

Άρθρο 7. Τρόποι συντέλεσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης
Άρθρο 8. Παρακατάθεση αποζημίωσης
Άρθρο 9. Μεταγραφή - Συνέπειες συντέλεσης
Άρθρο 10. Παραγραφή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ

Άρθρο 11. Ανάκληση και άρση μη συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης
Άρθρο 12. Ανάκληση συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Άρθρο 13. Υπολογισμός της αξίας απαλλοτριωμένου ακινήτου
Άρθρο 14. Διάδικοι
Άρθρο 15. Εκτίμηση αξίας απαλλοτριωμένου ακινήτου
Άρθρο 16. Διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων
Άρθρο 17. Προδικασία
Άρθρο 18. Διαδικασία προσδιορισμού αποζημίωσης
Άρθρο 19. Προσωρινός προσδιορισμός αποζημίωσης
Άρθρο 20. Οριστικός προσδιορισμός αποζημίωσης
Άρθρο 21. Αίτηση απευθείας οριστικού προσδιορισμού της αποζημίωσης
Άρθρο 22. Αναίρεση
Άρθρο 23. Συμβιβαστικός προσδιορισμός αποζημίωσης
Άρθρο 24. Εγγυοδοσία
Άρθρο 25. Αποζημίωση για απωλεσθείσα πρόσοδο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Άρθρο 26. Δικαστική αναγνώριση δικαιούχων
Άρθρο 27. Διοικητική αναγνώριση δικαιούχων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στ'

ΠΟΙΝΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 28. Ποινικές κυρώσεις
Άρθρο 29. Διατηρούμενες, μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Άρθρο δεύτερο

Η ισχύς του Κώδικα που κυρώνεται με το άρθρο πρώτο αρχίζει μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑΝ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Μ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε καί τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2001

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ