Παρακαλω περιμένετε...

Ν. 2892/2001 (ΦΕΚ Α 46/09-03-2001) Ελαφρύνσεις στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις

Το παρόν έγγραφο παρατίθεται όπως δημοσιεύτηκε. Οι αναφερόμενες διατάξεις ενδέχεται να έχουν μεταβληθεί μεταγενέστερα.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2892

ΦΕΚ Α 46/9-3-2001

Ελαφρύνσεις στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 1. Φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών
Άρθρο 2. Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων
Άρθρο 3. Φορολογία Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 4. Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των νόμων 2127/1993 και 2682/1999
Άρθρο 5. Άλλες διατάξεις
Άρθρο 6. Τροποποίηση διατάξεων του κ.ν. 2190/1920
Άρθρο 7. Εκσυγχρονισμός χρηματιστηριακών συναλλαγών
Άρθρο 8. Ρυθμίσεις στην κεφαλαιακή κατάσταση φορέων του δημόσιου τομέα
Άρθρο 9. Κύρωση Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος
Άρθρο 10. Κύρωση σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Άρθρο 11. Κύρωση σύμβασης μεταξύ της Δημόσιας Επιχείρησης Κινητών Αξιών (ΔεΚα) Α.Ε και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ) Α.Ε.
Άρθρο 12. Προμήθεια επαγγελματικού περιοδικού
Άρθρο 13. Μίσθωση ακινήτων για στέγαση δημοσίων υπηρεσιών
Άρθρο 14. Επιστροφή δημοσίων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα
Άρθρο 15. Σύσταση ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του προγράμματος "Έγγραφο Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης"
Άρθρο 16. Ρυθμίσεις για το τέλος εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης αεροδρομίων και τα τέλη διαδρομής και τερματικής περιοχής
Άρθρο 17. Ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.
Άρθρο 18. Ρυθμίσεις θεμάτων του Σώματος Έρευνας και Πληροφορικής (Σ.Ε.Π.) του Στρατού Ξηράς
Άρθρο 19. Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2001

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑΝ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΧΡ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΧΡ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΡ. ΒΕΡΕΛΗΣ

 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2001

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ