Παρακαλω περιμένετε...

Φορολογία Εισοδήματος

ΔΕΛ Α 1055481 ΕΞ 08-04-2014:Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για τραπεζικές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π. για εισοδήματα που απέκτησαν μέχρι και το οικονομικό έτος 2013.

ΔΕΛ Α 1055481 ΕΞ 2014 (ΦΕΚ B 873 - 08.04.2014) Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για τραπεζικές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π. για εισοδήματα που απέκτησαν μέχρι και το οικονομικό έτος 2013. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 34 και 37 του Ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ.  170 Α΄) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 2. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α [...]

ΠΟΛ. 1100/09-04-2014 : Αποδοχή της με αρ. 355/2013 γνωμοδότησης του Β' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με την μη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 32 καθώς και της παραγράφου 10 του άρθρου 70 του ν.2238/1994, περί εξωλογιστικού προσδιορισμού και διοικητικής επίλυσης της διαφοράς αντίστοιχα, στις περιπτώσεις που, κατά την κρίση της φορολογικής αρχής, κρίνονται εφαρμοστέες οι διατάξεις του άρθρου 28 του ΚΦΕ επί πωλήσεων ακινήτων που αποκτήθηκαν από επαχθή ή μη επαχθή αιτία.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α’ Ταχ. Δ/νση :Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210-3375314 FAX:210-3375001 ΑΔΑ: ΒΙΗ3Η-4ΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2014 ΠΟΛ.: 1100 ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ. ΘΕΜΑ: Αποδοχή της με αρ. 355/2013 γνωμοδότησης [...]

ΠΟΛ.1099/09-04-2014: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29 του ν. 3986/11 «Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα», μετά την κατάργηση του ν. 2238/94 και την έναρξη ισχύος του ν. 4172/13.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔ. (Δ12) ΤΜΗΜΑ Α' Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3375314-8 ΦΑΞ: 210 3375001 ΑΔΑ: ΒΙΗ3Η-5Δ1  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  Αθήνα, 9 Απριλίου 2014  ΠΟΛ.: 1099  ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ  ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29 του ν. 3986/11 «Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα», μετά την κατάργηση του ν. 2238/94 [...]

Δ12Γ 1057579 ΕΞ 2014 :Εισφορά επί του εισαγόμενου συναλλάγματος σε εταιρείες του άρθρου 25 του Ν.27/1975

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ’ Ταχ.Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 Τ.Κ.:101 84 Πληροφορίες: Βλάχου Μ. Τηλέφωνο:210 3375149 FAX:210 3375001 ΑΔΑ: ΒΙΗΥΗ-ΩΟΨ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  ΑΔΑ:  Αθήνα, 4 Απριλίου 2014  Αρ. Πρωτ.: Δ12Γ 1057579 ΕΞ 2014  ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ ΘΕΜΑ: «Εισφορά επί του εισαγόμενου συναλλάγματος σε εταιρείες του άρθρου 25 του Ν.27/1975 » 1.Με αφορμή ερωτήματα [...]

ΠΟΛ. 1077/14-3-2014: Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013).

ΦΕΚ Β 836/4-4-2014 Αριθμ. ΠΟΛ. 1077 Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013). Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. Δ6Α 1015213ΕΞ2013/28−1−2013 (Β΄ 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε και ισχύει. 2. [...]

ΠΟΛ. 1090/02-04-2014: Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2014.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ(Δ12) ΤΜΗΜΑ Α΄ Πληροφορίες : Θαν. Σαφαρής Ταχ. Διεύθυνση: Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210 3375314 ΦΑΞ : 210 3375001 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2014 ΠΟΛ.: 1090 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός δαπανών για τις [...]

Δ12Α 1055910 ΕΞ 3-4-2014 :Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος των επιχειρήσεων που ασκούνται σε χωριά κάτω των πεντακοσίων (500) κατοίκων, ανεξαρτήτως αν αυτά βρίσκονται σε νησί.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α’ Ταχ.Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 Τ.Κ.:101 84 Τηλέφωνο:210 3375315-8 FAX:210 3375001 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  Αθήνα, 3 Απριλίου 2014  Αρ. Πρωτ.:Δ12Α 1055910 ΕΞ 2014  ΠΡΟΣ:Π.Δ. ΘΕΜΑ: Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος των επιχειρήσεων που ασκούνται σε χωριά κάτω των πεντακοσίων (500) κατοίκων, ανεξαρτήτως αν αυτά βρίσκονται σε νησί. Σε [...]

ΔΕΛ Α 1053222 ΕΞ 27-03-2014:Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151 Α΄), για πράξεις που αφορούν χρήσεις ως την 31.12.13.

ΔΕΛ Α1053222 ΕΞ 2014 (ΦΕΚ B 812 - 01.04.2014 ) Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151 Α΄), για πράξεις που αφορούν χρήσεις ως την 31.12.13. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 2,34 και 37 του ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170 Α΄) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 2. Την αριθμ. Δ6Α [...]

ΔΕΛ Α 1053230 ΕΞ 27-03-2014: Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος (για φυσικά πρόσωπα), για πράξεις που αφορούν χρήσεις ως την 31.12.13.

ΔΕΛ Α 1053230 ΕΞ 2014 (ΦΕΚ B 812 - 01.04.2014 ) Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος (για φυσικά πρόσωπα), για πράξεις που αφορούν χρήσεις ως την 31.12.13. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 34 και 37 του ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170 Α΄) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 2. Την αριθμ. Δ6Α 1036682ΕΞ2014/25.2.2014 (Φ.Ε.Κ. 478 Β΄) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων [...]

ΔΕΛ A 1069048 ΕΞ 2-4-2014: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 23, 25, 27, 28, 34, 62 και 66 του ν.4174/2013 "Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Π Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδ.: 101 84 Αθήνα Τηλ.: 210 3375203 FAX : 210 3375354 ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 7 (478 αντί 479), ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 62 ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ [...]