Παρακαλω περιμένετε...

ΠΟΛ. 1095/5-4-2012: Παράταση προθεσμίας υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2011 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 10η Απριλίου 2012

Ημερομηνία ανάρτησης: 05/04/2012 15:39:14

ΠΟΛ: 1095/5-4-2012

ΦΕΚ 1182/Β/10-4-2012

Θέμα: Παράταση προθεσμίας υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2011 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 10η Απριλίου 2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ που κυρώθηκε με το ν.2859/7-11-2000 (ΦΕΚ 248 Α'), όπως ισχύουν:

α) της περίπτωσης β' της παραγράφου 4 και της παραγράφου 11 του άρθρου 36, β) της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 11 του άρθρου 38, γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 48, δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 59 και ε) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.

2. Τις διατάξεις της ΑΥΟ ΠΟΛ 1045/9.2.2011 (ΦΕΚ 565Β '/2.3.2012).

3. Την υπ’ αριθ. Υ 25/2011 (ΦΕΚ 2792 Β'/8.12.2011) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».

4. Την ανάγκη εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης των υποκειμένων σε Φ.Π.Α. για την υποβολή των εκκαθαριστικών δηλώσεων.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής των αρχικών εμπρόθεσμων εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ 2011, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 10η Απριλίου 2012, μέχρι την 10η Μαΐου 2012.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Δείτε επίσης