Παρακαλω περιμένετε...

Ν. 2963/2001 (ΦΕΚ Α 268/23-11-2001) Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις.

Το παρόν έγγραφο παρατίθεται όπως δημοσιεύτηκε. Οι αναφερόμενες διατάξεις ενδέχεται να έχουν μεταβληθεί μεταγενέστερα.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2963

ΦΕΚ Α 268/23-11-2001

Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

Άρθρο 1. Γενικοί ορισμοί
Άρθρο 2. Ανάθεση Συγκοινωνιακού Έργου
Άρθρο 3. Μετατροπή των Κ.Τ.Ε.Λ. σε ανώνυμες εταιρίες
Άρθρο 4. Σκοπός Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε.
Άρθρο 5. Κ.Τ.Ε.Λ. που δεν μετατρέπονται σε ανώνυμες εταιρείες
Άρθρο 6. Έργο Κ.Τ.Ε.Λ. και λοιπών φορέων
Άρθρο 7. Χαρακτηρισμός νέων αστικών περιοχών και καθορισμός νέων τακτικών γραμμών
Άρθρο 8. Καθορισμός δρομολογίων
Άρθρο 9. Εξυπηρέτηση υπεραστικών γραμμών
Άρθρο 10. Καθορισμός και είσπραξη κομίστρου
Άρθρο 11. Όροι κυκλοφορίας και καθορισμός αριθμού λεωφορείων
Άρθρο 12. Εκσυγχρονισμός υποδομών και λεωφορείων
Άρθρο 13. Ειδικός λογαριασμός
Άρθρο 14. Κανονισμός Κ.Τ.Ε.Λ. - Οδηγοί
Άρθρο 15. Υποχρεώσεις
Άρθρο 16. Εποπτεία
Άρθρο 17. Διοικητικές κυρώσεις
Άρθρο 18. Μεταφορά επιβατών από Ο.Τ.Α.
Άρθρο 19. Συμβάσεις παροχής έργου με τους Ο.Τ.Α.
Άρθρο 20. Έργο σε μεμονωμένα νησιά
Άρθρο 21. Προδιαγραφές εγκαταστάσεων αναμονής - Διαφημίσεις
Άρθρο 22. Λοιπές ρυθμίσεις
Άρθρο 23. Θέματα διοίκησης Κ.Τ.Ε.Λ.
Άρθρο 24. Γενική Συνέλευση Μετόχων Κ.Τ.Ε.Λ.
Άρθρο 25. Εκλογη και συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Κ.Τ.Ε.Λ.
Άρθρο 26. Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου - Προέδρου Κ.Τ.Ε.Λ.
Άρθρο 27. Διαχειριστικός έλεγχος
Άρθρο 28. Αποζημίωση Οργάνων Κ.Τ.Ε.Λ.
Άρθρο 29. Συγχώνευση και διαχωρισμός Κ.Τ.Ε.Λ.
Άρθρο 30. Εξίσωση συνθηκών εκμετάλλευσης Κ.Τ.Ε.Λ.
Άρθρο 31. Διακοπή κυκλοφορίας λεωφορείων Κ.Τ.Ε.Λ.
Άρθρο 32. Μεταβατικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 33. Ορισμοί
Άρθρο 34. Ίδρυση ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο.
Άρθρο 35. Έργο ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο.
Άρθρο 36. Άδεια ίδρυσης ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο.
Άρθρο 37. Άδεια λειτουργίας ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο. - Διαπίστευση Κ.Τ.Ε.Ο.
Άρθρο 38. Χορήγηση και ανάκληση αδειών - Έλεγχος ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο.
Άρθρο 39. Αντίτιμο για τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου
Άρθρο 40. Σύσταση Διεύθυνσης Ασφάλειας Χερσαίων Μεταφορών (Δ.Α.Χ.Μ.)
Άρθρο 41. Διοικητικές κυρώσεις - Ποινές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 42. Χορήγηση αδειών οδήγησης
Άρθρο 43. Λοιπές ρυθμίσεις θεμάτων Κ.Ο.Κ.
Άρθρο 44. Ρυθμίσεις θεμάτων επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών
Άρθρο 45. Ρυθμίσεις θεμάτων τεχνικού ελέγχου και οδικής ασφάλειας
Άρθρο 46. Ρυθμίσεις θεμάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
Άρθρο 47. Χρήση τηλεφωνίας από άτομα με ειδικές ανάγκες
Άρθρο 48. Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών
Άρθρο 49.
Άρθρο 50. Καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 51. Ισχύς

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΙΚ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠ.ΑΘ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2001

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ